English

פריט 15:

"להם ולזרעם שיצליחו בכל אשר יפנו ברוחניות וגשמיות בבני חיי ומזונא רוויחא'' - מתוך דברי הרה''ק רבי יעקב ישראל מטשערקאס בהסכמתו הנלהבת למהדורה קדושה וסגולית זו. בת עין, זיטאמיר, תרכ''ט 1869ו

מחיר פתיחה: $300

הערכת מחיר: $500 - $800

המכירה תחל בעוד __ ימים ו __ שעות

עמלת בית המכירות: 22%

מע"מ: על העמלה בלבד

Add to Favorites

Contact Us

סגולה! "כל איש ואיש אשר יקח הספר הקדוש ההוא בכסף מלא שיזכו לראות שכר טוב בעמלם, כן יאיר ד' עליהם באור פניו שיזכו… בכל מילי דמייטב אמן כן יהי רצון" דברים אלו כותב הרה"ק רבי אהרן מטשארנאביל בהסכמתו הנדירה והייחודית למהדורה סגולית זו.

ספר הקדוש 'בת עין' חיברו הרה"ק רבי אברהם דוב מאווריטש. זיטאמיר, תרכ"ט 1869.

המהדורה המיוחדת עם ההסכמות הנדירות מאת הרה"ק רבי אהרן מטשארנאביל, והרה"ק רבי יעקב ישראל מטשערקאס זיע"א. בהסכמות מברכים הצדיקים את כל הקונים בשפע ברכות ברוחניות ובגשמיות, ומברכים את הקונים בברכות רבות בעשירות להם ולזרעם.

כידוע בגלילות וואהלין ורוסיה ובפרט בחצרות בית טשערנאביל [ראחמיסטריווקא, טאלנא, סקווירא, טשערקאס, הארנסטייפל, טריסק] וכן בענף בעלזא ורוז'ין, כמעט לא כתבו האדמורי"ם הקדושים, הסכמות לספריהם, הסכמות מעטות שכתבו כ"ק האדמורי"ם הקדושים – ערכם לא יסולא מפז. 

כידוע כשהגיע הספר הק' 'בת עין' להרה"ק ה'תפארת שלמה' הלביש בגדי יום טוב וחילק יי"ש לכל תלמידיו באמירת 'לחיים', כמו כן, נתן לבנו ממשיך דרכו הרה"ק בעל 'חסד לאברהם' את השם 'אברהם דב בער' על שמו הקדוש של ה'בת עין' [נפלאות התפארת שלמה].

בעולם החסידות נתקדש ונתעלה ספר קדוש זה, הגו בו בסילודין מאורי הדור, צדיקי עליון, חסידים ואנשי מעשה שלמדו דרך עבודת השם. בשנים האחרונות, נתפרסם מקום ציונו בצפת, כמקום ישועות ותפילות ואלפים רבים עולים לציונו הקדוש ושופכים שם שיח תפילתם.

[3], קלח דף. 21 ס"מ.

כריכה מקורית, מצב כללי טוב מאוד.