English

'תפארת' 7 - פריטים נדירים ומיוחדים

Days

Hrs

Min

Sec

תצוגה:

פריט 1:
תגלית שלא נדפסה מעולם ! ארבעה עמודים מלאים וגדושים בחידושים על הגדה של פסח, בכתב יד קודשו של הגה''ק רבי משה (מהר''ם) שיק, גדול תלמידי מרנא החתם סופר בהדגשות ובעצות על הצלחת חינוך הבנים, ככל הנראה לא נדפסו מעולם.
תגלית שלא נדפסה מעולם ! ארבעה עמודים מלאים וגדושים בחידושים על הגדה של פסח, בכתב יד קודשו של הגה''ק רבי משה (מהר''ם) שיק, גדול תלמידי מרנא החתם סופר בהדגשות ובעצות על הצלחת חינוך הבנים, ככל הנראה לא נדפסו מעולם. תגלית ! חידושים נפלאים בהגדה של פסח על דרך הפרד''ס בכתב יד הגה''ק רבינו משה שיק -ה'מהר''ם שיק' גדול תלמידי מרנא החתם סופר שכידוע קרא עליו בהערצה 'ארון הספרים שלי'. 

מחיר פתיחה:

2000

פריט 2:
מכתב ארוך מאת הגאון הקדוש רבי חיים צבי הירש מנהיימר ה'עין הבדולח', בו דן בכשרות דיין שנפסל בידי הרה"ק ה'קדושת יום טוב' מסיגעט
מכתב ארוך מאת הגאון הקדוש רבי חיים צבי הירש מנהיימר ה'עין הבדולח', בו דן בכשרות דיין שנפסל בידי הרה"ק ה'קדושת יום טוב' מסיגעט איגרת ארוכה בדיני חליצה למעשה מאת הגאון רבי חיים צבי הירש מאננהיימער, מגדולי תלמידי מרנא החתם סופר בעל 'עין הבדולח' אב"ד ווערבוי ואונגוואר המעטירה, מפוסקי וממנהיגי הדור.

מחיר פתיחה:

2500

פריט 3:
האם רבי עקיבא אייגר היה נכד הלבוש? גלויה מרתקת מרבי שלמה סופר בנו של רבי שמעון סופר גאב"ד קראקא. העוסקת בכתבי רע"א ובייחוסו, סערט שברומניה, תרע"ד [1914]
האם רבי עקיבא אייגר היה נכד הלבוש? גלויה מרתקת מרבי שלמה סופר בנו של רבי שמעון סופר גאב"ד קראקא. העוסקת בכתבי רע"א ובייחוסו, סערט שברומניה, תרע"ד [1914] תגלית וחידוש בענייני יוחסין ! גלויה מרתקת בה מאריך כותבה, הגאון המפורסם רבי שלמה אלכסנדרי סופר מוציא לאור ספריהם של זקנו מרנא החת"ם סופר ואבי זקנו מרנא הגאון רבי עקיבא אייגר, בייחוס אבי המשפחה הגאון הקדוש רבי עקיבא אייגר, בקשרי המשפחה שלו ובהשערה לייחוסו של רע"א לבעל הלבושים ולמעלה בקודש. 

מחיר פתיחה:

800

פריט 4:
דף חידושי תורה בעצם כתב ידו הק' של הצדיק הקדוש בעל המופת רבי שעפטל וויס אב"ד שימאני בענייני שמיני עצרת וברכת כהנים
דף חידושי תורה בעצם כתב ידו הק' של הצדיק הקדוש בעל המופת רבי שעפטל וויס אב"ד שימאני בענייני שמיני עצרת וברכת כהנים דף בחידושי תורה, רעיונות ופרפראות בענייני שמיני עצרת והושענא רבה, ברכת כהנים ויארצייט, בעצם כתב יד קדשו של הרב הגאון הקדוש המפורסם לבעל מופת נשגב רבי שבתי שעפטל וויס אב"ד שימאני, מגדולי תלמידי השבט סופר, המכונה בקרב המוני תלמידיו 'דער הייליגער שימאניער רוב' - קדוש עליון ושר התורה בדורו כנכתב על גבי מצבתו 'הרב הגאון הכביר המפורסם על פני תבל שר התורה פוסק מובהק כקש"ת מרן רבי שבתי המכונה שעפטל ווייס' בעל הלכתא רבתא לשבתא מגדולי הדור. 

מחיר פתיחה:

600

פריט 5:
'העיסוק בתורה ובפוסקים בימי הסליחות עדיף מתעניות וצומות' מכתב ארוך ומרשים ביופיו מאת הגה"ק רבי יהודה אסאד ובני משפחתו לחתנו הגאון רבי אהרון ביכלער.
'העיסוק בתורה ובפוסקים בימי הסליחות עדיף מתעניות וצומות' מכתב ארוך ומרשים ביופיו מאת הגה"ק רבי יהודה אסאד ובני משפחתו לחתנו הגאון רבי אהרון ביכלער. 'טייער קינדער לעבען' אחת עשרה שורות בעצם כתב יד קדשו של מרן הגאון הקדוש רבי יהודה אסאד לבני משפחתו, חתנו הגה"ק רבי אהרון ביכלער - אב"ד יאסבערען ורעייתו, בתו מרת שרל.  

