English

מכירה אינטרנטית מס' 11. כרוז ללא קהל

Days

Hrs

Min

Sec

תצוגה:

פריט 1:
חק לישראל (בראשית), דפוס האחים שפירא,. זיטאמיר, תרי"ז - 1857
חק לישראל (בראשית), דפוס האחים שפירא,. זיטאמיר, תרי"ז - 1857 חק לישראל (על ספר בראשית) עם יוסף לחק מהרב חיד"א.  נדפס בדפוס השותפים נכדי הרב מסלאוויטא חנינא ליפא ויהושע העשיל שפירא, זיטאמיר, תרי"ז - 1857.

מחיר פתיחה:

100

פריט 2:
סדר תיקון ליל שבועות והושענא רבא, על פי הסדר מספר השל"ה וכוונת השמות מהאר"י ז"ל. דפוס יצחק משה באקשט, זיטאמיר, תרל"ב [1872]
סדר תיקון ליל שבועות והושענא רבא, על פי הסדר מספר השל"ה וכוונת השמות מהאר"י ז"ל. דפוס יצחק משה באקשט, זיטאמיר, תרל"ב [1872] סדר תיקון ליל שבועות והושענא רבא, על פי הסדר מספר השל"ה וכוונת השמות מהאר"י ז"ל. דפוס יצחק משה באקשט, זיטאמיר, תרל"ב [1872]

מחיר פתיחה:

120

פריט 3:
ספר תהלים עם ביאור זמרת יה, מהדורה ראשונה, זיטאמיר, תרל"ג - 1873
ספר תהלים עם ביאור זמרת יה, מהדורה ראשונה, זיטאמיר, תרל"ג - 1873 ספר תהלים עם פירוש רש"י ועם ביאור זמרת יה "מבואר עפ"י יסודות הדקדוק וחוקות ההגיון...", חיברו רבי שמואל זיינוויל שטערנבערג, אב"ד בוויניצא. נכד הגאון בעל 'שער משפט' - רבי ישראל איסר איסרלין, שהיה אב"ד וויניצא. מהדורה ראשונה, זיטאמיר, תרל"ג - 1873.

מחיר פתיחה:

150

פריט 4:
עירין קדישין, להרה"ק רבי ישראל מרוז'ין, מהדורה ראשונה, ווארשא, תרמ"ה - 1885
עירין קדישין, להרה"ק רבי ישראל מרוז'ין, מהדורה ראשונה, ווארשא, תרמ"ה - 1885 עירין קדישין, ליקוטים עה"ת מהרה"ק רבי ישראל מרוז'ין ובנו הרה"ק רבי אברהם מסאדיגורה, מהדורה ראשונה, ווארשה, תרמ"ה - 1885. 

מחיר פתיחה:

100

פריט 5:
חשוב! פרקי הנאזר. פירושים להלכות שחיטה וטריפות בדרך הקבלה. חלק א-ב, מתורת הרה"ק מופת הדור האור המאיר מזיטומיר. לובלין, תרמ"ו 1886. מהדורה ראשונה
חשוב! פרקי הנאזר. פירושים להלכות שחיטה וטריפות בדרך הקבלה. חלק א-ב, מתורת הרה"ק מופת הדור האור המאיר מזיטומיר. לובלין, תרמ"ו 1886. מהדורה ראשונה ספר פרקי הנאזר על הלכות שחיטות ובדיקות, בדרך פרד"ס, ... נעשה ונתחבר מאת הרב הצדיק החסיד... ר' אליעזר זללה"ה שו"ב דק' זיטאמיר, כפי אשר קבל מרבו... מו"ה זאב הלוי מזיטאמיר בע"מ ספר אור המאיר. והספר הקדוש הזה כולו מלא יראת ה' עפ"י הקדמות והדרכות רבו הק' הנ"ל, לעורר לבות בנ"י לאהבת הבוב"ה וב"ש ולעבדו באמת ובתמים. דפוס יעקב הערשענהארן ומשה שניידמעסיר, לובלין, תרמ"ו 1886.

