English

תפארת 9 ספרי קודש, מכתבים מגדולי הדורות, וחפצי צדיקים נדירים

Days

Hrs

Min

Sec

תצוגה:

פריט 1:
שו"ת 'אבני נזר', העותק האישי של הגה"ק מקלויזנבורג בחתימת יד קדשו
שו"ת 'אבני נזר', העותק האישי של הגה"ק מקלויזנבורג בחתימת יד קדשו שו"ת 'אבני נזר' מאת הגאון הקדוש רבי אברהם מסוכטשוב, מגדולי גאוני וצדיקי דורו, חתנו של הרה"ק "השרף מקוצק" מחבר הספרים 'אבני נזר' 'אגלי טל', אורח חיים חלק ב', עותקו האישי בחתימת יד קודשו ובחותמתו של הגאון הקדוש מקלויזנבורג בעל ה'שפע חיים' ו'דברי יציב'. 

מחיר פתיחה:

800

פריט 2:
מכתב אהבה וידידות גדוש בברכות מאת כ"ק מרן השפע חיים מצאנז-קלויזנבורג לכ"ק מרן האמרי חיים מוויזניץ, כולל פסק הלכה נדיר
מכתב אהבה וידידות גדוש בברכות מאת כ"ק מרן השפע חיים מצאנז-קלויזנבורג לכ"ק מרן האמרי חיים מוויזניץ, כולל פסק הלכה נדיר 'שהזווג יעלה יפה לבנין עדי עד ויזכו לדור ישרים יבורך לכבוד ולתפארת לאבוה"ק זי"ע, בורא עולם בקנין ישלים זה הבנין, זכות אבות עליהם תגן להתברך באלף המגן, לראות מהם ומכל יו"ח מלא כף נחת דקדושה בבריות גופא ונהורא מעליא לאורך ימים ושנות חיים...'

מחיר פתיחה:

1000

פריט 3:
חתימות כתב יד קודשו של הרה"ק מרנא ה"שפת אמת" מגור, על תעודת נישואין רשמית לבת בנו מרן הרה"ק האמרי אמת
חתימות כתב יד קודשו של הרה"ק מרנא ה"שפת אמת" מגור, על תעודת נישואין רשמית לבת בנו מרן הרה"ק האמרי אמת תעודת נישואין רשמית, בכתב יד קירילי צפוף, לנישואי הרבנית הצדקת בריינדל יוסקוביץ בתו של מרן הרה"ק האמרי אמת מגור, שנישאה להרה"צ רבי שלמה יוסקוביץ בחיי זקינם הרה"ק בעל השפת אמת מגור, בחתימת יד קדשו של הרה"ק השפת אמת בלועזית. 

מחיר פתיחה:

1000

פריט 4:
'כהרף עין תצמח ישועתך לטובה ותתרפא לגמרי' מכתב חשוב ביסודות האמונה מאת הרה"ק בעל 'שפתי צדיק' גיסו של הרה"ק השפת אמת מגור
'כהרף עין תצמח ישועתך לטובה ותתרפא לגמרי' מכתב חשוב ביסודות האמונה מאת הרה"ק בעל 'שפתי צדיק' גיסו של הרה"ק השפת אמת מגור מכתב חשוב ונדיר, מאת הרה"ק רבי פנחס מנחם אלעזר יוסטמן בעל 'שפתי צדיק' גיסו ובן דודו של הרה"ק השפת אמת מגור, בו מרחיב ומחזק יסודות האמונה בהשי"ת, חיזוק וביטחון בכל המאורעות העוברים על האדם. בסוף המכתב מעתיר הרבי בברכות לרוב, לרפואה והצלחה ולכל טוב. 

מחיר פתיחה:

1200

פריט 5:
מכתב מאת הגה"ק רבי חנוך צבי לוין גאב"ד בנדין חתן השפת אמת מגור לרבה של ירושלים הגאון רבי יוסף חיים זוננפלד
מכתב מאת הגה"ק רבי חנוך צבי לוין גאב"ד בנדין חתן השפת אמת מגור לרבה של ירושלים הגאון רבי יוסף חיים זוננפלד מכתב בכתב יד מאת הגאון הקדוש המפורסם 'אוהב ישראל' רבי חנוך צבי הכהן לוין גאב"ד בנדין והגליל, חתנו של מרן הרה"ק השפת אמת מגור וגיסו של מרן הרה"ק האמרי אמת מגור,

מחיר פתיחה:

400

פריט 6:
מכתב קבלה מרתק בכתב יד קדשו ובחתימתו של הרה"ק האמרי אמת מגור על כספי הכוללות מבית החסידים המפורסם בלאדז'
מכתב קבלה מרתק בכתב יד קדשו ובחתימתו של הרה"ק האמרי אמת מגור על כספי הכוללות מבית החסידים המפורסם בלאדז' מכתב קבלה מרתק ונדיר בעצם כתב יד קדשו של הרה"ק בעל אמרי אמת מגור המאשר בעצם כתב יד קדשו על גבי קבלה מקורית קבלת 'כסף הכוללות מביהח"ס בעיר לאדז רחוב ויסחאדני נומ' 50 סכום 65 זהו' [זהובים] מפרשת בלק תרפ"ו. 

