English

'תפארת' 7 - פריטים נדירים ומיוחדים

Days

Hrs

Min

Sec

תצוגה:

פריט 51:
נדיר! קבלה בחתימת יד קדשו ובחותמתו של הרה"ק רבי אברהם אלימלך מקרלין
נדיר! קבלה בחתימת יד קדשו ובחותמתו של הרה"ק רבי אברהם אלימלך מקרלין קבלה מודפסת המאשרת קבלת כספי צדקה באמצעות ידידנו החסיד ר' אפרים סופר, ובראשה חותמתו של הרה"ק רבי 'אברהם אלימלך פערלאוו קארלין, קארלינסקא 53',

מחיר פתיחה:

250

פריט 52:
מכתבי ברכות קודש כתובים בידי הרה"צ רבי 'אהרן יהושע גבאי' גבאו של מרן הרה"ק המהרי"ד מבעלזא. שנות התר"פ לערך.
מכתבי ברכות קודש כתובים בידי הרה"צ רבי 'אהרן יהושע גבאי' גבאו של מרן הרה"ק המהרי"ד מבעלזא. שנות התר"פ לערך. מכתבי ברכות ואזכרות לרפואה וישועה, שנכתבו בחצר הקודש של הרה"ק מרן מהרי"ד מבעלזא, בידי גבאו ושמשו הנאמן והמפורסם רבי אהרן יהושע לנדא המכונה בבעלזא 'אהרן שייע גבאי', אשר ערך את תשובותיו של הרבי ואת מכתבי ברכותיו לרבבות אלפי ישראל ששיגרו בקשות ואזכרות לישועה.

מחיר פתיחה:

200

פריט 53:
מכתב ברכות שנכתב בפקודת קדשו וחתום בחותמתו של הרה"ק רבי אהרן מבעלזא לרבי אשר זאב ורנר רבה של טבריה
מכתב ברכות שנכתב בפקודת קדשו וחתום בחותמתו של הרה"ק רבי אהרן מבעלזא לרבי אשר זאב ורנר רבה של טבריה מכתב ברכות לישועה 'לבריאות הגוף והנפש, לפרנסה בנקל והצלחה בכל טוב, לשלם החובות בנקל ולנחת בדרכי התורה והיראה לכל יוצאי חלציו וחג כשר ושמח' שנכתב בפקודת קודשו של הרה"ק רבי אהרן מבעלזא בידי גבאו ונאמנו האישי רבי שלום פויגל ונשלח למוסר הפיתקא, הגאון המפורסם רבי אשר זאב ורנר רבה של טבריה וחבר מועצת גדולי התורה, מגדולי חסידי סלונים ומרבניה הבולטים של ארץ הקודש. 

מחיר פתיחה:

200

פריט 54:
'בשם אחי כ"ק מרן מבעלזא שליט"א לרחם ולחוס על אלמנה מרת נפש'. מכתב ארוך בכת"י הגה"ק רבי מרדכי מבילגורייא למען פרנסת אלמנה עם תוספת חידושי תורה. כ' שבט תש"ו [1946]
'בשם אחי כ"ק מרן מבעלזא שליט"א לרחם ולחוס על אלמנה מרת נפש'. מכתב ארוך בכת"י הגה"ק רבי מרדכי מבילגורייא למען פרנסת אלמנה עם תוספת חידושי תורה. כ' שבט תש"ו [1946] מכתב מרתק ביותר, ארוך ונדיר מאת מרן הגה"ק רבי מרדכי מבילגוריי בנו של הרה"ק מהרי"ד מבעלזא, אחיו של הרה"ק מהר"א מבעלזא ואביו של כ"ק מרן אדמו"ר מבעלזא שליט"א. 

מחיר פתיחה:

1200

פריט 55:
'איני מבין את האדמורי"ם השותקים על רדיפות הדת בארץ ישראל' מכתב פולמוסי בהשקפה ארוך ונדיר ביותר, בו מביע האדמו"ר רבי שלום משאץ את דעתו בענייני דת ומדינה. לונדון תש"י [1950]
'איני מבין את האדמורי"ם השותקים על רדיפות הדת בארץ ישראל' מכתב פולמוסי בהשקפה ארוך ונדיר ביותר, בו מביע האדמו"ר רבי שלום משאץ את דעתו בענייני דת ומדינה. לונדון תש"י [1950] מכתב פולמוסי ארוך ונדיר ביותר, בכתב ידו וחתימתו של האדמו"ר המפורסם בצדקותו רבי שלום משאץ . 

מחיר פתיחה:

2000

פריט 56:
נדיר! ברכת גמר חתימה טובה ושנה טובה ומבורכת בכתב יד קודשו של הסבא קדישא מוויזניץ ע"ג קבלה רשמית
נדיר! ברכת גמר חתימה טובה ושנה טובה ומבורכת בכתב יד קודשו של הסבא קדישא מוויזניץ ע"ג קבלה רשמית קבלה מודפסת רשמית, מאת הסבא קדישא הרה''ק רבי ישראל מויז'ניץ בעל "אהבת ישראל". הקבלה נשלחה לנדיב שתרם כסף עבור הרבי. עם תוספת ברכות רבות בכתב יד קודשו 'וגמר חתימה טובה ושנה טובה ומברכת'.