מחיר פתיחה:

150

פריט 6:
ברית כהנת עולם, חלק ג, מהדורה ראשונה. מונקאטש, 1891 עם הסכמות חשובות מגדולי אדמור"י החסידות
ברית כהנת עולם, חלק ג, מהדורה ראשונה. מונקאטש, 1891 עם הסכמות חשובות מגדולי אדמור"י החסידות ספר ברית כהנת עולם, מכתבי קודש, להרי"א רב כהן צדק... בנגלה ובנסתר... לא הניח דבר... מכל תורת ה' אשר הי'... בפי הקדוש.. יצחק לוריא אשכנזי זצוק"ל, וגם... מבאר מים חיים הזוהר והתיקונים וספר יצירה... הכינו... מוהר"ר יצחק אייזיק הכהן... הי' לאב"ד ומ"צ דק"ק קראעץ... ואלו המאמרים... המה חלק שלישי לסה"ק.... היו ספונים וטמונים עד הנה בכתב יד... הנני מוציא לאורה... אברהם (שעכטער) מראדימישלע. דפוס מו"ה דוב בער בלייער וגיסו צבי יעקב קאהן, מונקאטש, 1891.

מחיר פתיחה:

120

פריט 7:
עצי חיים, ב' חלקים, מאת הרה"ק רבי חיים צבי מסיגעט, מהדורה ראשונה, תרפ"ז - 1927
עצי חיים, ב' חלקים, מאת הרה"ק רבי חיים צבי מסיגעט, מהדורה ראשונה, תרפ"ז - 1927 עצי חיים, עה"ת בשני חלקים (חלק ראשון, דברי אגדה בדרך החסידות. חלק שני, דרושים), חברו הרה"ק רבי חיים צבי טייטלבוים אב"ד סיגוט, מהדורה ראשונה, סיגוט, תרפ"ז - 1927.

מחיר פתיחה:

100

פריט 8:
כנסת יחזקאל, על הפרשיות ודרושים בדרך החסידות. להרה"ק רבי יחזקאל מדעעש. מהדורה ראשונה. קלויזנבורג, תרצ"א - 1931
כנסת יחזקאל, על הפרשיות ודרושים בדרך החסידות. להרה"ק רבי יחזקאל מדעעש. מהדורה ראשונה. קלויזנבורג, תרצ"א - 1931 כנסת יחזקאל, דברי תורה על הפרשיות ודרושים בדרך החסידות המסורה מבעש"ט ותלמידיו הק'. חיברו כ"ק מרן אדמו"ר מדעעש, הרה"ק רבי יחזקאל פאנעט, תלמיד הרה"ק רבי מנחם מנדל מרימנוב והברוך טעם.

מחיר פתיחה:

40

פריט 9:
ערבי נחל. למברג, 1858 העותק האישי בחתימת הגאון הצדיק רבי ברוך בענדיט בן הרה''ק מקאלאמיי
ערבי נחל. למברג, 1858 העותק האישי בחתימת הגאון הצדיק רבי ברוך בענדיט בן הרה''ק מקאלאמיי ספר ערבי נחל חיבור נפלא על התורה, חלק א-ב, שחיבר הרב הגאון... דוד שלמה [איבשיץ] האב"ד דק"ק סראק ... בעהמ"ח ספר לבושי שרד על יו"ד וא"ח... חיבור הלז על התורה... כלול בפר"ס בחריפות ובקיאות בנגלה ובנסתר. דפוס אברהם יוסף סג"ל, למברג, 1858. דף שער נפרד לכל חלק.  התאריך מופיע רק בדף שער חלק ב.

מחיר פתיחה:

200

פריט 10:
ערבי נחל, להגה"ק רבי דוד שלמה אייבשיץ, כלול בפרד"ס בחריפות ובקיאות בנגלה ובנסתר, [חלק ב: במדבר-דברים], עותק חסר. [ככל הנראה מהדורה ראשונה, סדילקוב תקפ"ו 1826]
ערבי נחל, להגה"ק רבי דוד שלמה אייבשיץ, כלול בפרד"ס בחריפות ובקיאות בנגלה ובנסתר, [חלק ב: במדבר-דברים], עותק חסר. [ככל הנראה מהדורה ראשונה, סדילקוב תקפ"ו 1826] ספר ערבי נחל, חבור נפלא על התורה, חלק שני, שחיבר הרב הגאון... שלמה דוד... האב"ד דק"ק סראקא... בעמ"ח ספר לבושי שרד על שו"ע יו"ד וא"ח. [כנראה סדילקוב תקפ"ו 1826].