מחיר פתיחה:

700

פריט 7:
מכתב האדמו"ר רבי חיים ישראל שלום יקותיאל משידלובצה בכתב יד קדשו ובחתימתו. תרצ"ה [1935] נדיר מאוד!
מכתב האדמו"ר רבי חיים ישראל שלום יקותיאל משידלובצה בכתב יד קדשו ובחתימתו. תרצ"ה [1935] נדיר מאוד! מכתב בכתב יד קודשו ובחתימתו של הגאון הצדיק רבי חיים ישראל שלום יקותיאל רבינוביץ אבד"ק שידלאווצי והגליל, נכד וממשיך גזע הקודש לבית פשיסחא-שידלובצה.

מחיר פתיחה:

300

פריט 8:
אישור נישואין בלועזית, בכתב יד קודשו ובחתימתו של אבי 'האבני נזר' הגה"ק רבי זאב נחום מביאלא, 1881 [תרמ"א]
אישור נישואין בלועזית, בכתב יד קודשו ובחתימתו של אבי 'האבני נזר' הגה"ק רבי זאב נחום מביאלא, 1881 [תרמ"א] אישור נישואין מקורי בשפה הרוסית, בכתב יד קודשו ובחתימתו של הגאון הצדיק רבי זאב נחום בורנשטיין אב"ד ביאלא בעל 'אגודת אזוב', אביו ורבו של הגה"ק שר התורה אביר הרועים, בעל 'אבני נזר' מסוכטשוב. 

מחיר פתיחה:

500

פריט 9:
תקוני הזהר של רבותה''ק אדמור"י בית סוכטשוב עם חתימות והגהות בכתב יד קדשם
תקוני הזהר של רבותה''ק אדמור"י בית סוכטשוב עם חתימות והגהות בכתב יד קדשם ספר תקוני הזהר, ירושלם שנת תרמ"ג - 1883.

מחיר פתיחה:

2000

פריט 10:
שו"ת מהר"מ מינץ, עותק הגאון הקדוש רבי יעקב שרגא זינגר מאלכסנדר-אוסטרובה, לבוב תרי"א 1851
שו"ת מהר"מ מינץ, עותק הגאון הקדוש רבי יעקב שרגא זינגר מאלכסנדר-אוסטרובה, לבוב תרי"א 1851 שו"ת מהר"מ מינץ מהדורת לבוב תרי"א - 1851 עם חתימת בעלות של אב"ד אוסטרובה הרה"ק רבי יעקב שרגא פייבל זינגר מאלכסנדר. 

מחיר פתיחה:

300

פריט 11:
תמונת פורטרט נדירה של מרן הרה"ק העקדת יצחק מאלסנדר מימי שחרותו
תמונת פורטרט נדירה של מרן הרה"ק העקדת יצחק מאלסנדר מימי שחרותו תמונה מקורית נדירה, בה נראה הרה"ק בעל 'עקדת יצחק' מאלכסנדר הי"ד, ישוב בחדר בימי שחרותו, כיפתו הגדולה על ראשו, מבע פניו מלא ברחמים ואהבת ישראל, ומדיוקנו הק' משתקפת דמותו של מנהיג ישראל נודע בצדקותו ובגדלותו.

מחיר פתיחה:

400

פריט 12:
תגלית! שני עמודים בעצם כתב יד קדשו של מרן בעל 'צמח צדק' מליובאוויטש 'ביאורי הזהר' עם שינויים מהנדפס
תגלית! שני עמודים בעצם כתב יד קדשו של מרן בעל 'צמח צדק' מליובאוויטש 'ביאורי הזהר' עם שינויים מהנדפס שני עמודים כ- 58 שורות בעצם כתב יד קודשו של מרן הרה"ק אדמו"ר ה'צמח צדק' מליובאוויטש, בביאורי הזהר שלו, מאמרים ג' ד' - עם שינויים אחדים מהנדפס בדפוסים.

