English

פריט 24:

סגולה - קהלת משה. מהדורה שניה. הוצאת המו''ל. לובלין, תרס''ו [1906]. שני דפי שער !

מחיר פתיחה: $150

הערכת מחיר: $300 - $400

המכירה תחל בעוד __ ימים ו __ שעות

עמלת בית המכירות: 22%

מע"מ: על העמלה בלבד

Add to Favorites

Contact Us

ספר סגולי וחשוב קהלת משה מאת הרה"ק רבי משה אליקים בריעה מקוז'ניץ עם ליקוטים מאת אביו המגיד הק' רבי ישראל מקוז'ניץ. מהדורה שניה. לובלין תרס"ו 1906.


קלד דף. 22 ס"מ.
לספר שלושים ושש הסכמות מגדולי אדמו"רי פולין. מעת הוצאתו לאור של הספר נחשב כספר סגולה. כפי שמשתקף בדברי הסכמותיהם של האדמו"רים המסכימים. וכך כותב האדמו"ר רבי מאיר יחיאל מאסטראווצע "וגם סגולה נוראה הוא להיות הברכה שורה בתוך ביתם". האדמו"ר רבי ישראל מגראדזיסק "וכל מי שיקבל את הספר הקדוש הנ"ל לתוך ביתו בוודאי יהי לו כל טוב". רבי אברהם מלובלין כותב: "זכות המחבר הקדוש יגן על הלוקחים להצילם מכל צרה וצוקה". רבי אברהם מפוריסוב: "מצווה רבה לקבל הברכה הספר הקדוש לתוך ביתו". רבי יהושע אשר מקאלישין "וכל מי שיקבל את הספר הזה לתוך ביתו בוודאי יקבל גם ברכה והצלחה לתוך ביתו".
כריכה חדשה. מעט חורים וכתמים. מצב כללי טוב – טוב מאוד.