מחיר פתיחה:

20

פריט 11:
תורת אמת מאת הרה"ק רבי יהודה ליב איגר מלובלין. [חלק א]. מהדורה ראשונה, לובלין, תרמ"ט 1889
תורת אמת מאת הרה"ק רבי יהודה ליב איגר מלובלין. [חלק א]. מהדורה ראשונה, לובלין, תרמ"ט 1889 ספר תורת אמת מאת.. רבינו יהודה ליב איגר מלובלין. זיקוקין דנורא שיצאו מפה קדש מתורת אמת אשר היתה בפיהו מדי שבת בשבתו ונכתב על ידי תלמידיו. חלק א, בראשית-שמות. דפוס יעקב הערשענהרן ומשה שניידמעסער. לובלין, תרמ"ט 1889. 

מחיר פתיחה:

50

פריט 12:
הסכמת וברכת הרבי הריי"צ לשמירה והצלחה ! ספר הקדוש 'נועם אלימלך' הוצאת הרב וואגשאהל, בעיצומה של השואה. ניו יארק, תש"ב [1942]
הסכמת וברכת הרבי הריי"צ לשמירה והצלחה ! ספר הקדוש 'נועם אלימלך' הוצאת הרב וואגשאהל, בעיצומה של השואה. ניו יארק, תש"ב [1942] ספר הקדוש נועם אלימלך שיצא לאור בעיצומה של המלחמה העולמית, כפי שכותב המוציא לאור הרב יהושע וואגשאהל נכד המחבר בהקדמתו,   דפוס האחים שולזינגר, ניו יארק, תש"ב [1942].

מחיר פתיחה:

150

פריט 13:
עבודת ישראל, להרה"ק רבי ישראל מקאז'ניץ, מונקאטש, תרפ"ט - 1929. מהדורה חשובה.
עבודת ישראל, להרה"ק רבי ישראל מקאז'ניץ, מונקאטש, תרפ"ט - 1929. מהדורה חשובה. עבודת ישראל, דרושים ופירושים עה"ת בדרך החסידות, חיברו הרה"ק רבי ישראל המגיד מקאז'ניץ, מונקאטש, תרפ"ט - 1929.

מחיר פתיחה:

50

פריט 14:
[3] ספרי חסידות, אמונה ומוסר כרוכים יחד, ליקוטי רמ"ל/חקירה אמונה/דרכי צדק
[3] ספרי חסידות, אמונה ומוסר כרוכים יחד, ליקוטי רמ"ל/חקירה אמונה/דרכי צדק * ספר לקוטי רמ"ל, הרב הצדיק הקדוש... אדמו"ר מוה' משה לב מסאסוב... הס' הזה מעט הכמות ורב האיכות ובו חדושי תורה והנהגות ישרות זכותו יגן עלינו ועכאחב"י אמן. דפוס S. L. Kugel, Lewin et comp. למברג, 1873. 

מחיר פתיחה:

60

פריט 15:
חידושי הרי"מ, להרה"ק רבי יצחק מאיר מגור, ווארשא, תרל"ז - 1877. עותק חשוב
חידושי הרי"מ, להרה"ק רבי יצחק מאיר מגור, ווארשא, תרל"ז - 1877. עותק חשוב חידושי הרי"מ, על מסכת גיטין והלכות קידושין, חיברו הרה"ק רבי יצחק מאיר מגור. ווארשא, תרל"ז - 1877.

