עברית

מכירה אינטרנטית מס' 8

Days

Hrs

Min

Sec

View:

Lot 1:
כתבי קדש מנביאים אחרונים, חלק ג, ישעיה ירמיה, פירושים בעברית וביידיש. דפוס אריה ליב שפירא מסלאוויטא, זיטאמיר, תרט"ז 1856
כתבי קדש מנביאים אחרונים, חלק ג, ישעיה ירמיה, פירושים בעברית וביידיש. דפוס אריה ליב שפירא מסלאוויטא, זיטאמיר, תרט"ז 1856 כתבי קדש מנביאים אחרונים, ישעיה ירמיה, חלק ג, עם פירוש רש"י, מצודות "ופירוש אשכנז המועתק ללשון הנהוג בינינו ובנקודות". דפוס אריה ליב שפירא, זיטאמיר, תרט"ז 1856.

Start price:

50

Lot 2:
חומש ויקרא, דפוס סלאוויטא (שפירא), זיטאמיר, תר"כ - 1860
חומש ויקרא, דפוס סלאוויטא (שפירא), זיטאמיר, תר"כ - 1860 חומש ויקרא, עם פירוש רש"י, בעל הטורים ואור החיים הק', נדפס בדפוס ר' חנינא ליפא ור' יהושע העשיל שפירא, נכדי הרב מסלאוויטא. זיטאמיר, תר"כ - 1860.

Start price:

100

Lot 3:
בחינות עולם, להחכם האלקי ידעיה הפניני, עם פירוש מבעל ה'תוספות יום טוב'. דפוס רבי אריה ליב שפירא. זיטאמיר, תרי''ט 1858
בחינות עולם, להחכם האלקי ידעיה הפניני, עם פירוש מבעל ה'תוספות יום טוב'. דפוס רבי אריה ליב שפירא. זיטאמיר, תרי''ט 1858 בחינות עולם "להחכם הפילסוף האלקי כהר''ר ידעיה הפניני המכונה בדרשי גם בקשת הממי''ן להמחבר ז''ל, עם פירוש נחמד מרבינו הגאון בעל תוספות יום טוב ז''ל". דפוס רבי אריה ליב שפירא. זיטאמיר, תרי''ט 1858. 

Start price:

50

Lot 4:
אך פרי תבואה [ח''ב], חיברו הרה''ק רבי צבי הירש מליסקא. מהדורה ראשונה. מונקאטש, תרל''ה [1876
אך פרי תבואה [ח''ב], חיברו הרה''ק רבי צבי הירש מליסקא. מהדורה ראשונה. מונקאטש, תרל''ה [1876 אך פרי תבואה חידושים על התורה בדרך החסידות, [ויקרא, במדבר, דברים], חיבור הרה''ק רבי צבי הירש מליסקא. מהדורה ראשונה. מונקאטש, תרל''ה 1876.

Start price:

50

Lot 5:
עותק מיוחס ! דרכי חיים ושלום, מנהגים ודרכי הליכותיו של הגה''ק רבי חיים אלעזר שפירא ממונקאטש. מהדורה ראשונה. מונקאטש, ת''ש [1940]
עותק מיוחס ! דרכי חיים ושלום, מנהגים ודרכי הליכותיו של הגה''ק רבי חיים אלעזר שפירא ממונקאטש. מהדורה ראשונה. מונקאטש, ת''ש [1940] "דרכי חיים ושלום אוצר כל המנהגים ונסחאות התפלה שנהג עצמו מרן רבינו הגאון הקדוש שר התורה מקובל אלקי רשכבה''ג מרן חיים אלעזר שפירא זי''ע אבדפק''ק מונקאטש והגלילות". 

Start price:

50

Lot 6:
מקבץ [4] ספרי חסידות חשובים. חלקם מהדורות ראשונות
מקבץ [4] ספרי חסידות חשובים. חלקם מהדורות ראשונות * לשון חסידים, ליקוטים בענייני עבודת ה', על פי ספרי רבי יעקב יוסף מפולנאה וספרי חסידות נוספים, מאת רבי נחמן גולדשטיין מטשעהרין. לעמבערג (לבוב), מהדורה יחידה. תרל"ו 1876. 