מחיר פתיחה:

1000

פריט 57:
ממכתביו האחרונים של הרה"ק האמרי חיים מוויזניץ בחתימת יד קדשו. צפת, קיץ תשל"א [1971]
ממכתביו האחרונים של הרה"ק האמרי חיים מוויזניץ בחתימת יד קדשו. צפת, קיץ תשל"א [1971] 'כי רוב רובם של הדא"ח בספרי רבוה"ק מתוך עוצם קדושתם דרכם בקודש לצמצם ולהלביש אמרי קודש בקוצר אמיץ מעוטף בעדי עדיים תורת הנסתר וקבלה אשר רק יחו"ס ירדו לעומק מחשבתם...

מחיר פתיחה:

600

פריט 58:
קוויטל הזכרה בכתב יד קודשו של הישועות משה מוויזניץ ותשובתו מעבר לדף. סט מוריץ, תשמ"ב
קוויטל הזכרה בכתב יד קודשו של הישועות משה מוויזניץ ותשובתו מעבר לדף. סט מוריץ, תשמ"ב מכתב שופע וגדוש בברכות לבריאות ושפע ברכה והצלחה ועוד, מאת כ"ק האדמו"ר הישועות משה מוויזניץ כמענה לקוויטל [פיתקא] שנשלח אליו.

מחיר פתיחה:

100

פריט 59:
'כי כל רגש קודש והתעוררות צריך להיות נשאר רשימו ניכר בל תימוט'. מכתב מכונן וחשוב בחסידות מאת הרה"ק האמרי שאול ממאדז'יץ לייסוד בית מודזיץ
'כי כל רגש קודש והתעוררות צריך להיות נשאר רשימו ניכר בל תימוט'. מכתב מכונן וחשוב בחסידות מאת הרה"ק האמרי שאול ממאדז'יץ לייסוד בית מודזיץ מכתב נדיר ויסודי בחסידות, בחתימת יד קדשו של הרה"ק האמרי שאול ממאדז'יץ, בו מפליג בחשיבות השמירה הנעלית לכל רגש קודש המתעורר בהתפעלות הלב ועל הצורך להשאיר רושם על הנשמה לאורך ימים.

מחיר פתיחה:

800

פריט 60:
להשתתף בשמחת קדושת השבת אתנו יחד' הרבי האמרי אש בכתב ידו מזמין ל'טיש' של אביו הרבי האמרי שאול ממודזיץ
להשתתף בשמחת קדושת השבת אתנו יחד' הרבי האמרי אש בכתב ידו מזמין ל'טיש' של אביו הרבי האמרי שאול ממודזיץ 'והננו להודיע לו ולכל הידידים החפצים להשתתף בשמחת קדושת השבת אתנו יחד- כי מקום איכסין של אאמו"ר שליט"א היא ברחוב יהודה הלוי 8 א'. הדורש בשלומכם הטוב שמואל אלי' טאב'.

מחיר פתיחה:

200

פריט 61:
מכתב מאת כ"ק אדמו"ר הפני מנחם מגור להגאון רבי משה שמואל שפירא בענייני כספים באגודת ישראל, בחתימת שניהם. ירושלים, תשל"ט [1979]
מכתב מאת כ"ק אדמו"ר הפני מנחם מגור להגאון רבי משה שמואל שפירא בענייני כספים באגודת ישראל, בחתימת שניהם. ירושלים, תשל"ט [1979] מכתב בכתב ידו ובחתימתו של כ"ק אדמו"ר רבי פנחס מנחם אלטר מגור בעל 'פני מנחם', משנות הנהגתו את תנועת אגודת ישראל בארץ ישראל, לגאון המפורסם רבי משה שמואל שפירא ראש ישיבת באר יעקב, העוסק בתשלומים ובהוצאות שונות שהוציא הגרמ"ש שפירא עבור פעילות להפצת היהדות ומשמר הדת במסגרת אגודת ישראל. 

מחיר פתיחה:

100

פריט 62:
נדיר והיסטורי! השקפתה המפורטת של תנועת אגודת ישראל ודרכי פעולתה, בכתב יד קדשו של כ"ק מרן אדמו"ר ה'פני מנחם' מגור. תשל"ו 1976. לערך
נדיר והיסטורי! השקפתה המפורטת של תנועת אגודת ישראל ודרכי פעולתה, בכתב יד קדשו של כ"ק מרן אדמו"ר ה'פני מנחם' מגור. תשל"ו 1976. לערך נדיר ביותר! מסמך ארוך ביותר המתפרש על שני דפים בכתב יד קדשו של אדמו" ר הרה" ק ה'פני מנחם' מגור בשנות הנהגתו את תנועת אגודת ישראל בארץ ישראל. 

