English

פריטים נדירים ומיוחדים. מכירה חיה עם קהל באולם.

Days

Hrs

Min

Sec

תצוגה:

פריט A:
חידושים בהלכה בעצם כתב ידו הקדושה של רבינו הגאון רבי עקיבא אייגר. סגולה ליראת שמים, לפרנסה ולשמירה
חידושים בהלכה בעצם כתב ידו הקדושה של רבינו הגאון רבי עקיבא אייגר. סגולה ליראת שמים, לפרנסה ולשמירה חידושי תורתו בהלכה כתובים בעצם כתב ידו של ענק הדורות רבינו הגאון רבי עקיבא אייגר. נודע אף כסגולה לפרנסה לשמירה, ליראת שמים ולמוסר. גודל 20X16 ס"מ. 9 שורות בכתב ידו.כתמים קלים מאוד. מצב מצוין.הגאון רבינו עקיבא אייגר [תקכ"ב-תקצ"ח], גדול גאוני ופוסקי דורו. נולד באייזנשטאט, לאביו רבי משה גינז ולאמו בת הגאון רבי עקיבא אייגר הראשון.  בילדותו למד בישיבת ברסלוי במחיצת דודו ורבו הגאון רבי בנימין וואלף אייגר. בהיותו בן ט"ו שנה כבר החל לומד שיעור בפני תלמידים. בשנת תקנ"ב נתקבל לרב ויסד ישיבה בעיר מארקיש פרידלנד. בשנת תקע"ה עבר לכהן כרב בעיר פוזנא בה שימש כ"ג שנים עד פטירתו, גם בה יסד ישיבה והעמיד תלמידים הרבה.

מחיר פתיחה:

2000

פריט B:
מכתב ברכה ייחודי מאת הגאון רבי מאיר שפירא מלובלין לזוגתו הרבנית. צוהר נדיר לעולמו האישי.
מכתב ברכה ייחודי מאת הגאון רבי מאיר שפירא מלובלין לזוגתו הרבנית. צוהר נדיר לעולמו האישי. מכתב ברכה ייחודי מאת הגאון הנערץ רבי מאיר שפירא גאב"ד לובלין, ראש ישיבת חכמי לובלין, מחולל הדף היומי ונשיא אגודת ישראל בפולין. נשלח מהישיבה לזוגתו הרבנית בערב יום הכיפורים. [1] דף נייר רשמי. 27X20 ס"מ.סימני קיפול, כתמים קלים. מצב טוב מאוד.נוסח המכתב הייחודי:ב"ה לובלין ערב יום הכיפורים שלום וכל טוב סלה לזוגתי הרבנית תחי' 

מחיר פתיחה:

500

פריט 1:
מכתב יחודי מאת הגאון רבי שמעון שקופ. גרודנה, תרצ"ח (1937)
מכתב יחודי מאת הגאון רבי שמעון שקופ. גרודנה, תרצ"ח (1937) מכתב בכתב יד הגאון רבי שמעון שקאפ ראש ישיבת גרודנא ומגדולי הדור, לגאון רבי ראובן כץ רבה של פתח תקווה בעל ה'דגל ראובן'. המכתב עוסק בעניין הצלת נפשות בחורי ישראל ורשיונות עלייתם לארץ ישראל."ט"ו מרחשון תרצ"ח 'לכבוד ידידי הרב הגאון הגדול רב פעלים מוה"ר ראובן כץ רב ראשי בפתח תקווה באה"ק ת"ו', כאשר ידוע כבר לכ"ת הרמה תוכן העניין וגודל השתפכות נפשו בבקשתו להציל נפש בנו". המכתב עוסק גם במצב בריאותו של הגאון אב"ד סקאלקי [כנראה הכוונה לגאון רבי יצחק הלוי אב"ד סאקאלקי פלך הוראדנא, היא גרודנא, חתן חתנו של הגאון רבי שלמה הכהן מווילנא] ובנו רבי נחום.

מחיר פתיחה:

500

פריט 2:
איגרת ברכה נדירה בעצם כתב ידו הקדושה של אדמו"ר הרי"צ מליובאוויטש. בה מברך את רבי יצחק אייזיק הלוי הרצוג ליום הולדתו השישים. ברוקלין, ט' טבת תש"ט (1949)
איגרת ברכה נדירה בעצם כתב ידו הקדושה של אדמו"ר הרי"צ מליובאוויטש. בה מברך את רבי יצחק אייזיק הלוי הרצוג ליום הולדתו השישים. ברוקלין, ט' טבת תש"ט (1949) מכתב נדיר מאת הרבי הריי"צ- רבי יוסף יצחק שניאורסאהן מליובאוויטש, שנשלח להרב הראשי רבי יצחק אייזיק הלוי הרצוג ביום הולדתו ה- 60. המכתב נכתב כשנה וחודש לפני פטירתו. ברוקלין, ט' טבת תש"ט 1949.

מחיר פתיחה:

500

פריט 3:
מכתב ארוך ונדיר בכתב יד האדמו"ר הקדוש פועל הישועות רבי יצחק זעליג מקאצק-סוקולוב מגדולי מנהיגי יהדות פולין, עקרונות עמדת אגודת ישראל מול הציונות ומוסדותיה בארץ ישראל. אמצע שנות השלושים.
מכתב ארוך ונדיר בכתב יד האדמו"ר הקדוש פועל הישועות רבי יצחק זעליג מקאצק-סוקולוב מגדולי מנהיגי יהדות פולין, עקרונות עמדת אגודת ישראל מול הציונות ומוסדותיה בארץ ישראל. אמצע שנות השלושים. מכתב ארוך כולו בכתב יד קודשו של כ"ק האדמו"ר רבי יצחק זעליג מורגנשטרן מסוקולוב - קאצק ממנהיגי היהדות בפולין הקורא ליהודי ארץ ישראל שומרי התורה והמצוות החרדים לדבר השם, לעזוב את הוועד הלאומי. צוהר נרחב לעמדת ההנהגה החרדית 'אגודת ישראל' אל מול הציונות ומוסדותיה. [1] דף ניר רשמי. 28X22 ס"מ. נקבי תיוק שהתרחבו. מצב טוב מאוד. הוועד הלאומי היה הגוף באמצעותו ניהלו הסוכנות היהודית וראשי הציונות את חיי היהודים בארץ ישראל-פלשתינה בימי המנדט בכל התחומים הרלוונטיים: שיכון, עליה, חינוך ועוד. אגודת ישראל והקהילה החרדית התנגדו בנחרצות להכרה וחברות בוועד הלאומי, ולאחר מאבק ממושך הצליחו להוביל החלטה כי כל איש ואישה רשאים להודיע על 'יציאתם' מוועד הלאומי. במכתב נדיר זה, מגולל האדמו"ר מסוקולוב את עמדתה העקרונית של אגודת ישראל העולמית נגד חברות בוועד הלאומי ומשקיט טענה שהועלתה, כביכול תגרום ה'יציאה' לפירוד לבבות בין שומרי המצוות בפרט ובין היהודים בכלל. רבי יצחק זעליג מורגנשטרן מקאצק-סוקולוב [תרכ"ו-ת"ש], ממשיך דרכם של השרף רבי מנדל ובנו רבי דוד מקאצק, בנו של רבי חיים ישראל מפילוב...

מחיר פתיחה:

500

פריט 4:
מכתב מאת הרה"ק מאטיניא, רבי ישראל שלום יוסף האגר. כ"ה סיון תרצ"ו [1936]
מכתב מאת הרה"ק מאטיניא, רבי ישראל שלום יוסף האגר. כ"ה סיון תרצ"ו [1936] מכתב קודש מאת האדמו"ר מאטניא, לידידו רבי יוסף מצפת, בבקשת קבלות עבור תרומות שנאספו ממקומות שונים. האדמו"ר מציין שבמקומות אחדים ינסה לגבות תרומות שלש פעמים בשנה "אבל יוצרך לזה עוד גובה נוסף והדבר יעלה בהוצאה רבה. וצריך אני לברכת ותקנני בעצה טובה. ד' יעזור". [1] דף, נייר. 22 ס"מ. בכתב יד קודשו של האדמו"ר ובחתימתו.סימן קיפול, מצב טוב-טוב מאוד.

