English

פריט 84:

[2] הזמנות לנישואי צאצאי מרנן הגאונים מבריסק ומפוניבז'.

מחיר פתיחה: $100

הערכת מחיר: $250 - $300

המכירה תחל בעוד __ ימים ו __ שעות

עמלת בית המכירות: 22%

מע"מ: על העמלה בלבד

Add to Favorites

Contact Us

2 הזמנות מאת גאוני הדור המפורסמים הרב מבריסק רבי יצחק זאב סאלאוויציק והרב מפוניבז' רבי יוסף שלמה כהנמן.

* הזמנת הגאון הרב מבריסק 'יצחק זאב באאמו"ר הגאון החסיד רשכבה"ג מרן חיים הלוי זצוקללה"ה' לנישואי בתו מרת ליפשא עם הרב יחיאל מיכל פיינשטיין במלון באב"ד שכונת מחנה יהודה ירושלים. טו"ב מנחם אב שנת רננות [תש"ו].

* הזמנת הגאון מפוניבז' רבי יוסף שלמה כהנמן לנשואי בנו הרב חיים אברהם הכהן יחי' עם מרת רבקה תחי' בת להורים נכבדים וק' מוה"ר אליעזר וחוה לבית קנולר, כיום רביעי פרשת ראה כ"ד מנחם אב שנת התש"ו בישיבת פוניבז', גבעת זכרון מאיר, בני ברק. 

הגאון רבי מיכל פיינשטיין ראש כולל בית יהודה, בן אחיו של מרן הגאון רבי משה פיינשטיין. נחשב לעילוי בישיבתו של מרן הגאון רבי איסר זלמן מלצר. למד גם אצל חמיו לעתיד מרן הרב מבריסק וכן אצל מרן הגאון רבי שמעון שקאפ. בווילנה קנה תורה מפי גאון הדור מרן רבי חיים עוזר גראדזינסקי. אחר השואה, נשא את מרת ליפשא בת מרן הרב מבריסק, שהייתה ידועה בחריפותה. 

נשיא ישיבת פוניבז' הרב אברהם כהנמן [תרע"ג-תשס"ט] בנו יחידו של מרן גאב"ד פוניבז' רבי יוסף שלמה כהנמן. סייע לאביו בהקמת הישיבה המפורסמת בבני ברק. אחר פטירת אביו נתמנה לנשיא הישיבה ויתר מפעליה.