מחיר פתיחה:

600

פריט 63:
מכתב ייחודי ונדיר מאת כ"ק מרן אדמו"ר ה'כנסת מרדכי' מסדיגורה למעריצו וחסידו כ"ק מרן אדמו"ר הנועם אליעזר מסקולען, תל אביב, תשל"ה [1975]
מכתב ייחודי ונדיר מאת כ"ק מרן אדמו"ר ה'כנסת מרדכי' מסדיגורה למעריצו וחסידו כ"ק מרן אדמו"ר הנועם אליעזר מסקולען, תל אביב, תשל"ה [1975] מכתב ייחודי ונדיר מאת אדמו"ר הרה"ק בעל הכנסת מרדכי מסדיגורה אל אדמו"ר הרה"ק בעל הנועם אליעזר מסקולען ועוסק בעניין הצלה וסיוע לאחד מחסידיו.

מחיר פתיחה:

300

פריט 64:
שני מכתבים מהאדמו"ר רבי צבי הירש מקרעטשניף קרית אתא, הנהגות בענייני תפילה ועבודת השם, וכן התייחסות למיעוט המסתופפים בבית מדרשו
שני מכתבים מהאדמו"ר רבי צבי הירש מקרעטשניף קרית אתא, הנהגות בענייני תפילה ועבודת השם, וכן התייחסות למיעוט המסתופפים בבית מדרשו שני מכתבים מאת האדמו"ר רבי צבי הירש 'רבי הירשלה' מקרעטשניף סיגעט [קרית אתא] בראשון מתייחס הרבי בהרחבה להנהגות הנדרשות בבית הכנסת ובבית המדרש וכותב בכתב יד קודשו: 

מחיר פתיחה:

200

פריט 65:
'עשירות ואושר וכבוד ותרוו הרבה תענוג ונחת דקדושה' מכתב ארוך בכתב יד קדשו של כ"ק האדמו"ר רבי משולם זוסיא מטשערנאביל, בני ברק. חשון, תשל"ה [1975]
'עשירות ואושר וכבוד ותרוו הרבה תענוג ונחת דקדושה' מכתב ארוך בכתב יד קדשו של כ"ק האדמו"ר רבי משולם זוסיא מטשערנאביל, בני ברק. חשון, תשל"ה [1975] מכתב ארוך [22 שורות] כולו בכתב יד קדשו של כ"ק האדמו"ר רבי משולם זוסיא מטשערנאביל, נכדו חביבו ואהובו של הרה"ק רבי ישעי' מטשחויב בן זקוניו של האי צדיק הרה"ק הדברי חיים מצאנז. בסיומו ברכה לעשירות והצלחה גדולה. 

מחיר פתיחה:

100

פריט 66:
'ברכות שמים ממעל וכל מילי דמיטב' מכתב ברכות קודש מאת הרה"ק מוהר"י מראחמיסטריווקע. ימי הפורים תשל"ד
'ברכות שמים ממעל וכל מילי דמיטב' מכתב ברכות קודש מאת הרה"ק מוהר"י מראחמיסטריווקע. ימי הפורים תשל"ד מכתב קודש - באורח נדיר כתוב כולו בכתב ידו קודשו - מלא ברכות מאליפות לברכות שמים ממעל וכל מילי דמיטב ולהתעוררות הניסים והנפלאות בימים ההם ובזמן הזה וישלטו היהודים המה בשונאיהם במהרה בימינו אמן. 

מחיר פתיחה:

200

פריט 67:
מכתב תמיכה וברכות כולו בכתב יד 'זקן האדמורי"ם' כ"ק אדמו"ר רבי יצחק מבוהוש. תל אביב, תשמ"ט [1989]
מכתב תמיכה וברכות כולו בכתב יד 'זקן האדמורי"ם' כ"ק אדמו"ר רבי יצחק מבוהוש. תל אביב, תשמ"ט [1989] מכתב המלצה וברכות כולו בכתב ידו הק' ובחתימתו של כ"ק הרבי מבוהוש-שפיקוב, שנודע בדורו כ'זקן האדמורי"ם' ומצדיקי הדור המפורסמים.

מחיר פתיחה:

200

פריט 68:
שטר מכירת חמץ בחתימת כ"ק האדמו"ר מזוויעהל וגדולי ירושלים עם פרטי דינים ייחודיים לשטר מכירה זה. ירושלים, תרצ"ד [1934]
שטר מכירת חמץ בחתימת כ"ק האדמו"ר מזוויעהל וגדולי ירושלים עם פרטי דינים ייחודיים לשטר מכירה זה. ירושלים, תרצ"ד [1934] כתב הרשאת מכירת חמץ החתום בידי גדולי ירושלים, בתוכם כ"ק האדמו"ר רבי מרדכי מזוועהיל נכדו וממשיך דרכו של הרה"ק צדיק יסוד עולם רבי שלומק'ה מזוועהיל. 