מחיר פתיחה:

50

פריט 16:
שפת אמת מהדורה ראשונה! פיעטרקוב, תרס"ה - 1905
שפת אמת מהדורה ראשונה! פיעטרקוב, תרס"ה - 1905 שפת אמת (ח"א, על חומש בראשית ושמות). המהדורה הראשונה של ספה"ק שפת אמת שיצאה לאור. בשנת פטירתו של מרנא המחבר. פיעטרקוב, תרס"ה - 1905. 

מחיר פתיחה:

120

פריט 17:
הקדשה אישית מאת כ"ק מרן בעל פני מנחם מגור על גיליון ספר יסוד ושורש העבודה. בערך שנות התש"ל
הקדשה אישית מאת כ"ק מרן בעל פני מנחם מגור על גיליון ספר יסוד ושורש העבודה. בערך שנות התש"ל ספר יסוד ושורש העבודה, ענייני מוסר לרבי אלכסנדר זיסקינד מהורדנא, ירושלים תשכ"ה. 

מחיר פתיחה:

250

פריט 18:
"שנה להסתלקותו של אדמו"ר הר"י מגור זיע"א, נר ישראל", חוברת לתלמידי ישיבת המתמידים אהבת תורה. אדר תשל"ח [1978]
"שנה להסתלקותו של אדמו"ר הר"י מגור זיע"א, נר ישראל", חוברת לתלמידי ישיבת המתמידים אהבת תורה. אדר תשל"ח [1978] חוברת שיצאה לאור במלאת שנה להסתלקות כ"ק מרן הרה"ק הבית ישראל מגור, ע"י מרכז תורני חברת המתמידים אהבת תורה דחסידי גור בירושלים. 

מחיר פתיחה:

10

פריט 19:
דברי מאיר, עה"ת וליקוטים, ליקוט מדברי הרה"ק רבי מאיר מפרמישלאן, דעברעצין, שנות הת"ש
דברי מאיר, עה"ת וליקוטים, ליקוט מדברי הרה"ק רבי מאיר מפרמישלאן, דעברעצין, שנות הת"ש דברי מאיר, ליקוטים עה"ת, נ"ך וש"ס. מדברי הרה"ק רבי מאיר מפרמישלאן, יצא לאור מחדש ע"י רבי מרדכי לייפער, נכד הרה"ק המחבר, דעברעצין, שנות הת"ש.

מחיר פתיחה:

50

פריט 20:
חק לישראל, ספר שמות, מהדורה שניה, עם לימוד מוסר יומי 'יוסף לחק' ו'הלכה פסוקה', שסידר מרן חיד"א. יצא לאור בחייו. ליוורנו, תקנ"ז [1797]. נדיר
חק לישראל, ספר שמות, מהדורה שניה, עם לימוד מוסר יומי 'יוסף לחק' ו'הלכה פסוקה', שסידר מרן חיד"א. יצא לאור בחייו. ליוורנו, תקנ"ז [1797]. נדיר ספר חק לישראל... יסודתו בהררי קדש רבינו הגדול האר"י... אשר גלה סודו לרבינו מהרח"ו... . ולעת כזאת רב"ה תוספא"ה... יוסף לחק, מוסר... והלכה פסוקה, דבר יום ביומו (מאת רבי חיים יוסף דוד אזולאי). נדפס שנית. דפוס אליעזר סעדון, ליוורנו, תקנ"ז [1797].

מחיר פתיחה:

30

פריט 21:
שבחי הבעש"ט, סיפורים ועובדות מאור שבעת הימים רבי ישראל בעש"ט, חיברו רבי דב בער ב"ר שמואל, זאלקווא, תר"י - 1850
שבחי הבעש"ט, סיפורים ועובדות מאור שבעת הימים רבי ישראל בעש"ט, חיברו רבי דב בער ב"ר שמואל, זאלקווא, תר"י - 1850 שבחי הבעל שם טוב, ספורי נפלאות ונוראות מכבוד אור ישראל המאיר לארץ... הרב האלוקי מ' ישראל בעש"ט, חיברו רבי דב בער ב"ר שמואל שו"ב בליניץ. זאלקווא, תר"י - 1850.