מחיר פתיחה:

6000

פריט 13:
שו"ת 'צמח צדק'. שלם. העותק האישי של הרה"ק רבי יהודה לייב שניאורסון מקאפוסט נכד הרבי הצמח צדק. חמישה כרכים, ז' חלקים. מהדורה ראשונה. ווילנא, תרל"א-תרמ"ד
שו"ת 'צמח צדק'. שלם. העותק האישי של הרה"ק רבי יהודה לייב שניאורסון מקאפוסט נכד הרבי הצמח צדק. חמישה כרכים, ז' חלקים. מהדורה ראשונה. ווילנא, תרל"א-תרמ"ד שאלות ותשובות 'צמח צדק' "מאת כבוד קדושת אדוננו מורינו ורבינו הגדול הגאון האמיתי האלקי חסידא אור עולם מופת הדור נזר ישראל ותפארתו קדוש ה' מרנא ורבנא מנחם מענדל נבג"מ זי"ע מליובאוויטש אשר השיב לשואליו דבר הלכה למעשה, הובא לבית הדפוס ע"י בניו שי' ובני בניו שי' - ווילנא"

מחיר פתיחה:

1200

פריט 14:
אגרת שלומים בחתימת כ"ק מרן הרה"ק הריי"צ מליובאוויטש. ניו יורק, ערב ראש השנה, תש"ט - 1949
אגרת שלומים בחתימת כ"ק מרן הרה"ק הריי"צ מליובאוויטש. ניו יורק, ערב ראש השנה, תש"ט - 1949 אגרת ברכה לראש השנה חתומה ע"י כ"ק האדמו"ר הריי"צ מליובאוויטש אל רבי חיים בז'וז'א (מחשובי חסידי ה'שפת אמת' מגור שהיגר מפולין לארה"ב בשנות העשרים, היה מהחסידים הבודדים להם התיר השפת אמת להגר לארה"ב ולא חשש מפני ירידה ברוחניות שתחול בנפשם). איגרת זו נכתבה חודשים ספורים לפני פטירתו של הריי"צ.

מחיר פתיחה:

500

פריט 15:
נדיר! עולם שנחרב! מעבר להזמנת נישואיו הראשונים של מרן מוויזניץ מאנסי, נחשף בכי"ק של מרן האמרי חיים מעט מפעילותו לשיקום הפליטים
נדיר! עולם שנחרב! מעבר להזמנת נישואיו הראשונים של מרן מוויזניץ מאנסי, נחשף בכי"ק של מרן האמרי חיים מעט מפעילותו לשיקום הפליטים 'לנכון קיבלתי מאת הרב ר' חיים מאיר האגער סך 30000 לא"י שלושים אלפים ל"י באקארעשט כ' אב תש"ה'

מחיר פתיחה:

700

פריט 16:
היסטוריה! אדמור"י וויזניץ לדורותיהם מקוממים פינת יקרת בית וויז'ניץ בחתימת יד קדשם על המסמך המכונן להקמת שיכון וויז'ניץ
היסטוריה! אדמור"י וויזניץ לדורותיהם מקוממים פינת יקרת בית וויז'ניץ בחתימת יד קדשם על המסמך המכונן להקמת שיכון וויז'ניץ מסמך נדיר בחתימת יד קודשם של האחים הקדושים לבית וויזניץ מרנן האמרי חיים והמקור ברוך ובניו וחתניו של מרן האמרי חיים, על כינון וייסוד שיכון 'אהבת ישראל ואורח החיים' הוא שיכון וויזניץ המפורסם בבני ברק. 

מחיר פתיחה:

1800

פריט 17:
'משמחה זו יושפע שפע רב ושמחת עולם, רב ברכות וישועות לכלל ישראל'! ההזמנה המקורית לנישואי כ"ק מרן אדמו"ר מבעלזא מזקנו מרן האמרי חיים מוויזניץ
'משמחה זו יושפע שפע רב ושמחת עולם, רב ברכות וישועות לכלל ישראל'! ההזמנה המקורית לנישואי כ"ק מרן אדמו"ר מבעלזא מזקנו מרן האמרי חיים מוויזניץ אודה ד' בכל לבב, בסוד ישרים ועדה על כל הטוב אשר גמלני שהחייני וקימני והגיענו ליום כלולת נכדתי היקרה...בת בני היקר הרב הגאון וכו' מורנו הרב ר' משה יהושע שליט"א עב"ג הבחור החתן המושלם בנן של קדושים הרב ישכר דב שליט"א, בן שאר בשרי הגאון הצדיק מוה"ר מרדכי רוקח זצ"ל אבדק"ק בילגורייא בן כ"ק ש"ב ומחותני הגה"צ בוצינא קדישא מוה"ר ישכר דב זצללה"ה מבעלזא...