מחיר פתיחה:

200

פריט 5:
מכתב מאת הרה"ק מאטיניא, רבי ישראל שלום יוסף האגר. ו' חשוון תרצ"ז [1936]
מכתב מאת הרה"ק מאטיניא, רבי ישראל שלום יוסף האגר. ו' חשוון תרצ"ז [1936] מכתב מאת רבי ישראל יוסף הגר מאטיניא אל ידידו רבי יוסף מצפת, בעניין משלוח ותמיכה מטשרנוביץ שלא יצא אל הפועל בשל מגבלות שהוטלו ברומניה. הוא מציין את גודל צערו על כך "כי ידעתי עד כמה מה מיחלים על התמיכה [...] הזאת". האדמו"ר ממשיך במאמציו לארגון המשלוח "וכ"ז עולה בדמים מרובים. וצריכים עזר ד' שיבא לידם". הוא מציין את מאמציו לקבלת רשיונות להגעה לטרשנוביץ ולמצוא בעזרת ה' דרך בטוחה לשליחת המשלוח. בסיום המכתב מאחל האדמו"ר כי "ד' ירחם על פליטת עמו ישראל כי כשל כח הסבל. ידידו המצפה לתשועת ד' במהרה". [1] דף, נייר. 22 ס"מ. בכתב יד קודשו וחתימתו.סימן קיפול, כתם בלא פגיעה בטקסט, מצב טוב-טוב מאוד.

מחיר פתיחה:

200

פריט 6:
מכתב מאת הרה"ק מאנטיניא, רבי ישראל שלום יוסף האגר, "המצפה לישועת ד' במהרה". [ח' תשרי' תרצ"ח [1937]
מכתב מאת הרה"ק מאנטיניא, רבי ישראל שלום יוסף האגר, "המצפה לישועת ד' במהרה". [ח' תשרי' תרצ"ח [1937] מכתב בו מאשר האדמו"ר מאטיניא קבלת "אתרוג מובחר והדר בכל המעלות. רק כפי הנראה מחמת טלטול הדרך נשבר פטמו ונמצא מונח בתוך הקופסא". ומוסיף האדמו"ר ברכה "מקרב לב עמוק הנני מאחל לו רוב תודה וברכה ומברכו בשנה טובה ומעוטרת בכל מילי דמיטב". [1] דף, נייר. 22 ס"מ. בכתב יד שמש האדמו"ר, עם תוספת [2] שורות בסיום המכתב בכתב האדמו"ר ובחתימת כתב ידו.סימני קיפול, קרעים זעירים לאורך קווי הקיפול, כתמי זמן. מצב טוב.

מחיר פתיחה:

200

פריט 7:
"אהרן בן בתי' רוחמה". קוויטל של הרה"ק רבי אהרון מבעלזא זי"ע בו מזכיר את עצמו ובני משפחתו לקראת הימים הנוראים
"אהרן בן בתי' רוחמה". קוויטל של הרה"ק רבי אהרון מבעלזא זי"ע בו מזכיר את עצמו ובני משפחתו לקראת הימים הנוראים "אהרן בן בתי' רוחמה". קודש הקודשים רבי אהרן מבעלזא מקבל קוויטל מעצמו להזכרה. בקוויטל מזכיר את עצמו, את הרבנית ושני ילדיה. כפי מנהג אבותיו הק' האדמורים לבית בעלזא, קיבלו האדמורי"ם 'קוויטל' עבור עצמם, בכל ערב ימים הנוראים, וקווטיל זה שמרו בסמוך אליהם עד מוצאי שמחת תורה. את הקוויטל נהגו האדמורי"ם לקרוא בזמנים הנעלים ביותר של הימים הנוראים, בערב ראש השנה, לפני תקיעת שופר, לפני אמירת כל נדרי, וכו'. הקוויטל נכתב בהראת מרן על ידי הגבאי הרב החסיד המופאר רבי שלום פוגל, ומרן מהר"א עמד לפניו כפי המקובל בקרב חסידים בעת כתיבת פיתקא לצדיק. כשקוויטל הזה הובא לפני האדמו"ר ממכנובקה ציין לפרט ייחודי ומעניין, כי ניתן לראות בצידו השמאלי של הקוויטל חור זעיר שבו היתה תקועה מחט שחיברה את הקוויטל ל'כוללות קוויטל' של כלל חסידי בעלזא לאוגדם יחד ולהיכלל לפיתקא דרחמא בתוך שאר אחבנ"י.קוויטל זה היה נמצא על שולחנו הקדוש בכל עת ימים הנוראים. [1] דף, ניר. 7X11 ס"מ.מקור: עיזבון משמשו של הרה"ק רבי אהרן מבעלזא הרה"ח רבי...

מחיר פתיחה:

5000

פריט 8:
רבי מרדכי מזוועהיל יוצא מגדרו למען הצלת עולם התורה. מכתב נדיר! ירושלים, תשט"ו [1955]
רבי מרדכי מזוועהיל יוצא מגדרו למען הצלת עולם התורה. מכתב נדיר! ירושלים, תשט"ו [1955] מכתב בקשה מאת האדמו"ר רבי מרדכי גולדמן מזוועהיל, בו קורא לסייע עבור לומדי התורה בארץ ישראל, הנמצאים במצב כללי קשה, עם ברכה נדירה לעשירות בעצם כתב יד קודשו. ירושלים תשט"ו 1955. "ידוע לכל את המאבק והמצב הקשה שבני התורה סובלים בזמן האחרון ממש במסירות נפש, מול מלחמה הגדולה השוררת חוץ מכותלי בית המדרש לכן מצוה גדולה להחזיק מפעלי התורה בכלל". "ובזה יקוים עליהם המאמר חז"ל כל המוסיף מוספין לו וכו' ויקוים בו ברוך אשר יקים את דברי התורה הזאת, וברכת ה' היא תעשיר בכל מיני ישעות וכל משאלות ליבכם לטובה ולהצלחה בכל הענינים".[1] דף, נייר רשמי. 30x20 ס"מ. 13 שורות בכתב ידו, חתימה וחותמת.מצב כללי טוב מאוד.רבי מרדכי גולדמן מזוועהיל נולד לאביו הרה"ק רבי גדליה משה מזוועהיל ממשיך דרכו של הרה"ק רבי שלומקה מזוועהיל. היה נכדו הקרוב והחביב של זקנו רבי שלומקה, ואף עלה עמו לארץ הקודש. היה ידוע כמסתגף ובעל מופת, רבים נהרו לפתחו, בימיו התעצמה חסידות זוועהיל ופרחו מוסדותיה.  בקרב חסידיו היה ידוע שזקנו...

מחיר פתיחה:

100

פריט 9:
ברכת רפואה שלמה ! מכתב מאת הגאון רבי דוב בעריש וויידענפעלד מטשעבין. ירושלים, תשכ"א [1961]
ברכת רפואה שלמה ! מכתב מאת הגאון רבי דוב בעריש וויידענפעלד מטשעבין. ירושלים, תשכ"א [1961] "אשמח מאוד להתבשר טובה, רפואה שלימה בקרוב ואך טוב וחסד ישכון באוהלו". מכתב מאת הגאון רבי דוב בעריש וויידענפעלד לרבי אברהם יצחק קליין בו הוא מברכו בברכת רפואה שלימה. ירושלים, י' כסלו תשכ"א 1961.

מחיר פתיחה:

120

פריט 10:
מכתב אל הרה"ק רבי יואל טיטלבוים מסטמאר, "להצלת רבים מאיסור... של אשת איש". מאת הדיין רבי אברהם מרדכי הלוי הורוויץ ירושלים, תשי"ט (1959)
מכתב אל הרה"ק רבי יואל טיטלבוים מסטמאר, "להצלת רבים מאיסור... של אשת איש". מאת הדיין רבי אברהם מרדכי הלוי הורוויץ ירושלים, תשי"ט (1959) "וחיוב דאורייתא על כתר"ה שליט"א, בתור רב ראשי לעדת החרדים בעיה"ק ת"ו למנוע מכשול מרבים... בפרט כאן שבודאי יהיו דבריו נשמעין... ואני את נפשי הצלתי. א - כח אין בידי למחות, ב- עשיתי מה שיכלתי, פניתי לאלו שבידם למחות... הכותב מכאב לב ונשבר, על חלול כבוד שמו, יתברך ויתעלה". מכתבו של הרב אברהם מרדכי הלוי לרבי מסאטמר "רב ראשי לעדת הרדים בעה"ק ירושלם" בעניין גט שסודר ע"י הרבנות הראשית בתל אביב "שנשתנה בו שם האשה ממה שכתב בכתב השליחות". הכותב חושש למכשול החמור של איסור אשת איש אם תנשא האשה שנית, ומבקש מהאדמו"ר למחות על עניין זה ולהסיר מכשול מרבים. ירושלים, תשי"ט. 

