English

מכירה מקוונת מספר 3

Days

Hrs

Min

Sec

תצוגה:

פריט 1:
השיב משה - מאת הרה''ק רבי משה טיטלבוים בעל ה'ישמח משה' מאוהעל. מהדורה ראשונה. לעמבערג, תרכ"ו (1866)
השיב משה - מאת הרה''ק רבי משה טיטלבוים בעל ה'ישמח משה' מאוהעל. מהדורה ראשונה. לעמבערג, תרכ"ו (1866) שו''ת השיב משה, שאלות ותשובות שחיבר האדמו''ר הגה''ק רבי משה טייטלבוים מאוהעל. מהדורה ראשונה. לעמבערג, תרכ"ו 1866. עותק מרשים. בראשית הספר הקדמה יחודית מאת נכד המחבר הרה''ק רבי יקותיאל יהודה טייטלבוים מח''ס 'ייטב לב'. מאחורי דף השער הסכמה חשובה מאת הרה''ק הדברי חיים מצאנז.[1], לח, פב דף. 36 ס"מ.עותק מרשים ויפה. כריכה חדשה. מצב מצוין. 

מחיר פתיחה:

10

פריט 2:
ישמח משה על הנ"ך מהדורה ראשונה. מאראמאראש - סיגעט, תרס''ו
ישמח משה על הנ"ך מהדורה ראשונה. מאראמאראש - סיגעט, תרס''ו ישמח משה. פירוש על נביאים וכתובים, מאת הרה''ק רבי משה טייטלבוים מאוהעל. מהדורה ראשונה. מאראמאראש-סיגעט, תרס"ו [1906].

מחיר פתיחה:

10

פריט 3:
ספר ישמח משה, ויקרא במדבר דברים, מאת רבי משה טייטלבוים מאוהל. ברלין, תרפ"ח 1928
ספר ישמח משה, ויקרא במדבר דברים, מאת רבי משה טייטלבוים מאוהל. ברלין, תרפ"ח 1928 ישמח משה עה"ת חלק שני (על ויקרא במדבר דברים)  מאת האדמו"ר רבי משה טייטלבויים אבי שושלת סאטמר סיגעט. הוצאת פרדס, ברלין. ליפציג, תרפ"ח 1928. דפוס צילום של מהדורת סיגט תרנ"ח.[4], קמד דף, מו עמ', 27 ס"מ. שער צבעוני.  רישומי בעלות, כריכה קדמית מקורית ללא גב הכריכה וללא כריכה אחורית, כתמים. מצב כללי טוב.

מחיר פתיחה:

10

פריט 4:
ספר עצי חיים על מועדים, מאת האדמו"ר רבי חיים צבי טייטלבוים אב"ד ור"מ סיגוט. סיגוט, תרצ"ד [1934]. מהדורה ראשונה
ספר עצי חיים על מועדים, מאת האדמו"ר רבי חיים צבי טייטלבוים אב"ד ור"מ סיגוט. סיגוט, תרצ"ד [1934]. מהדורה ראשונה עצי חיים על המועדים, מאת האדמו"ר ואב"ד סיגוט הרב חיים צבי טייטלבוים (1880-1926). דפוס א. קויפמן ובניו, סיגוט, תרצ"ד. עם הקדשה בכתב יד מאת ר' משה נחמן כהנא לחתן צבי גליק מדעש.[2], קנח דף, 24 ס"מ. כתמים, נזקי עש, מצב כללי טוב.

מחיר פתיחה:

10

פריט 5:
לקוטי אמרים, חלק א-ב, מאת רבי מנחם מנדל מוויטפסק. למברג, תרע"א 1911
לקוטי אמרים, חלק א-ב, מאת רבי מנחם מנדל מוויטפסק. למברג, תרע"א 1911 ספר לקוטי אמרים, וספר אגרת הקדש [חלק שני מספר ליקוטי אמרים] כרוכים יחד. מאת רבי מנחם מנדל מוויטפסק. למברג, תרע"א 1911. שער נפרד לכל חלק.[1], נח, מח דף, ג עמ', 21 ס"מ.כתמי זמן, מצב טוב-טוב מאוד.

מחיר פתיחה:

10

פריט 6:
בני יששכר, חלק ראשון לכל חדשי השנה ולמועדים טובים, מאת רבי צבי אלימלך מדינוב. דפוס קאהן עט פריעד, מונקאטש, [תרס"ה, 1905]
בני יששכר, חלק ראשון לכל חדשי השנה ולמועדים טובים, מאת רבי צבי אלימלך מדינוב. דפוס קאהן עט פריעד, מונקאטש, [תרס"ה, 1905] בני יששכר, חלק ראשון, ונלווה אליו מאמרי שבתות ד' ור"ח, מאת רבי צבי אלימלך מדינוב, בהוצאת ר' מאיר יהודא קטינא מחוסט, דפוס קאהן עט פריעד, מונקאטש, [תרס"ה, 1905 לערך].קכט דף, 24 ס"מ. כריכה פגומה ומנותקת, קרעים עם חסרון בדפים צג-צד, קרעים בלי חסרון בדף השער ומעט דפים נוספים, כתמי זמן. מצב בינוני.

מחיר פתיחה:

10

פריט 7:
מקבץ ספרי חסידות כרוכים יחד, תרמ"ב - תרמ"ג [1882 - 1883]
מקבץ ספרי חסידות כרוכים יחד, תרמ"ב - תרמ"ג [1882 - 1883] מקבץ ספרי חסידות כרוכים יחד:*נועם אלימלך, להרה"ק רבי אלימלך מליעז'נסק, ללא דף שער.*דגל מחנה אפרים, להרה"ק רבי אפרים מסדילקאב, יוזעפאף,תרמ"ג - 1883.*זכרון זאת, להרה"ק רבי יעקב יצחק ה'חוזה' מלובלין, ווארשא, תרמ"ג - 1883.*דברי אמת, להרה"ק רבי יעקב יצחק ה'חוזה' מלובלין, ווארשא, תרמ"ג - 1882.*זאת זכרון, להרה"ק רבי יעקב יצחק ה'חוזה' מלובלין, ווארשא, תרמ"ג - 1883.*לקוטי תורה, להרה"ק רבי מרדכי מטשערנאביל, פיעטרקוב, תרמ"ג - 1883.הספר היה שייך לרבי אברהם מרדכי רימלט, אב"ד דוברומיל. חותמתו מופיעה בדף הראשון.ב - פח, פט, מא, מד, נא, מ דף, 22 ס"מ, כריכה מנותקת, הספר מעט רופף, מצב כללי בינוני.  