מחיר פתיחה:

200

פריט 18:
בקבוק יין מכסף טהור, מתנת כ"ק מרן האדמו"ר הישועות משה מוויזניץ לרופא המשפחה עם חריטה אישית
בקבוק יין מכסף טהור, מתנת כ"ק מרן האדמו"ר הישועות משה מוויזניץ לרופא המשפחה עם חריטה אישית בקבוק יין מכסף טהור, עם חריטה אישית מאת כ"ק מרן האדמו"ר הישועות משה מוויזניץ לרופא המשפחה, בהכרת הטוב ובהוקרה על התמסרותו למשפחתו של הרבי. 

מחיר פתיחה:

1000

פריט 19:
עותק מיוחס! 'מגיני ארץ' דפוס שפירא סלאוויטא, תקפ"ז. עם הסכמה נדירה מהרה"ק רבי מרדכי מטשרנוביל זיע''א. הגהות בכתי"ק הרה"צ רבי ישעיה מקוידינוב ובנו רבי צבי יחיאל מצפת
עותק מיוחס! 'מגיני ארץ' דפוס שפירא סלאוויטא, תקפ"ז. עם הסכמה נדירה מהרה"ק רבי מרדכי מטשרנוביל זיע''א. הגהות בכתי"ק הרה"צ רבי ישעיה מקוידינוב ובנו רבי צבי יחיאל מצפת מגיני ארץ, שולחן ערוך אורח חיים עם ט"ז ומגן אברהם וכו'. דפוס רבי משה שפירא. סלאוויטא, תקפ"ז. 

מחיר פתיחה:

400

פריט 20:
ספר הזהר, חלק ג ספר ויקרא, סלאוויטא תקע"ה (1815). נדיר
ספר הזהר, חלק ג ספר ויקרא, סלאוויטא תקע"ה (1815). נדיר ספר הזהר על התורה מהתנא האלקי רבי שמעון בן יוחאי ז"ל עם סתרי תורה ומדרש הנעלם ורעיא מהימנא ותוספתא ומראה מקום מפסוקי תנ"ך ודרך אמת מהאר"י ז"ל ואמרי בינה מהר"ם קורדואירו... חלק ג ספר ויקרא. דפוס הרב משה שפירא, סלאוויטא, תקע"ה [1815]. נדיר.

מחיר פתיחה:

800

פריט 21:
ספר תהילים עם אמרות טהורות, בדפוס האחים שפירא, זיטאמיר, תרט"ו - 1855
ספר תהילים עם אמרות טהורות, בדפוס האחים שפירא, זיטאמיר, תרט"ו - 1855 ספר תהילים עם מעמדות , לצידו נדפסו פירוש רש"י וספר אמרות טהורות לרבי אליעזר הלוי הורוויץ מטארניגראד, נדפס בדפוס שפירא הידוע בזיטאמיר, תרט"ו - 1855. ספר תהילים זה עם פירוש 'אמרות טהורות' הוא נדיר ביותר. 

מחיר פתיחה:

5000

פריט 22:
תחינות בלשון יידיש, דפוס האחים שפירא, ז'יטאמיר 1854 [תרי"ד] עותק שלא היה בשימוש מעולם.
תחינות בלשון יידיש, דפוס האחים שפירא, ז'יטאמיר 1854 [תרי"ד] עותק שלא היה בשימוש מעולם. 'תחינות קול בכיות, הובאה מארץ ישראל', מתורגם מלשון הקודש לשפת יידיש. עותק שהיה ברשות הצנזור הרוסי לצורך הגהה, עם רישומי ומספור הצנזור. דפוס האחים שפירא ז'יטאמיר, 1854-תרי"ד.

מחיר פתיחה:

500

פריט 23:
ש"ס ז'יטאמיר כמעט שלם, דפי שער נדירים. שנים תרי"ט - תרכ"ב (1859 - 1862) .
ש"ס ז'יטאמיר כמעט שלם, דפי שער נדירים. שנים תרי"ט - תרכ"ב (1859 - 1862) . ש"ס ז'יטאמיר מבית הדפוס של משפחת שפירא. הש"ס כמעט שלם למעט מסכתות בודדות שחסרות (פסחים, שקלים, תענית , מגילה, כתובות וע"ז).

מחיר פתיחה:

1000

פריט 24:
סט שלם: חק לישראל, זיטומיר [תרט"ז-תרכ"ה 1856-1865]
סט שלם: חק לישראל, זיטומיר [תרט"ז-תרכ"ה 1856-1865] חק לישראל, חלקים א-ה, נקראים בשם יוסף לחק. דפוס השותפים נכדי הרב מסלאוויטא חנינא ליפא ויהושע העשיל שפירא. זיטאמיר: 

מחיר פתיחה:

1000

פריט 25:
ספר החסידים, מאת רבינו יהודה החסיד,עם פירוש ברית עולם מרבינו חיד"א. זיטאמיר, תרי"ז 1857
ספר החסידים, מאת רבינו יהודה החסיד,עם פירוש ברית עולם מרבינו חיד"א. זיטאמיר, תרי"ז 1857 ספר החסידים... חברו... רבינו יהודה החסידזצ"ל. עם הפירוש [מאת ר' דוד אפטרוד]... הוספנו... [פירוש] ברית עולם... [מאת הרב] חיים יוסף דוד אזולאי יצ"ו... והדפסנו כעת תקונים והשמטות מקונטרס ברית עולם שהיה נדפס מהמחבר הנ"ל בסוף

מחיר פתיחה:

250

פריט 26:
כתבי קדש, זיטאמיר תרי"ז. העותק האישי בחתימת יד הרה"ק רבי מנחם מנדל מווישווא מימי בחרותו
כתבי קדש, זיטאמיר תרי"ז. העותק האישי בחתימת יד הרה"ק רבי מנחם מנדל מווישווא מימי בחרותו כתבי קדש, כתובים, איוב דניאל עזרא נחמיה, דפוס הרבני אריה לייב שפירא נכד הרב מסלאוויטא בזיטאמיר, תרי"ז, [1857]

מחיר פתיחה:

1000

פריט 27:
סגולה ! בת עין להרה"ק רבי אברהם דוב מאווריטש, זיטאמיר, תרכ"ט. כרוך עם ספה"ק שארית ישראל להרה"ק רבי ישראל מווילעדניק, זיטאמיר, תרכ"ח
סגולה ! בת עין להרה"ק רבי אברהם דוב מאווריטש, זיטאמיר, תרכ"ט. כרוך עם ספה"ק שארית ישראל להרה"ק רבי ישראל מווילעדניק, זיטאמיר, תרכ"ח * ספר הקדוש בת עין חיברו הרה"ק רבי אברהם דב מאווריטש. זיטאמיר, תרכ"ט - 1869. כרוך עם ספה"ק שארית ישראל להרה"ק מווילעדניק. זיטאמיר, תרכ"ח - 1867.

מחיר פתיחה:

300

פריט 28:
תולדות יעקב יוסף, מאת הרה"ק רבי יעקב יוסף מפולנאה, מהדורה שנייה, מעז'בוז', תקע"ז
תולדות יעקב יוסף, מאת הרה"ק רבי יעקב יוסף מפולנאה, מהדורה שנייה, מעז'בוז', תקע"ז תולדות יעקב יוסף ספר היסוד של תורת החסידות, חיברו מרנא הרה"ק רבי יעקב יוסף מפולנאה, מגדולי בני היכלא דאור שבעת הימים הבעש"ט הק'.  מעז'בוז', תקע"ז - 1817.

מחיר פתיחה:

1000

פריט 29:
דעת קדושים, מאת הרה"ק רבי יהודה צבי [הערשעלע] מזידיטשוב. מהדורה ראשונה, למברג, תר"ט [1848]
דעת קדושים, מאת הרה"ק רבי יהודה צבי [הערשעלע] מזידיטשוב. מהדורה ראשונה, למברג, תר"ט [1848] ספר דעת קדושים מאת הרב הגאון... בנגלה ובנסת... מוהר"ר ר' יהודה צבי [אייכנשטיין] זצוק"ל האב"ד דק"ק ראזדיל. מהדורה ראשונה, למברג, תר"ט 1848.

מחיר פתיחה:

1000

פריט 30:
שוליים רחבים במיוחד ! חסד לאברהם מהרה"ק אברהם המלאך. מהדורה ראשונה. טשערנאוויץ, תרי"א. נדפס במצוות הרה"ק מרוז'ין
שוליים רחבים במיוחד ! חסד לאברהם מהרה"ק אברהם המלאך. מהדורה ראשונה. טשערנאוויץ, תרי"א. נדפס במצוות הרה"ק מרוז'ין נדיר ביותר! חסד לאברהם מהרה"ק רבי אברהם המלאך, בנו של הרה"ק רבינו המגיד ממעזריטש, מהדורה ראשונה, טשרנוביץ תרי"א -1851,

מחיר פתיחה:

1400

פריט 31:
[2] ספרי חסידות בכרך אחד: מגיד דבריו ליעקב מאת המגיד ממזריטש [לבוב, תקנ"ז], שארית ישראל [קניגסברג, תרל"ז]
[2] ספרי חסידות בכרך אחד: מגיד דבריו ליעקב מאת המגיד ממזריטש [לבוב, תקנ"ז], שארית ישראל [קניגסברג, תרל"ז] * מגיד דבריו ליעקב, והוא ליקוטי אמרים... כבוד מו' דוב בער... מ"מ דק"ק מעזריטש... הובא שנית לבית הדפוס עם כמה לקוטים חדשים... ועתה פעם שלישית. [לבוב], תקנ"ז.