מחיר פתיחה:

120

פריט 22:
אור צדקים ודרך סעודה, מאת רבי מאיר פאפירש. בארדיוב, תרפ"ו [1926]
אור צדקים ודרך סעודה, מאת רבי מאיר פאפירש. בארדיוב, תרפ"ו [1926] אור צדיקים ודרך סעודה, חברם ויסדם הרב הגאון המקובל... כמוהר"ר מאיר פאפירש. דפוס מנשה יחזקאל הורוויץ, בארדיוב, תרפ"ו [1926]. עם חתימת בעלים "מנחם מענדיל זילברמאן".

מחיר פתיחה:

40

פריט 23:
מאיר עיני חכמים, ב' כרכים, מאת הגה"ק רבי מאיר יחיאל הלוי מאוסטרובצה. העותק של הרה"צ רבי יוסף צבי מסקרנביץ
מאיר עיני חכמים, ב' כרכים, מאת הגה"ק רבי מאיר יחיאל הלוי מאוסטרובצה. העותק של הרה"צ רבי יוסף צבי מסקרנביץ * ספר מאיר עיני חכמים, מאת האדמו"ר הרב הצדיק... רבינו מאיר יחיאל הלוי זצ"ל אב"ד דק"ק אוסטראווצא... עם קדשי יחזקאל מאת בנו, רבינו יחזקאל הלוי הי"ד

מחיר פתיחה:

80

פריט 24:
צלותא דמעלי שבתא, הנהגות ערב וליל שבת קודש, לובלין, תרפ"ח - 1927
צלותא דמעלי שבתא, הנהגות ערב וליל שבת קודש, לובלין, תרפ"ח - 1927 צלותא דמעלי שבתא, ענייני חסידות והנהגות קודש לליל שבת, טעמים לאמירת מזמור ק"ז בעש"ק ועוד עניינים.  חיברו רבי ישראל משה ברומברג. לובלין, תרפ"ח - 1927.

מחיר פתיחה:

10

פריט 25:
דרשה נדירה לשבת תשובה, מאת הרה"ק מפיאסצנא שיצאה לאור בחיי חיותו. ורשה, תרצ"ו
דרשה נדירה לשבת תשובה, מאת הרה"ק מפיאסצנא שיצאה לאור בחיי חיותו. ורשה, תרצ"ו דרשה אשר דרש בבית המדרש של הקהל דפה כבוד אדומו"ר הרה"צ בוצינא דנהורא חו"פ עטרת ראשנו וכו' כקש"ת מרן קלונימוס קלמיש שפירא שליט"א, אב"ד דק"ק פיאסעצנא בהרה"צ רשכבה"ג מוהר"א מגראדזיסק זצוקללה"ה וחתן הרה"צ רשכבה"ג מוהרי"מ מקאזניץ זצוקללה"ה. דפוס צילום של מהדורת ורשא, תרצ"ו.

מחיר פתיחה:

80

פריט 26:
דברי בוצינא קדישא ועידא דנהורא. ליקוטים יקרים מאדמור"י בעלזא. חיברו רבי אברהם מהודר. יפו, תשי"ט - 1959.
דברי בוצינא קדישא ועידא דנהורא. ליקוטים יקרים מאדמור"י בעלזא. חיברו רבי אברהם מהודר. יפו, תשי"ט - 1959. דברי בוצינא קדישא ועמידא דנהורא (ח"ב). והוא "שיחות קודש... וסיפורים נפלאים ששמעתי מפי.. כ"ק .. אבד"ק בעלזא". חיברו רבי אברהם מהודר. יפו, תשי"ט - 1959.

מחיר פתיחה:

30

פריט 27:
לוט [7] ספרי חסידות ובהן מהדורות יחידות
לוט [7] ספרי חסידות ובהן מהדורות יחידות * אור המאיר להרה"ק רבי זאב וואלף מזיטאמיר, מהדורת לעמבערג 1875. ללא כריכה. 

