English

פריט 37:

חתימות הרה"ק רבי יחיאל נתן מבארדיוב וצאצאיו הק' נכדי הרה''ק ה'דברי חיים' מצאנז. ספר טורי אבן עם הגהות 'אמרי ברוך'. ווינה, תרל"ה [1875]. עותק מיוחס

מחיר פתיחה: $350

הערכת מחיר: $500 - $600

המכירה תחל בעוד __ ימים ו __ שעות

עמלת בית המכירות: 22%

מע"מ: על העמלה בלבד

Add to Favorites

Contact Us

טורי אבן על מסכתות ראש השנה, חגיגה ומגילה, מאת בעל 'שאגת אריה' רבי אריה ליב אב"ד מץ, עם קונטרס אחרון, והדפסה ראשונה של הגהות 'אמרי ברוך' מאת רבי ברוך פרנקל תאומים בעל 'ברוך טעם', חמיו של הרה"ק ה'דברי חיים' מצאנז. ווינה, תרל"ה [1875].

חותמות וחתימות בעלים רבות ובהם חתימה וחותמות האדמו"ר הרה"ק מבארדיוב רבי נתן יחיאל הלברשטאם נכדם של הרה"ק הדברי חיים מצאנז ושל הרה"ק הייטב לב מסיגעט.

[1], מו, לה, לז, כד  דף, 36 ס"מ. בדף השער בדף הפרוזץ האחורי חותמות יחיאל נתן האלברשטאם, מתקופת היותו רב בצאנז ישן ומתקופת היותו אב"ד בארדיוב והגליל, עם חתימת כתב ידו בלועזית. בדף הפרוזץ הקדמי חתימות בעלים מרובות של בני משפחת הלברשטאם, ובהם 'יחיאל נתן הלברשטאם', 'משה אהרן הלברשטאם', הוא בנו של הרה"ק מבארדיוב שכיהן כדיין בסטרופקוב בצל חמיו רבי מנחם מנדל מסטרופקוב, 'בן ציון הלברשטאם', הוא בנו של רבי משה אהרן. מצדו השני של הדף רשום המעיד על היות הספר בבעלותו של 'שר התורה מרן יחיאל נתן הלברשטאם'.

הרה"ק רבי יחיאל נתן הלברשטאם מבארדיוב (תרכ"ה-תרצ"ג). בנו של הרה"ק רבי משה מבארדיוב בנו הבכור של הרה"ק מגורליץ, ונכד הרה"ק ה'דברי חיים' מצאנז ונכד הייטב לב מסיגעט. רבי יחיאל נתן היה חתנו של הרה"ק רבי אריה לייבוש מדוקלא. כיהן כרב בצאנז-ישן, ואחר פטירת אביו מילא מקומו כאב"ד ואדמו"ר בעיר בארדיוב, לחצרו נהרו אלפים מחסידי גורליץ שקיבלו את מרותו עליהם. גם גיסו הרה"ק רבי חנה הלברשטאם מקאלאשיץ, הירבה להתבטא בשבחו ושלח אליו כמה מעוכבי ישועה. הוא נפטר בז' ניסן תרצ"ג ונטמן בבארדיוב. 

כריכה מקורית מנותקת, בלויה, חורי עש, שדרה מפורקת, כתמים, מצב גרוע – בינוני.