מחיר פתיחה:

300

פריט 32:
ישמח לב, מאת הרה"ק רבי מנחם נחום מטשארנאביל. מהדורה שניה. זאלקווא, תק"ס [1800]
ישמח לב, מאת הרה"ק רבי מנחם נחום מטשארנאביל. מהדורה שניה. זאלקווא, תק"ס [1800] ספר ישמח לב.. יצא מפי... מוהרר מנחם נחום מ"מ ודובר צדק דק"ק טשארנאביל... כאשר נדפס בסלאוויטא. דפוס גרשון ליטעריס, זאלקווא, תק"ס [1800]. מהדורה שניה.

מחיר פתיחה:

100

פריט 33:
ליקוטי תורה, ד"ת וחסידות ע"ס פרשיות התורה להרה"ק רבי מרדכי מטשערנאביל. טשערנאביץ', תר"כ
ליקוטי תורה, ד"ת וחסידות ע"ס פרשיות התורה להרה"ק רבי מרדכי מטשערנאביל. טשערנאביץ', תר"כ ליקוטי תורה. ד"ת ליקוטי חסידות והנהגות ישרות, חיברו הרה"ק רבי מרדכי מטשערנאביל. מהדורה שנייה (הוצאה לאור באותה שנה של המהדורה הראשונה בתוספת תיקונים בגוף הספר), טשערנאביץ', תר"כ - 1859.

מחיר פתיחה:

300

פריט 34:
ליקוטי תורה, מאת הרה"ק רבי מרדכי מטשערנאביל. למברג, 1865
ליקוטי תורה, מאת הרה"ק רבי מרדכי מטשערנאביל. למברג, 1865 ליקוטי תורה, מוסר השכל והדרכה ישרה... הוא כבוד קדוש אדמו"ר.... כמוהר"ר מרדכי מ"מ דק"ק טשערנאביל. דפוס ישראל אלימלך שטאנד וצבי הירש שטיללער, למברג, 1865.

מחיר פתיחה:

100

פריט 35:
רשפי אש, אמרות טהורות מהרה"ק מנעשכיז, ווארשא, תרל"ג - 1873
רשפי אש, אמרות טהורות מהרה"ק מנעשכיז, ווארשא, תרל"ג - 1873 רשפי אש, קל"ה מאמרי קודש בענייני חסידות ועבודת השי"ת. חיברו הרה"ק רבי מרדכי מנעשכיז, 

מחיר פתיחה:

100

פריט 36:
קדושת לוי על התורה, דרושים בדרך החסידות מרבי לוי יצחק מברדיטשוב. [גאליציה?,1840 לערך]
קדושת לוי על התורה, דרושים בדרך החסידות מרבי לוי יצחק מברדיטשוב. [גאליציה?,1840 לערך] ספר קדושת לוי על התורה אשר השאיר אחריו... מוהר"ר לוי יצחק... שהיה אב"ד ור"מ דק"ק באדיטשוב... ודק"ק זעליחאב והגלילות... גם כמה ליקוטים על פסוקים וגמרות ומדרשים... הדפסנוהו פעם שנית...

מחיר פתיחה:

100

פריט 37:
קדושת לוי להרה"ק סניגורן של ישראל רבי לוי יצחק מברדיטשוב, לעמבערג, תרכ"ד - 1864 עם תורות חדשים מכתב יד שלא נדפסו במהדורות קודמות
קדושת לוי להרה"ק סניגורן של ישראל רבי לוי יצחק מברדיטשוב, לעמבערג, תרכ"ד - 1864 עם תורות חדשים מכתב יד שלא נדפסו במהדורות קודמות קדושת לוי, ענייני חסידות עה"ת והמועדים, חיברו הרה"ק רבי לוי יצחק מברדיטשוב, לעמבערג, תרכ"ד - 1864

מחיר פתיחה:

300

פריט 38:
מהדורה ראשונה! אור ישראל, על תיקוני זוהר, חיברו מאורן של ישראל הרה"ק רבי ישראל המגיד מקאזניץ, טשערנאוויץ, תרכ"ב - 1862
מהדורה ראשונה! אור ישראל, על תיקוני זוהר, חיברו מאורן של ישראל הרה"ק רבי ישראל המגיד מקאזניץ, טשערנאוויץ, תרכ"ב - 1862 אור ישראל, ביאורי תיקוני הזוהר, "יצא מפי באר מים חיים כבוד הרב הגאון הקדוש המקובל האלוקי מרא דרזין צפנת פענח אספקלריא המאירה עמוד העולם מוה' ישראל זצוקללה"ה בהמנוח מוהר"ר שבתאי ז"ל מ"מ דק"ק קאזניץ".