מחיר פתיחה:

250

פריט 69:
מכתב ברכת שנה טובה מאת הרה"ק רבי אליעזר זוסיא מסקולען לכ"ק האדמו"ר רבי יחזקאל שרגא מסטרופקוב
מכתב ברכת שנה טובה מאת הרה"ק רבי אליעזר זוסיא מסקולען לכ"ק האדמו"ר רבי יחזקאל שרגא מסטרופקוב איגרת ברכה על גבי ניר תכלכל - איגרת אויר מודפסת מאת הרה"ק רבי אליעזר זוסיא פרטיגול מסקולען שנשלחה לכ"ק האדמו"ר רבי יחזקאל שרגא ליפשיץ - הלברשטאם מסטרופקוב. לא ידועה השנה. 

מחיר פתיחה:

100

פריט 70:
מכתב נדיר להיתר עגונות אחר השואה בעצם כתב ידו של כ"ק אדמו"ר גאב"ד ערלוי, הונגריה, 1948 בערך.
מכתב נדיר להיתר עגונות אחר השואה בעצם כתב ידו של כ"ק אדמו"ר גאב"ד ערלוי, הונגריה, 1948 בערך. המכתב היחיד בהלכה מתקופת הונגריה לאחר השואה !

מחיר פתיחה:

100

פריט 71:
'הכוחות שניתנו לו בירושת אבות, הרי כל האבות באים בקובלנא על אשר מבטלים כחותיהם מבלי להשתמש בהם לתכליתם' מכתב יסודי וחשוב מאת כ"ק הרבי מליובאוויטש המפרט את משנתו המדוייקת בענייני הפצת התורה והיהדות, הקמת מערך השלוחים במרוקו, וחובת האדם בעולמו - לפרטיו. נדי
'הכוחות שניתנו לו בירושת אבות, הרי כל האבות באים בקובלנא על אשר מבטלים כחותיהם מבלי להשתמש בהם לתכליתם' מכתב יסודי וחשוב מאת כ"ק הרבי מליובאוויטש המפרט את משנתו המדוייקת בענייני הפצת התורה והיהדות, הקמת מערך השלוחים במרוקו, וחובת האדם בעולמו - לפרטיו. נדי מכתב נדיר ומפורט, יוצא דופן בהיקפו, בו מבאר כ"ק הרבי מליובאוויטש, בשנות הנהגתו הראשונות, את משנתו, משנת החסידות, על הכוחות הדרושים להפצת תורה ויהדות בקרב המוני ישראל.

מחיר פתיחה:

1000

פריט 72:
קנקן התה של הרבי מליובאוויטש והרבנית הצדקת מרת חיה מושקא. מצורף אישור בכתב
קנקן התה של הרבי מליובאוויטש והרבנית הצדקת מרת חיה מושקא. מצורף אישור בכתב פריט היסטורי בעל ערך סנטימנטלי ורוחני יוצאי דופן ! קנקן מצופה כסף חתום, אשר שימש להגשת התה אצל הרבי והרבנית בביתם נאווה קודש, ברחוב פריזדנט 1304. כולל אישור בכתב ממזכיר הרבי.

מחיר פתיחה:

5000

פריט 73:
צלוחית כסף חתום ששימשה בבית הרבי מליובאוויטש והרבנית הצדקת מרת חי' מושקא. מצורף אישור
צלוחית כסף חתום ששימשה בבית הרבי מליובאוויטש והרבנית הצדקת מרת חי' מושקא. מצורף אישור פריט נדיר בעל ערך סנטימנטלי ורוחני לא יסולא מפז! צלוחית כסף ששימשה על שולחן מלכים גבוה, בביתו נאוה קודש של הרבי מליובאוויטש בעת הסעודות בצילו של הרבי ועל שולחנם הפרטי של הרבי והרבנית מרת חי' מושקא. 

מחיר פתיחה:

2500

פריט 74:
כלי לסוכר מבית הרבי מליובאוויטש, מצורף אישור
כלי לסוכר מבית הרבי מליובאוויטש, מצורף אישור  פריט חשוב ויוצא דופן בערכו הרוחני המבטא ומסמל את המתקת הדינים ! כלי להגשת סוכר שהשתמש בו כ"ק הרבי מליובאוויטש והרבנית הצדקנית מרת חי' מושקא.

מחיר פתיחה:

3000

פריט 75:
נדיר ביותר ! הזמנת הרה"ק האהבת ישראל מוויזניץ לנישואי בתו מ' דבורה עם הרה"צ רבי מנחם מענדיל בן אחיו הרה"ק רבי פנחס מבארשא. וויזניצא, תרס"ו [1906]
נדיר ביותר ! הזמנת הרה"ק האהבת ישראל מוויזניץ לנישואי בתו מ' דבורה עם הרה"צ רבי מנחם מענדיל בן אחיו הרה"ק רבי פנחס מבארשא. וויזניצא, תרס"ו [1906] הזמנה מקורית נדירה, בה מזמין הרה"ק הסבא קדישא מוויזניץ בעל 'אהבת ישראל' את אוהביו וחסידיו לשמוח בשמחת נישואי 'בתו היקרה הכלה המהוללה מרת דבורה עב"ג החתן המופלג נטע שעשועים מר מנחם מענדיל בנו של הצדיק המפורסים [!] רבי פנחס שליט"א מבארשא'. אחיו של בעל האהבת ישראל ובנו של הרה''ק ה'אמרי ברוך'. 