מחיר פתיחה:

3000

פריט 6:
מכתב בהלכה שנשלח ל'יריעות שלמה' הגאון הק' רבי שלמה זלמן אולמאנן, סעגעד תרכ"א [1961]
מכתב בהלכה שנשלח ל'יריעות שלמה' הגאון הק' רבי שלמה זלמן אולמאנן, סעגעד תרכ"א [1961] מכתב בהלכה מאת הגאון רבי יוסף שוורץ - חידושי הלכה ששלח לעיונו של הגאון הקדוש בעל ה"יריעות שלמה" רבי שלמה זלמן אולמאנן  סעגעד, תרכ"א 1861. 

מחיר פתיחה:

300

פריט 7:
באר הגולה - זיטאמיר, תר''ך [1859]. מהדורה נדירה וחשובה עם 'שלשה דברים' מאת הרה''ק רבי ישראל המגיד מקוז'ניץ
באר הגולה - זיטאמיר, תר''ך [1859]. מהדורה נדירה וחשובה עם 'שלשה דברים' מאת הרה''ק רבי ישראל המגיד מקוז'ניץ באר הגולה,  מאת רבינו יהודה ליוואי – המהר"ל מפראג. ישוב טענות על דברי חז"ל התמוהים בגמרא ובמדרשים. דפוס רבי אריה ליב שפירא - זיטאמיר, תר"ך 1859. 

מחיר פתיחה:

150

פריט 8:
תיקון ליל שבועות והושענא רבא, דפוס האחים שפירא. זיטאמיר, תרכ''ב 1862. העותק האישי של רבי יעקב יוסף סלונים רבה של חברון
תיקון ליל שבועות והושענא רבא, דפוס האחים שפירא. זיטאמיר, תרכ''ב 1862. העותק האישי של רבי יעקב יוסף סלונים רבה של חברון סדר תיקון ליל שבועות והושענא רבא על הסדר מספר של''ה. דפוס האחים רבי חנניא ליפא ורבי יהושע העשיל שפירא. זיטאמיר, תרכ''ב - 1862. שני דפי שער.

מחיר פתיחה:

150

פריט 9:
סדר מועד ירושלמי דפוס שפירא, השותפים נכדי הרב מסלאוויטא, זיטאמיר, 1860-1862. כרוכים בכרך אחד
סדר מועד ירושלמי דפוס שפירא, השותפים נכדי הרב מסלאוויטא, זיטאמיר, 1860-1862. כרוכים בכרך אחד מסכתות מן תלמוד ירושלמי, דפוס שפירא, זיטאמיר. כרוכים יחד:

מחיר פתיחה:

100

פריט 10:
תורת כהנים על שולחן ערוך חשן משפט חלק ראשון, דפוס האחים שפירא זיטאמיר, תרט"ז [1856] הגהות והערות רבות מתלמידי ישיבת אור תורה בטבריה שנות התר"פ
תורת כהנים על שולחן ערוך חשן משפט חלק ראשון, דפוס האחים שפירא זיטאמיר, תרט"ז [1856] הגהות והערות רבות מתלמידי ישיבת אור תורה בטבריה שנות התר"פ תורת כהנים על שולחן ערוך חשן משפט חלק ראשון, דפוס האחים שפירא נכדי הרב מסלאוויטא זיטאמיר שנת תרט"ז - 1856. 

מחיר פתיחה:

200

פריט 11:
ספר הזהר על חומש שמות, דפוס שפירא, סלאוויטא, תקפ"ד [1824]
ספר הזהר על חומש שמות, דפוס שפירא, סלאוויטא, תקפ"ד [1824] ספר הזהר על חומש שמות, הודפס בסלאוויטא בדפוס של רבי שמואל אברהם שפירא, תקפ"ד [1824].

מחיר פתיחה:

500

פריט 12:
טור יורה דעה. דפוס הרבני רבי משה שפירא, סלאוויטא, תקע"ו [1816]
טור יורה דעה. דפוס הרבני רבי משה שפירא, סלאוויטא, תקע"ו [1816] טור יורה דעה. דפוס הרבני רבי משה שפירא, סלאוויטא, תקע"ו 1816.

מחיר פתיחה:

100

פריט 13:
חק לישראל, סלאוויטא, ג' כרכים, תקפ"ה-תקצ"ג העותקים האישיים של הרה"ק רבי דוד צבי שלמה מלעלוב עם חתימות והגהות בכי"ק
חק לישראל, סלאוויטא, ג' כרכים, תקפ"ה-תקצ"ג העותקים האישיים של הרה"ק רבי דוד צבי שלמה מלעלוב עם חתימות והגהות בכי"ק 'חק לישראל' דפוס סלאוויטא, חלקים א' ג' וה' - תקפ"ה-תקצ"ב [1825-1832]

מחיר פתיחה:

1800

פריט 14:
לזכות לכל הברכות בבני חיי ומזוני וכל הברכות ! מתוך ברכות הקדוש להרה"ק מטולנא, לספה''ק ברכת דוד מהדורה ראשונה, זיטאמיר, תרכ"ב - 1862
לזכות לכל הברכות בבני חיי ומזוני וכל הברכות ! מתוך ברכות הקדוש להרה"ק מטולנא, לספה''ק ברכת דוד מהדורה ראשונה, זיטאמיר, תרכ"ב - 1862 ברכת דוד. מהרב המפורסם וכו' ר' דוד נ"י שליט"א מגיד מישרים דק"ק טאלנא באדמו"ר הרב המפורסם איש אלקים רשכב"ה גדול מרבן שמו וכו' מהר"ר מרדכי זללה"ה מ"מ דק"ק טשארנאביל ושארי ק"ק.