מחיר פתיחה:

10

פריט 8:
חידושי אריה דבי עילאי, על חמשה מסכתות, מאת רבי אריה ליבוש [ליפשיץ] מווישניצא. פרעמישלא, תר"ם 1880. מהדורה יחידה
חידושי אריה דבי עילאי, על חמשה מסכתות, מאת רבי אריה ליבוש [ליפשיץ] מווישניצא. פרעמישלא, תר"ם 1880. מהדורה יחידה אריה דבי עילאי. על חמשה מסכתות: קידושין, יומא, מנחות, קנים ונדה. מאת רבי אריה ליבוש אב"ד קרעשיב, שינאווי, ווישניצא ובריגל. דפוס ר' חיים אהרן זאפניק ור' חיים קנאללער, פרעמישלא, תר"ם 1880.

מחיר פתיחה:

10

פריט 9:
תולדות יעקב יוסף, חלק א-ה, מאת רבי יעקב יוסף הכהן מפולנאה. ורשה, תרמ"א [1881]
תולדות יעקב יוסף, חלק א-ה, מאת רבי יעקב יוסף הכהן מפולנאה. ורשה, תרמ"א [1881] ספר תולדות יעקב יוסף, אשר חיבר... מוהר"ר יעקב יוסף הכהן,  בהוצאת שלום שכנא מונק, ורשה, תרמ"א 1881.80; [1], 157-81; [1], 253-158; [1], 349-254; [1], 418-350 עמ', 22 ס"מ. 5 חלקים. לכל חלק עמוד שער. בעמוד השער האחרון חש"מ. בדף אחרון חותמת הקדשה "למנוחת נפש המ' ששון יעקב יוסף סלימאן נ"ע".הדבקה בדף שער הראשון, חורי עש, כתמים, פגמים בכריכה, כריכה מנותקת ברובה. מצב כללי טוב.

מחיר פתיחה:

10

פריט 10:
שם משמואל (שמות - יתרו), חיברו רבי שמואל בורנשטיין מסאכטשאב, פיעטרקוב. תרפ"ט [1929]
שם משמואל (שמות - יתרו), חיברו רבי שמואל בורנשטיין מסאכטשאב, פיעטרקוב. תרפ"ט [1929] שם משמואל (על פרשיות  שמות - יתרו), חיברו רבי שמואל מסאכטשאב.רישומי בעלות.קיב דף,27 ס"מ. מעט נזקי עש, כתמים. מספר דפים מנותקים, שדרה פגומה, הדבקות, מצב בינוני.

מחיר פתיחה:

10

פריט 11:
סדר תפלה ישרה וכתר נהורא השלם על תפלות מכל ימות השנה, שהודפס במחנה העקורים פארנוולד שבגרמניה ע"י יעקב הכהן פרידמן [תש"ו 1946 בערך]. עותק חסר
סדר תפלה ישרה וכתר נהורא השלם על תפלות מכל ימות השנה, שהודפס במחנה העקורים פארנוולד שבגרמניה ע"י יעקב הכהן פרידמן [תש"ו 1946 בערך]. עותק חסר סדר תפלה ישרה וכתר נהורא השלם על תפלות מכל ימות השנה... מאת הרב החסיד המקובל... ר' אהרן הכהן מ"מ ומו"צ דק"ק זליחוב וראב"ד דק"ק

מחיר פתיחה:

10

פריט 12:
[3] ספרי חסידות כרוכים יחד מאת רבי זאב וואלף לאנדא מסטריקוב ובנו רבי מרדכי מאטיל: זר זהב כתר תורה, דורש טוב ודורש טוב מהדורה תנינא. ורשה, תרס"א-תרע"ד 1900-1914
[3] ספרי חסידות כרוכים יחד מאת רבי זאב וואלף לאנדא מסטריקוב ובנו רבי מרדכי מאטיל: זר זהב כתר תורה, דורש טוב ודורש טוב מהדורה תנינא. ורשה, תרס"א-תרע"ד 1900-1914 [3] ספרים כרוכים יחד:* ספר זר זהב, כתר תורה, על סדר פרשיות התורה ומועדים, מאת האדמו"ר רבי זאב [וואלף] ב"ר אברהם [לאנדא] מסטריקוב. ורשה, תרס"א 1900.[1], לו, [1] דף, 25 ס"מ.* ספר דורש טוב, על התורה והמדרשים ואגדות, ועל פסוקים נביאים וכתובים, ועל קצת סוגיות הש"ס, מאת רבי מרדכי מאטיל ב"ר זאב וואלף לאנדא. ורשה, תרס"א [1901].מה דף, 25 ס"מ.* ספר דורש טוב תנינא, מאת רבי מרדכי מאטיל ב"ר זאב וואלף לאנדא. ורשה, תרע"ד [1914].לו דף, 25 ס"מ.רבי זאב וואלף לאנדא מסטריקוב (1807-1891) מגדולי חסידי רבי מנדל מקאצק, חסיד רבי יצחק מאיר אלתר מגור.  הוכתר בזקנותו לאדמו"ר בסטריקוב, לאחר פטירת אביו רבי אברהם לאנדא מטשכנוב.בנו, רבי מרדכי מוטל לאנדא, ממלא מקום אביו. נפטר ביום י' באייר תרע"ז (1917).שדרה מפורקת ברובה, מספר גדול של דפים מנותקים, כתמים, פגמים בגב הכריכה, חורי עש, מצב בינוני-טוב.

מחיר פתיחה:

10

פריט 13:
פרי הארץ, מאת הרה''ק רבי מנחם מנדל ב"ר משה [מוויטבסק]. זיטאמיר, תרכ"ז 1866
פרי הארץ, מאת הרה''ק רבי מנחם מנדל ב"ר משה [מוויטבסק]. זיטאמיר, תרכ"ז 1866 ספר פרי הארץ מכבוד אדמ"ו... מנחם מענדל בהרב משה... אשר מקום ישיבתו היה בעה"ק טבריא. דברי קדשו בכל שבת ושבת... וקבצן הרב... אלעזר זוסמן. בסופו ד"ק של... מוה' אברהם בהרב... דוב בער ממעזריטש. דפוס אברהם שלום שאדאוו, זיטאמיר, תרכ"ז 1866.מו דף, 20 ס"מ.כתמים, בלאי בכריכה, קרע בתחתית אחד הדפים ללא חסרון, מצב כללי טוב - טוב מאוד.

מחיר פתיחה:

10

פריט 14:
פרי הארץ. להרה"ק רבי מנחם מנדל מוויטבסק. ירושלים. תשי"ג - 1953.
פרי הארץ. להרה"ק רבי מנחם מנדל מוויטבסק. ירושלים. תשי"ג - 1953. פרי הארץ . חיברו הרה"ק רבי מנחם מנדל מוויטבסק, מגדולי תלמידי הרה"ק ה'מגיד' ממעזריטש, מנהיג עליית תלמידי הבעש"ט לארה"ק. ירושלים. תשי"ג - 1953. [8], ז - לט, 10, נג - סו, א - קלו עמו', 24 ס"מ. שער צבעוני. מצב טוב מאוד.