Start price:

100

Lot 7:
שני ספרי חסידות כרוכים יחד. פרי הארץ ופתגמין קדישין.
שני ספרי חסידות כרוכים יחד. פרי הארץ ופתגמין קדישין. שני ספרי חסידות כרכים יחד, ווארשא, תרל"ט - תרמ"ו:

Start price:

30

Lot 8:
תורת אמת, מאת הגה"ק רבי יהודה ליב איגר מלובלין, [חלק א]. לובלין, תרמ"ט [1889]. מהדורה ראשונה
תורת אמת, מאת הגה"ק רבי יהודה ליב איגר מלובלין, [חלק א]. לובלין, תרמ"ט [1889]. מהדורה ראשונה ספר תורת אמת מאת... רבינו יהודה ליב איגר זצוקללה"ה מלובלין בהרב... שלמה איגר זצלה"ה. בנו של... רבינו עקיבא איגר זצוקללה"ה... מתורת אמת אשר היתה בפיהו מדי שבת בשבתו ונכתב... בספר על ידי תלמידיו. [חלק א]. דפוס יעקב הערשענהארן ומשה שניידמעסער, לובלין, תרמ"ט 1889. מהדורה ראשונה.

Start price:

100

Lot 9:
אגרות קודש מארץ הקודש, מאורעות תלמידי הבעל שם טוב. הישוב באה''ק בשנת תקל''ז - תקל''ח. בארדיוב, תרפ''ז 1927
אגרות קודש מארץ הקודש, מאורעות תלמידי הבעל שם טוב. הישוב באה''ק בשנת תקל''ז - תקל''ח. בארדיוב, תרפ''ז 1927 "אגרות קודש מארץ הקודש, ממאורעות הישוב באה''ק בשנות תקל''ז - תקל''ח. שנכתבו מאת חבורתא קדישתא מארי דארא דישראל". הרה''ק רבי מנחם מענדל מויטפסק זצ''ל הרה''ק רבי אברהם מקאליסק והרה''ק רבי ישראל פאליצקר.

Start price:

30

Lot 10:
דרך אמת, מאת הרה''ק רבי משולם פייבוש הלוי העליר מזבריש. טשערנאוויץ, תרט''ו - 1855
דרך אמת, מאת הרה''ק רבי משולם פייבוש הלוי העליר מזבריש. טשערנאוויץ, תרט''ו - 1855 דרך אמת, מוסר בדרכי החסידות, מאת הרה''ק רבי משולם הלוי העליר מזבריז. טשערנאוויץ, תרט''ו 1855. 

Start price:

30

Lot 11:
שני ספרים כרוכים יחד, ווארשה תר"מ -1880
שני ספרים כרוכים יחד, ווארשה תר"מ -1880 *ידיו אמונה, ויכוח בין מאמין וממאן  "... להסיר הסיגים מהממאנים  ... ועטרת צבי תפארה לבנים נאמנים...", חיברו רבי צבי הירש שלעז, ווארשה, תר"מ [1880].

Start price:

10

Lot 12:
אוצר מתורת הרמח"ל ובית מדרשו, ווארשא, תר"מ - תרנ"ב 1880 - 1892
אוצר מתורת הרמח"ל ובית מדרשו, ווארשא, תר"מ - תרנ"ב 1880 - 1892 אוצר מתורת הרמח"ל ובית מדרשו :

Start price:

30

Lot 13:
לוט [5] ספרי חסידות, תרל"ט - תרצ"ו [1878 - 1936]
לוט [5] ספרי חסידות, תרל"ט - תרצ"ו [1878 - 1936] לוט [5] ספרי חסידות, תרל"ט - תרצ"ו [1878 - 1936]

Start price:

50

Lot 14:
דרך פקודיך, להרה"ק רבי צבי אלימלך מדינוב, לעמבערג תרכ"ה - 1865
דרך פקודיך, להרה"ק רבי צבי אלימלך מדינוב, לעמבערג תרכ"ה - 1865 דרך פקודיך, על ענייני תרי"ג מצוות , חיברו הרה"ק רבי צבי אלימלך שפירא מדינוב בעל ה'בני יששכר'. לעמבערג, תרכ"ה - 1865,

Start price:

50

Lot 15:
מעיין החכמה, להרה"ק רבי אשר צבי מאוסטראה, פאדגארזע, תרנ"ז - 1897
מעיין החכמה, להרה"ק רבי אשר צבי מאוסטראה, פאדגארזע, תרנ"ז - 1897 מעיין החכמה, פירושים עה"ת בדרך החסידות, להרה"ק רבי אשר צבי מאוסטראה (ר' אשר קוריצער), תלמיד הרה"ק המגיד ממעזריטש.