מחיר פתיחה:

500

פריט 15:
"להם ולזרעם שיצליחו בכל אשר יפנו ברוחניות וגשמיות בבני חיי ומזונא רוויחא'' - מתוך דברי הרה''ק רבי יעקב ישראל מטשערקאס בהסכמתו הנלהבת למהדורה קדושה וסגולית זו. בת עין, זיטאמיר, תרכ''ט 1869ו
"להם ולזרעם שיצליחו בכל אשר יפנו ברוחניות וגשמיות בבני חיי ומזונא רוויחא'' - מתוך דברי הרה''ק רבי יעקב ישראל מטשערקאס בהסכמתו הנלהבת למהדורה קדושה וסגולית זו. בת עין, זיטאמיר, תרכ''ט 1869ו סגולה! "כל איש ואיש אשר יקח הספר הקדוש ההוא בכסף מלא שיזכו לראות שכר טוב בעמלם, כן יאיר ד' עליהם באור פניו שיזכו... בכל מילי דמייטב אמן כן יהי רצון" דברים אלו כותב הרה''ק רבי אהרן מטשארנאביל בהסכמתו הנדירה והייחודית למהדורה סגולית זו.

מחיר פתיחה:

300

פריט 16:
פרי הארץ, מאת הרה''ק רבי מנחם מנדל מוויטבסק. קאפוסט, תקע"ד [1814]. מהדורה ראשונה
פרי הארץ, מאת הרה''ק רבי מנחם מנדל מוויטבסק. קאפוסט, תקע"ד [1814]. מהדורה ראשונה פרי הארץ, ספר דרשות חסידי על דרך הפרד"ס לפי סדר פרשות השבוע, חיברו הרה''ק רבי מנחם מנדל מוויטבסק. מהדורה ראשונה. קפוסט, תקע"ד [1814].

מחיר פתיחה:

2500

פריט 17:
יקר המציאות! זאת זכרון. מהרבי הקדוש 'החוזה' מלובלין, מהדורה ראשונה, לבוב תרי"א [1851] עותק מיוחס
יקר המציאות! זאת זכרון. מהרבי הקדוש 'החוזה' מלובלין, מהדורה ראשונה, לבוב תרי"א [1851] עותק מיוחס זאת זכרון, ספר היסוד לחסידות פולין, מהרבי הקדוש 'החוזה מלובלין, מהדורה ראשונה, לבוב תרי"א.

מחיר פתיחה:

800

פריט 18:
עטרת צבי - זידיטשוב [בראשית]. מהדורה ראשונה. לעמברג, תקצ''ד [1834] חסר
עטרת צבי - זידיטשוב [בראשית]. מהדורה ראשונה. לעמברג, תקצ''ד [1834] חסר עטרת צבי - חלק ראשון [בראשית], מאת הרה''ק 'שר בית הזוהר' רבי צבי הירש מזידיטשוב. מהדורה ראשונה. לעמברג, תקצ''ד 1834. 

מחיר פתיחה:

400

פריט 19:
יקר המציאות - דברי התורה הראשונים של הרה''ק השר שלום מבעלזא. תורת מנחם מאת הרה''ק רבי מנחם מענדל מרימנוב, ונלווה לו קונטרס זכרון צדיקים חידושי תורה מאת הרה''ק רבי צבי הירש מרימנוב והרה''ק רבי שלום מבעלזא. מהדורה יחידה ונדירה. לעמבערג, תרל''ז 1876
יקר המציאות - דברי התורה הראשונים של הרה''ק השר שלום מבעלזא. תורת מנחם מאת הרה''ק רבי מנחם מענדל מרימנוב, ונלווה לו קונטרס זכרון צדיקים חידושי תורה מאת הרה''ק רבי צבי הירש מרימנוב והרה''ק רבי שלום מבעלזא. מהדורה יחידה ונדירה. לעמבערג, תרל''ז 1876 תורת מנחם - זכרון צדיקים, חידושי תורה על סדר הפרשיות מאת הצדיקים הקדושים הרה''ק רבי מנחם מענדל מרימנוב, הרה''ק רבי צבי הירש מרימנוב והרה''ק השר שלום מבעלזא. מהדורה יחידה ונדירה. לעמבערג, תרל''ז 1876.