מחיר פתיחה:

100

פריט 11:
מקבץ [2] מכתבים יחודיים בכתב יד רבי בנימין מנדלזון אב"ד קוממיות. תשי"ט [1959]
מקבץ [2] מכתבים יחודיים בכתב יד רבי בנימין מנדלזון אב"ד קוממיות. תשי"ט [1959] * מכתב בקשה להנהלת אגודת ישראל בחיפה מאת רבי בנימין מנדלזון. 'לכן אנחנו נעשה בזה כפי שיגידו או יכתבו לנו... לכן אבקש מאד מכ"ת לכתוב לנו דעתו בזה, ידידו המברכו בפסח כשר ושמח, בנימין מנדלזון רב דפה'.

מחיר פתיחה:

100

פריט 12:
צרור טיוטות בקבלה בכתב יד קודשו של הגאון המקובל רבי משה יאיר וינשטוק. ירושלים תש"כ (לערך)
צרור טיוטות בקבלה בכתב יד קודשו של הגאון המקובל רבי משה יאיר וינשטוק. ירושלים תש"כ (לערך) צרור [8] דפים גדולים וארוכים, טיוטות בקבלה בעצם כתב ידו הקדושה של המקובל הנודע הגאון הצדיק רבי משה יאיר וינשטוק, פרקים מתוך חיבוריו 'תבל ומלואה' ו'לב נתיבות באדם' ככל הנראה לא נדפסו מעולם. המקובל הגאון הצדיק רבי משה יאיר וינשטוק, ירושלים תרנ"ט-תשמ"ב, נכדו ומקורבו של האדמו"ר רבי דוד צבי שלמה מלעלוב- ירושלים, מתלמידיו הגדולים של בעל 'הסולם' ושל המקובל רבי חיים שאול דוויק ,השד"ה וממקורבי הראי"ה קוק.  חיבר 83 ספרים כמנין שנות חייו, סגנון חיבוריו הוא ליקוט, שילוב, חיבור ועריכה אנציקלופדית בין התלמוד, הקבלה, ותורת החסידות, הלכה ומדרש. בספריו הוא מגלה בקיאות עצומה בכל ספרי הקבלה שנדפסו עד היום. מטרתו הייתה לקשר את תורת החסידות רבת הענפים אל חכמת הקבלה, בחיבורו המקיף "סידור הגאונים והמקובלים והחסידים" בירר וחקר מקורות של מנהגים שונים.שמו נערץ ונקדש בקרב מקובלי הדור האחרון וחיבוריו השונים התפרסמו ברחבי עולם הקבלה ותורת הסוד. קימוטים וקרעים קלים, מצב כללי טוב. 

מחיר פתיחה:

100

פריט 13:
מקבץ גדול [18] מכתבי חשובי האדמורי"ם, תשובות ומכתבי פוסקי הדור האחרון ורבני זמנינו, הסכמות ומכתבי ברכה.
מקבץ גדול [18] מכתבי חשובי האדמורי"ם, תשובות ומכתבי פוסקי הדור האחרון ורבני זמנינו, הסכמות ומכתבי ברכה. מקבץ [18] מכתבים, תשובות הלכתיות ופסקי הלכה, ברכות ומכתבי בקשה מאת גדולי האדמורי"ם, פוסקי הדור הנוכחי, רבנים מפורסמים. 1. ניר מכתבים מקורי מכ"ק האדמו"ר רבי יחיאל יהושע מביאלא בעל 'חלקת יהושע'. 2. מברק ברכת מזל טוב לנישואין בחתימת כ"ק אדמו"ר רבי יוחנן סופר גאב"ד ערלוי.3. מכתב בקשת סיוע קופת גמ"ח חסידי אמשינוב, בחתימת רבי חיים מיליקבסקי, אביו של האדמו"ר מאמשינוב שליט"א.4. מכתב הגאון רבי יצחק אייזיק הרצוג, הרב הראשי לארץ ישראל בעניין 'ועד לענייני דת ישראל'.5. פסק הלכה קצר מאת הגאון רבי ניסים קרליץ. 6. מכתב תודה מאת ועד העזרה להתאחדות רבנים פליטי רוסיה, בחתימת הרבנים הגר"ש קיפניס, הגר"י וועלץ והגר"י וינשטיין.7. מכתב רבני וראשי חוג חתם סופר בתל אביב הרבנים יחיאל בנדיקט ורבי יואל פולק לרבי משה דוד לווינשטיין.8. הסכמה מאת הגאון רבי שלמה זילברשטיין רב חסידי גור בבני ברק. חתוך באמצעו, מודבק על ניר. 9. מכתב ברכה מאת הגאון רבי לייבוש בער הלפרט רב בצפון תל אביב ומלפנים אב"ד ווסלוי ובוקרשט לרבי מאיר שצרנסקי מייסד סמינר בית...

מחיר פתיחה:

150

פריט 14:
כתב יד נאה, "דרשיות של הפטרה", ו"מדרש ותפסיר של ששה פרקים" על מסכת אבות וביאור לאגדות רבה בר בר חנה. עברית ופרסית-יהודית. סלימאן בן ר' אברהם כ"ץ. פרס, סוף המאה ה-19
כתב יד נאה, "דרשיות של הפטרה", ו"מדרש ותפסיר של ששה פרקים" על מסכת אבות וביאור לאגדות רבה בר בר חנה. עברית ופרסית-יהודית. סלימאן בן ר' אברהם כ"ץ. פרס, סוף המאה ה-19 כתב יד מזרחי מרהיב וייחודי, ובו מדרשים ודרשות על סדר ההפטרות, על מסכת אבות ועוד. פרס, תרנ"א-תרנ"ט."כתבתי זה מדרש הפטורה אני - צעיר וזעיר, אזוב שבקיר, מכל קטני העיר, שליימאן בן אברהם כ"ץ בשביל שכיוונתי זאת מנוחתי עדי עד פה 'אשב' כי איויתיה, 'אשב' נוטריקון 'שליימאן בן אברהם כהן ינוח'.ה-ו, קנג, [25], ט, [1] דף. עברית ופרסית. כותרות, סיכומים ותוספות של המחבר בכתב ידו לצד חלק מהדפים. אגודים עם שדרה כספר, ללא כריכה.כתמים, מעט דיו מרוח, שני דפים מנותקים, ומספר מצומצם של דפים חסרים, מלבד זאת מצב טוב-טוב מאוד. 

מחיר פתיחה:

150

פריט 15:
[3] גלויה ומכתבים מאת רבי בן ציון מאיר חי עוזיאל ואליו, רבה של יפו והרב הראשי והראשון לציון. 1935-1941
[3] גלויה ומכתבים מאת רבי בן ציון מאיר חי עוזיאל ואליו, רבה של יפו והרב הראשי והראשון לציון. 1935-1941 * גלויה מאת רבי מ. מאלין מביאליסטוק לרבי בן ציון מאיר עוזיאל, רבה של יפו, במענה לפנייתו בנוגע לחשש קידושין. "ועשיתי חקירה ודרישה בקבוץ הנוער הציוני ונתברר לי שלא היו כלום ואינם זקוקים זל"ז לג"פ". בתחתית הגלויה הוסיף הרב עוזיאל בכתב ידו "לסמוך על תעודה זו לבטול נשואין אלה". ביאליסטוק ויפו, תרצ"ה.