Start price:

20

Lot 16:
מקבץ [4] ספרי ברסלב, ישראל, שנות 40-50
מקבץ [4] ספרי ברסלב, ישראל, שנות 40-50 מקבץ [4] ספרי ברסלב:

Start price:

20

Lot 17:
עותק מיוחס! קיצור שולחן ערוך של האדמו"ר רבי יוסף צבי קאליש מסקערנוויטץ
עותק מיוחס! קיצור שולחן ערוך של האדמו"ר רבי יוסף צבי קאליש מסקערנוויטץ קיצור שולחן ערוך השלם, כרך אחד, שני חלקים, עם שלושה פירושים, ווילנא, תרס"א - 1900.

Start price:

50

Lot 18:
עותק מיוחס נכד הגה''ק רבי יחזקאל שרגא משינאווא. דברי יהונתן, חיברו הרבי רבי יהונתן אייבשיץ, טארנוב, תרפ"ח - 1927
עותק מיוחס נכד הגה''ק רבי יחזקאל שרגא משינאווא. דברי יהונתן, חיברו הרבי רבי יהונתן אייבשיץ, טארנוב, תרפ"ח - 1927 דברי יהונתן, חידושים עה"ת בדרך פלפול עמוק, חיברו רבינו יהונתן אייבשיץ, טארנוב, תרפ"ח - 1927. 

Start price:

30

Lot 19:
נחלת דוד, חיברו רבי דוד טעביל, ירושלים, תרס"ט - 1909. עותק מיוחס ונדיר
נחלת דוד, חיברו רבי דוד טעביל, ירושלים, תרס"ט - 1909. עותק מיוחס ונדיר נחלת דוד על מסכת בבא קמא, חיברו רבי דוד טעביל רבה של מינסק ומגדולי תלמידי רבי חיים מוואלוז'ין, ירשלים, תרס"ט - 1909.

Start price:

30

Lot 20:
שפתי צדיק, מאת רבי שמואל אברהם אבא [האגר]. קאלאמעא, תרנ"ו [1895]. העותק שניתן מידיו הקדושות של האדמו"ר מווישאווא הגה"ק רבי חיים יהודה מאיר הגר
שפתי צדיק, מאת רבי שמואל אברהם אבא [האגר]. קאלאמעא, תרנ"ו [1895]. העותק שניתן מידיו הקדושות של האדמו"ר מווישאווא הגה"ק רבי חיים יהודה מאיר הגר שפתי צדיק, דברים נפלאים... אשר השאיר אחריו... מרן שמואל אברהם אבא... מהאראדענקא בן אדמו"ר... מרן ברוך...בן אדמו"ר... מרן מנחם מענדל...מווזניצא. קאלאמעא, תרנ"ו [1895]. העותק שניתן מאת האדמו"ר מווישאווא הגה"ק רבי חיים יהודה מאיר הגר [תרע"ב-תשכ"ט .1912-1969].

Start price:

50

Lot 21:
ציונים לתורה., ציונים על כל התרי"ג מצות. מאת רבי יעקב ב"ר עקיבא [דידאווסקי]. רישום בעלות, חתימה והערות בכתב יד האדמו"ר מספינקא-זידיטשוב, רבי אלטר אליעזר כהנא
ציונים לתורה., ציונים על כל התרי"ג מצות. מאת רבי יעקב ב"ר עקיבא [דידאווסקי]. רישום בעלות, חתימה והערות בכתב יד האדמו"ר מספינקא-זידיטשוב, רבי אלטר אליעזר כהנא ציונים לתורה... ציונים על כל התרי"ג מצות... בסימנים קלים, היינו ע"י המספר של המצוה, ממספר א' עד מספר תרי"ג, על ידי... יעקב בהרב ר' עקיבא [דידאווסקי] זצ"ל מלומדי הישיבות אשר בתוככי עיה"ק ירושלם תובב"א. . דפוס 'העברי', ירושלים, תרפ"ז [1927]. העותק האישי של הרה"ק רבי אלטר אליעזר כהנא, האדמו"ר מספינקא-זידיטשוב, עם רישומי בעלות, חתימה והערות בכתב יד. 

Start price:

40

Lot 22:
שלחן ערוך יורה דעה הלכות נדה עם דרכי תשובה, מאת רבי צבי הירש שפירא אב"ד מונקאטש
שלחן ערוך יורה דעה הלכות נדה עם דרכי תשובה, מאת רבי צבי הירש שפירא אב"ד מונקאטש דרכי תשובה על שו"ע יו"ד הלכות נדה (עם הפנים, עם באר הגולה, באר היטב ופתחי תשוה ונחלת צבי), מאת רבי צבי הירש שפירא אב"ד מונקאטש.