מחיר פתיחה:

500

פריט 20:
התורות הראשונים שבהן השפיע שפע ופרנסה לבנ"י ! 'דברי מנחם' מאת הרה''ק רבי מנחם מענדל מרימנוב, למברג תרכ"ג. בלתי מצוי
התורות הראשונים שבהן השפיע שפע ופרנסה לבנ"י ! 'דברי מנחם' מאת הרה''ק רבי מנחם מענדל מרימנוב, למברג תרכ"ג. בלתי מצוי דברי מנחם - דברים היוצאים מפה קדוש כבוד אדמו"ר הרב הגאון האמתי קדוש ד' מכובד צדיק יסוד עולם גדול מרבן שמו מרנא ורבנא מנחם מענדיל זצוקללה"ה אשר הי' איתן מושבו בק"ק פריסטיק ורומנוב אשר דרוש דרש מדי שבת בשבתו להלהיב הלבבות ליראת השם ועבודתו יראו צדיקים וישמחו וישרים יעלוזו וזכות המחבר הקדוש יעמוד לנו ולכל ישראל אמן. לעמברג, תרכ''ג 1863. 

מחיר פתיחה:

500

פריט 21:
השיב משה - מאת הרה''ק רבי משה טיטלבוים בעל ה'ישמח משה' מאוהעל. מהדורה ראשונה. לעמבערג, תרכ"ו (1866)
השיב משה - מאת הרה''ק רבי משה טיטלבוים בעל ה'ישמח משה' מאוהעל. מהדורה ראשונה. לעמבערג, תרכ"ו (1866) שו''ת השיב משה, שאלות ותשובות שחיבר האדמו''ר הגה''ק רבי משה טייטלבוים מאוהעל. מהדורה ראשונה. לעמבערג, תרכ"ו 1866. עותק מרשים.בסוף הספר דף נוסף עם תשובה מאת הגאון רבי משולם מפרעשבורג [נדיר].

מחיר פתיחה:

200

פריט 22:
ספרו הראשון של מרן הדברי חיים, שיצא בעילום שמו ! דברי חיים, ב' חלקים, על שמות גיטין והלכות מקוואות, מהדורה ראשונה זאלקאווא, תרכ"ד
ספרו הראשון של מרן הדברי חיים, שיצא בעילום שמו ! דברי חיים, ב' חלקים, על שמות גיטין והלכות מקוואות, מהדורה ראשונה זאלקאווא, תרכ"ד ספר דברי חיים, שחיבר אחד מהתלמידים ... בביאור דברי הפוסקים, חלקים א-ב, דיני שמות גיטין והלכות מקוואות.. זאלקווא, תרכ"ד 1864. 

מחיר פתיחה:

100

פריט 23:
סגולה נוראה - קהלת משה. מהדורה ראשונה. לובלין, תרס''ד [1904]. שני דפי שער !
סגולה נוראה - קהלת משה. מהדורה ראשונה. לובלין, תרס''ד [1904]. שני דפי שער ! קהלת משה, פירושים וחידושים על התורה והמועדים מאת הרה''ק רבי משה אליקים בריעה מקוז'ניץ. עם חידושים מאביו רבי ישראל "המגיד מקוז'ניץ" זיע"א. מהדורה ראשנה. לובלין, תרס''ד 1904.

מחיר פתיחה:

300

פריט 24:
סגולה - קהלת משה. מהדורה שניה. הוצאת המו''ל. לובלין, תרס''ו [1906]. שני דפי שער !
סגולה - קהלת משה. מהדורה שניה. הוצאת המו''ל. לובלין, תרס''ו [1906]. שני דפי שער ! ספר סגולי וחשוב קהלת משה מאת הרה"ק רבי משה אליקים בריעה מקוז'ניץ עם ליקוטים מאת אביו המגיד הק' רבי ישראל מקוז'ניץ. מהדורה שניה. לובלין תרס''ו 1906.

מחיר פתיחה:

150

פריט 25:
נדיר ! מקבץ [3] קול שמחה, מאת הרה''ק רבי שמחה בונם מפרשיסחא. מהדורות שניה שלשית ורביעית
נדיר ! מקבץ [3] קול שמחה, מאת הרה''ק רבי שמחה בונם מפרשיסחא. מהדורות שניה שלשית ורביעית * קול שמחה, פרעמיסלא, [תרל''ו] 1876. כב דף. 23 ס"מ.  

מחיר פתיחה:

150

פריט 26:
עירין קדישין - מהדורה ראשונה. ורשה, תרמ"ה [1885]. שער שני מוזהב. הספר הראשון שנדפס מתורת הרה''ק רבי ישראל מרוז'ין !
עירין קדישין - מהדורה ראשונה. ורשה, תרמ"ה [1885]. שער שני מוזהב. הספר הראשון שנדפס מתורת הרה''ק רבי ישראל מרוז'ין ! עירין קדישין - "דברים יקרים העומדים ברומו של עולם, על פסוקי התורה מסודרים, וכמה לקוטים יקרים בקדושה ובטהרה המה נאמרים..."