מחיר פתיחה:

10

פריט 15:
בני שלשים, כולל שלשה ספרים, ויפתח יוסף על התורה, ויזכר יוסף על מועדי השנה וילקט יוסף לקוטים ממקומות שונים. מאת האדמו"ר מקוסון רבי יהוסף. סוואליווע, תרע"ג [1913]. מהדורה ראשונה
בני שלשים, כולל שלשה ספרים, ויפתח יוסף על התורה, ויזכר יוסף על מועדי השנה וילקט יוסף לקוטים ממקומות שונים. מאת האדמו"ר מקוסון רבי יהוסף. סוואליווע, תרע"ג [1913]. מהדורה ראשונה בני שלשים, מאת האדמו"ר מקוסון רבי יהוסף הלוי רוטנברג. דפוס חיים יהודה גולדנברג ויוסף העכט, סוואליווע, תרע"ג [1913]. [6], קלב, [4] דף, 24 ס"מ.כריכה רופפת, קצה עליון של דף השער קרוע וחסר, חורי עש, מצב טוב.

מחיר פתיחה:

10

פריט 16:
דברי חיים, מאת הרה''ק רבי חיים האלברשטאם מצאנז. מהדורה שניה, קרקא, תרנ"ב 1892. הוצאות בנו הרה''ק רבי רבי יצחק ישעיה הלברשטאם מטשכויב
דברי חיים, מאת הרה''ק רבי חיים האלברשטאם מצאנז. מהדורה שניה, קרקא, תרנ"ב 1892. הוצאות בנו הרה''ק רבי רבי יצחק ישעיה הלברשטאם מטשכויב דברי חיים מאת הרה''ק רבי חיים מצאנז, הוצאת בנו הרה''ק רבי יצחק ישעיה הלברשטאם מטשכויב הי''ד.  * דברי חיים, חלק א על התורה. מאת האדמו"ר רבי חיים האלברשטאם מצאנז. קרקא, תרנ"ב 1892. מהדורה שניה.[2], פב דף, 23 ס"מ.כרוך עם:* דברי חיים חלק ב על מועדים וחידושים על בבא מציעא, מאת האדמו"ר רבי חיים האלברשטאם מצאנז. קרקא, תרנ"ב 1892. מהדורה שניה. [2], קטז דף, 23 ס"מ.כתמים, חורי עש, דף שער של חלק א מנותק עם הדבקות בהיקפו, מספר פגמים בדפים הראשונים, בלאי בכריכה, מצב בינוני-טוב.

מחיר פתיחה:

10

פריט 17:
בארות המים, לבי צבי הירש מרימנוב, סאטמר תש"ב-1942
בארות המים, לבי צבי הירש מרימנוב, סאטמר תש"ב-1942 בארות המים, לבי צבי הירש מרימנוב (תלמיד רבי מנח מנדעל מרימנוב וממלא מקומו) סאטו מארה (- סאטמר)  תש"ב 1942,  בדפוס רבי חיים יצחק מאליק. בגב השער הודפס מכתב מהמחבר-משנת תר"ג-  אל ראשי קהילת זמיגראד בעניין קמחא דפסחא  [2], ל דף. 22 ס"מ, נזקי חריכה,  מצב טוב.רישומי בעלות " לד' הארץ ומלואה הק' שמואל מנחם קאהן" וכן חותמת " מרדכי יצחק שפיצער , ירושלים ת"ו "

מחיר פתיחה:

10

פריט 18:
עבודת ישראל. חיברו הרה''ק רבי ישראל המגיד מקוז'ניץ. מונקאאטש, תרפ"ט - 1929
עבודת ישראל. חיברו הרה''ק רבי ישראל המגיד מקוז'ניץ. מונקאאטש, תרפ"ט - 1929 עבודת ישראל מאת הרה"ק רבי ישראל ה'מגיד מקוז'ניץ' זצ"ל. מונקאטש, תרפ"ט - 1929. עם הוספות חדשות:*חידושים 'מרבינו המחבר שכתבם [על] גיליון החומש'. * קונטרס 'יקר מפז'.*ספר תהילות ישראל על תהילים.[5], ג - קיח דף. 24 ס"מ. חותמות בעלות מברסלאו.כריכה מנותקת חלקית, מצב טוב.

מחיר פתיחה:

10

פריט 19:
נועם מגדים וכבוד התורה, מאת הרה''ק רבי אליעזר הלוי איש הורוויץ. בארדיוב, תרפ"ו 1926. עם הסכמת האדמו"ר מבארדיוב
נועם מגדים וכבוד התורה, מאת הרה''ק רבי אליעזר הלוי איש הורוויץ. בארדיוב, תרפ"ו 1926. עם הסכמת האדמו"ר מבארדיוב ספר נועם מגדים וכבוד התורה, מאת הרה''ק רבי אליעזר הלוי איש הורוויץ אב"ד ור"מ טארניגראד. ברדיוב, תרפ"ו 1926. עם ההסכמות שבהוצאה הראשונה בתוספת הסכמת האדמו"ר ואב"ד ברדיוב רבי יחיאל נתן הלברשטאם [תרכ"ה-תרצ"ג].קנו דף, 23 ס"מ.כתמי זמן, מספר דפים עם קרעים בחלק מהדפים בשולי הדף הצמודים לשדרה ללא פגיעה בטקסט. מצב כללי טוב.

מחיר פתיחה:

10

פריט 20:
עובדא דאהרן, כולל תולדות,ספורים וההגות ואגרות הדרכות, דרושים ושיחות מהאדמ"ר רבי אהרן ראטה, חלק ראשון. ירושלים, תש"ח [1948]
עובדא דאהרן, כולל תולדות,ספורים וההגות ואגרות הדרכות, דרושים ושיחות מהאדמ"ר רבי אהרן ראטה, חלק ראשון. ירושלים, תש"ח [1948] עובדא דאהרן, תולדות ושיחות האדמו"ר רבי אהרן ראטה, מחבר 'שומר אמונים', מאת תלמידו רבי אליהו כהן שטיינבערגער. ח"א, דפוס 'חורב',  ירושלים, תש"ח [1948].[8], ל, [2], קכא, [1] עמ', 23 ס"מ. כריכה מקורית. חתימת בעלים רבי יוסף אליהו קירשנבוים, מזכיר ועד הרבנים המאוחד בירושלים ומעורכי 'קול-תורה : ירחון רבני מרכזי לחדושי תורה בהלכה ובאגדה וכל המתרחש בעולם הרבנים והרבנות'.כריכה ומספר דפים מנותקים, חורים וקרעים במספר דפים. מצב בינוני-טוב.