Start price:

30

Lot 23:
בני שלשים, להרה"ק רבי יוסף מקאסון, סוואליווע, תרע"ג - 1913, מהדורה ראשונה!
בני שלשים, להרה"ק רבי יוסף מקאסון, סוואליווע, תרע"ג - 1913, מהדורה ראשונה! בני שלשים, כולל שלושה חלקים: תורה, מועדים וליקוטים, חיברו הרה"ק רבי יוסף מקאסון, תלמיד ה'דברי חיים' מצאנז וה'ייטב לב' מסיגעט. סוואליווע, תרע"ג - 1913, מהדורה ראשונה!

Start price:

50

Lot 24:
מקבץ ספרי הרה''ק בעל ה'באר מים חיים'. מהדורות מוקדמות. לבוב, תרי''ח - תר''ך (1858-1860)
מקבץ ספרי הרה''ק בעל ה'באר מים חיים'. מהדורות מוקדמות. לבוב, תרי''ח - תר''ך (1858-1860) * ספר סגולה לקירוב הגאולה! בהקדמת הספר נכתב כי ספר זה נתחבר בארץ ישראל. המחבר הקדוש, אמר והוסיף לדבר במעלות הספר בזה הלשון: בטחוני שכאשר יתפשט החיבור הזה בעולם יהיה בזה התקרבות הגאולה...". בראש הספר נדפסת תשובתו ההלכתית המפורסמת בעניין אמירת "לשם יחוד", בה משיב על דברי הגאון ה"נודע ביהודה" שיצא לערער על המנהג. שער התפלה. לעמבערג, תרי''ח 1858. ס דף. 

Start price:

50

Lot 25:
נועם אלימלך, לעמבערג, תרכ"ב - 1862
נועם אלימלך, לעמבערג, תרכ"ב - 1862 נועם אלימלך, מספרי היסוד של תורת החסידות, חיברו הרה"ק רבי אלימלך מליז'ענסק מגדולי תלמידיו של הרה"ק ה'מגיד' ממעזרטיש, ורבם של גדולי האדמורי"ם בדור שאחריו (הרה"ק מאפטא, הרה"ק רמ"מ מרימנוב, הרה"ק ה'חוזה' מלובלין ועוד רבים). לעמבערג, תרכ"ב - 1862

Start price:

100

Lot 26:
מהדורה ראשונה, חדושי הרי"ם על גיטין, ווארשה תרנ"א - 1891, העותק האישי של רבי פנחס סג"ל צימעטבוים, הדיין מגראסווארדיין
מהדורה ראשונה, חדושי הרי"ם על גיטין, ווארשה תרנ"א - 1891, העותק האישי של רבי פנחס סג"ל צימעטבוים, הדיין מגראסווארדיין חידושי הרי"ם, על  מסכת גיטין ועל הלכות קידושין, חיברו הרה"ק רבי יצחק מאיר אלתר מגור, ווארשא , תרנ"א - 1891, מהדורה ראשונה.

Start price:

50

Lot 27:
"הבית אשר ספריו הקדושים יהיו בתוכו יהי' משומר מכל רע שלא יאונה ח''ו" [כך העיד המחבר], [2] ספרים קדושים, מאת שר בית הזהר מזידיטשוב. עם הסכמות מאת רועי החסידות
"הבית אשר ספריו הקדושים יהיו בתוכו יהי' משומר מכל רע שלא יאונה ח''ו" [כך העיד המחבר], [2] ספרים קדושים, מאת שר בית הזהר מזידיטשוב. עם הסכמות מאת רועי החסידות [2] ספרים קדושים מאת בוצינא קדישא איש אלקי קדוש הרה''ק רבי צבי הירש מזידיטשוב זיע''א.

Start price:

100

Lot 28:
כרך אחד ובו [4] ספרים: מצות השם, ספר ישר, יוסיפון וסדר הדורות, העותק של רבי צבי הירש לייכטשיין, חתן הרה''צ רבי שמעון אלטר מגור אחי מרנא ה'שפת אמת'
כרך אחד ובו [4] ספרים: מצות השם, ספר ישר, יוסיפון וסדר הדורות, העותק של רבי צבי הירש לייכטשיין, חתן הרה''צ רבי שמעון אלטר מגור אחי מרנא ה'שפת אמת' [4] ספרים כרוכים יחד, 1878-1899:

Start price:

30

Lot 29:
זכרון שמואל [חלק ראשון ושני], חיברו רבי שמואל שמריה אב"ד אסטראווצא, בארדיאב, תרפ"ה - 1925
זכרון שמואל [חלק ראשון ושני], חיברו רבי שמואל שמריה אב"ד אסטראווצא, בארדיאב, תרפ"ה - 1925 זכרון שמואל,  ח"א - מאמרים עה"ת בדך החסידות, ח"ב - פלפולים על כמה ממסכתות הש"ס.