מחיר פתיחה:

80

פריט 28:
דברי תורה, מאת הוצאה שניה עם תוספת חידושי תורה מאת גדולי החסידות, בעריכת ר' משה וורטמן, מהדורה שניה, [למברג?] [תר"ל 1870?]
דברי תורה, מאת הוצאה שניה עם תוספת חידושי תורה מאת גדולי החסידות, בעריכת ר' משה וורטמן, מהדורה שניה, [למברג?] [תר"ל 1870?] ספר דברי תורה מלוקט מש"ס ומדרשים ומספרים קדושים מהראשונים ואחרונים, זה הספר נדפס מחדש פעם שנית, בתוספות חדשים מספרים הקדושים ועוד נתוסף חידושי תורה [...] מכתבי יד מקדושי עליונים... ר' שמעלקי ז"ל מניקלשפורג... ר' יעקב יצחק ז"ל מלובלין... ר' אברהם יהושע העשיל ז"ל ממעזביז... ר' מאטלי ז"ל טשארנאבלער וממורי הקדוש... ר' ירחמיאל ז"ל מפשיסיחא ומורי הקדוש ... ר' חיים מאיר יחיאל ז"ל ממאגלניצא. [למברג?] [תר"ל 1870?].

מחיר פתיחה:

60

פריט 29:
אביר הרועים, תולדות הרה"ק רבי אברהם מסאכטשאב, גרמניה, תש"ח - 1948 בערך. עותק מיוחס!
אביר הרועים, תולדות הרה"ק רבי אברהם מסאכטשאב, גרמניה, תש"ח - 1948 בערך. עותק מיוחס! אביר הרועים, "זה ספר תולדות אדם הגדול רועה אבן ישראל שר התורה זצ"ל מסאכטשאב"

מחיר פתיחה:

50

פריט 30:
קבצי דפים מתוך מספר ספרי מעשיות חסדיים ביידיש, העותק של רמ"ל - הרב עמנואל מנחם מענדיל מענכין רבינוביץ מוהליבר ליפשיץ
קבצי דפים מתוך מספר ספרי מעשיות חסדיים ביידיש, העותק של רמ"ל - הרב עמנואל מנחם מענדיל מענכין רבינוביץ מוהליבר ליפשיץ בכרך שלפנינו דפים מהספרים הבאים:

מחיר פתיחה:

50

פריט 31:
'לקט מאמרי חסידות, סגולות ורפואות' בכתב יד ישן, מאת החסיד רבי יודיל יהודא בן יצחק ליב
'לקט מאמרי חסידות, סגולות ורפואות' בכתב יד ישן, מאת החסיד רבי יודיל יהודא בן יצחק ליב כתב יד ישן עם לקט דברי חסידות, סגולות ורפואות מלוקטים מספרי הרה"ק רבי פינחס מקוריץ, ליקוטי תורה של הרה"ק מרדכי מטשרנוביל, הרה"ק רבי רפאל מבערשד, מאמרי האדמו"ר האמצעי ועוד. "אלו הכתבים כתבתי אני יודיל יהודא בא"א יצחק ליב" .

מחיר פתיחה:

50

פריט 32:
מי באר ישעיהו, תולדותיו בקודש וחייו הנאדרים של הרה"ק מופת הדור המכונה רבי ישעיעלע קערעסטירער. מהדורה ראשונה. טארנא [תרפ"ח]
מי באר ישעיהו, תולדותיו בקודש וחייו הנאדרים של הרה"ק מופת הדור המכונה רבי ישעיעלע קערעסטירער. מהדורה ראשונה. טארנא [תרפ"ח] ספר מי באר ישעיהו, תולדות הרה"ק מופת הדור המפורסם בכל קצוי ארץ בצדקתו, עטרת תפארת ישראל, אוהב ישראל, רודף גמילות חסדים, רבן של ישראל, כבוד שמו תפארתו מרן רבינו ישעיהו זצללה"ה הנקרא בפי כל ר' ישעיעלע קערעסטירער

מחיר פתיחה:

100

פריט 33:
דברי דוד, ליקוטי חסידות, לוקטו ע"י רבי ישראל ראפאפארט צילום ממהדורת הוסיאטין, תרס"ד
דברי דוד, ליקוטי חסידות, לוקטו ע"י רבי ישראל ראפאפארט צילום ממהדורת הוסיאטין, תרס"ד דברי דוד, ליקוטי דבורים בענייני עבודת השי"ת מפי הרה"ק רבי דוד משה מטשארטקוב. לוקטו ע"י רבי ישראל ראפאפארט, הודפסה בהוסיאטין, תרס"ד - 1904. העותק שלפנינו הוא מהדורת צילום מאוחרת. 

