English

פריט 50:

הרה"ק רבי אברהם אלימלך מקרלין במכתב לחסידו הצדיק הירושלמי הנערץ רבי אשר פריינד מתייחס למפעל הצדקה האדיר שלו ומברכו בפרנסה ברווח וברפואה שלמה

מחיר פתיחה: $800

הערכת מחיר: $1,200 - $1,500

המכירה תחל בעוד __ ימים ו __ שעות

עמלת בית המכירות: 22%

מע"מ: על העמלה בלבד

Add to Favorites

Contact Us

מכתב תודה וברכות קודש לרוב, מאת הרה"ק רבי אברהם אלימלך פערלאוו מקארלין לחסידו הנאמן שהתפרסם לימים כצדיק הירושלמי המופלא רבי אשר פריינד 'רבי אשר'.

בין הברכות המיוחדות, מתייחס הרבי למפעל הצדקה של האברך הצעיר שבשנים מאוחרות התפרסם כמפעל צדקה כביר ורב פארות, ומברכו מברכות קודשו שיזכה 'לתת מתוך הרחבה במתן אדם ירחיב לו…כחפצו….' ככל הנראה, זו ההתייחסות הראשונה בכתב למפעל הצדקה המפורסם, והיא מופיעה לפנינו במכתב אישי מאת רבו המובהק. 

המכתב נכתב על נייר מכתבים רשמי של הרבי אברהם אלימלך פערלאוו המתגורר בקארלין ברחוב קאראלינסקא 13/18 כעת פעיה"ק ירושלם תובב"א.

בראשית המכתב, מאשר הרבי את קבלת דמי הצדקה שהתקבלו מאת האברך החשוב אשר בן חי' רבקה דבורה פריינד ע"י הרה"ח הנכבד ר' אהרון האלטאווסקי הי"ו. הרבי מתכיף לאישור ולקבלה ברכות קודש לרוב לשפע רב בגשמיות וברוחניות ולרפואה שלמה ומברכו במיוחד שיזכה לתת צדקות לרוב כחפצו התמידי של רבי אשר:

והנני בזה לברכו שיתברך בכל מילי דמיטב ברפו"ש לכל רמ"ח אבריו ושס"ה גידיו ובפרנסה ברוח ובכבוד ולתת מתוך הרחבה במתן אדם ירחיב לו ויחוג את חג המצות בדיצה ובחדוה ובכשרות כחפצו וכחפץ דורש שלומו וטובתו ומברכו אברהם אלימלך בהה"ק זצ"ל זי"ע. 


[1] ניר מכתבים רשמי. 20×12.5 ס"מ. סימני קיפול קלים. מצב טוב מאוד

הרה"ק רבי אברהם אלימלך מקרלין [תרנ"ב-תש"ג, 1892-1932] היה בנו של הרה"ק רבי ישראל מקרלין [הינוקא] וממשיך דרכו בקודש של אביו בעיר סטולין ובקרלין. מכל רחבי ווהלין נהרו לחצרו, הקים ישיבה גדולה למאות תלמידים וההערצה אליו מכל גדולי ישראל הייתה גדולה. תלמידו הרה"ק רבי משה מרדכי מלעלוב הגדירו כ'בעל שם טוב של דורנו'.

ארבעה ביקורים ממושכים ערך בארץ הקודש וחותמו המובהק הוחתם עליה. בשנים תרפ"ה, תרפ"ח, תרצ"ג ותרצ"ט. ביקורו האחרון היה ערב פרוץ מלחמת העולם השניה ולאורך כל ימי מסעו בארץ ישראל התבטא מפורשות על עננים כבדים המכסים את אירופה. אף על פי כן, שב לעירו ולחסידיו למרות הפצרותיהם המרובות של חסידיו בארץ הקודש. הוא נרצח על קידוש השם באירופה בחודש חשוון תש"ג. 

הצדיק הירושלמי רבי אשר פריינד המכונה 'רבי אשר' [תר"ע-תשס"ד, 1910-2003] היה צדיק ירושלמי מפורסם ונודע שהקים לבדו מפעלי חסד אדירים ורבים רבים נמשכו אחריו בעבותות אהבה, נועצו עמו בכל תהלוכות החיים וקנו ממעיינות האמונה והביטחון ודרכי עבודת השם שחפפו במחיצתו תמיד. בהשראתו ובעידודו הוקמו מפעל 'יד עזרה', צרכניות ורשתות שיווק למטרות חסד, אולמות שמחה, מרפאות שיניים ובריאות רבים. ציונו משמש כאבן שואבת לכל מבקש ישועה ורפואה.