English

פריט 43:

הגהות שלא נדפסו מעולם, בדיני איסור והיתר בעצם כתב יד קודשו של הגה''ק שר התורה בעל ה'אבני נזר' מסוכטשוב על ספר 'תורת חטאת' מהרמ"א

מחיר פתיחה: $13,000

הערכת מחיר: $15,000 - $20,000

המכירה תחל בעוד __ ימים ו __ שעות

עמלת בית המכירות: 22%

מע"מ: על העמלה בלבד

Add to Favorites

Contact Us

עותקו של הגה"ק שר התורה רשכבה"ג בעל ה'אבני נזר' זי"ע עם הגהות בהלכה בעצם כתב יד קדשו, חתימתו וחותמתו האישית. ההגהות לא נדפסו מעולם ומעולם לא נראו הגהותיו במכירות פומביות.

חידוש בעולם התורה ! 'תורת חטאת' ספרו של אדמו"ר הגאון הגדול רשכבה"ג עמוד התורה מהור"ר משה איסרלש זצ"ל המכונה 'הרמ"א' בעל המחבר המפה על כל ד' ש"ע, עם ביאור 'מנחת יעקב' מאת הגאון החריף ובקי מהו' יעקב דיין…
מהדורת זאלקווא, תרי"ט 1859. 

מעל דף השער מופיעה חותמתו האישית 'אברהם בארנשטיין' ובלועזית,
מעל דף השער השני, מופיעה חתימתו בכתב יד קדשו, משולבת באות א' של דפי הספר, כשעליה הוסיף ב' ר' ה' ם' [האות האחרונה בחתימה נמחקה ונשברה בסערת הימים] כפי שנהג רבינו האבני נזר פעמים רבות בספריו. 

הגהות בגוף הספר: בדיני תערובת יבש ביבש, על קושיא עצומה מבעל המנחת יעקב מעיר האבני נזר בהערה ארוכה 'לא קשה מידי' כ-13 שורות חידושים בהלכה בעצם כתב ידו.
הערה נוספת בדיני לש העיסה בחלב או בשר, מראה מקום לדברי תוספות בפסחים. 

מהדורת זאלקווא, תרי"ט 1859. עם תורת השלמים, קונטרס הספקות, וויכוח מים חיים. 

[1] א-סב דף, מ' דף. [טעות במספר הדפים] שלם. כריכת עור מפוארת ומהודרת. כתם שמן בתחתית רוב העמודים. מצב טוב. 

הגאון הקדוש בעל 'אבני נזר'
 
רבינו אברהם מסוכוטשוב [תקצ"ט-תר"ע 1838-1910], מגדולי גאוני וצדיקי דורו. חתנו של הרה"ק "השרף מקוצק" מחבר הספרים 'אבני נזר' 'אגלי טל'.
עם כהונתו כאדמו"ר לאלפי חסידים, כיהן גם כראש ישיבה בה הנחיל לתלמידיו את שיטתו הלמדנית המיוחדת [כפי שכותב בהקדמתו לספריו, קיבל את דרך הלימוד מחותנו הרה"ק מקוצק]. רבים מגאוני פולין היו מתלמידיו המובהקים [ה"חלקת יואב", רבי אריה צבי פרומר הגאון מקוזיגלוב, רבי אברהם וינברג בעל "ראשית ביכורים", רבי שאול משה זילברמן, רבי נתן שפגילגלאס ורבים רבים אחרים ועוד]. ספריו שו"ת "אבני נזר" ו"אגלי טל" על מלאכות שבת, הנם מספרי היסוד בעולם התורה הלמדני וביסודות ההלכה.