מחיר פתיחה:

100

פריט 16:
מכתבי רבני ג'רבא בענין הצלת חינוך ילדי ג'רבה תוניס, תשי"ד תשט"ו [1954-1955]
מכתבי רבני ג'רבא בענין הצלת חינוך ילדי ג'רבה תוניס, תשי"ד תשט"ו [1954-1955] מכתבי רבניה של העיר ג'רבה בתוניס לקליטת עולים וחינוך ילדי העיר העולים לישראל בחינוך דתי. ג'רבא תשי"ד - תשט"ו 1954-1955. *  מכתב הגאון רבי שלמה מאזוז, חבר ועד בית הדין בג'רבא למרכז אגודת ישראל בתל אביב המבשר על ביקור סגן הרב הראשי ומנהל ישיבות 'אור תורה'. ביקורו לשם כמה בעיות חשובות וביחוד בעניני עליה וחינוך. * המכתב משלים העתק בסטנסיל מכתבי רבנים המתריאים על תופעת שליחים חילוניים המציגים עצמם כתנועות נוער דתיות ומכשילים את בני הקהילה החפצים לעלות לישראל. * במכתב שלישי [סטנסיל] מזהירה הרבנות הראשית בתוניסיה את 'אחב"י שעלו ממח"ק ומעיר ג'רבה ונמצאים כבר בארה"ק או אלה העומדים לעלות שבארץ ישראל עליהם להצטרף להתישבות הדתית של ההסתדרויות הדתיות של הפועל המזרחי, המזרחי, פועלי אגודת ישראל ואגודת ישראל ובזה יהיו בטוחים כי בניהם ובנותיהם יתחנכו בארה"ק בתלמוד תורה בקדושתה ובשמירת כל מצוותיה'. 3 דפי ניר. מצב כללי טוב מאוד. נקבי תיוק. 

מחיר פתיחה:

100

פריט 17:
[3] מסמכי 'היתר עיסקא' מודפסים. עברית וערבית-יהודית. מצרים [?], המאה ה-19
[3] מסמכי 'היתר עיסקא' מודפסים. עברית וערבית-יהודית. מצרים [?], המאה ה-19 * 'שטר זה צריך להיות ביד הלוה' - בשטר זה ההלוואה מוגדרת כשותפות בה מתחייב הלווה לתת למלווה, לאחר שיקנה סחורה שסביר להרוויח בה, מחצית מכל 'הריוח שיזמין השי"ת מאותה סחורה' בניכוי שכר טורחה בגושה של 4 קרוש ראייג. נאסר על מלווה למכור בהקפה, לשלוח את המעות מחוץ ליער, להוציאם לצורך עצמו או לפרוע מהם את חובותיו וכן נאסר עליו לערבב מעות אלו עם שאר מעותיו. אם הלווה ירצה לטעון שהפסיד במסחרו הוא מחוייב להישבע שעמד בדרישות שהוגדרו בשטר, להישבע שהפסיד וכן להביא שני עדים על ההפסד. בנוסף מניח הלווה למלווה משכון ['כמפייאלה'] ו'וזמנה כפי זמן שטר זה בדקדוק כדי שאם עשיתי לו כאמור הוא יגבה כל הסך ממני בנקל בפמפייאלה שבידו'.[1] דף, נייר, 21 ס"מ, טופס מודפס עם רווחים למילוי פרטים אישיים ופרטי העיסקה. כתמים, מצב טוב-טוב מאד.* שטר זהה לשטר הקודם, אך ללא כותרת, ובתוספת בכתב יד של פרטי הלווה- בן ציון לוי, המלווה- עמאס [?], הסכום - 20 לי"מ, המשכון - 'שעון...

מחיר פתיחה:

100

פריט 18:
'כתובא דאירכסא'. מסמך מודפס להחלפת כתובה מקורית שאבדה. דפוס ח. צוקרמן. [ירושלים, תרצ"ה 1935 בערך]
'כתובא דאירכסא'. מסמך מודפס להחלפת כתובה מקורית שאבדה. דפוס ח. צוקרמן. [ירושלים, תרצ"ה 1935 בערך] 'כתובה דאירכסא', טופס כתובה מוכן עם מקום ריק למילוי הפרטים האישיים, מעוטרת עם תחריט המשלב את הכיתוב 'בסימן טוב ובמזל טוב' ואת הכיתוב 'ממזרח שמש עד מבואו מהולל שם יי', עם איורי כתר מלכות, אריות, צמחים ונטיעות ועמודי כותרת. בצד הכתובה מובאים בתוך מסגרות הכיתובים, 'ראה חיים עם אשה אשר אהבת', 'מצא אשה מצא טוב ויפק רצון מה' הטוב'. דפוס ח. צוקרמן. [ירושלים, תרצ"ה 1935 בערך].[1] דף, 28X45 ס"מ. כתובה דאירכסא - חכמי ישראל תקנו את כתיבת הכתובה על מנת להבטיח את זכויות האישה, 'שלא תהא קלה בעיניו להוציאה'. ולכן במקרה שהכתובה המקורית אבדה חלה חובה לכתוב עבור האישה כתובה חדשה, הנקראת 'כתובה דאירכסא'. דפוס צוקרמן, אשר הוקם ברובע המוסלמי בירושלים בשנת 1872 בידי שמואל צוקרמן, הועבר אל מחוץ לעיר העתיקה בשנת 1925. לאחר פטירת שמואל צוקרמן, הופעל הדפוס בידי בנו חיים יעקב צוקרמן עד שנת 1947.סימני קיפול, מעט כתמים, קרעים מודבקים, פגם בפינה הימנית התחתונה ללא פגיעה בטקסט. מצב בינוני-טוב.

מחיר פתיחה:

100

פריט 19:
נדיר ביותר. "מזרח", סגולות ולחשים לשמירה ובהם סגולות מהחיד"א ומהאדמו"ר רבי משה טיטלבויים מאוהעל בעל ה"ישמח משה". סיגעט, תר"מ [1880] לערך
נדיר ביותר. "מזרח", סגולות ולחשים לשמירה ובהם סגולות מהחיד"א ומהאדמו"ר רבי משה טיטלבויים מאוהעל בעל ה"ישמח משה". סיגעט, תר"מ [1880] לערך "מזרח", "מצד זה רוח חיים", אולי יחידאי בעולם, מכיל סגולות ולחשים. דפוס מענדיל ווידער, סיגעט, תר"מ [1880] לערך. אינו נמצא בספריה הלאומית ואינו ידוע בביליוגרפיה.* סגולה נפלאה מרבי שמשון מאסטריפאל, שהעיד עליו בעל "חסד לאברהם".* סגולה לכאבי שינים מאנשי אמת בשם צדיקי קשישי.* סגולה להשתיק תולעים שבמעי הקטנים, מהצדיק ההקדוש רבי משה טייטלבוים.* סגולה להשמר בזמן תחלואי ילדים.* סגולה מאת החיד"א להינצל מכל צרה. "ודבר זה גילה הגאון אור וקדוש מאוהעל ז"ל".* סגולה בדוקה ומנוסה מהרב מאוהעל לשמור מקדחת.* לחש מעין הרע בדוק ומנוסה מהחיד"א ז"ל.* עוד סגולה לכאב השינים בדוקה ומנוסה מר' יהודה החסיד ז"ל.[1] דף, 42X34 ס"מ. סימני קיפול, חורים זעירים, כתמים, בלאי בהיקף הדף ללא פגיעה בטקסט. מצב כללי טוב-טוב מאד.

מחיר פתיחה:

350

פריט 20:
"זמני התפלות וסדר הסליחות ליום הכיפורים" - מודעה על זמני תפלות ביום כיפור תרצ"א, בבית הכנסת "אהל יעקב" במינכן. מינכן, 1930
"זמני התפלות וסדר הסליחות ליום הכיפורים" - מודעה על זמני תפלות ביום כיפור תרצ"א, בבית הכנסת "אהל יעקב" במינכן. מינכן, 1930 פרוספקט המפרט את זמני התפלות ואת רשימת הפיוטים שיכללו בתפילות השונות במהלך יום הכיפורים תרצ"א בבית הכנסת "אהל יעקב" במינכן. שעות התפילה: כל נדרי: 6:05, שחרית: 6-10:45, קריאת התורה: 10:45-11:45, מוסף: 11:45-2:55, קריאת התורה: 2:55-3:35, מנחה: 3:35-5:10, ונעילה: 5.10-6:30. [1] דף, נייר. 22 ס"מ. סימני קיפול וקרעים זעירים לאורך קוי הקיפול, בלאי בהיקף הדף, כתמים. מצב טוב.