מחיר פתיחה:

500

פריט 76:
אוסף הזמנות גדול ומגוון משמחות נישואין בבית אדמור"י ויזניץ. שנות התש"מ-תש"נ [80-90] באוסף פריט היסטורי וחשוב
אוסף הזמנות גדול ומגוון משמחות נישואין בבית אדמור"י ויזניץ. שנות התש"מ-תש"נ [80-90] באוסף פריט היסטורי וחשוב אוסף [15] הזמנות גדול ומיוחד משמחות הנישואין בחצרות הקודש וויזניץ לענפיהן. 

מחיר פתיחה:

100

פריט 77:
הזמנה המבשרת על בואו של כ"ק מרן האמרי חיים מוויזניץ לשבות בתל אביב לרגל חנוכת הבית בבית מדרשו של אחיו כ"ק מרן הדמשק אליעזר. תל אביב, תשי"ג [1953]
הזמנה המבשרת על בואו של כ"ק מרן האמרי חיים מוויזניץ לשבות בתל אביב לרגל חנוכת הבית בבית מדרשו של אחיו כ"ק מרן הדמשק אליעזר. תל אביב, תשי"ג [1953] הזמנה לחסידי ואוהדי בית וויזניץ לבוא לשבות בתל אביב במחיצת הרה"ק האמרי חיים מוויזניץ שנעתר לבוא לתל אביב ולשבות בה לרגל חנוכת הבית לקומה הנוספת שנבנתה בבית מדרשו של אחיו המנוח הרה"ק בעל הדמשק אליעזר מוויזניץ ברח' פיארברג 13. הרבי התארח בבית הרה"ח רבי אשר ברטלר מנגידי וחשובי חצר הקודש וויזניץ. 

מחיר פתיחה:

100

פריט 78:
הזמנה לנישואי נכד כ"ק אדמו"ר מסקווירא עם תוספת אישית בדפוס וחתימה בכתב יד כ"ק אדמו"ר מסקווירא שליט"א
הזמנה לנישואי נכד כ"ק אדמו"ר מסקווירא עם תוספת אישית בדפוס וחתימה בכתב יד כ"ק אדמו"ר מסקווירא שליט"א הזמנה מאת כ"ק מרן אדמו"ר רבי דוד מסקווירא שליט"א לנישואי נכדו החתן זאב בן מוהר"ר אהרן מנחם מענדיל שליט"א, ט"ו באב תשע"ג. 

מחיר פתיחה:

300

פריט 79:
מקבץ [2] הזמנות לשמחות בבית אדמור"י רוז'ין, סדיגורא וקופיטשניץ. תל אביב, תש''א - 1941
מקבץ [2] הזמנות לשמחות בבית אדמור"י רוז'ין, סדיגורא וקופיטשניץ. תל אביב, תש''א - 1941 מקבץ קטן ונדיר הזמנות משמחות בחצרות הק' סדיגורא וקופיטשניץ לבית רוז'ין. 

מחיר פתיחה:

200

פריט 80:
הזמנת מרן הרה"ק האמרי אמת מגור לנישואי בן זקוניו כ"ק אדמו"ר הפני מנחם מגור. ירושלים, תש"ו
הזמנת מרן הרה"ק האמרי אמת מגור לנישואי בן זקוניו כ"ק אדמו"ר הפני מנחם מגור. ירושלים, תש"ו הזמנה מקורית מאת מרן הרה"ק האמרי אמת מגור לנישואי בן זקוניו ממשיך דרכו כ"ק אדמו"ר רבי פנחס מנחם אלטר מגור עם הרבנית החשובה מרת צפורה. ירושלים, תמוז תש"ו [1946] 

מחיר פתיחה:

400

פריט 81:
הזמנת הרה"ק האמרי אמת מגור לנישואי נינו הראשון אחר השואה. ירושלים, תש"ז
הזמנת הרה"ק האמרי אמת מגור לנישואי נינו הראשון אחר השואה. ירושלים, תש"ז הזמנה לנישואי הרב שמואל שמרי' היינה, בנו של הרב יהודה ארי' לייב היינה, בן בתו של מרן הרה"ק האמרי אמת מגור. עם תוספת מיוחדת מאת זקנו של החתן הרה"ק האמרי אמת בשורות ברכה מיוחדות. ירושלים, תש"ז 1947. 

