English

פריט 4:

דף חידושי תורה בעצם כתב ידו הק' של הצדיק הקדוש בעל המופת רבי שעפטל וויס אב"ד שימאני בענייני שמיני עצרת וברכת כהנים

מחיר פתיחה: $600

הערכת מחיר: $3,000 - $4,000

המכירה תחל בעוד __ ימים ו __ שעות

עמלת בית המכירות: 22%

מע"מ: על העמלה בלבד

Add to Favorites

Contact Us

דף בחידושי תורה, רעיונות ופרפראות בענייני שמיני עצרת והושענא רבה, ברכת כהנים ויארצייט, בעצם כתב יד קדשו של הרב הגאון הקדוש המפורסם לבעל מופת נשגב רבי שבתי שעפטל וויס אב"ד שימאני, מגדולי תלמידי השבט סופר, המכונה בקרב המוני תלמידיו 'דער הייליגער שימאניער רוב' – קדוש עליון ושר התורה בדורו כנכתב על גבי מצבתו 'הרב הגאון הכביר המפורסם על פני תבל שר התורה פוסק מובהק כקש"ת מרן רבי שבתי המכונה שעפטל ווייס' בעל הלכתא רבתא לשבתא מגדולי הדור. 


הדף שלפנינו מכיל חידושי תורה ורעיונות שרשמם כמו לעצמו,  בתוכם מופיע גילוי מפתיע על תאריך היארצייט של אמו של הרב משימאני, שהייתה גם כמובן אמו של אחיו הצדיק הגאון הקדוש רבי יצחק וויס אב"ד ווערבוי, אף הוא מגדולי הדור בהונגריה, וכפי שחורט רבינו היארצייט הוא ביום שמחת תורה. 

אגב, יצויין כי אב"ד שימאני היה גם דודו של מרן פוסק הדור בעל שבט הלוי, באשר חמותו של הרב וואזנר הייתה אחות הרבנית משימאני. 

[1] דף. 24X18 ס"מ. חור תיוק. בשולים ללא חיסרון. סימני קיפול. מצב טוב מאוד.