מחיר פתיחה:

100

פריט 21:
תורה אור, להרה"ק רבי שניאור זלמן מלאדי. מהדורה ראשונה קאפוסט, תקצ"ז [1836]
תורה אור, להרה"ק רבי שניאור זלמן מלאדי. מהדורה ראשונה קאפוסט, תקצ"ז [1836] ספר תורה אור, מאמרי חסידות על חומשים בראשית-שמות, חנוכה ופורים, מאת האדמו"ר הזקן רבי שניאור זלמן מלאדי - בעל התניא. מהדורה ראשונה. קאפוסט, תקצ"ז 1836.  תורות של בעל התניא שנכתבו על ידי אחיו רבי יהודה ליב מיאנאוויטש. הובא לדפוס ע"י על ידי נכדו-תלמידו האדמו"ר רבי מנחם מנדל שניאורסון מליובאוויטש בעל ה"צמח צדק" .

מחיר פתיחה:

700

פריט 22:
בית אהרן (קארלין) . מהדורה ראשונה. בראדי, תרל"ה [1875] עותק נדיר
בית אהרן (קארלין) . מהדורה ראשונה. בראדי, תרל"ה [1875] עותק נדיר בית אהרן - על התורה ועל העבודה, מאת הרה"ק רבי אהרן מקארלין. עם קובץ דברי תורה, איגרות והנהגות בדרך החסידות מאת שלשלת אדמו"רי קארלין-סטולין. מהדורה ראשונה. בראדי, תרל"ה 1875.לציין שבעותק זה מופיע עמוד נוסף בסוף הספר ובו הודעה: "להתודע ולהגלות שיש ת"י מצדיקי דורנו שליט"א על דבר הדפסת הספר הקדוש וגם הסכמת ואיסורים מחכמי ורבני ספרד שבארצות החיים ומגדולי הרבנים אשקר במדינתנו לבל ירים אשי את ידו..." (זאת בשונה משאר העותקים ששם נדפס המודעה בסיגנון אחר והודפסה בעמוד שמעבר לשער הספר). עין עוד בקובץ בית אהרן וישראל לא שנה ו' א'. מאמרו המאלף של הרב אבייש שור.[3] קנח [4] דף. 25 ס"מ. שני דפי שער. סטפנסקי חסידות 82. חיזוקים קלים בחלק מהדפים. עותק מפואר. כרוך בכריכה מפוארת. שוליים רחבים. מצב טוב מאוד - מצוין. 

מחיר פתיחה:

400

פריט 23:
אוהב ישראל- מהדורה ראשונה. זיטאמיר, תרכ"ג [1863]
אוהב ישראל- מהדורה ראשונה. זיטאמיר, תרכ"ג [1863] אוהב ישראל מאת הרה"ק רבי אברהם יהושע העשיל מאפטא. מהדורה ראשונה. זיטאמיר תרכ"ג 1863. מהדורה חשובה זו הודפסה בדפוס האחים מו"ה חנינא ליפא ומו"ה יהושע העשיל שפירא, מזיטאמיר.

מחיר פתיחה:

1000

פריט 24:
תולדות אהרן (חסר). מהדורה ראושנה. ברדיטשוב, תקע"ז [1817]
תולדות אהרן (חסר). מהדורה ראושנה. ברדיטשוב, תקע"ז [1817] "תולדות אהרן, דברים עתיקים מדבש מתוקים צרופים ומזוקקים", דרושים על התורה בדרך החסידות והקבלה, מאת רבי אהרן מזיטומיר. דפוס ישראל ב"ק. ברדיטשוב, תקע"ז [1817]. מהדורה ראשונה. 

מחיר פתיחה:

150

פריט 25:
אמרי אמת ב' חלקים מאת האדמו"ר רבי יהודה לייב איגר. מהדורה ראשונה. לובלין, תרס"ב -תרס"ג. עותק חשוב (לא מצוי)
אמרי אמת ב' חלקים מאת האדמו"ר רבי יהודה לייב איגר. מהדורה ראשונה. לובלין, תרס"ב -תרס"ג. עותק חשוב (לא מצוי) ספר אמרי אמת ב' חלקים על חמישה חומשי תורה, מאת האדמו"ר רבי יהודה לייב איגר מלובלין.

מחיר פתיחה:

200

פריט 26:
צמח צדיק ג' חלקים. מאת האדמו"ר רבי מנחם מענדל מוויז'ניץ. מהדורה ראשונה. טשערנאוויץ, תרמ"ה (1885)
צמח צדיק ג' חלקים. מאת האדמו"ר רבי מנחם מענדל מוויז'ניץ. מהדורה ראשונה. טשערנאוויץ, תרמ"ה (1885) צמח צדיק. חסידות על סדר התורה המועדים וליקוטים, מאת האדמו"ר רבי מנחם מענדל [הגר] מוויזניץ. מהדורה ראשונה. טשרנוביץ, תרמ"ה 1885. 

מחיר פתיחה:

150

פריט 27:
ישמח משה על השס והמועדים. מהדורה ראשונה. סייגעט, תרס"ח (1908)
ישמח משה על השס והמועדים. מהדורה ראשונה. סייגעט, תרס"ח (1908) ישמח משה חידושים שונים. ובו ארבעה ספרים נפתחים: יין הרקח - שיח ספונים - תוכחת חיים אמירה נעימה - אבקת רוכל. מהדורה ראשונה. מארמאראש-סיגעט, תרס"ח 1908. [2] קד דף. 27 ס"מ. כריכה חדשה מפוארת. מצב טוב מאוד.הרה"ק רבי משה טייטלבוים [תקי"ט-תר"א, 1758-1841] מראשוני מפיצי תורת החסידות בהונגריה ואבי שושלת סיגט-סאטמאר, מגדולי צדיקי הדור ששמו נישא בהערצה וברטט עד דורנו אנו. 

מחיר פתיחה:

100

פריט 28:
הספר הראשון של הרה"ק החידושי הרי"מ מגור ! שו"ת הרי"מ. יוזעפאף, תרכ"ז 1867. יצא לאור כשנה אחרי פטירתו
הספר הראשון של הרה"ק החידושי הרי"מ מגור ! שו"ת הרי"מ. יוזעפאף, תרכ"ז 1867. יצא לאור כשנה אחרי פטירתו שו"ת הרי"מ. יוזעפאף, תרכ"ז 1867. הספר הראשון של מרן הרה"ק החידושי הרי"מ מגור. יצא כשנה אחרי פטירתו. עם הקדמה מאת נכדו מרנא הרה"ק השפת אמת מגור. בסוף הספר הודפס גם חידושים על מסכתות הש"ס. רישום בעלות בכתב יד.[1] קנז דף. 35 ס"מ.כריכה מקורית. חזית הכריכה מנותקת חלקית. מצב כללי טוב - טוב מאוד.הרה"ק רבי יצחק מאיר מגור [תקנ"ט-תרכ"ו, 1799-1867] תלמידם של המגיד מקוז'ניץ, הרבי רבי בונים מפרשיסחא ורבי מנחם מנדל 'השרף' מקאצק. מייסד חסידות גור. מגאוני ישראל הנודעים, אליו נהרו רבבות חסידים מכל רחבי פולין ומחוצה לה, דברי תורתו נלמדים ונהגים בדבקות דורות ע"ג דורות. 

מחיר פתיחה:

100

פריט 29:
נדיר! חדושי הרי"מ חמישה חלקים. יוזעפאף - ווארשא, תרכ"ז - תרנ"א (1867-1891)
נדיר! חדושי הרי"מ חמישה חלקים. יוזעפאף - ווארשא, תרכ"ז - תרנ"א (1867-1891)  ספרי מרנא החדושי הרי"ם מגור. כוול שו"ת הרי"מ וחדושי הרי"מ. על שולחן ערוך ועל מסכתות הש"ס. רישומים מעניינים.* חידושי הרי"מ על חושן משפט חלק ראשון. ווארשא, תר"ל 1869.

