עברית

Lot 85:

Original invitation for the Siyum HaSha"s celebration and inauguration of Yeshivat Chachmei Lublin. Sivon 1938. Rare.

Start price: $100

Estimated price: $500 - $800

The auction will start in __ days and __ hours

Buyer's premium: 22%

Sales Tax: On buyer's premium only

Add to Favorites

Contact Us

מרשות תורתנו הקדושה. מתכבדים אנו להזמין את מעלת כבודו להשתתף בחגיגת התורה במקום של תורה ישיבת חכמי לובלין"

Invitation for Torah Celebration celebrating the second Siyum HaSha"s of Daf Hayomi by the call of the Rosh Yeshiva Moron Hagaon Rabbi Meir Shapiro of Lublin, hachnasat  Sefer Torah from Klal Yisrael which Hagaon Rabbi Meir Shapiro began to write in the year 1928, and the inauguration of the sixt floor of Yeshivat Chachmei Lublin.

  ובכן יעלה נא איפה [!]
כמ"ה לובלינה לחלוק כבוד תורה ולהשתתף בהכינוס הנהדר והגדול הזה בימי החגיגה והשמחה כ"ז כ"ט סיון הבע"ל".

Hebrew, and English. Bristol paper. Raised lettering. Filing holes. Very good condition.