מחיר פתיחה:

10

פריט 21:
מקבץ [5] ספרים כרוכים יחד: ספר המבקש, האג, תקל"ח, ו[4] ספרי חסידות - צוואת הריב"ש והנהגות ישרות, דרכי ישרים, לקוטי רמ"ל ודרכי צדק. לבוב, 1864
מקבץ [5] ספרים כרוכים יחד: ספר המבקש, האג, תקל"ח, ו[4] ספרי חסידות - צוואת הריב"ש והנהגות ישרות, דרכי ישרים, לקוטי רמ"ל ודרכי צדק. לבוב, 1864 [5] ספרים כרוכים יחד, 18 ס"מ: * ספר המבקש מאת הרב שם טוב בן פאלקירא, האג, תקל"ח [1778], עם הסכמת החיד"א. מהדורה שניה. קד עמ'.* צוואת ריב"ש והנהגות ישרות, בשם מוהר"ר ישראל בעש"ט ומאת רבי דוב בער ממזריץ'. לבוב, 1864. 12 דף.* דרכי ישרים, הנהגות ישרות מהרב הצדיק רבי מענדיך מפרמשלן, מלוקטים מפי קדושים מוהר"ר ישראל בעש"ט, מו' דוב בער מ"מ דק"ק מעזריטש, וגם הוסיף נופך משלו. לבוב, 1864. 10 דף.* ספר לקוטי רמ"ל מאת רבי משה יהודה ליב מסאסוב. לבוב, 1864. 11 דף.* ספר דרכי צדק, נמצא מועתק אצל מוהר"ם מענדיל אב"ד ליסקא בן רבי נפתלי מרופשיץ. עם דרך אמת, נמצא בכתב יד רבי משולם פייביש הלוי העליר מק"ק זאבארוז. [לבוב] למברג, 1864. 13 דף.כתמי זמן, מצב טוב-טוב מאד.

מחיר פתיחה:

10

פריט 22:
ברית כהנת עולם [חלק ג], מאת רבי יצחק אייזיק כהן צדק אב"ד קארעץ. דפוס בער בלייער וצבי יעקב קאהן. מונקאטש, 1891. עם הגהות
ברית כהנת עולם [חלק ג], מאת רבי יצחק אייזיק כהן צדק אב"ד קארעץ. דפוס בער בלייער וצבי יעקב קאהן. מונקאטש, 1891. עם הגהות ספר ברית כהונת עולם מכתבי קודש למהרי"א כהן צדק. עם הסכמות רבות מגדולי הרבנים והאדמו"רים ובהם רבי דוד משה [פרידמן] מטשארטקוב, רבי מרדכי שרגא [פרידמן] מהוסאטין, רבי ברוך [הגר] מוויזניצע, רבי ישכר דוב [רוקח] מבעלזא ועוד.

מחיר פתיחה:

10

פריט 23:
עשר ספורים, כולל הרבה מאמרים יקרים... וחכמה וחסידות ויראת שמים... וגם הרבה סיפורים נאמנים... מעשרה צדיקים רבותינו הקדושים, מאת הרב עזריאל חיים זאמלונג. ספר ראשון עד ספר שמיני. ורשה, תרצ"ז [1937]
עשר ספורים, כולל הרבה מאמרים יקרים... וחכמה וחסידות ויראת שמים... וגם הרבה סיפורים נאמנים... מעשרה צדיקים רבותינו הקדושים, מאת הרב עזריאל חיים זאמלונג. ספר ראשון עד ספר שמיני. ורשה, תרצ"ז [1937] עשר ספורים מאת הרב עזריאל חיים זאמלונג.  דפוס ליבסקינד , ורשה, תרצ"ז [1937]. דפוס סטיראוטיפי של ספרו "עשר זכויות". כרוכים יחד:* ספר א: מרבינו ... ר’ בינם ... מפרשיסחא ומבנו רבינו ... ר’ אברהם משה זצללה"ה.16 עמ’, 21 ס"מ.* ספר ב: מרבינו... ר' ישראל יצחק... מווארקי.[3], 18-30 עמ'.* ספר ג: מרבינו ... ר’ שרגא פייבל זצללה"ה מגריצא ‬.[3], 31-39 עמ’. כאן נכרכו [2] דפים ובהם ספורים אודות רבי חנוך העניך מאלכסנדר: [1], 45-46, [1].* ספר ד: מרבינו ... ר’ מנחם מענדיל זצללה"ה מווארקי.[2], 40-47 עמ'. כאן נכרכו [3] דפים ובהם ספורים אודות בעל ישמח ישראל מאלכסנדר: [1], 82-86 עמ'. דפים אלו שייכים לספר ז ונכרכו שלא במקומם.* ספר ה: מרבינו... ר' יעקב ארי'... מראדזמין.[2], 48-53. כאן נכרכו [4] דפים ובהם ספורים אודות בעל תפארת שמואל מאלכסנדר: 87-94 עמ'.  דפים אלו שייכים לספר ז ונכרכו שלא במקומם.* ספר ו: מרבינו ... ר’ דוב בעריש זצללה"ה מביאלע.[2], 54-57 עמ’. כאן נכרכו [5] דפים ובהם ספורים אודות בעל תפארת...

מחיר פתיחה:

10

פריט 24:
מלא הרועים, חיברו רבי יעקב צבי יאליש. לבוב, תרכ"ה - 1865.
מלא הרועים, חיברו רבי יעקב צבי יאליש. לבוב, תרכ"ה - 1865. מלא הרואים (שני חלקים, חלק א' בביאור מחלוקות תנאים ואמוראים, חלק ב' בביאור המידות שהתורה נדרשת בהן). חיברו רבי יעקב צבי יאליש, מגדולי גאוני פולין, תלמיד הרה"ק ה'חוזה' מלובלין, הרה"ק ה'מגיד' מקאז'ניץ והרה"ק רמ"מ מרימאנוב. שימש אב"ד בכמה ערים בהן דינוב. עם הסכמת רבי יעקב אורנשטיין בעל ה'ישועות יעקב'. לבוב (בשער: לייפציג), תרכ"ה - 1865. רישומים וחותמת בעלות בדפים הראשונים.[4], א - קט, א - סד, א - לא דף, 25 ס"מ,  כריכה קדמית חסרה, כתמים, קיפולים בשולי הדף, בצב בינוני. 