מחיר פתיחה:

250

פריט 39:
סדר ההקפות שנהגו אצל המגיד הק' מקאזניץ. מאת בנו איש אלוקים רבה דעמיה רבי משה אליקים בריעה
סדר ההקפות שנהגו אצל המגיד הק' מקאזניץ. מאת בנו איש אלוקים רבה דעמיה רבי משה אליקים בריעה תפלה למשה על חג הסוכות להרה"ק רבי משה אליקים בריעה בנו של הרב המגיד הקדוש דק"ק קאזניץ ובו דרושים נחמדים לחג הסוכות וסדר האושפיזין לז' ימי החג ע"פ פרד"ס... גם סדר ההקפות לשמיני עצרת ולשמחת תורה עם הפסוקים וחרוזים נעים ומקובלים וסדר נוסח קריאת ליל שמחת תורה, אשר נהג כבוד הרב המגיד ובנו הרב המחבר זצללה"ה וכפי הנהוג עוד בבית מדרשם... ולטובת הפשוטי עם הוספנו פי' הקצר ועל המלות, מלוקט מסידור של"ה... בשנת תפלה למשה איש האלהים לפ"ק - לעמברג. [תרכ"ו-1866]

מחיר פתיחה:

200

פריט 40:
אור עינים, חלק א, מאת הרה"ק אליעזר צבי ספרין. פרמישלה, תרמ"ב 1882
אור עינים, חלק א, מאת הרה"ק אליעזר צבי ספרין. פרמישלה, תרמ"ב 1882 ספר אור עינים, אור ראשון של שבעת ימי השבוע, אשר קיבץ וחיבר איש יהודי אליעזר צבי ספרין נ"י בהרב... מוה' יצחק אייזיק יהודה יחיאל זלה"ה מקאמארנא... על פי קבלה אמיתיות וכן איזה לקוטים של דבר מוסר מרז"ל... חלק ראשון. דפוס חיים אהרן זאפניק וחיים קנאללער, פרמישלה, תרמ"ב 1882.

מחיר פתיחה:

400

פריט 41:
דרכי צדק - הנהגות מאת רועי החסידות, לוקט בידי רבי יהושע מסמאטריץ, מהדורה ראשונה, ווארשה, תרל"ז - 1877
דרכי צדק - הנהגות מאת רועי החסידות, לוקט בידי רבי יהושע מסמאטריץ, מהדורה ראשונה, ווארשה, תרל"ז - 1877 דרכי צדק, הנהגות טובות בענייני קדושה, אמונה ועוד. לוקטו מכתב יד מתלמידי הרה"ק רבי אלימלך מליז'ענסק (רבי מענדל אב"ד ליסקא, ורבי זכריה מענדל  מיערוסלב). לוקטו ע"י רבי יהושע מק"ק סמאטריץ. מהדורה ראשונה, ווארשה, תרל"ז - 1877.

מחיר פתיחה:

100

פריט 42:
'אגרא דכלה', מהדורה ראשונה. לעמבערג, תרכ"ח - 1868. חותם הקלויז דחסידי וויזניץ בצפת
'אגרא דכלה', מהדורה ראשונה. לעמבערג, תרכ"ח - 1868. חותם הקלויז דחסידי וויזניץ בצפת ספה"ק אגרא דכלא להרה"ק רבי צבי אלימלך מדינוב, מהדורה ראשונה, לעמבערג, תרכ"ח - 1868. מאוצר הספרים של בית המדרש דחסידי וויזניץ בעיה"ק צפת. (כנראה מראשית המאה הקודמת או סוף המאה הי"ט). 

מחיר פתיחה:

700

פריט 43:
שרף פרי עץ חיים, להרה"ק רבי משה שוהם מדולינא, מהדורה ראשונה, טשערנאוויץ, תרכ"ו - 1866. נדיר
שרף פרי עץ חיים, להרה"ק רבי משה שוהם מדולינא, מהדורה ראשונה, טשערנאוויץ, תרכ"ו - 1866. נדיר שרף פרי עץ חיים, ביאורים בספר עץ חיים לרבי חיים ויטאל, חיברו הרה"ק רבי משה ב"ר דן שוהם מדולינא, מהדורה ראשונה, טשערנאוויץ, תרכ"ו - 1866. 

מחיר פתיחה:

500

פריט 44:
קב חן להרה"ק רבי נח מקארוב, מהדורה יחידה
קב חן להרה"ק רבי נח מקארוב, מהדורה יחידה קב חן, ד"ת עה"ת והמועדים, חיברו הרה"ק רבי נח מקארוב, מהדורה יחידה, ברעסלויא, תרכ"ו - 1866.