מחיר פתיחה:

150

פריט 27:
אבן משה. הספר היחידי עם הסכמתו של 'השרף' מקוצק. ווארשא, תרי"ט [1859]
אבן משה. הספר היחידי עם הסכמתו של 'השרף' מקוצק. ווארשא, תרי"ט [1859] הסכמה יחידה של הרה''ק רבי מנחם מענדל מקוצק על ספר אבן משה, מתורתו של רבי משה בן רבי יעקב אהרן זצ"ל מבריסק, חידושים על התורה, על הנ"ך, על הש"ס והפוסקים, וכן מספר דרושים בענינים שונים. הובא לדפוס ע"י בנו רבי אליעזר. ווארשא, תרי"ט 1859.

מחיר פתיחה:

150

פריט 28:
'איזה לצים הדפיסו דברים של הבל'. ליקוטי רב האי גאון, עם פירוש נר ישראל מאת המגיד מקוזניץ, ודברים המיוחסים לרבי פנחס מקוריץ, אשר הוגדרו ע"י הרה''ק מקומרנא כ"דברים שקריים שמקורם במדפיסים לצים". נדיר
'איזה לצים הדפיסו דברים של הבל'. ליקוטי רב האי גאון, עם פירוש נר ישראל מאת המגיד מקוזניץ, ודברים המיוחסים לרבי פנחס מקוריץ, אשר הוגדרו ע"י הרה''ק מקומרנא כ"דברים שקריים שמקורם במדפיסים לצים". נדיר ליקוטי רב האי גאון עם פירוש נר ישראל, פירוש נפלא בחידושי תורה ורזין עילאין סודות עמוקות ונוראות, מאת רבינו הגאון האמתי הצדיק המפורסם פועל ישועות מו"ה ישראל זצלה"ה מ"מ דק"ק קאזיניץ, עם כתבי רבי פנחס מקוריץ , ועם חידושי הלכות מרבי יעקב יצחק "היהודי הקדוש" מפשיסחא. [לבוב?, אחרי תרי"ג 1853].

מחיר פתיחה:

100

פריט 29:
ספר סגולה על ברכת כהנים 'עבודת כהונה' מאת הרה"ק רבי משה מדעעש פרעמישלא, תרנ"ד, כרוך עם 'אזור אליהו', ירושלם תרנ"ד.
ספר סגולה על ברכת כהנים 'עבודת כהונה' מאת הרה"ק רבי משה מדעעש פרעמישלא, תרנ"ד, כרוך עם 'אזור אליהו', ירושלם תרנ"ד. ספר סגולה על ברכת כהנים 'עבודת כהונה' - פרעמישלא, תרנ"ד - נדיר ביותר.  

מחיר פתיחה:

100

פריט 30:
ספה''ק 'באר מים חיים' העותק של הרבי הקדוש בעל ה'מבקשי אמונה' מתולדות אהרן זיע''א, עם הגהות רבות בכתב יד קודשו, טשערנאוויץ, תר"ו [1846]
ספה''ק 'באר מים חיים' העותק של הרבי הקדוש בעל ה'מבקשי אמונה' מתולדות אהרן זיע''א, עם הגהות רבות בכתב יד קודשו, טשערנאוויץ, תר"ו [1846] באר מים חיים חלק ב' להרה"ק רבי חיים מטשערנאוויץ, מגדולי החסידות ותלמידו של הרה"ק רבי יחיאל מיכל מזלוטשוב.

מחיר פתיחה:

500

פריט 31:
סידורו של שבת, חלקים א-ב, העותק האישי של רבי דוד קצנלבויגן, רבה של ס. פטרבורג
סידורו של שבת, חלקים א-ב, העותק האישי של רבי דוד קצנלבויגן, רבה של ס. פטרבורג סידורו של שבת, ב' חלקים, ספר חסידות בעניין קדושת השבת בדרך פרד"ס. חיברו הרה''ק רבי חיים [טירר] מטשארנובויץ, מתלמידי המגיד הרה''ק רבי יחיאל מיכל מזלוטשוב זיע''א. 

מחיר פתיחה:

150

פריט 32:
'מצווה ליישב' ! עשרות הגהות על הרמב"ם שלא נדפסו מעולם בכתב יד קודש הרה"ק רבי מנחם מענדל מווישווא בנו בכורו של האהבת ישראל מוויזניץ
'מצווה ליישב' ! עשרות הגהות על הרמב"ם שלא נדפסו מעולם בכתב יד קודש הרה"ק רבי מנחם מענדל מווישווא בנו בכורו של האהבת ישראל מוויזניץ נדיר וייחודי !! עשרות הגהות על דברי הרמב"ם בהלכות שבת שאלות וספקות, סתירות בדברי הרמב"ם ויישוב עליהם, מאת הגה"ק רבי מנחם מענדיל מווישווא בנו בכורו של הרה"ק בעל האהבת ישראל מוויזניץ. 