מחיר פתיחה:

10

פריט 25:
שמות הצדיקים - ספר ברסלב. העותק של גדול משפיעי ברסלב בדור האחרון רבי שמואל שפירא (ברסלבר). ירושלים, תשי''ח
שמות הצדיקים - ספר ברסלב. העותק של גדול משפיעי ברסלב בדור האחרון רבי שמואל שפירא (ברסלבר). ירושלים, תשי''ח שמות הצדיקים - מאת הרה''ק רבי נחמן מברסלב. העותק האישי של רבי שמואל שפירא ברסלבר. ירושלים, תשי''ח 1958.סג דף. 16 ס"מ. חתימה בכתב יד : 'לד' הארץ ומלואה שמואל שפירא ברסלבר'.מצב כללי טוב - טוב מאוד.רבי שמואל שפירא (תרע''ג - תשמ''ט). היה מגדולי משפיעי חסידות ברסלב בדור האחרון. היה ידוע כפרוש מענייני העולם, והקדיש את כל זמנו לתורה ולתפילה. היה עולה על משכבו מיד לאחר תפילת ערבית, מתעורר בחצות הלילה והולך לכותל המערבי לאמירת תיקון חצות ולקיום מנהג ההתבודדות האופייני לחסידי ברסלב. בלכתו ברחוב היה כובש את עיניו בקרקע כדי להימנע ממראות אסורים. הבית ישראל מגור  התבטא עליו כי "שמירת העיניים של ר' שמואל מצילה ומגינה על הדור כולו".

מחיר פתיחה:

10

פריט 26:
שבחי הר"נ עם שיחות הר"נ... גם סדר נסיעתו לארץ הקדושה... מאת הרב... מוהר"ר נחמן... בעל המחבר ספר לקוטי מוהר"נ [מאת רבי נתן שטרנהרץ]. למברג, 1909
שבחי הר"נ עם שיחות הר"נ... גם סדר נסיעתו לארץ הקדושה... מאת הרב... מוהר"ר נחמן... בעל המחבר ספר לקוטי מוהר"נ [מאת רבי נתן שטרנהרץ]. למברג, 1909 ספר שבחי הר"נ. דפוס יהושע צבי ווילף, למברג, 1909.סד דף, 17 ס"מ. עותק חסר [במקור הודפסו פח דף].גליונות דפוס שלא נחתכו, ללא שדרה וללא כריכה, מעט קרעים וכתמים. מצב בינוני.

מחיר פתיחה:

10

פריט 27:
לקוטי מוהר"ן ולקוטי מוהר"ן תנינא, מאת רבי נחמן מברסלב, הדפסה עשירית עם הוספות מכתב יד. דפוס 'מנורה' של הרב זלמן גרוסמן, ירושלים, תרצ"ו [1936]
לקוטי מוהר"ן ולקוטי מוהר"ן תנינא, מאת רבי נחמן מברסלב, הדפסה עשירית עם הוספות מכתב יד. דפוס 'מנורה' של הרב זלמן גרוסמן, ירושלים, תרצ"ו [1936] קכב, [2], מד דף, 27 ס"מ. נוספה הערה בכתב יד בדף י'.שדרה רופפת, מספר דפים מנותקים חלקית, חורי עש, מעט כתמים, בלאי בכריכה. מצב טוב. 

מחיר פתיחה:

10

פריט 28:
מקבץ [3] ספרי חסידות ברסלב, שיצאו לאור בירושלים: שבחי הר"ן, תרצ"ו; ליקוטי מוהר"ן, תרצ"ו; דפוס סטריאוטיפי של הספרים 'ימי התלאות' ו'שיר 'ידידות', תשכ"ח
מקבץ [3] ספרי חסידות ברסלב, שיצאו לאור בירושלים: שבחי הר"ן, תרצ"ו; ליקוטי מוהר"ן, תרצ"ו; דפוס סטריאוטיפי של הספרים 'ימי התלאות' ו'שיר 'ידידות', תשכ"ח * ספר שבחי הר"ן, בו יסופר... קדושת רבינו... גם סדר נסיעתו לארץ הקדושה, מאת הרב... מוהר,ר נחמן... מברסלב. דפוס מנורה, ירושלים, תרצ"ו [1936].כג [צ"ל כד] דף, 22 ס"מ. כתמים, חורי עש, מצב בינוני-טוב.* ליקוטי מוהר"ן, וליקוטי מוהר"ן תנינא. ירושלים, תרצ"ו [1936]. קכב, [1], [1], מד דף, כ- 28 ס"מ. מצב טוב-טוב מאוד.* ספר ימי התלאות, והוא סיפור התלאות שעברו על מורנו... מוה"ר נתן... מברסלב, מאת רבי אברהם [חזן] ב"ר נחמן מטולשין, עם השמטות מחיי מוהר"ן. מהדורה שלישית. ירושלים, תשכ"ח [1968].[2],  עמ', 17 ס"מ. דפוס צילום של הוצאת ירושלים, תרצ"ג [1933]. מספור העמודים שונה.בסופו:* שיר ידידות לכבוד אדמו"ר הרב ר' נחמן זצ"ל ותלמידו המובהק הר"ר נתן זצ"ל... ולכבוד ספריהם, מאת הרב יחיאל מנדל ממדודיבקה. [ירושלים, תשכ"ח 1968]. דפוס צילום של מהדורת ירושלים, תרפ"ה [1925].[8] דף, 17 ס"מ. כתמי זמן, מצב טוב.

מחיר פתיחה:

10

פריט 29:
ספר תהלים עם פרש"י, פירוש תוספת חיים [מאת חיים ישעיה הכהן [האלברסברג]. עם אזהרות והנהגות טובים מאת רבי צבי אלימלך מדינוב, קונטרס זר זהב וסדר מעמדות. לובלין, תרפ"ו 1925
ספר תהלים עם פרש"י, פירוש תוספת חיים [מאת חיים ישעיה הכהן [האלברסברג]. עם אזהרות והנהגות טובים מאת רבי צבי אלימלך מדינוב, קונטרס זר זהב וסדר מעמדות. לובלין, תרפ"ו 1925 תהלים עם תוספת חיים, מאת הרב ישעיה הכהן [האלברסברג].  דפוס נחמה הערשענהארן, לובלין, תרפ"ו 1925. קכח, טז דף. עם חותמת בעלים של הרב מרדכי דייטש.הרב מרדכי ב"ר משה דייטש הי"ד, אב"ד וועליאטין. רבי מרדכי דייטש אב"ד וועליאטין, תלמיד ר' הלל פוסק, ונדפסו ממנו כמה חידושים בספר 'הפוסק'. הציא לאור את ספרו של סבו 'נפש דוד' (סעאיני, תרפ"ט). נהרג עקה"ש באושוויץ בט"ו בסיוון תש"ד [1944].כתמים, שדרה רופפת, חור זעיר בדף השער. מצב בינוני.

מחיר פתיחה:

10

פריט 30:
סדר יום כיפור קטן, סודר בידי אליקים פארשער. אמסטרדם, תרמ"ו [1886]
סדר יום כיפור קטן, סודר בידי אליקים פארשער. אמסטרדם, תרמ"ו [1886] סדר תפילות יום כיפור קטן, סודר והוגה ע"י אליקים פארשער. אמסטרדם, תרמ"ו [1886]בדפוס האחים לעוויסאן.[2], ס עמודים, 18 ס"מ, מצב טוב.