מחיר פתיחה:

100

פריט 82:
הזמנה נדירה לנישואי בנו יחידו של הרה"ק משומר אמונים עם בת כ"ק אדמו"ר רבי מרדכי מזוועהיל עם בקשת הסב הרה"ק רבי שלמק'ה מזוועהיל לתמיכה בצדיקים המחתנים וברכות קודשו לרוב
הזמנה נדירה לנישואי בנו יחידו של הרה"ק משומר אמונים עם בת כ"ק אדמו"ר רבי מרדכי מזוועהיל עם בקשת הסב הרה"ק רבי שלמק'ה מזוועהיל לתמיכה בצדיקים המחתנים וברכות קודשו לרוב הזמנה נדירה לחתונת כ"ק אדמו"ר רבי אברהם חיים ראטה עב"ג בת כ"ק אדמו"ר רבי מרדכי מזוועהיל נכדו חביבו של הרה"ק רבי שלומק'ה מזוועהיל.  

מחיר פתיחה:

200

פריט 83:
הזמנה מאת כ"ק גאב"ד ירושלים רבי משה ארי' פריינד לנישואי בן הרבנית, עם תוספת ארוכה מאוד מתוך כתב יד קודשו. נדיר ביותר
הזמנה מאת כ"ק גאב"ד ירושלים רבי משה ארי' פריינד לנישואי בן הרבנית, עם תוספת ארוכה מאוד מתוך כתב יד קודשו. נדיר ביותר הזמנה נדירה מאת הגאון האדיר כ"ק מרן רבי משה אריה פריינד גאב"ד העדה החרדית, מצדיקי הדור האחרון, לנישואי בן הרבנית בזיוו"ש, נכד הרה"ק רבי מנחם מענדל מרימנוב, עם הקדשה ארוכה ביותר בצילום כתב יד קדשו.

מחיר פתיחה:

100

פריט 84:
[2] הזמנות לנישואי צאצאי מרנן הגאונים מבריסק ומפוניבז'.
[2] הזמנות לנישואי צאצאי מרנן הגאונים מבריסק ומפוניבז'. 2 הזמנות מאת גאוני הדור המפורסמים הרב מבריסק רבי יצחק זאב סאלאוויציק והרב מפוניבז' רבי יוסף שלמה כהנמן.

מחיר פתיחה:

100

פריט 85:
הזמנה מקורית לחגיגת סיום הש"ס וחנוכת הבית ההיסטורית בישיבת חכמי לובלין. סיון תרצ"ח [1938]. נדיר
הזמנה מקורית לחגיגת סיום הש"ס וחנוכת הבית ההיסטורית בישיבת חכמי לובלין. סיון תרצ"ח [1938]. נדיר "מרשות תורתנו הקדושה. מתכבדים אנו להזמין את מעלת כבודו להשתתף בחגיגת התורה במקום של תורה ישיבת חכמי לובלין"

מחיר פתיחה:

100

פריט 86:
נדיר ומקודש! קופסת הטבק של הרה"ק המפורסם רבי משה מלעלוב. מהפריטים המיוחסים בעולם החסידות
נדיר ומקודש! קופסת הטבק של הרה"ק המפורסם רבי משה מלעלוב. מהפריטים המיוחסים בעולם החסידות 'הייליגע טבק פושקע פון דעם צדיק רבי משה לעלובער' ! קופסת הטבק של הרה"ק צדיק יסוד עולם רבי משה מלעלוב זי"ע בנו וממשיך דרכו של הרה"ק רבי דוד מלעלוב וחתנו של היהודי הקדוש מפרשיסחה , הידועה ומפורסמת בעולם החסידות כאחד הפריטים המקודשים ומיוחסים ביותר.

מחיר פתיחה:

20000

פריט 87:
פיסת עטרה לראש צדיק מטליתו של קדוש ישראל מרוז'ין מעיזבון החסיד המפורסם רבי ישראל חיים האס, סופרם של גדולי הצדיקים. מצורף אישור היורשים
פיסת עטרה לראש צדיק מטליתו של קדוש ישראל מרוז'ין מעיזבון החסיד המפורסם רבי ישראל חיים האס, סופרם של גדולי הצדיקים. מצורף אישור היורשים 'צדיקים יושבים ועטרותיהם בראשיהם ונהנים מזיו השכינה' 

מחיר פתיחה:

1500

פריט 88:
קודש הקדשים! 'וועסטיל' לבן של מרן הרה"ק האמרי אמת מגור עם מונוגרמה בראשי תיבות של שמו הקדוש
קודש הקדשים! 'וועסטיל' לבן של מרן הרה"ק האמרי אמת מגור עם מונוגרמה בראשי תיבות של שמו הקדוש קודש הקדשים ! וועסט לבן, אפוד עם כפתורים, של הרה"ק רשכבה"ג מרן בעל 'האמרי אמת' מגור עם מונוגרם-משלבת ובה מופיעים ראשי התיבות של שמו הק' 'אמא'. 

