English

פריט 29:

ספר סגולה על ברכת כהנים 'עבודת כהונה' מאת הרה"ק רבי משה מדעעש פרעמישלא, תרנ"ד, כרוך עם 'אזור אליהו', ירושלם תרנ"ד.

מחיר פתיחה: $100

הערכת מחיר: $200 - $300

המכירה תחל בעוד __ ימים ו __ שעות

עמלת בית המכירות: 22%

מע"מ: על העמלה בלבד

Add to Favorites

Contact Us

ספר סגולה על ברכת כהנים 'עבודת כהונה' – פרעמישלא, תרנ"ד – נדיר ביותר.  

אשר נעתק מכתב יד ישן הנמצא ובא ליד כ"ק של אדוני אבי מו"ר הגאון הקדוש זצוקללה"ה ונעתק אות באות בלי שום שינוי ובפקודת קדשו בא לידי המביא לבית הדפוס אני הק' משה פאנעט – הוא הרה"ק רבי משה פאנעט מדעעש בנו של רבי מנחם מנדל ונכדו של בעל המראה יחזקאל -בצירוף הסכמה מיוחדת מעם הרה"ק הדברי יחזקאל משינאווא – 

בהסכמתו הנדירה כותב הרה"ק על החשיבות להחזיק בספר ולהגות ממנו : 'מצוה גדולה לזכות את הרבים כהנים המברכים ולוים המקדשין וישראל המתברכין כולם בכלל ברכה כמו שפירש"י בחומש להורות להם איך צריך לחבב את המצוה האהובה להוריד שפע חיים וברכה לכלל ישראל עד ביאת הגואל במהרה בימינו אמן'. 


בספר איורים קבליים מיוחסים ובהם: צורת מנורה הטהורה בקבלה להביט בה בעת ברכת כהנים, צורת פריסת ידי הכהנים, ועשר ספירות.
בסופו: 'דרכי צדק' הנהגות טובות מהאדמו"ר הרה"ק רבי מנחם מנדל מדעעש.

יב דף. מצב טוב מאוד.

כרוך עם ספר 'אזור אליהו' מרבי אליהו הכהן מאזמיר בעל 'שבט מוסר' מהדורת ירושלים שנת 'תמלוך בציון' [תרנ"ד-1893] 
בראש הספר רשימת נותני מעות קדימה [פרענומעראנטן] מירושלים, חברון, צפת טבריה וערים נוספות. בין החותמים רבי אליהו מני, רבי דובער אפרת ועוד.
 
[3] סב דף. 21 ס"מ. מצב טוב מאוד.