Start price:

20

Lot 30:
שפע טל, מאת רבי שעפטל הורוויץ מפראג. למברג, 1859. העותק של רבי אשר אנשיל ווייס אב"ד דק"ק סילאדי נאדיפאלו
שפע טל, מאת רבי שעפטל הורוויץ מפראג. למברג, 1859. העותק של רבי אשר אנשיל ווייס אב"ד דק"ק סילאדי נאדיפאלו שפע טוב... לעשות מפתחות לפתוח... סודות חכמת הקבלה לקרבה אל השכל, מאת רבי שבתי [שעפטל] סג"ל הורוויץ מפראג, ונכלל בו אגרת הטעמים... ורוב דבריו על אדני פז חכמות... מהר"ם קורדיווארי. למברג, 1859.

Start price:

50

Lot 31:
ספר מאורות הגדולים, ספורים נפלאים מעשר צדיקים מגדולי החסידות. מהדורת צילום של בילגורייא תרע"א 1911. עותק חסר
ספר מאורות הגדולים, ספורים נפלאים מעשר צדיקים מגדולי החסידות. מהדורת צילום של בילגורייא תרע"א 1911. עותק חסר ספר מאורות הגדולים, ספורים נפלאים... מהני עשר רברבי... ר' ישראל בעש"ט... ר' דוב בער המגיד הגדול ממעזעריטש... ר' לוי יצחק מבארדיטשוב... ר' שלמה מקארלין...ר' זאב מזיטאמער... ר' ברוך ז"ל ממעזיבעז... ר' אברהם יהושע העשיל מאפטא... ר' אשר מסטאלין ... ר' ישראל מרוזין... ר' אהרן מקארלין. מהדורת צילום של בילגורייא תרע"א 1911. עותק חסר.

Start price:

10

Lot 32:
כרך ובו שני חלקי הספר ליקוטי אמרים, מהדורה ראשונה [למברג, תרע"א 1911]: 1. לקוטי אמרים, חלק ראשון, מאת הרה"ק רבי מנחם מנדל מוויטבסק. אגרת הקדש, ח"ש מספר לקוטי אמרים
כרך ובו שני חלקי הספר ליקוטי אמרים, מהדורה ראשונה [למברג, תרע"א 1911]: 1. לקוטי אמרים, חלק ראשון, מאת הרה"ק רבי מנחם מנדל מוויטבסק. אגרת הקדש, ח"ש מספר לקוטי אמרים * ספר לקוטי אמרים, חלק ראשון, מאת הרה"ק רבי מנחם מענדל מוויטעפסק. דפוס שלום צווערלינג, למברג, תרע"א 1911. [1], נח דף, 22 ס"מ.

Start price:

20

Lot 33:
ספר כתר תורה, על תרי"ג מצות, ענייני מועדות, סגולות ורפואות לשמירת הבריאות. מאת הרב חיים ישעיה הכהן [האלברסברג]. לובלין, [1927]
ספר כתר תורה, על תרי"ג מצות, ענייני מועדות, סגולות ורפואות לשמירת הבריאות. מאת הרב חיים ישעיה הכהן [האלברסברג]. לובלין, [1927] ספר כתר תורה, והוא תרי"ג מצות עם פסוקי התורה שהמצות רמוזים בהם, עם פירוש עץ חיים... מדברי הרמב"ם והרמב"ן וספר החינוך.... והפירוש השני נקרא בשם האריז"ל וטעמי המצות למהרח"ו ז"ל וספר פועל צדק מהש"ך ז"ל ועוד כמה דברים נחוצים מהרבה ספרים קדושים. וחלק ב'... יבואר כל נוסח עבודת מוספין של שבת וכמה דברים... בעניני המועדים, ובחלק ג יבואר כל דיני שמירת הנפש מסכנות ומנזקים... והרבה סגולות טובים... גם קצת רפואה... איך להתנהג בשמירת הבריאות וכמה עניינים נחוצים. מאת הרב חיים ישעיה הכהן [האלברסברג]. דפוס נ' הערשנהארן וש"ש שטרייזבערגער, לובלין, [1927].