מחיר פתיחה:

20000

פריט 89:
חוט השני. פרנקפורט, תל"ט [1679]. העותק האישי של המקובל האלוקי רבי ישעיה באסאן רבו המובהק של מרן הרמח"ל
חוט השני. פרנקפורט, תל"ט [1679]. העותק האישי של המקובל האלוקי רבי ישעיה באסאן רבו המובהק של מרן הרמח"ל עצם חתימת יד קודשו של גדול המקובלים רבי ישעיה באסאן ושל חותנו קדוש ישראל רבי בנימין הכהן – הרב"ך. על ספר חוט השני שאלות ותשובות מאת רבי משה שמשון בכרך ואברהם שמואל בכרך. יצא לאור על ידי בנו ונכדו רבי יאיר בכרך בעל 'חוות יאיר', עם תשובות והקדמה חשובה ממנו. בסימן י נדפסה תשובה מרבי ישעיה הלוי הורוויץ, בעל השל"ה. התשובה האחרונה (סימן צז) היא קונטרס מרבי יאיר בכרך אודות מדות ומשקלות בחז"ל. מהדורה ראשונה. 

מחיר פתיחה:

1000

פריט 90:
פלא יועץ עם הקדשת חתן המחבר המקובל הקדוש רבי אהרן עזריאל בעל ה'כפי אהרן' וראש ישיבת בית א-ל, חלקים א-ב, מאת רבי אליעזר פאפו, בוקרשט, תר"ך
פלא יועץ עם הקדשת חתן המחבר המקובל הקדוש רבי אהרן עזריאל בעל ה'כפי אהרן' וראש ישיבת בית א-ל, חלקים א-ב, מאת רבי אליעזר פאפו, בוקרשט, תר"ך ספר פלא יועץ, חלקים א-ב. ביאור ערכים מוסרים ודרכים ישרות על סדר האל"ף בי"ת,  מאת רבי אליעזר פאפו. מהדורה שניה. בוקרסט, תר"ך [1860].

מחיר פתיחה:

200

פריט 91:
נדיר! חתימת יד קודשו של בעל ה'קיצור שולחן ערוך' ושל נכדו הגאון רבי יחזקאל בנעט. על גבי ספר זיכרון למרנא החתם סופר.
נדיר! חתימת יד קודשו של בעל ה'קיצור שולחן ערוך' ושל נכדו הגאון רבי יחזקאל בנעט. על גבי ספר זיכרון למרנא החתם סופר. שני ספרים כרוכים יחד עם חותמת וחתימת יד קודשו של הגה''ק רבי שלמה גאנצפריד בעל הקיצור שולחן ערוך ושל נכדו רבי יחזקאל בנעט אב"ד וואלאהל.

מחיר פתיחה:

1800

פריט 92:
מהדורה נדירה! העותק של הגאון הנודע בעל ה'חיי אריה' רבה של זאלקווא וקראקא, מקור חיים על הלכות פסח. זאלקווא, תקמ"ב 1882
מהדורה נדירה! העותק של הגאון הנודע בעל ה'חיי אריה' רבה של זאלקווא וקראקא, מקור חיים על הלכות פסח. זאלקווא, תקמ"ב 1882 עותק מיוחס ! חותמת וחתימות כתב ידו של רבי חיים אריה לייבוש הלוי איש הורוויץ עם הגהות רבות בכתב ידו. ספר מקור חיים על הלכות פסח [שולחן ערוך אורח חיים סי' תכ"ט-תסז, עם הפנים] מאת רבי יעקב מליסא, עם הגהותיו לט"ז ולמג"א, ועם חידושי הלכות על מסכת כריתות מאת אבי המחבר. 

מחיר פתיחה:

100

פריט 93:
מראה כהן [ליסא] העותק האישי של 'רבי הירשל חריף' בעל 'טיב גיטין' - הגה"ק רבי צבי הירש העלער מגדולי הדור. פרנקפורט, תקל"ו. 1776
מראה כהן [ליסא] העותק האישי של 'רבי הירשל חריף' בעל 'טיב גיטין' - הגה"ק רבי צבי הירש העלער מגדולי הדור. פרנקפורט, תקל"ו. 1776 ספר מראה כהן, חידושים על מסכת זבחים לרבינו הגה"ק רבי יהודה ב"ר יעקב כהן מליסא. מהדורה ראשונה. פרנקפורט, תקל"ו, 1776.

מחיר פתיחה:

1000

פריט 94:
תגלית! הערות בהלכה מהגאון הקדוש 'רבי שאול ראצפערטער', על גבי ספר יד מלאכי לרבינו מלאכי הכהן. פרמישלא, תרמ"ח.
תגלית! הערות בהלכה מהגאון הקדוש 'רבי שאול ראצפערטער', על גבי ספר יד מלאכי לרבינו מלאכי הכהן. פרמישלא, תרמ"ח. תגלית ! הערות הגאון הקדוש רבי שאול ראצפערטער, על ספר 'יד מלאכי', כללי הש"ס והפוסקים מאת רבינו מלאכי הכהן. פרמישלא, תרמ"ח.