מחיר פתיחה:

10

פריט 31:
מעבר יבק מאת רבי אהרן ברכיה ממודינה. אמסטרדם, תצ"ב [1732]
מעבר יבק מאת רבי אהרן ברכיה ממודינה. אמסטרדם, תצ"ב [1732] מעבר יבק מאת רבי אהרן ברכיה ממודינה. דפוס שלמה פרופס, אמסטרדם, תצ"ב [1732]. חתימת בעלים בכתב ספרדי. הסכמות רבנים קהילת הספרדים ורבני קהילת האשכנזים באמסטרדם.[4], רכח דף. 18 ס"מ.כתמים, נזקי עש, מצב בינוני-טוב.

מחיר פתיחה:

10

פריט 32:
מקבץ [3] ספרי תיקון, תפלה ותחינה. ראשית המאה ה-19, ווינה, רדלהיים וזולצבך
מקבץ [3] ספרי תיקון, תפלה ותחינה. ראשית המאה ה-19, ווינה, רדלהיים וזולצבך * מעבר יב"ק, ספר דברי אמת. דפוס אנטאן שמיד, ווינה, 1813.פ דף, 17 ס"מ. כתים, מספר דפים עם קרעים, בלאי בכריכה, מצב בינוני-טוב.* סדר הלימוד לליל שבועות כרוך עם סדר הלימוד לליל הושענא רבא, מסודר מאת וואלף ד"ר שמשון היידנהיים. רעדלהיים, תק"צ 1830.[2], עו, [2], נב, נ דף, 18 ס"מ. כולל 2 דפי שער. מעט כתמים, מצב טוב-טוב מאוד.* סדר הקינות לתשעה באב עם תפלת ערבית ושחרית וקרובץ וכל הדינים השייכים לתשעה באב, מבואר ומתורגם אשכנזית. זוצלבאך, תקצ"ד 1834.קפט דף, 17 ס"מ. חורי עש, כתמים. שדרה מפורקת חלקית. מצב בינוני-טוב.

מחיר פתיחה:

10

פריט 33:
סידור בית יעקב, חלק א [וחלק ב], מאת רבי יעקב ישראל אשכנזי [עמדין]. ווארשא, צנזורה 1889 [בשער: כש"נ בזיטאמיר... בשנת תרמ"א]. מהדורה רביעית עם הוספות
סידור בית יעקב, חלק א [וחלק ב], מאת רבי יעקב ישראל אשכנזי [עמדין]. ווארשא, צנזורה 1889 [בשער: כש"נ בזיטאמיר... בשנת תרמ"א]. מהדורה רביעית עם הוספות סידור בית יעקב כמנהג ספרד חלק ראשון [ושני], שחיבר הרב... יעקב ישראל... בן הצדיק... מוה' צבי אשכנזי... וקוראים אותו סידור עמדין, סידור יעבץ. כש"נ בזיטאמיר... בשנת תרמ"א. ווארשא, [צנזורה 1889]. רסח, קכח, כ, לד דף, 21 ס"מ. שני חלקים כרוכים יחד. שני שערים לחלק א, אין שערים לחלק ב.כתמים, מספר דפים עם קרעים והדבקות. מצב בינוני-טוב.

מחיר פתיחה:

10

פריט 34:
סידור בית יהודה, 'סידור היסטורי', אשכנז, עם ביאור אור חדש מאת ר' יהודה ליב גורדון [חדש], חלק ב-ג. ניו יורק, תרע"ב [1912]. עותק חסר, עברית ויידיש, העותק האישי של ר' חיים דוב גוטלעב
סידור בית יהודה, 'סידור היסטורי', אשכנז, עם ביאור אור חדש מאת ר' יהודה ליב גורדון [חדש], חלק ב-ג. ניו יורק, תרע"ב [1912]. עותק חסר, עברית ויידיש, העותק האישי של ר' חיים דוב גוטלעב סידור בית יהודה, סר תפלת ישראל כמנהג אשכנז, עם אור חדש והוא סדור היסטורי נעתק ונלקט מאת יהודה ליב גארדאן, דפים בודדים מחלק א, חלק ב-ג.  דהי דזשואיש פרעס פאבלישינג קא., ניו יורק,תרע"ב [1912]. עותק חסר.עט-פד, [1], צו, [1], פ דף, 18 ס"מ. עם כתיבת בעלים בפנים הכריכה הקדמית ובדף הפרוזץ: "הסידור הזה לא קניתי רק בא לידי מהספריה של הרבני המופלג ר' חיים דוב ג-טלעב מניו יורק ע"ה ואשתו מרת מרים ע"ה אשר היתי כמה שנים סמוך על שלחנו באכילה ושתי' ולינה בעד מחיר נמוך ולא הניח מי שירשו, אלימלך אליעזר בן לאמ"ו החו"ב והחסיד מו"ה יוסף ט"ב ז"ל ע"ה ולאמי מורתי הצנועה והחסודה מרת מינדל נחמה מרת מינדל נחמה ז"ל ע"ה לבית ערשענבערג".מספר דפים פגומים, קרעים בצידי הדפים, דפים רגישים למגע, מעט נזקי עש, מצב בינוני.

מחיר פתיחה:

10

פריט 35:
סידור רינת ישראל, ספרדי ועדות המזרח. הוצאת מורשת, מהדורה מיוחדת עבור משרד הדתות של מדינת ישראל. ירושלים, תשל"ו [1976]. עם חותמות 'בברכה ובהוקרה מהראשון לציון הרב הראשי לישראל הרב עובדיה יוסף'
סידור רינת ישראל, ספרדי ועדות המזרח. הוצאת מורשת, מהדורה מיוחדת עבור משרד הדתות של מדינת ישראל. ירושלים, תשל"ו [1976]. עם חותמות 'בברכה ובהוקרה מהראשון לציון הרב הראשי לישראל הרב עובדיה יוסף' סידור עם חותמות הקדשה מאת הרב עובדיה יוסף.יד, [2], 567 עמ', 20 ס"מ. עם [3] חותמות הקדשה מאת הרב עובדיה יוסף.מעט כתמים,מצב טוב-טוב מאוד.