מחיר פתיחה:

200

פריט 30:
ליקוטי מהרי"א מאת הרה"ק רבי יצחק אייזיק מזידיטשוב, מהדורה ראשונה. לעמבערג, תר"נ [1889]. הגהות בכתב יד האדמו"ר רבי אלטר אלעזר כהנא מזידיטשוב
ליקוטי מהרי"א מאת הרה"ק רבי יצחק אייזיק מזידיטשוב, מהדורה ראשונה. לעמבערג, תר"נ [1889]. הגהות בכתב יד האדמו"ר רבי אלטר אלעזר כהנא מזידיטשוב ליקוטי מהרי"א על ילקוט שמעוני מאת הרה"ק רבי יצחק אייזיק מזידטשוב. מהדורה ראושנה. לעמברג תר"נ 1889. העותק האישי של האדמו"ר רבי אלטר אלעזר כהנא מזדיטשוב, עם הגהות וציונים בכתב ידו. [4] נה, נו, [1] דף. 20 ס"מ. כריכה חדשה. מצב טוב מאוד.האדמו"ר רבי אלטר אליעזר כהנא כיהן כאדמו"ר מזידטשוב - ספינקא. מחדש ומהדיר את ספרי המנהגים לבית ספינקא - זידטשוב - קומארנא. היה חבר במערכת אוצר הפסקים עד לפטירתו בשנת תש"ע 2010. 

מחיר פתיחה:

100

פריט 31:
עותק מיוחס ! ליקוטי תורה והש"ס (זידטשוב). בראשית - דברים. מהדורה ראשונה. לעמברג - סיגעט, תרל"ז - תרנ"ב (1877-1892)
עותק מיוחס ! ליקוטי תורה והש"ס (זידטשוב). בראשית - דברים. מהדורה ראשונה. לעמברג - סיגעט, תרל"ז - תרנ"ב (1877-1892) ב' כרכים של ליקוטי תורה והש"ס מאת רבי יצחק אייזיק מזדטשוב. מהדורה ראשונה. * חלק א' בראשית. לעמברג, תרל"ז 1877.  העותק האישי של האדמו"ר רבי יהודה לייבוש פרנקל אבד"ק באטאשאני. שני דפי שער. [4], רט דף. * חלק ה' דברים. סיגעט, תרנ"ב 1892. [12], קצט דף. 27 ס"מ.כריכות חדשות ומפאורות. חורי עש קרעים בשולי הדפים. מצב כללי טוב - טוב מאוד.

מחיר פתיחה:

150

פריט 32:
קול שמחה מאת רבי שמחה בונם מפרשיסחא. מהדורה שניה. פרעמיסלא, תרל"ז (1877)
קול שמחה מאת רבי שמחה בונם מפרשיסחא. מהדורה שניה. פרעמיסלא, תרל"ז (1877) קול שמחה מאת הרה"ק שמחה בונם מפרשיסחא. מהדורה שניה. פרעמיסלא, תרל"ז 1877. כח דף. 23 ס"מ. מעט חיזוקים בדבק. מצב כללי טוב מאוד.

מחיר פתיחה:

100

פריט 33:
עותק מיוחס. מקצוע בתורה, מאת המהרי"ל צינץ מהדורה ראשונה. העותק האשי של הרה"ק רבי נתן נחום מקרימלוב. נדיר!
עותק מיוחס. מקצוע בתורה, מאת המהרי"ל צינץ מהדורה ראשונה. העותק האשי של הרה"ק רבי נתן נחום מקרימלוב. נדיר! מקצוע בתורה מאת הגאון רבי אריה לייב צינץ. מהדורה ראשונה, פיעטרקוב, תרל"ח 1878. העותק האישי של הרה"ק רבי נתן נחום הכהן רבינוביץ מקרימילוב הי"ד. 396 עמ'. גודל 32 ס"מ. בדף הפרונץ של הכריכה הישנה נכתב בכתב יד "זה הספר שייך לכ"ק מרן שליט"א מקרימילוב כעת בזאיוערציע".  בדף השער מופיעה חותמת האדמו"ר רבי אברהם ישכר ענגלארד אבדק"ק סאסנאווצא, לימים, האדמו"ר מראדזין. כריכה מחודשת, הדף עם הכיתוב מנותק. מצב כללי טוב - טוב מאוד.הרה"ק רבי נתן נחום הכהן רבינוביץ מקרימילוב, זקן אדמור"י פולין בדורו, מגדולי האדמורי"ם, נולד לאביו הרה"ק רבי אברהם ישכר בער הכהן רבינוביץ מראדומסק בעל חסד לאברהם בנו של בעל התפארת שלמה. בחיי אביו נתמנה לכהן כרב בעיירה קרימילוב. עם פטירת אביו בי"ג באלול ה'תרנ"ב  פנו חלק נכבד מחסידי אביו אליו  והכתירוהו אותו לאדמו"ר מקרימילוב.

מחיר פתיחה:

100

פריט 34:
נתיבות השלום. קאניגסבערג, תרי"ט (1858). העותק של הרה"ק רבי אהרן מנחם מענדל מראדזימין
נתיבות השלום. קאניגסבערג, תרי"ט (1858). העותק של הרה"ק רבי אהרן מנחם מענדל מראדזימין נתיבות השלום - ארחות חיים וארחות משפט, הלכות בדיני אבן העזר וחושן משפט, מאת רבי משה נחמיה (כהנוב) אב"ד חאסלאוויטש. קאניגסבערג, תרי"ט 1858.

מחיר פתיחה:

100

פריט 35:
כנסת ישראל סט שלם על פרקי אבות. העותקים האישים של האדמו"ר רבי מרדכי דוב הלברשטאם נכדו של הרה"ק רבי שלום אלעזר מראצפרט
כנסת ישראל סט שלם על פרקי אבות. העותקים האישים של האדמו"ר רבי מרדכי דוב הלברשטאם נכדו של הרה"ק רבי שלום אלעזר מראצפרט סט שלם על ששת חלקיו של ה"כנסת ישראל". בין דפי הספרים הגהות חתימות וחותמות של האדמו"ר רבי מרדכי דוב הלברשטאם ממישקאלץ בן רבי חיים הלברשטאם שהיה בכור בניו של הרה"ק רבי שלום אלעזר הלברשטאם מראצפרט בנו של הדברי חיים מצאנז.

מחיר פתיחה:

200

פריט 36:
ספר אהבת ישראל עם הקדשה ארוכה בכתב יד בנו האמרי חיים מוויזניץ. מהדורה ראשונה. גראסווארדיין, תש"ג (1943)
ספר אהבת ישראל עם הקדשה ארוכה בכתב יד בנו האמרי חיים מוויזניץ. מהדורה ראשונה. גראסווארדיין, תש"ג (1943) "בלב מלא שמחה ועונג לרגל עומדך לבחינה ויצאת בדימוס ונסמכת להוראה הרי נותן לך לאות הצטייינות והוקרה את הספר הקדוש אהבת ישראל מכ"ק אאמו"ר הקדוש זצללה"ה עלה מעלה מעלה בתורה ויראת שמים וטוב לך כל הימים. חיים מאיר בהה"צ מוהר"י זצללה"ה".הקדשה ארוכה נדירה ומיוחדת בנוסח ארוך לא אופייני, בכתב יד האדמו"ר רבי חיים מאיר מוויז'ניץ על ספר אביו בעל 'אהבת ישראל' מוויזניץ, מהדורה ראשונה גראסווארדיין, תש"ג 1943. תיקונים יתכן בכתב יד האמרי חיים.[3] קו, דף נייר. 25 ס"מ. מצב טוב מאוד. האדמו"ר רבי חיים מאיר מוויזניץ (תרמ"ח - תשל"ב). מכונה בעולם החסידות על שם ספרו הק' ה'אמרי חיים', היה בנו של ה'אהבת ישראל' מוויזניץ כיהן כהאדמו"ר הרביעי בשושלת חסידות וויז'ניץ. מגדולי האדמורי"ם ומצדיקי הדור, ממנהיגי היהדות החרדית, היה חבר במועצת גדולי התורה וממנווטי דרכה. בניו האדמו"ר הישעות משה מויזניץ והאדמו"ר רבי מרדכי מוויז'ניץ מאנסי.את הספר נתן והקדיש לתלמידו החביב וזה לשון קודשו: 'לאהוב לבי ונפשי הבחור החשוב מאוד נעלה...', נוסח ייחודי ולא אופיייני להקדשות המועטות הידועות ממנו. מקור: עיזבון...