מחיר פתיחה:

1000

פריט 33:
ארחות צדיקים. העותק האישי של הרה"ק המקור ברוך מסערט וויזניץ, זאלקאווא, תקצ"ח [1838]
ארחות צדיקים. העותק האישי של הרה"ק המקור ברוך מסערט וויזניץ, זאלקאווא, תקצ"ח [1838] ארחות צדיקים. מהדורה מוקדמת ומיוחסת. זאלקאווא תקצ"ח 1838, העותק האישי בו הגה בסילודין והתעלה עילוי אחר עילוי כ"ק הרה"ק בעל 'מקור ברוך' מסערט וויזניץ, בנו של הרה"ק בעל האהבת ישראל מוויזניץ, עליה מופיעים חותמתו ומספר רישומים בכתב ידו הק'. 

מחיר פתיחה:

200

פריט 34:
מעט הערות בהלכה בכתב יד קודש הרה"ק האמרי חיים מוויזניץ על ספר ההלכה ברכת הבית, עותקו האישי. סיגעט, תרנ"ג
מעט הערות בהלכה בכתב יד קודש הרה"ק האמרי חיים מוויזניץ על ספר ההלכה ברכת הבית, עותקו האישי. סיגעט, תרנ"ג ספר ברכת הבית חלק שני כולל כל דיני ברכת המצוות, הודפס בסיגעט שנת 'שערי חכמה' תרנ"ג - 1893, עם [2] הערות, מראי מקומות ותיקוני טעויות דפוס בכתב יד קודשו של הרה"ק האמרי חיים מוויזניץ על גבי העותק האישי שלו, חתום בחותמתו מתקופת היותו אב"ד ווילחוביץ.

מחיר פתיחה:

300

פריט 35:
הגהות רבות בהלכה בכתב יד קודש מרן אדמו"ר בעל הכנסת מרדכי מסדיגורא על ספר 'ברכת הבית' סיגעט תרנ"ג [1893]
הגהות רבות בהלכה בכתב יד קודש מרן אדמו"ר בעל הכנסת מרדכי מסדיגורא על ספר 'ברכת הבית' סיגעט תרנ"ג [1893] ספר 'ברכת הבית', ב' חלקים, על דיני ברכת הנהנין הכולל ב' שערים:  'שערי ברכה' ו'שערי בינה' לכלל הדינים ולטעמיהם.

מחיר פתיחה:

400

פריט 36:
חתימת יד קודש של 'צדיק הדור' רבי משה פאנעט מדעעש על שו"ת תולדות אדם להרשב"א, למברג תקע"א. מהדורה מיוחסת ונדירה עם חותמות חשובות נוספות
חתימת יד קודש של 'צדיק הדור' רבי משה פאנעט מדעעש על שו"ת תולדות אדם להרשב"א, למברג תקע"א. מהדורה מיוחסת ונדירה עם חותמות חשובות נוספות שו"ת 'תולדות אדם' מהדורת למברג תקע"א 1811. עותק מיוחס חתום בחתימת יד קודש הרה"ק רבי משה פאנעט מדעעש, וחותמות הגאון הקדוש רבי יוסף ישראל דייטש מבאלשא יארמוט בעל ה'בן גורני', אשר ירש את הספר מאביו הגאון הקדוש המפורסם בעל ה'גורן דוד' מגדולי הדור וצדיקיו המפורסמים. 

מחיר פתיחה:

1000

פריט 37:
חתימות הרה"ק רבי יחיאל נתן מבארדיוב וצאצאיו הק' נכדי הרה''ק ה'דברי חיים' מצאנז. ספר טורי אבן עם הגהות 'אמרי ברוך'. ווינה, תרל"ה [1875]. עותק מיוחס
חתימות הרה"ק רבי יחיאל נתן מבארדיוב וצאצאיו הק' נכדי הרה''ק ה'דברי חיים' מצאנז. ספר טורי אבן עם הגהות 'אמרי ברוך'. ווינה, תרל"ה [1875]. עותק מיוחס טורי אבן על מסכתות ראש השנה, חגיגה ומגילה, מאת בעל 'שאגת אריה' רבי אריה ליב אב"ד מץ, עם קונטרס אחרון, והדפסה ראשונה של הגהות 'אמרי ברוך' מאת רבי ברוך פרנקל תאומים בעל 'ברוך טעם', חמיו של הרה"ק ה'דברי חיים' מצאנז. ווינה, תרל"ה [1875].

מחיר פתיחה:

350

פריט 38:
'לתפילותיו יצא שם כתפילות שאינן נענות ריקם' עותק מיוחס להרה''ק ישראל משה מגאסטאנין, חזות קשה לרבי יצחק עראמה, פרנקפורט דאודר, תקנ"ב - 1792
'לתפילותיו יצא שם כתפילות שאינן נענות ריקם' עותק מיוחס להרה''ק ישראל משה מגאסטאנין, חזות קשה לרבי יצחק עראמה, פרנקפורט דאודר, תקנ"ב - 1792 חזות קשה, ענייני אמונה, פלוסופיה וביקורת על הנצרות, חיברו החכם השלם רבי יצחק עראמה בעל 'עקידת יצחק', פרנקפורט דאודר, תקנ"ב - 1792. 