מחיר פתיחה:

10

פריט 36:
סידור בית יעקב לרבי יעקב עמדין, לעמבערג תרס"ד [1904]
סידור בית יעקב לרבי יעקב עמדין, לעמבערג תרס"ד [1904] סידור בית יעקב   מאת הר"י עמדין בן החכם צבי. מהדורת צילום למהדורת ווארשה 1897. שני דפי שער. בגב דף השער הראשון חותמת בית מסחר הספרים של יוסף שליזינגר מווינה.[1] תעב דף. 22 ס''מ.כתמים, נזקי עש. מצב טוב

מחיר פתיחה:

10

פריט 37:
תפלות עם ישרון. הסידור הראשון עם תרגום לשפה הרוסית. נדיר. וילנה, [תר"ל] 1870
תפלות עם ישרון. הסידור הראשון עם תרגום לשפה הרוסית. נדיר. וילנה, [תר"ל] 1870 תפלות עם ישרון מכל השנה עם תרגום והערות בלשון רוססיא מאת אשר בן אליעזר וואהל, מורה בבית ספר הרבנים בווילנא ובעה"מ העתקת משניות לשפת רוססיא. וילנה, [תר"ל] 1870.[4], 244 עמ', 20 ס"מ. עברית ורוסית עמודה מול עמודה, הערות ברוסית בלבד. נוסח אשכנז.חורי עש, כתמי דיו, בלאי בכריכה. מצב טוב.

מחיר פתיחה:

10

פריט 38:
סדר התפלה עם דרך החיים, נהורא השלם, תקוני שבת, ועוד. נוסח ספרד. וילנה, תרע"ד 1914
סדר התפלה עם דרך החיים, נהורא השלם, תקוני שבת, ועוד. נוסח ספרד. וילנה, תרע"ד 1914 סדר התפלה עם דרך החיים, נהורא השלם, תקוני שבת, ועוד הרבה מפרשים, ספרד, דפוס ראזענקראנץ ושריפטזעטצער, וילנה, תרע"ד 1914. בסופו מגילת איכה וקינות לתשעה באב, ואח"כ "ספר תהלים ומעמדות... עם כוונת המשורר קודם כל מזמור", ולפניו דף שער נפרד.

מחיר פתיחה:

10

פריט 39:
סליחות - התרת נדרים - תשליך. בומבי, תרנ"א - [1891]. נדיר
סליחות - התרת נדרים - תשליך. בומבי, תרנ"א - [1891]. נדיר ספר תפילות הכולל סדר התרת נדרים, תשליך, וסליחות. בומבי, תרנ"א 1891. נדיר ![4] עמ'. נד, כב דף. מצב טוב מאוד.

מחיר פתיחה:

10

פריט 40:
שיר השירים תרגום לאדינו. ליוורנו, תר"ץ [1930]
שיר השירים תרגום לאדינו. ליוורנו, תר"ץ [1930] שיר השירים מתורגם ללאדינו על כל שיר השירים. (כולל ה'יהי רצון' שלאחר שיר השירים בלאדינו). ליוורנו, תר"ץ  - 1930מ דף. 16 ס"מ.  ללא כריכה. מצב טוב.

מחיר פתיחה:

10

פריט 41:
עבודת הקודש, מאת החיד"א. נעתק ממהדורת ב"ק ירושלים תר"א. [ורשה, תר"י 1850 בערך]
עבודת הקודש, מאת החיד"א. נעתק ממהדורת ב"ק ירושלים תר"א. [ורשה, תר"י 1850 בערך] 'עבודת הקודש לחיד"א: כולל 'מורה באצבע' ו'ציפורן שמיר', בסופו 'קשר גודל', 'כף אחת', 'יוסף בסדר', 'סנסן ליאיר', 'שומר ישראל', 'לדוד אמת', 'קונטרס אחרון' ו'תורת השלמים'. שער נוסף לפני לדוד אמת. [ורשה, תר"י 1850 בערך]. בסופו שער 'ספר עבודת הקודש החדש'. מא, [1], ג-פז, [1] דף, 19 ס"מ. מעבר לשער ברכה ל"הגביר המפואר מו' צבי בהרב הדיין המצוין מהו' משה פראמבערג", שהחזיק ידי עושי מצוה בכחו ואונו.  בסוף הספר מופיעים שמות עובדי הדפוס. מצב טוב.

מחיר פתיחה:

10

פריט 42:
תכלאל כמנהג כל קהלת הקודש תימן, מאת רבי יחיא צאלח [מהרי"ץ] ראב"ד ר"מ ומו"צ צנעא. ירושלים, תרנ"ד [1894]. חתימות בעלים מיוחדות
תכלאל כמנהג כל קהלת הקודש תימן, מאת רבי יחיא צאלח [מהרי"ץ] ראב"ד ר"מ ומו"צ צנעא. ירושלים, תרנ"ד [1894]. חתימות בעלים מיוחדות סידור כולל כל תפלות השנה עם כל הברכות אשר יסדו אנשי כנה"ג זת"ל הנקרא בל' קדמונינו תכלאל כמנהג כל קהלת הקודש תימן, עם פירוש עץ חיים, מאת רבי יחיא בכהר"ר יוסף צאלח [מהרי"ץ] ראב"ד ר"מ ומו"צ צנעא ואגפיה וכל ערי תימן. דפוס שמואל הלוי צוקרמן, ירושלים, תרנ"ד [1894]. חתימות בעלים מיוחדות: 'אברהם בן מ"ו יחיא הלוי' ו'דוד עובד חאזי'. שם הבעלים מופיע גם באותיות מוזהבות בגב הכריכה.[1], צה דף, 21 ס"מ.סידור זה, תכלאל עם פירוש עץ חיים, מאת מארי יחיא צאלח, הינו חלק מפעולותיו כנגד אלו שביקשו לשנות את נוסח התפילה התימני לנוסח השאמי. הסידור משמר את מנהגי יהודי תימן, ומשלבמנהגים יפים מיהדות ספרד שנקלטו בתימן, ושלא היה בהם סתירה למנהגי תימן. דוד עובד חאזי - נולד בשנת 1872 בתימן ועלה לירושלים. במשך כחמישים שנה עבד במחצבות אבן בהרי ירושלים, ותרם לבניינה של ירושלים. במהלך עבודתו כמנהל מחצבת אבן חנך שני עולים חדשים שהגיעו בעלייה השניה ועבדו אצלו כפועלים - דוד בן גוריון ויצחק בן צבי....

מחיר פתיחה:

10

פריט 43:
פיוט 'מי כמוך', חיברו ריה"ל , עם תירגום לערבית, ירושלים, תרע"א - 1911
פיוט 'מי כמוך', חיברו ריה"ל , עם תירגום לערבית, ירושלים, תרע"א - 1911 פיוט 'מי כמוך' לפורים שחיברו ריה"ל , בצירוף תירגום לערבית, ירושלים, תרע"א - 1911. בדפוס צוקרמן. בסופן צורפו עוד כמה שירים לפורים. בשער מופיע: "מחיר זה הספר תמיכה יהיה לישיבת יגדיל תורה שנתיסדה לבני דמשק בירושלים" .[1], לב, [1], עמו', 13 ס"מ, ללא כריכה מעט כתמים, מצב טוב.