מחיר פתיחה:

500

פריט 37:
משניות סדר זרעים עם תוספות רבי עקיבא אייגר, מהדורה ראשונה. ווארשא תרכ"א [1861] העותק האישי של הגאון האדיר רבי דב בעריש מייזליש גאב"ד ווארשא וקראקא.
משניות סדר זרעים עם תוספות רבי עקיבא אייגר, מהדורה ראשונה. ווארשא תרכ"א [1861] העותק האישי של הגאון האדיר רבי דב בעריש מייזליש גאב"ד ווארשא וקראקא. משניות סדר זרעים העותק האישי של הגאון האדיר רבי דובעריש מייזליש גאב"ד ווארשא וקראקוב. ווארשא תרכ"א -1861.חותמתו של הגאון רבי דובעריש מייזליש גאב"ד ווארשא,  יצויין, כי הגאון עומד בראש המסכימים על חידושי רבי עקיבא אייגר שיצאו לראשונה במהדורה זו. כריכה חדשה. מצב טוב מאוד - מצוין. הגאון האדיר רבי דב בעריש מייזליש [תקנ"ח-תר"ל, 1798-1870] מגדולי פוסקי הדור ומנהיגיו. גאב"ד ווארשא וקראקוב, נודע שמו בשער בת רבים כגאון ונשגב וחיבורו הגדול 'חידושי מהרד"ם' הוא מבין החיבורים הבולטים על ספר המצוות להרמב"ם. מחברי ספרים וגדולי דורו התהדרו בהסכמות לספריהם ואף בספר זה, מתנוססת הסכמתו בראש המסכימים על תוספות רבי עקיבא אייגר שנוספו למשניות, לראשונה במהדורה זו. חותמת הגאון מופיעה בשלמות ובחדות על דף השער וכן נכתב בכתב יד 'שייך לגאון אב"ד ווארשא. כמו כן, מופיעות חותמות רבות של אישיות נוספת ומאוחרת. 

מחיר פתיחה:

150

פריט 38:
ספר הזהר חומש שמות. קרוטושין, תרי"ח (1858). עותק מיוחס של אדמור"י טמשוואר - נדבורנה
ספר הזהר חומש שמות. קרוטושין, תרי"ח (1858). עותק מיוחס של אדמור"י טמשוואר - נדבורנה ספר הזהר על חומש שמות. העותק האשי של הרה"ק רבי ישכר בער לייפער ואחר כך העוברה בירושה לבנו האדמו"ר רבי חיים מרדכי ארי לייפער מאונגוואר.רפ דף, 22 ס"מ. חותמות: "ישכר בער לייפער אונגוואר יע"א", חיים מרדכי ארי לייפער בהה"צ ישכר בער שליט"א מאונגוואר", בצידו השני של דף השער : "הספר הזה קבלתי במתנה מידידי הר' חיים ישעי' בערמער נ"י מפה בן ה"ר ישכר דב בערמער ע"ה", ועוד רישומים רבים.דף אחרון קרוע במקצת. מצב כללי טוב - טוב מאוד. הרה"ק רבי ישכר בער לייפער (תרי"ח - תרפ"ו) בנו של הרה"ק רבי יוסף מבורשא שהיה בנו של הרה"ק רבי  ישכר בער (ר' בערטשע) מנדבורנה. התיישב באונגוואר שהייתה עיר של מתנגדים וכיהן שם כאדמו" הצליח לרכוש חסידים רבים מבין המתנגדים. היה חתנו של הרב יעקב צבי וואלד אב"ד בורשה. ישב רוב ימיו בתענית. האדמו"ר רבי חיים מרדכי ארי לייפער הי"ד. בנו של רבי ישכר בער לייפער. כיהן כאדמו"ר באונגוואר מפטירת אביו בשנת תרפ"ו. נרצח במלחמת עולם השניה.

מחיר פתיחה:

100

פריט 39:
כפתר ופרח. למברג, תרנ"א [1891]. העותק של האדמו"ר רבי חיים מאיר יחיאל שפירא מדרוהוביטש
כפתר ופרח. למברג, תרנ"א [1891]. העותק של האדמו"ר רבי חיים מאיר יחיאל שפירא מדרוהוביטש כפתר ופרח. מאת רבי יעקב אשכנזי לבית הלוצאטי מויניציא, בהוצאת רבי יהודה הלוי לייזנר מגיד מישרים בבוטשאטש, זי"ע. עם רישומי בעלות בכתב ידו של האדמו"ר רבי חיים מאיר יחיאל שפירא דראהביטש (גאליציען) זי"ע וחותמות רבות ממנו. [3] קיב דף. 20 ס"מ. ללא דף שער. כריכה חדשה. מצב כללי טוב - טוב מאוד.האדמו"ר רבי חיים מאיר יחיאל שפירא מדרהאביטש [תרכ"ד-תרפ"ד, 1863-1924] נכדם של גדולי מנהיגי עולם החסידות, השרף רבי חיים מאיר יחיאל שפירא (הראשון) ממוגליניצא, הרה"ק המגיד מקוז'ניץ והרה"ק רבי ישראל מרוז'ין. ראשון לשושלת אדמור"י דרהאביטש. נודע באהבתו לארץ ישראל ועמד בקשרי ידידות ואהבה עם הראי"ה קוק.

מחיר פתיחה:

100

פריט 40:
דברי חיים ב' חלקים. הוצאה מיוחדת ירושלים תש"ו (1946). העותק האישי של האדמו"ר רבי יוסף צבי קאליש מסקרענוויטץ
דברי חיים ב' חלקים. הוצאה מיוחדת ירושלים תש"ו (1946). העותק האישי של האדמו"ר רבי יוסף צבי קאליש מסקרענוויטץ דברי חיים ב' חלקים. הוצאה מיוחדת עם הסכמת רבי יצחק ישעי הלברשטם מטשכוב. יצאה לאור על ידי נכד המחבר רבי יעקב הלברשטם מטשאקאווע. ירושלים, תש"ו 1946. חותמת האדמו"ר מסקרענוויטץ רבי יוסף צבי קאליש. * חלא א'. דברי חיים על התורה. [2], פב דף. * חלק ב'. דברי חיים על מועדים, וחדושים על ב"מ. [2] קטז דף. 28 ס"מ.כריכה מנותקת במעט. מצב כללי טוב מאוד.האדמו"ר רבי יוסף צבי קאליש. (תרמ"ה - תשי"ז) נכד הרה"ק רבי יצחק מווארקא. מפטירת אביו בשנת תרפ"ז החל לכהן כאדמו"ר מסקונוייץ (פולין). בפרוץ מלחמת עולם השניה נוכח בורשה והצליח לתפוס אץ הרכבת האחרונה שיצאה מהעיר וכך ניצל. בסוף ימיו השתכן בבני ברק עד לפטירתו בערב שבת ל' בשבט תשי"ז, ונקבר בטבריה בחלקת תלמידי הבעל שם טוב. 

מחיר פתיחה:

100

פריט 41:
בכורי ראשית. שאמלויא, תרפ"ו (1926). העותק האישי של האדמו"ר רבי שלמה פרידמן מטשורטקוב
בכורי ראשית. שאמלויא, תרפ"ו (1926). העותק האישי של האדמו"ר רבי שלמה פרידמן מטשורטקוב בכורי ראשית דרושים בש"ס מאת רבי יעקב שמואל אויסלאנדער משאמלויא. שאמלויא, תרפ"ו 1926. העותק האישי של האדמו"ר רבי שלמה פרידמן מטשרטקוב ת"א. [2] נב, דף 23 ס"מ. חותמת "הרב שלמה פרידמן מטשערטקוב תל אביב א"י רח' אחד העם 89".חלק מהדפים לא נחתכו בדפוס. מצב טוב מאוד.האדמו"ר רבי שלמה [שלמה'ניו] פרידמן מטשורטקוב, נולד לאביו האדמו"ר רבי נחום מרדכי בשנת תרנ"ד, היה חתן דודו האדמו"ר רבי ישראל מסדיגורא. משנת תש"ו כיהן כאדמו"ר מטשורטקוב בתל אביב, ונפטר בשנת תשי"ט. דברי תורתו בספר דברי שלמה.

