English

פריט 20:

התורות הראשונים שבהן השפיע שפע ופרנסה לבנ"י ! 'דברי מנחם' מאת הרה''ק רבי מנחם מענדל מרימנוב, למברג תרכ"ג. בלתי מצוי

מחיר פתיחה: $500

הערכת מחיר: $800 - $1,200

המכירה תחל בעוד __ ימים ו __ שעות

עמלת בית המכירות: 22%

מע"מ: על העמלה בלבד

Add to Favorites

Contact Us

דברי מנחם – דברים היוצאים מפה קדוש כבוד אדמו"ר הרב הגאון האמתי קדוש ד' מכובד צדיק יסוד עולם גדול מרבן שמו מרנא ורבנא מנחם מענדיל זצוקללה"ה אשר הי' איתן מושבו בק"ק פריסטיק ורומנוב אשר דרוש דרש מדי שבת בשבתו להלהיב הלבבות ליראת השם ועבודתו יראו צדיקים וישמחו וישרים יעלוזו וזכות המחבר הקדוש יעמוד לנו ולכל ישראל אמן. לעמברג, תרכ"ג 1863. 

כנודע למשגב, היה הרה"ק רבי מנחם מנדל מרימנוב 'שר הפרנסה' בכל הדורות. כפי שהתבטאו גדולי תלמידיו וצדיקי החסידות לדורותיהם. במיוחד, נודעת ומפורסמת בקרב המוני בית ישראל בכל תפוצותיהם, סגולתו הנפלאה לאמירת פרשת המן ביום המסוגל ג' בשלח בכל שנה ושנה, סוד עמוק אשר גילה רז זה לעם ישראל זרע קודש, והשפיע בכוח סגולה זו פרנסה ושפע רב עד עצם היום הזה.

תלמידו המובהק הרה"ק רבי יחזקאל פאנעט כותב בהקדמתו כי הרב הקדוש רבי מנדל מרימנוב עסק בפרשת המן כל חייו ועשרים ושתים שנה אמר תורה על עניין זה. בספר קדוש זה שיצא לאור במהדורה יחידה, מופיעות תורות רבות על פסוקי פרשת המן, למעשה רוב הקונטרס עוסק בסוד השפעת פרנסה ואמונה בהשי"ת הזן ומכלכל כל יצור נוצר.

כד דף. לא כרוך. 18 ס"מ. דף אחד כרוך שלא במקומו. דף אחרון מנותק. מצב טוב-טוב מאוד.