מחיר פתיחה:

10

פריט 44:
תיקון ליל הושענא רבא – 3 מהדורות מוקדמות תק''א - תרי''ד
תיקון ליל הושענא רבא – 3 מהדורות מוקדמות תק''א - תרי''ד * סדר התקון לליל הושענא רבא. שנוהגים לקרות בארץ ישראל יח"ץ [ירושלים, חברון, צפת]. חלק מהשער בדיו אדומה. חסר דף אחרון. ויניציאה, תק''א 1741.* תיקון ליל שבועות והושענא רבא, ווארשא, תרי"א 1851. רשמי בעלות בכתב יד מהתקופה.

מחיר פתיחה:

10

פריט 45:
סדר התיקון, ליל הושענא רבה, בהגהת שלמה יהודה ליאון טימפלו. אמסטרדם, תפ"ז [1727]. נדיר
סדר התיקון, ליל הושענא רבה, בהגהת שלמה יהודה ליאון טימפלו. אמסטרדם, תפ"ז [1727]. נדיר סדר התיקון, שנוהגים לקראת בליל הושענא רבה בארץ ישראל, מצרים ואגפיה, ובכמה מקומות, בהגהת שלמה יהודה ליאון טימפלו. דפוס הגביר יצחק ב"ר למה רפאל יהודה ליאון טימפלו, אמסטרדם, תפ"ז [1727].קיו דף, 16 ס"מ. כתמים, פגם בגב הכריכה, מצב טוב-טוב מאד.

מחיר פתיחה:

10

פריט 46:
כתב יד, הושענות. נוסח תימני [תימן, המאה ה-19?]
כתב יד, הושענות. נוסח תימני [תימן, המאה ה-19?] כתב יד עם נוסח הושענות בארמית הנהוגה בתפלתם של יהודי תימן, בעקבות הנמצא בסדור רב סעדיה גאון, בשינוים קלים.[6] דף, 18 ס"מ. כריכה מחודשת. כתמים, מצב כללי טוב.

מחיר פתיחה:

10

פריט 47:
ספר לקוטי צבי עם תוספות בקשות מספר שערי ציון וגם אגרת התשובה ויסוד התשובה להחסיר רבינו יונה גרונדי, ועוד. אמסטרדם, תקס"ט [1809]. חתימות בעלים ממשפחת לעהרן
ספר לקוטי צבי עם תוספות בקשות מספר שערי ציון וגם אגרת התשובה ויסוד התשובה להחסיר רבינו יונה גרונדי, ועוד. אמסטרדם, תקס"ט [1809]. חתימות בעלים ממשפחת לעהרן ספר לקוטי צבי עם תוספת בקשות מספר שערי ציון, וגם אגרת התשובה ויסוד התשובה להחסיד רבינו יונה גרונדי... וסדר עבודת יום הכפורים מהרא"ש... וסדר תיקון זי"ן אדר, וסדר לחודש ניסן וערב פסח, ותפלה לטבלת ערב הרגל, וסדר תקון ליל שביעי של פסח, וענייני נישואין ועוד... תחת ממשלת אדוננו המלך... לודוויג נאפאלעאן הראשון [נפוליאון השלישי]. דפוס אלמנת הר"ר יוסף פרופס כ"ץ ומר אברהם פרינץ, אמסטרדם, תקס"ט [1809]. בדף השער חתימות ר' מאיר, ר' עקיבא ור' יהודה לעהרן. [2], ג, [1], קנא, ט דף, 13 ס"מ. כריכת עור [קלף].משפחת להרן [לעהרן] מאמסטרדם, צאצאי הבנקאי הנדבן צבי הירש להרן, ממנהלי ארגון הפקידים והאמרכלים של אמסטרדם (פקוא"מ)  שתמך כלכלית בהתיישבות יהודים בארץ ישראל החל מראשית המאה ה-19.  

מחיר פתיחה:

10

פריט 48:
תוצאות חיים, ספר כולל כל אופני תפלות ותחנונים להתפלל בעד החולים והמתים. עם כל הדינים והמנהגים בענייני החולי והמיתה והטהרה והקבורה והאנינות והאבילות, בלשון עברי ובלשון אשכנזי, מאת יצחק [זליגמאן] בן אריה יוסף דוב [בר]. רדלהיים, תרכ"ב 1862. מהדורה שנייה
תוצאות חיים, ספר כולל כל אופני תפלות ותחנונים להתפלל בעד החולים והמתים. עם כל הדינים והמנהגים בענייני החולי והמיתה והטהרה והקבורה והאנינות והאבילות, בלשון עברי ובלשון אשכנזי, מאת יצחק [זליגמאן] בן אריה יוסף דוב [בר]. רדלהיים, תרכ"ב 1862. מהדורה שנייה [4], VIII , 248 עמ', 19 ס"מ.כריכה שחוקה, כתמי זמן, מצב טוב-טוב מאוד.

מחיר פתיחה:

10

פריט 49:
הגדה של פסח גאולת ישראל, חיברו רבי משה ב"ר גרשון מזאלשין, יוהנסבורג? תר"י [1850] בערך. חסר. עותק מיוחס
הגדה של פסח גאולת ישראל, חיברו רבי משה ב"ר גרשון מזאלשין, יוהנסבורג? תר"י [1850] בערך. חסר. עותק מיוחס הגדה של פסח 'גאולת ישראל', מאת רבי ישראל ב"ר משה מזאלשין. יוהנסבורג (פרוסיה)?, תר"י  [1850] בערך. עותק חסר. חתימה בדף הראשון חתימת רבי זבולון חרל"פ (אביו של רבי יעקב משה חרל"פ רבה של שערי חסד וראש ישיבת מרכז הרב), וחתימת בנו רבי יצחק.[2], ד-כח דף, מספור שגוי, 21 ס"מ. ללא דף שער ולא שני הדפים האחרונים.כתמים, נזקי עש, כריכה מנותקת חלקית, דפים מנותקים, מצב גרוע - בינוני. 

מחיר פתיחה:

10

פריט 50:
הגדה של פסח "אור זורח" מפורשת ע"פ ספרי רבי נחמן ברסלב ותלמידיו. ירושלים, תרפ"ז [1927]
הגדה של פסח "אור זורח" מפורשת ע"פ ספרי רבי נחמן ברסלב ותלמידיו. ירושלים, תרפ"ז [1927] הגדה של פסח "אור זורח", מיוסדת ע"פ ספרי רבנו הק' אדמו"ר... מוה"ר נחמן... מברסלב וספרי תלמידו... מוהר"ר נתן... ושאר תלמידיו הקדושים. מיוסדת ע"י רבי משה יהושע... אלטיר... שנהרג על קידוש השם וספר תורה בידו. ירושלים, תרפ"ז [1927].נג, [3] עמ', 23 ס"מ.ללא מעטפת, כתמים, קיפולים בפינות הדפים, דף אחרון מנותק קרוע ומודבק. מצב בינוני-טוב.

מחיר פתיחה:

10