מחיר פתיחה:

100

פריט 45:
חומר בקודש, שו"ת מאת רבי צבי הירש הלוי ב"ר פנחס איש הורוויץ. [זאלקווא], תרל"ו [1876]. מהדורה ראשונה
חומר בקודש, שו"ת מאת רבי צבי הירש הלוי ב"ר פנחס איש הורוויץ. [זאלקווא], תרל"ו [1876]. מהדורה ראשונה ספר חומר בקודש, אשר חיבר הרב ... צבי הירש הלוי איש הורוויטץ בהרב... פנחס הלוי... עם ההגאות [!] מנכד המחבר... מו"ה צבי הירש הורוויץ. [זאלקווא], תרל"ו [1876].

מחיר פתיחה:

100

פריט 46:
מידע היסטורי חשוב על קשר בין בית קרלין ואגודת ישראל במכתב הרה"ק רבי נחום שלמה פערלאוו מקאזניץ לדודו הרה"ק רבי יעקב חיים מסטולין-דטרויט עם תוספת מאמו הרבנית מסטולין
מידע היסטורי חשוב על קשר בין בית קרלין ואגודת ישראל במכתב הרה"ק רבי נחום שלמה פערלאוו מקאזניץ לדודו הרה"ק רבי יעקב חיים מסטולין-דטרויט עם תוספת מאמו הרבנית מסטולין מכתב חשוב מאת הרה"ק רבי נחום שלמה פערלאוו [פרלוב] מקאזניץ, בנו של הרה"ק רבי משה מסטולין בנו של הרה"ק רבי ישראל 'הינוקא' מסטולין, אותו שלח לדודו הרה"ק רבי יעקב חיים מסטולין - דטרויט, עם תוספת שורות בכתב יד אמו הרבנית הצדקנית. 

מחיר פתיחה:

500

פריט 47:
מקבץ חשוב וגדול מכתבי הרה"ק רבי אברהם אלימלך מקארלין. שנות התר"ץ לערך
מקבץ חשוב וגדול מכתבי הרה"ק רבי אברהם אלימלך מקארלין. שנות התר"ץ לערך מקבץ גדול וחשוב [7] מכתבי הרה"ק רבי אברהם אלימלך מקארלין, מימי שבתו בירושלים ומימי שבתו על כסא הנהגתו בעיר קארלין. מקבץ בעל ערך סנטימנטלי רב. 

מחיר פתיחה:

300

פריט 48:
נעשה שותף למעשה בראשית! גביע הקידוש שהיה שייך להרה"ק רבי ישראל 'הינוקא' מסטולין
נעשה שותף למעשה בראשית! גביע הקידוש שהיה שייך להרה"ק רבי ישראל 'הינוקא' מסטולין פריט ייחודי ! גביע הקידוש בו עבד את עבודתו בקודש כיקוד אש, הרה"ק המפורסם רבי ישראל 'הינוקא' מסטולין המכונה גם 'הפרנקפורטר'. 

מחיר פתיחה:

4000

פריט 49:
מכתב בעניין הפצת כתבי מרן הישמח משה, בכתב יד קודש הרה"ק רבי משה דוד טייטלבוים מלאפאש נכדו חביבו של מרן הייטב לב
מכתב בעניין הפצת כתבי מרן הישמח משה, בכתב יד קודש הרה"ק רבי משה דוד טייטלבוים מלאפאש נכדו חביבו של מרן הייטב לב מכתב בכתב יד קדשו של הרה"ק רבי משה דוד טייטלבוים נכדו חביבו ומקורבו של הרה"ק הייטב לב אב"ד סיגעט, בצילו נתגדל ומתורתו והנהגתו רכש קנייני תורה ועבודת השי"ת. זקנו מרן הייטב לב סמך ידיו עליו והפקיד בידיו הק' את כל כתבי זקנם הרה"ק הישמח משה, להוציאם לאור עולם. לחלקם ביעקב ולהפיצם בישראל. 

מחיר פתיחה:

600

פריט 50:
מכתב בד"ץ העדה החרדית ירושלים עם תוספת בכתב יד וחתימת קודש הרה"ק רבי יואל מסאטמאר 'מצוה לרחם על הנ"ל והמרחם ירוחם'
מכתב בד"ץ העדה החרדית ירושלים עם תוספת בכתב יד וחתימת קודש הרה"ק רבי יואל מסאטמאר 'מצוה לרחם על הנ"ל והמרחם ירוחם' מכתב בית דינא רבה של העדה החרדית בירושלים, לטובת מפעל האדירים 'קופת חולים לבני הישיבות' שסייע בעד בני הישיבות הקדושות מלהזדקק לקופות החולים הציבוריות במדינת ישראל, שנשלטו על ידי התנועות החילוניות, ההסתדרות ושאר המוסדות הציוניים.

מחיר פתיחה:

1500