מחיר פתיחה:

100

פריט 42:
תורת חובת הלבבות, וארשא, תר"ץ. העותק האישי של האדמו"ר רבי יעקב יוסף מספינקא, עם הערות וציונים רבים בכתב יד קודשו
תורת חובת הלבבות, וארשא, תר"ץ. העותק האישי של האדמו"ר רבי יעקב יוסף מספינקא, עם הערות וציונים רבים בכתב יד קודשו תורת חובת הלבבות, לרבינו בחיי הספרדי. ווארשא, תר"ץ 1930. עותק מספרייתו האישית של האדמו"ר רבי יעקב יוסף וויס מספינקא ומלפנים אבד"ק בארשא.הספר ניתן לאדמו"ר בימי חורפו. בראש הספר [דף הפרונזץ] ובתוכו ציונים רבים והערות, סיכומים ומראי מקומות בכתב יד קודשו.רוב ההערות בשער 'חשבון הנפש', סיכומי המאמרים והקטעים בגוף הספר, ביאורים אחדים. באורח נדיר מחלק האדמו"ר את שער חשבון הנפש ללימוד יומי ע"פ סדר 30 ימי החודש, עשרות שנים טרם הנהיג האדמו"ר הישועות משה מוויזניץ הנהגה זו בכנסיה הגדולה של אגודת ישראל בשנת תש"מ.בסיום שער חשבון הנפש כותב הל' סעיפים סגולה ללמוד מהם כל המידות טובות והחמודות.קכה, פו דף. 30 ס"מ. האדמו"ר רבי יעיקב יוסף וויס מספינקא [תרע"ב-תשמ"ח] נכדו של החקל יצחק מספינקא, כיהן כרב הצעיר בעיר בארשא, שכל את אשתו ושלושת ילדיו בשואה. לאחר השואה, הקים לשם ולתפארה מחדש את מוסדות ספינקא בארצות הברית ובישראל והוכר כאחד מגדולי האדמורי"ם בדור שאחר המלחמה. 

מחיר פתיחה:

100

פריט 43:
אהל יעקב על התורה מאת המגיד מדובנא. ווארשא, תרפ"ח (1928). העותק האשי של האדמו"ר רבי יעקב יוסף וויס מספינקא בזמן ישיבתו בקהילת סעליש
אהל יעקב על התורה מאת המגיד מדובנא. ווארשא, תרפ"ח (1928). העותק האשי של האדמו"ר רבי יעקב יוסף וויס מספינקא בזמן ישיבתו בקהילת סעליש אוהל יעקב דרושי אגדה על חמשה חומשי תורה. ווארשא, תרפ"ח 1928. חלקים ויקרא - במדבר - דברים. חותמת: "יעקב יוסף וויס סעליש".האדמו"ר רבי יעקב יוסף וויס מספינקא היה מרבה לצטט דברי תורה ואגדה מהספר הזה, אפשר לראות זאת בדברי תורתו המשולבים תדיר בדברי תורה מהספר אהל יעקב. לפנינו העותק האישי ששימש את האדמו"ר לאמירת דברי תורתו בקרב מאות מחסידיו בשבת וחג. קל, צד, קיט דף. 24 ס"מ. מצב טוב - טוב מאוד.

מחיר פתיחה:

100

פריט 44:
ספרים לבית ביאלא. עם הקדשות האדמו"ר רבי דוד מתתיהו מביאלא בכתב ידו ובחתימתו
ספרים לבית ביאלא. עם הקדשות האדמו"ר רבי דוד מתתיהו מביאלא בכתב ידו ובחתימתו * עבודת יחיאל אמרות קודש מאת הרה"ק רבי יחיאל יהושע רבינוביץ מביאלה. העותק האשי של בנו בכורו האדמו"ר רבי  דוד מתתיהו. את הספר העניק במתנה בתוספת הקדשה מיוחדת בכתב ידו. * הגדה של פסח לאדמור"י ביאלה - אוסטרבצה. בהוצאת האדמו"ר רבי דוד מתתיהו מביאלא, עם הקדשה ארוכה בכתב ידו. "יה"ר שיזכו לחוג את חג המצות בדיצה, תפילתי לה ' הטוב שיזכה לקיים את והגדת לבנך".האדמו"ר רבי דוד מתתיהו רבינוביץ מביאלא בנו בכורו של הרה"ק רבי יחיאל יהושע מביאלא. בן אחר בן ליהודי הקדוש מפשיסחה. כיהן כאדמו"ר מביאלא והקים את מוסדותיו בעיר בני ברק. נודע בשער בת רבים בעבודת התפילה שלו שהוותה סמל ודוגמא בעולם החסידות.

מחיר פתיחה:

100

פריט 45:
שם הגדולים. וורשה, תרל"ו (1876). העותק האישי של רבי אורי שרגא פייבל אב"ד יאססי
שם הגדולים. וורשה, תרל"ו (1876). העותק האישי של רבי אורי שרגא פייבל אב"ד יאססי  שם הגדולים, ושם הגדולים החדש, מאת החיד"א, [4] חלקים כרוכים יחד. חתימות בעלות בשמו של רבי אורי שרגא פייבל טויבש (טאובס) אב"ד יאססי. וורשה, תרל"ו 1876.[4] ספרים כרוכים יחד: שם הגדולים ולעד לחכמים, חלק א. שם הגדולים ועד לחכמים, חלק שני. שם הגדולים החדש, חלק ראשון. שם הגדולים החדש, חלק שני. סד, נח, [6], עג, מב דף, נייר. 22 ס"מ. עם רישום שמו של בעל הספר פעמים רבות בכריכות הספר, בדפי הפרוזץ ובין דפי הספר.הרב אורי שרגא פייבל טויבש (טאובס) - רבה הראשי של יאססי (יאש) שברומניה, בין השנים תרכ"ו - תרס"ח (1866-1908). משפחת טאובס היא משפחה רבנית שמקורה בגליציה. רבים מבני משפחתה זו היגרו החל מאמצע המאה התשע-עשרה לרומניה. רבנים ממשפחה זו כיהנו בקהילות שונות ברומניה, ובראשם בקהילת יאשי שבמולדביה, שם הם שימשו בקודש כרבני העיר משנת 1852 ועד למלחמת העולם השנייה.כריכה מנותקת. כתמים, מעט קרעים, מצב טוב-טוב מאוד.

מחיר פתיחה:

100

פריט 46:
ספר סדר נוסח הקרבנות, תשליך, אושפיזין והקפות, מאת הרה"ק רבי חיים הלברשטאם מצאנז, ה"דברי חיים". לבוב, תרמ"ו 1886
ספר סדר נוסח הקרבנות, תשליך, אושפיזין והקפות, מאת הרה"ק רבי חיים הלברשטאם מצאנז, ה"דברי חיים". לבוב, תרמ"ו 1886 "סדר נוסח הקרבנות ותשליך ואושפיזין והקפות מכבוד אדונינו מורינו ורבינו הגאון הקדוש רשכבה"ג סבא קדישא מרן חיים הלברשטאם זצללה"ה אבד"ק צאנז יע"א". לבוב, תרמ"ו 1886.

מחיר פתיחה:

100

פריט 47:
אדני פז, לקט חידושים על התורה מגדולי החסידות [מאת רבי מאיר מקרשוב]. וילנה והורדנה, 1835
אדני פז, לקט חידושים על התורה מגדולי החסידות [מאת רבי מאיר מקרשוב]. וילנה והורדנה, 1835 ספר אדני פז, ואלה מוסיף על הראשונים... שנלקטו אגודת מכמה רבנן קשישאי". [מאת רבי מאיר מקרשוב]. וילנה והורדנה, 1835.מד דף, נייר. 18 ס"מ. כתמים, כריכה רופפת, נזקי עש, פגם בגב הכריכה. מצב בינוני-טוב.

מחיר פתיחה:

100

פריט 48:
שו"ת אמרי נועם. מאת הרה"ק רבי מאיר הורוויץ מדז'יקוב. מהדורה ראשונה. קראקא, תרמ"ח (1888)
שו"ת אמרי נועם. מאת הרה"ק רבי מאיר הורוויץ מדז'יקוב. מהדורה ראשונה. קראקא, תרמ"ח (1888) שו"ת אמרי נועם חלק ראשון. חיברו הרה"ק רבי מאיר הורוויץ מדז'יקוב. מהדורה ראשונה. קראקא, תרמ"ח 1888. [2], מז דף. 40 ס"מ. כריכה חדשה. מצב טוב מאוד.הרה"ק רבי מאיר הורוויץ מדז'יקוב, (תקע"ט - תרל"ז). בנו שלהרה"ק רבי אלעזר וכיהן כאדמו"ר השני בשושלת דז'יקוב. למד את תורת החסידות אצל סבו (אבי אביו) הרה"ק רבי נפתלי מראפשיץ.

מחיר פתיחה:

100