מחיר פתיחה:

10

פריט 34:
קהלת יעקב, מאת רבי יעקב צבי יאליש. למברג, תר"ל 1870. מהדורה ראשונה
קהלת יעקב, מאת רבי יעקב צבי יאליש. למברג, תר"ל 1870. מהדורה ראשונה ספר קהלת יעקב, [חלקים א-ב], והוא חיבור... מענח צפונות מגלה נסתרות על כל תיבה ותיבה וכל מלה ומלה מלשונינו הקדוש הנאמרים במקרא ומשנה ובתלמוד ובמדרשים ובזוה"ק על פי נגלה ונסתר... מכל ספרי קבלות הראשונים ועל פי קבלת רבינו הקדוש האר"י... פעולת איש צדיק וקדוש... מוהר"ר יעקב צבי יאליש. למברג, תר"ל 1870. 

מחיר פתיחה:

120

פריט 35:
נדיר! שפתי קדושים לארבעה מטיבי לכת. סיפורי נוראות ונפלאות מארבע יסודי עולם הרה"ק רבי לייב שרהס', הסבא קדישא משפולי. למברג תרל"ו [1876]
נדיר! שפתי קדושים לארבעה מטיבי לכת. סיפורי נוראות ונפלאות מארבע יסודי עולם הרה"ק רבי לייב שרהס', הסבא קדישא משפולי. למברג תרל"ו [1876] ספר קטן ויקר המציאות, 'שפתי קדושים' מארבעה מטיבי לכת, והמה סיפורי נוראות ונפלאות מארבע יסודי עולם הצדיקים הגדולים בוציני דנהורא מופתי הדור והדרו הלא המה הרב הקדוש ר' ליב שרהעס, והאי סבא קדישא ר' ליב מספאלע הנק' ספאלער זיידע, והרב הקדוש ר' ישראל פאלעצקער וגם עמוד התווך ר' עזריאל תלמיד חבר לר' ישראל פאלעצקער זצוק"ל....

מחיר פתיחה:

400

פריט 36:
ספר פנים יפות על התורה, חלק שלישי מספר הפלאה, מאת רבינו פינחס הלוי איש הורוויץ. תרי"א [1851]. העותק האישי של רבי חיים סתהון
ספר פנים יפות על התורה, חלק שלישי מספר הפלאה, מאת רבינו פינחס הלוי איש הורוויץ. תרי"א [1851]. העותק האישי של רבי חיים סתהון ספר פנים יפות על התורה... הוא חלק שלישי מספר הפלאה... על דרך פרד"ס נובעים ממעין... הרב הגאון ... פינחס הלוי איש הורוויץ... ויען כי הראשונים ספו גם תמו כי לא נדפס החובר[!] הלז רק פעם אחת באוסטרהא. [לבוב] תרי"א [1851].

מחיר פתיחה:

200

פריט 37:
סדור 'אור הישר' של כ"ק אדמו"ר רבי חנוך העניך דב זילברפארב מקוידינוב ת"א, עם מנהגי קוידינוב
סדור 'אור הישר' של כ"ק אדמו"ר רבי חנוך העניך דב זילברפארב מקוידינוב ת"א, עם מנהגי קוידינוב סדור אור הישר, חיברו רבי מאיר פאפירש, תלמיד תלמידי האר"י הק'. נדפס עם ספר אור הישר [ווילנא, תרפ"ח] עם קונטרס מנהגי קוידינוב.