מחיר פתיחה:

100

פריט 39:
שני לוחות הברית, מהדורה ראשונה, אמשטרדם, ת"ח-ת"ט, עותקו האישי של הרה"ק רבי שמעון נתן נטע מלעלוב [קראקא] עם הגהות ושמות לברכה והצלחה
שני לוחות הברית, מהדורה ראשונה, אמשטרדם, ת"ח-ת"ט, עותקו האישי של הרה"ק רבי שמעון נתן נטע מלעלוב [קראקא] עם הגהות ושמות לברכה והצלחה לא נראה כבושם הזה !  של"ה הקדוש מהדורה ראשונה, אמשטרדם ת"ח. העותק האישי של הרה"ק רבי שמעון נתן נטע בידרמן מלעלוב -קראקא, בנו של הרה"ק רבי דוד צבי שלמה מלעלוב עם קוויטלעך ששמר למשמרת, הגהות והקדשות. 

מחיר פתיחה:

8000

פריט 40:
ספר קדוש בקבלה, העותק של משפחת צדיקי בית לעלוב!! שושן סודות, מאת רבי משה בן יעקב ה'גולה מקייב'. קארעץ (קוריץ), תקמ"ד - 1784
ספר קדוש בקבלה, העותק של משפחת צדיקי בית לעלוב!! שושן סודות, מאת רבי משה בן יעקב ה'גולה מקייב'. קארעץ (קוריץ), תקמ"ד - 1784 שושן סודות, ביאור ענייני קבלה עמוקים מרבותינו הראשונים, חיברו רבי משה בן יעקב מקייב. קארעץ, תקמ"ד - 1784. 

מחיר פתיחה:

100

פריט 41:
הגהות רבות בהלכה על טור חושן משפט של הרה"ק רבי אלטר מלעלוב -סוסנובצה 'דער ארץ ישראל רבי', ווארשא תרכ"ח. נדיר ביותר! חותמת בעלות המקובל רבי ידידיה רפאל אבולעפיה!
הגהות רבות בהלכה על טור חושן משפט של הרה"ק רבי אלטר מלעלוב -סוסנובצה 'דער ארץ ישראל רבי', ווארשא תרכ"ח. נדיר ביותר! חותמת בעלות המקובל רבי ידידיה רפאל אבולעפיה! טור חושן משפט, מהדורת ווארשא תרכ"ח, עליה מתנוסס חותם בעלות מאת הרה"ק 'אברהם בצלאל נתן נטע בההצה"ק ר' אלעזר מנחם זצוקללה"ה בידרמאן בעיה"ק ירושלים תובב"א', ובתוכה הגהות למדניות בהלכה, בעצם כתב ידו, רוב ההגהות הם בעיקר בהלכות הלוואה. 

מחיר פתיחה:

500

פריט 42:
עותק סגולה! שו"ת הרי"ף. מהדורה ראשונה. ליוורנו, תקמ"א [1781]. עותק בו הגה הצדיק בעל המופת הרה''ק רבי שמחה בונים מאטוואצק - ווארקא
עותק סגולה! שו"ת הרי"ף. מהדורה ראשונה. ליוורנו, תקמ"א [1781]. עותק בו הגה הצדיק בעל המופת הרה''ק רבי שמחה בונים מאטוואצק - ווארקא ספר שו"ת הרי"ף, מהדורה ראשונה, ליוורנו תקמ"א 1781, בו הגה ולמד הרה"ק רבי שמחה בינם מאוטוואצק, בנו של הרה"ק רבי מנדל מווארקא ונכדו של הרה"ק אוהב ישראל רבי יצחק מווארקא.

מחיר פתיחה:

100

פריט 43:
הגהות שלא נדפסו מעולם, בדיני איסור והיתר בעצם כתב יד קודשו של הגה''ק שר התורה בעל ה'אבני נזר' מסוכטשוב על ספר 'תורת חטאת' מהרמ"א
הגהות שלא נדפסו מעולם, בדיני איסור והיתר בעצם כתב יד קודשו של הגה''ק שר התורה בעל ה'אבני נזר' מסוכטשוב על ספר 'תורת חטאת' מהרמ"א עותקו של הגה"ק שר התורה רשכבה"ג בעל ה'אבני נזר' זי"ע עם הגהות בהלכה בעצם כתב יד קדשו, חתימתו וחותמתו האישית. ההגהות לא נדפסו מעולם ומעולם לא נראו הגהותיו במכירות פומביות.

מחיר פתיחה:

13000

פריט 44:
מסכת אבות עם פירוש מן, עותק נדיר בחותמת המחבר הרבי 'המיועד' משטפנשט רבי מנחם נחום מאיצקאן. וינה, תר"פ 1920
מסכת אבות עם פירוש מן, עותק נדיר בחותמת המחבר הרבי 'המיועד' משטפנשט רבי מנחם נחום מאיצקאן. וינה, תר"פ 1920 מסכת אבות עם פירוש מן מאת מנחם נחום פריעדמאן רב בק"ק איטצקאן [בוקאווינא], וינה תר"פ.