Start price:

20

Lot 34:
תורת חיים, להרה"ק רבי חיים מקאסוב, גראסווארדיין, [תרפ"ז 1927]
תורת חיים, להרה"ק רבי חיים מקאסוב, גראסווארדיין, [תרפ"ז 1927] תורת חיים, ביאורים עה"ת  בדרך החסידות, חיברו הרה"ק רבי חיים [האגר] מקאסוב, אבי הרה"ק רבי מנחם מנדל בעל ה'צמח צדיק' מוויז'ניץ, גראסווארדיין, [תרפ"ז 1927].

Start price:

10

Lot 35:
[3] ספרים כרוכים יחד: סגולה מהבעש"ט, סעקעלהיד [תש"ג 1943] - הודפס כסגולה ערב פלישת הנאצים להונגריה; שלחן ארבע [סעקעלהיד, תש"ב], אלדד הדני [ירושלים, תשי"ב]
[3] ספרים כרוכים יחד: סגולה מהבעש"ט, סעקעלהיד [תש"ג 1943] - הודפס כסגולה ערב פלישת הנאצים להונגריה; שלחן ארבע [סעקעלהיד, תש"ב], אלדד הדני [ירושלים, תשי"ב] * שערי ישועה, כתבי סגולה מהבעש"ט... נעתק מכתב יד קודשו בעצם אשר היה טמון וגנז עד עתה ונתגלה כעת בדרך נפלא מאוד. עתה נדפס מחדש. דפוס אלמנת שבתי קאהן, הוצאת יעקב קאהן, סקלהיד, [תש"ג 1943]. מהדורה שניה, שיצאה לאור בימי מלחמת העולם השנייה, בתוספת הסכמות והקדמה. כו, [5] עמ', 15 ס"מ.

Start price:

50

Lot 36:
חמשה חומשי תורה, עם נחל קדומים לחיד"א, ועם ביאור באר מים חיים על ארבע מהחומשים. וינה, תרי"ח 1857
חמשה חומשי תורה, עם נחל קדומים לחיד"א, ועם ביאור באר מים חיים על ארבע מהחומשים. וינה, תרי"ח 1857 * [4] ספרים, חמשה חומשי תורה, חלקים א-ג, ה: בראשית, שמות, ויקרא, דברים, עם תרגום אונקלוס, תרגום יונתן בן עוזיאל, תרגום ירושלמי ופירוש רש"י, אור החיים, עם פירוש באר מים חיים מאת רבי חיים [טיראר] מצ'רנוביץ ופירוש נחל קדומים מאת החיד"א. וינה, תרי"ח 1857. מגילת אסתר בסוף חומש שמות, מגילת שיר השירים בסוף חומש ויקרא, מגילות איכה וקהלת בסוף חומש דברים.

Start price:

100

Lot 37:
'זכות ישראל' הנקרא 'עשר קדושות', חידושים, שיחות, סיפורים והנהגות מעשרה גאונים וקדושים. מאת הר ישראל [ברגר]. מהדורה ראשונה. פיעטרקוב, תרס"ו 1906
'זכות ישראל' הנקרא 'עשר קדושות', חידושים, שיחות, סיפורים והנהגות מעשרה גאונים וקדושים. מאת הר ישראל [ברגר]. מהדורה ראשונה. פיעטרקוב, תרס"ו 1906 ספר זכות ישראל הנקרא עשר קדושות, בו יבוא חידושים עמוקים... וגם שיחות... עם סיפורים ומעשיות... וגם הנהגות... מן עשרה גאונים וקדושים הקשורים במשפחתנו... ר' יצחק אייזק מספרין... ר' צבי הירש מזידיטשוב... ר"ר משה מסאמבור... ר' סענד מקאמארנא... ר' ישכר בעריש מזידיטשוב... ר' ליפא מסאמבור... ר' יודא צבי מראזדל.... מוהרי"א מזידיטשוב... מוברע"א מקאמארנא... ר' יודא ליבוש מראזדל... סדר התקשרותנו עם אלה הצדיקים במגילת יוחסין..., מאת הרב ישראל ב"ר יצחק שמחה [ברגר]. פיעטרקוב, תרס"ו 1906. מהדורה ראשונה.