מחיר פתיחה:

500

פריט 95:
שמלת בנימין, מהדורה ראשונה, פיורדא, תר"א [1840], העותק של הגאון האדיר רבי יוסף ישראל דייטש, אב"ד באלשא יארמוט
שמלת בנימין, מהדורה ראשונה, פיורדא, תר"א [1840], העותק של הגאון האדיר רבי יוסף ישראל דייטש, אב"ד באלשא יארמוט שמלת בנימין [ח"ב], שו"ת ודרושים, חיברו הגאון רבי וואלף האמבורג דיין בפיורדא, (עליו כתב החת"ס "הרב המופלג המאה"ג החריף בעל פיפיות, לו מלתעות כפירים ושיני אריות... לו שם בשלושה גדולים וגיבורים, אדירי אדירים..." - דף כז בספר), העותק האישי של הגאון האדיר רבי יוסף ישראל דייטש, אב"ד באלשא יארמוט, חתימתו וחותמו מופיעים בדף השער.

מחיר פתיחה:

150

פריט 96:
חכמת אדם ובינת אדם יורה דעה ב' חלקים. העותקים האישיים עם הגהות חשובות להלכה בכתי"ק של הגה''ק רבי שמואל העליר רבה המפורסם של צפת
חכמת אדם ובינת אדם יורה דעה ב' חלקים. העותקים האישיים עם הגהות חשובות להלכה בכתי"ק של הגה''ק רבי שמואל העליר רבה המפורסם של צפת חכמת אדם ובינת אדם על יורה דעה, ב' חלקים. העותקים האישיים עם הגהות חשובות וארוכות ביותר, בהלכה ומשא ומתן במלחמתה של תורה, בכתי"ק של הגה"ק רבי שמואל העליר מנהיג הקהילה החרדית בצפת וחתימות רבות ממנו.

מחיר פתיחה:

400

פריט 97:
הגהה על כרתי ופלתי בכתב יד קודש - הגאון רבי משה יוסף האפמאן ה''דיין דפאפא'' - שזכה לגלוי אליהו
הגהה על כרתי ופלתי בכתב יד קודש - הגאון רבי משה יוסף האפמאן ה''דיין דפאפא'' - שזכה לגלוי אליהו כרתי ופלתי מאת הגאון רבי יהונתן אביישיץ עם הגהות הברוך טעם. ללא מקום ושנת הדפוס. בפנים הספר הגהה בכתב יד הגאון האדיר הצדיק הקדוש רבי משה יוסף האפמאן ''הדיין דפאפא'' שמביא דברים בשם ה'חתם סופר'.

מחיר פתיחה:

100

פריט 98:
עט סופר, ד' חלקים [בשני כרכים], מאת הגה"ק רבי זוסמן סופר אב"ד פאקש, תרמ"ח-תרנ"ט. אחד הכרכים עם חתימת הגה"ק רבי יהודה סג"ל רוזנער מסקליהד הי"ד, עם הגהה בכתב ידו
עט סופר, ד' חלקים [בשני כרכים], מאת הגה"ק רבי זוסמן סופר אב"ד פאקש, תרמ"ח-תרנ"ט. אחד הכרכים עם חתימת הגה"ק רבי יהודה סג"ל רוזנער מסקליהד הי"ד, עם הגהה בכתב ידו * עט סופר, מלוקט שיטת ראשונים ואחרונים, [מאת] זוסמאן באאמ"ו... מרדכי אפרים המכונה פישל סופר ז"ל, חלק א. פאקש, תרמ"ח [1888]; חלק ב. פאקש, תרנ"ב [1892]. כרוכים יחד.

מחיר פתיחה:

250

פריט 99:
חתימת יד קודשו של הגה"ק רבי אליעזר זוסמאן סופר אב"ד פאקש על גבי נ''ך מקראות גדולות. למברג, תקס"ח [1808]
חתימת יד קודשו של הגה"ק רבי אליעזר זוסמאן סופר אב"ד פאקש על גבי נ''ך מקראות גדולות. למברג, תקס"ח [1808] עותק מיוחס ! [3] חלקים מספר מקראות גדולות, כרוכים יחד. דפוס אהרן סג"ל, למברג, תקס"ח [1808].

מחיר פתיחה:

200

פריט 100:
דרשות הר"ן, פראג, תקע"א - 1811 העותק האישי של הגאון הקדוש רבי יעקב קאפיל רייך 'הסבא קדישא' אב"ד בודפשט מגדולי תלמידי הכתב סופר
דרשות הר"ן, פראג, תקע"א - 1811 העותק האישי של הגאון הקדוש רבי יעקב קאפיל רייך 'הסבא קדישא' אב"ד בודפשט מגדולי תלמידי הכתב סופר דרשות הר"ן, (בשער: 'שנים עשר דרשות שחבר הרב רבינו נסים זצללה"ה' ), פראג, תקע"א - 1811. 

מחיר פתיחה:

500