מחיר פתיחה:

120

פריט 45:
סידור בית אהרן וישראל סטולין-קרלין. ניו יורק תשי"ב העותק של אדמור"י ספינקא זידיטשוב עם עשרות הגהות ותיקונים בכתב יד קדשם
סידור בית אהרן וישראל סטולין-קרלין. ניו יורק תשי"ב העותק של אדמור"י ספינקא זידיטשוב עם עשרות הגהות ותיקונים בכתב יד קדשם סידור בית אהרן וישראל כולל כל תפילות ישראל וכל הברכות לכל השנה על פי נוסח ומנהגים הקדושים של רבותינו הקדושים והטהורים מסטולין-קרלין זיע"א, נערך ונסדר מדויק היטב על ידי נכדו ובנו אדמו"ר הרה"צ המפורסם פאר הדור דחילא וטמירא רבא דעמי' מדברנא דאומתי' כקש"ת מוהר"י שליט"א מסטולין-קרלין. ניו יורק, תשי"ב. 

מחיר פתיחה:

120

פריט 46:
העותק האישי של הרה''ק רבי זאב וואלף מדאראג ממשיך וממלא מקום קודשו של חמיו בעל ה'אמרי שפר'. ביאור הרמב"ן על התורה, בראשית - שמות, זאלקווא, תקס"ה [1805].
העותק האישי של הרה''ק רבי זאב וואלף מדאראג ממשיך וממלא מקום קודשו של חמיו בעל ה'אמרי שפר'. ביאור הרמב"ן על התורה, בראשית - שמות, זאלקווא, תקס"ה [1805]. באור על התורה להרב הגדול המקובל איש אלקי רבינו משה ב"ר נחמן גירונדי זצ"ל. [בראשית-שמות], דפוס אברהם יהודא ליב מאיר האפער, זאלקווא, תקס"ה [1805]. עם חתימת יד קודשו של הרה''ק רבי זאב וואלף ציטרון מדאראג.

מחיר פתיחה:

300

פריט 47:
חותם המחבר הק'! סדרי טהרות - מפת ארץ ישראל. מהרה''ק בעל ה'תכלת' מראדזין. מהדורה ראשונה. יוזעפאף, תרל''ג 1873
חותם המחבר הק'! סדרי טהרות - מפת ארץ ישראל. מהרה''ק בעל ה'תכלת' מראדזין. מהדורה ראשונה. יוזעפאף, תרל''ג 1873 סדרי טהרות על מסכת כלים, בסוף הספר המפה הנדירה ויקרת המציאות מפת ארץ ישראל ששימשה את המחבר למחקריו אודות התכלת הידוע. מהדורה ראשונה, יוזעפאף, תרל"ג 1873.

מחיר פתיחה:

1000

פריט 48:
יסודות החסידות! מכתב עיקרי בהשקפת החסידות ובדרך לעכאוויטש קוברין בעצם כתב יד קדשו וחתימתו של הרה"ק היסוד העבודה מסלונים ובסיומו ברכות לרוב
יסודות החסידות! מכתב עיקרי בהשקפת החסידות ובדרך לעכאוויטש קוברין בעצם כתב יד קדשו וחתימתו של הרה"ק היסוד העבודה מסלונים ובסיומו ברכות לרוב מכתב ארוך וייסודי בעיקרי ושורשי השקפת ותורת החסידות בענייני תשובה והתקרבות לאלוקים, בורא כל עולמים. כולו רשפי אש להתעלות בחסידות ובעבודת השם 'קרבת אלוקים לי טוב', ובסופו ברכות קודש לרוב.

מחיר פתיחה:

5000

פריט 49:
'ומברכתם יבורך כל איש מרים ידו בשפע ברכה והצלחה בני חיי ומזוני רויחא וסייעתא דשמיא'. מכתב ברכות נדיר ובלתי אופייני מאת הרה"ק הדברי שמואל מסלונים
'ומברכתם יבורך כל איש מרים ידו בשפע ברכה והצלחה בני חיי ומזוני רויחא וסייעתא דשמיא'. מכתב ברכות נדיר ובלתי אופייני מאת הרה"ק הדברי שמואל מסלונים מכתב ברכות נדיר, כולו בכתב יד קודשו ובחתימתו של הרה"ק הדברי שמואל מסלונים, נשיא כולל רייסין וממייסדי 'מחזיקי הדת' ו'אגודת ישראל', ממשיך דרכו של הרה"ק בעל יסוד העבודה בהנהגת שושלת סלונים. [לא ידועה השנה]

מחיר פתיחה:

2500

פריט 50:
הרה"ק רבי אברהם אלימלך מקרלין במכתב לחסידו הצדיק הירושלמי הנערץ רבי אשר פריינד מתייחס למפעל הצדקה האדיר שלו ומברכו בפרנסה ברווח וברפואה שלמה
הרה"ק רבי אברהם אלימלך מקרלין במכתב לחסידו הצדיק הירושלמי הנערץ רבי אשר פריינד מתייחס למפעל הצדקה האדיר שלו ומברכו בפרנסה ברווח וברפואה שלמה מכתב תודה וברכות קודש לרוב, מאת הרה"ק רבי אברהם אלימלך פערלאוו מקארלין לחסידו הנאמן שהתפרסם לימים כצדיק הירושלמי המופלא רבי אשר פריינד 'רבי אשר'.

מחיר פתיחה:

800