Start price:

20

Lot 38:
קהילת יעקב, ישרש יעקב, השלמת כפתור ופרח, מאת רבי יהודה הלוי לייזנר. למברג, תרנ"א 1891. העותק של האדמו"ר רבי חיים מאיר יחיאל שפירא מדרוהוביץ
קהילת יעקב, ישרש יעקב, השלמת כפתור ופרח, מאת רבי יהודה הלוי לייזנר. למברג, תרנ"א 1891. העותק של האדמו"ר רבי חיים מאיר יחיאל שפירא מדרוהוביץ ספר קהלת יעקב, נקרא מאז ישרש יעקב... הכינו... מוהר"ר יעקב אשכנזי לבית הלוצאטי... ומרוב תועלתו... העתקתי שיחתו... בשם השלמת כפתור ופרח. מאת הרב יהודה הלוי לייזנר, מגיד מישרים מבוטשאטש. דפוס אורי זאב סאלאנט, למברג, תרנ"א 1891. עם חותמת וחתימת כתב ידו של רבי חיים מאיר יחיאל שפירא, האדמו"ר מדרוהוביץ.

Start price:

50

Lot 39:
ליקוטים יקרים מאת הבעש"ט ותלמידיו הקדושים, למבערג, תרכ"ג - 1863
ליקוטים יקרים מאת הבעש"ט ותלמידיו הקדושים, למבערג, תרכ"ג - 1863 ליקוטים יקרים, דיבורי קודש מהבעש"ט הק' ותלמידיו הק': הרה"ק המגיד ממעזריטש, הרה"ק רבי מנחם מנדל מפרמישלאן, הרה"ק רבי יחיאל מיכל ה'מגיד מזאלטשוב' והרה"ק רבי פייביש מזבריז בעל ה'יושר דברי אמת'. 

Start price:

20

Lot 40:
גופי הלכות, העותק של הרה"ק מקרימילוב ונכדו כ"ק האדמו"ר מראדזין, לאדז', תרע"א - 1911
גופי הלכות, העותק של הרה"ק מקרימילוב ונכדו כ"ק האדמו"ר מראדזין, לאדז', תרע"א - 1911 גופי הלכות, חידושים על הש"ס, חיברו רבי אברהם צבי פצנובסקי אב"ד פילץ ופיעטרקוב, לאדז', תרע"א - 1911.

Start price:

80

Lot 41:
רביד הזהב, [חלק א], מאת רבי ישראל דוב גלרנטר. מהדורה ראשונה. למברג, תר"ל 1869. עותק חסר.
רביד הזהב, [חלק א], מאת רבי ישראל דוב גלרנטר. מהדורה ראשונה. למברג, תר"ל 1869. עותק חסר. רביד הזהב, חידושים על התורה, מאת אדמו"ר רבי ישראל דוב בער גילערנטער. מהדורה ראשונה. דפוס אברהם צחק מענקיש, למברג, תר"ל 1869.

Start price:

20

Lot 42:
עבודת ישראל, להרה"ק רבי ישראל מקוז'ניץ, מונקאטש, תרפ"ט - 1929
עבודת ישראל, להרה"ק רבי ישראל מקוז'ניץ, מונקאטש, תרפ"ט - 1929 עבודת ישראל, פירושים עה"ת בדרך החסידות, חיברו הרה"ק רבי ישראל המגיד מקוז'ניץ, תלמיד הרה"ק המגיד ממעזריטש והרה"ק רבי אלימלך מליז'ענסק.

Start price:

20

Lot 43:
עבודת ישראל, על פרשיות התורה והמועדים ועל מסכת אבות, מאת הרה"ק המגיד מקאזניץ. ורשה, תרל"ח [1878]. העותק של רבי ישראל הלוי זילבערמינץ הי"ד
עבודת ישראל, על פרשיות התורה והמועדים ועל מסכת אבות, מאת הרה"ק המגיד מקאזניץ. ורשה, תרל"ח [1878]. העותק של רבי ישראל הלוי זילבערמינץ הי"ד ספר עבודת ישראל: על פרשיות התורה והמועדים ועל מסכת אבות, מאת... כבוד קדושת שמו מוהר"ר ישראל זצלה"ה... מ"מ דקק קאזניץ. ורשה, תרל"ח 1878, על-פי הוצאת לעמבערג 1875. ‬עם רישום וחתימה ועם חותמות רבי ישראל הלוי זילבערמינץ. מספרי הקודש שניצלו מהשמדה בשנות השואה.

