English

פריט 12:

טור יורה דעה. דפוס הרבני רבי משה שפירא, סלאוויטא, תקע"ו [1816]

מחיר פתיחה: $100

הערכת מחיר: $300 - $400

המכירה תחל בעוד __ ימים ו __ שעות

עמלת בית המכירות: 22%

מע"מ: על העמלה בלבד

Add to Favorites

Contact Us

טור יורה דעה. דפוס הרבני רבי משה שפירא, סלאוויטא, תקע"ו 1816.

קמו, ריד דף, 33 ס"מ. [דף לפני הלכות רבית ושני דפים אחרונים חסרים]. חלקו מודפס על נייר כחלחל.

רבי משה שפירא (1762-1837),  בן הרה"ק רבי פנחס מקוריץ מגדולי תלמידי מרנא אור שבעת הימים הבעש"ט, כיהן כרבה של סלאוויטא שלא על מנת לקבל פרס. נודע כצדיק, ישר ונאמן, גדול בתורה ובחסידות. 

בעצת אביו, פתח לפרנסתו את בית הדפוס בעירו. בית הדפוס שלו נודע בין היתר בהדפסת הש"ס במהדורת סלאוויטא בהידור רב. על מנת להדפיס ספרים מהודרים התקין בית יציקה לאותיות מאירות עיניים, השתמש בנייר משובח עם גליונות רחבים וערך הגהה מדוייקת לספרים לפני ההדפסתם. גדולי ישראל שיבחו את רבי משה ואת דפוסו. בשנת תקצ"ו (1836) נאסרו שני בניו, ר' שמואל אברהם אבא ור' פנחס, בעקבות עלילת שקר. הם נידונו לעינויים גופניים קשים מאוד ועמדו להישלח לגלות בסיביר. מרוב כאב וצער נפטר אביהם בט' כסלו תקצ"ח (1837). הבנים שוחררו לאחר 17 שנות מאסר במוסקבה, בית הדפוס נהרס וכל ההשקעה הרבה בו ירדה לטמיון.

כריכה חדשה, מעט כתמים, חורי עש, קרע בצידי אחד הדפים, מצב כללי טוב.