English

פריט 47:

חותם המחבר הק'! סדרי טהרות - מפת ארץ ישראל. מהרה''ק בעל ה'תכלת' מראדזין. מהדורה ראשונה. יוזעפאף, תרל''ג 1873

מחיר פתיחה: $1,000

הערכת מחיר: $3,000 - $4,000

המכירה תחל בעוד __ ימים ו __ שעות

עמלת בית המכירות: 22%

מע"מ: על העמלה בלבד

Add to Favorites

Contact Us

סדרי טהרות על מסכת כלים, בסוף הספר המפה הנדירה ויקרת המציאות מפת ארץ ישראל ששימשה את המחבר למחקריו אודות התכלת הידוע. מהדורה ראשונה, יוזעפאף, תרל"ג 1873.

בעותק שלפנינו פריט נדיר ומקודש: מפה עתיקה ויקרת המציאות של ארץ ישראל, המופיעה תחת חותמתו האישית של המחבר [שבעת חיבור הספר היה אך בן 33]. "גרשון חנוך הענוך לינער בהרב הגאון הקדוש מאיזבצא שליט"א"


[5], אעב [צ"ל רעא] דף. בסוף המפה. דף שער באותיות בדיו אדומה.

רקע: המחבר הוציא חיבור על סדר טהרות במשניות, אשר היה דומה מאוד בסידורו החיצוני ובסדר הדפים לתלמוד הבבלי. חיבור זה וחיצוניותו עוררו פולמוס נרחב בזמנו, כשהרבה מגדולי הדור התנגדו לחיבור זה מחשש שברבות השנים יחשבוהו כחלק מן התלמוד בבלי. מחשש זה הדפיס המחבר את חלקו השני, במתכונת שונה בהוסיפו בראש כל עמוד את הכותרת "ספר סדרי טהרות", ובתחתית העמודים ההודעה כי החיבור "מלוקט מדברי התנאים והאמוראים ז"ל". ובכך שקט ושכך הפולמוס העז. 
פריט זה אפוא, נדיר וייחודי, אחר שהחלק השני שונה בסידורו עקב הפולמוס הנזכר. מקובל, כי החיבור הכביר נעשה על כל סדר טהרות, אולם רובו הגדול אבד בצוק העיתים. 

כריכה חדשה. דף השער ודף המפה משוקמים מקצועית. כתמים קרעים קלים ללא חיסרון. מצב כללי טוב – טוב מאוד.

הרה"ק רבי גרשון חנוך העניך ליינער בעל ה'תכלת' מראדזין [תקצ"ט-תרנ"א, 1839-1890], מחבר ספר מי השילוח, הידוע במיוחד כמי שהחיה את עניין פתיל התכלת בכנפי הציצית והשיב את הנושא לקדמת הדיון התורני והציבורי. היה ידוע כעל מופת, קדוש וטהור, כיהן כאדמו"ר מראדז'ין – איזבצא, ורבבות מקרב ישראל נהרו לחצרו לקבל שפע מכח תורתו, קדושתו וברכתו.