Start price:

100

Lot 44:
עבודת ישראל, [על התורה ומועדים וליקוטים], מאת המגיד מקאזניץ. למברג, 1865
עבודת ישראל, [על התורה ומועדים וליקוטים], מאת המגיד מקאזניץ. למברג, 1865 ספר עבודת ישראל, מאת... כבוד קדושת שמו מוהר"ר ישראל... מ"מ דק"ק קאזניץ. דפוס S.L. Kugel, למברג, 1865. עם רישום וחתימות בעלים "מאיר שטעסל", וחותמות בעלים "שמואל שטעסל".

Start price:

50

Lot 45:
דברי משה, חיברו הרה"ק רבי משה מדולינה, למבערג, תרמ"ז - 1887
דברי משה, חיברו הרה"ק רבי משה מדולינה, למבערג, תרמ"ז - 1887 דברי משה, ד"ת על סדר הפרשיות בדרך החסידות, חיברו הרה"ק רבי משה מדולינא, תלמיד הבעש"ט שגידלו בביתו , מח"ס שרף פרי עץ חיים בענייני קבלה, וספר אמרי שוהם עמ"ס כתובות, קידושין וב"מ.

Start price:

20

Lot 46:
מקבץ גדול [21] ספרי חסידות ושו''ת, מאוצר הספרים של כ''ק מרן האדמו''ר רבי יעקב יוסף וויס מספינקא, חלקם עם הגהות בכתב ידו
מקבץ גדול [21] ספרי חסידות ושו''ת, מאוצר הספרים של כ''ק מרן האדמו''ר רבי יעקב יוסף וויס מספינקא, חלקם עם הגהות בכתב ידו מקבץ גדול [21] ספרי חסידות ושו''ת, מאוצר הספרים של כ''ק מרן האדמו''ר רבי יעקב יוסף וויס מספינקא, חלקם עם הגהות בכתב ידו.

Start price:

200

Lot 47:
פרי הארץ, להרה"ק רבי מנחם מענדל מוויטעבסק, למבערג, תרכ"ב - 1862
פרי הארץ, להרה"ק רבי מנחם מענדל מוויטעבסק, למבערג, תרכ"ב - 1862 פרי הארץ, פירושים עה"ת והנהגות טובות על דרך החסידות, חיברו הרה"ק רבי מנחם מענדל מוויטעבסק, מגדולי תלמידי הרה"ק המגיד ממעזריטש, למבערג, תרכ"ב - 1862.

Start price:

50

Lot 48:
תולדות אהרן מאת הרה''ק רבי אהרן מז'יטומיר. למברג, תרכ"ד 1864
תולדות אהרן מאת הרה''ק רבי אהרן מז'יטומיר. למברג, תרכ"ד 1864 הודפס עם הסכמות מהמהדורה הראשונה מאת הרה''ק רבי אברהם יהושע העשיל ה"אוהב ישראל" מאפטא, הרה''ק רבי ישראל מפיקוב בנו של רבי לוי יצחק מברדיטשוב, הרה''ק רבי מרדכי טוורסקי המגיד מטשרנוביל. 

Start price:

50

Lot 49:
זכרון לראשונים, חלק א, ארבעה מטיבי לכת, מאת משה חיים קליינמאן. מהדורה ראשונה. פיעטרקוב, רע"ב [1912] עם רישום בעלות מספריית האדמו"ר רבי מרדכי מזאלטיפולי וחתימת רבי יהודה לייב לווין
זכרון לראשונים, חלק א, ארבעה מטיבי לכת, מאת משה חיים קליינמאן. מהדורה ראשונה. פיעטרקוב, רע"ב [1912] עם רישום בעלות מספריית האדמו"ר רבי מרדכי מזאלטיפולי וחתימת רבי יהודה לייב לווין זכרון לראשונים, חלק א: ארבעה מטיבי לכת... זכרון... הצדיקים ... [הרה"ק רבי יצחק מדראביטש, הרה"ק רבי אהרן הגדול מקרלין, הרה"ק רבי יחיאל מיכל מזלאטשוב והרה"ק רבי לוי יצחק מברדיטשוב], מאת משה חיים קליינמאן. דפוס חנוך העניך פאלמאן, פיעטרקוב, תרע"ב [1912].

Start price:

50

Lot 50:
דגל מחנה אפרים, יוזעפאף, תרמ"ג - 1883
דגל מחנה אפרים, יוזעפאף, תרמ"ג - 1883 דגל מחנה אפרים, להרה"ק רבי משה חיים אפרים מסדילקאב, נכד הבעש"ט הק', מאבות החסידות, רוב האדמורי"ם בדור שלאחריו היו מתלמידיו, יוזעפאף, תרמ"ג - 1883. 

Start price:

20