מחיר פתיחה:

100

פריט 38:
[2] ספרי חסידות בכרך אחד: ילקוט האורים, מאת רבי משה אורי קלר מצאנז (ברטפלד, תרס"ד 1904), יושר דברי אמת מאת רבי משלם פייבוש מזבריזא (מהדורה ראשונה, מונקאטש, תרס"ה)
[2] ספרי חסידות בכרך אחד: ילקוט האורים, מאת רבי משה אורי קלר מצאנז (ברטפלד, תרס"ד 1904), יושר דברי אמת מאת רבי משלם פייבוש מזבריזא (מהדורה ראשונה, מונקאטש, תרס"ה) [2] ספרי חסידות בכרך אחד:

מחיר פתיחה:

100

פריט 39:
ספר חמדה גנוזה [ברוקלין, 1930] - ספר נחלי דבש [לבוב, תרפ"ט] בכרך אחד.
ספר חמדה גנוזה [ברוקלין, 1930] - ספר נחלי דבש [לבוב, תרפ"ט] בכרך אחד. שני ספרים בכרך אחד:

מחיר פתיחה:

100

פריט 40:
אמרי נועם, ח"ב, על המועדים, תורות הגה"ק רבי מאיר מדזיקוב. מהדורה ראשונה. קראקא, תרמ"ו - 1885
אמרי נועם, ח"ב, על המועדים, תורות הגה"ק רבי מאיר מדזיקוב. מהדורה ראשונה. קראקא, תרמ"ו - 1885 אמרי נועם, חלק שני על מועדים וחדשי השנה, תורות וחידושים מאת לו דומיה תהילה הרה''ק רבי מאיר מדזיקוב. מהדורה ראשונה, קראקא, תרמ"ו 1885.

מחיר פתיחה:

100

פריט 41:
'מהראוי לכל איש ואיש אשר יראת השם בליבו' חיים וחסד, להרה"ק רבי חיים חייקא מאמדור, מהדורה ראשונה, ווארשא, תרנ"א [1891] עם מעות קדימה והסכמות מגדולי צדיקי החסידות
'מהראוי לכל איש ואיש אשר יראת השם בליבו' חיים וחסד, להרה"ק רבי חיים חייקא מאמדור, מהדורה ראשונה, ווארשא, תרנ"א [1891] עם מעות קדימה והסכמות מגדולי צדיקי החסידות חיים וחסד, ענייני חסידות עה"ת ונ"ך וכמה מדרשים, מאמרי חז"ל וזוה"ק, חיברו הרה"ק רבי חיים חייקא מאמדור. מהדורה ראשונה, ווארשא, תרנ"א - 1891

מחיר פתיחה:

100

פריט 42:
טל חיים, פירושים עה"ת, להרה"ק רבי חיים פריעדלאנדער חתנו וממלא מקומו של הרה"ק רבי צבי הירש מליסקא, בעטלען, תרס"ט - 1909
טל חיים, פירושים עה"ת, להרה"ק רבי חיים פריעדלאנדער חתנו וממלא מקומו של הרה"ק רבי צבי הירש מליסקא, בעטלען, תרס"ט - 1909 טל חיים, על התורה ומועדים, חיברו רבי חיים פריעדלאנדער חתנו וממלא מקומו של הרה"ק רבי צבי הירש מליסקא בעל 'אך פרי תבואה', בעטלען, תרס"ט - 1909.

מחיר פתיחה:

100

פריט 43:
'כל הדור צריך לזה' זרע קודש מצבתה, ענייני קדושה, חיברו רבי משה גראף, לאדז, תרפ"ח - 1928.
'כל הדור צריך לזה' זרע קודש מצבתה, ענייני קדושה, חיברו רבי משה גראף, לאדז, תרפ"ח - 1928. זרע קודש מצבתה, ענייני מוסר וקדושת הברית, חיברו רבי משה ב"ר מנחם גראף, לאדז, תרפ"ח - 1928.

מחיר פתיחה:

50

פריט 44:
בארת המים מהדו"ת, ובו חידושי תורה מאת הרה"ק צבי הכהן מרימנוב. סאטמארנעמעטי, [תש"ב 1942?]
בארת המים מהדו"ת, ובו חידושי תורה מאת הרה"ק צבי הכהן מרימנוב. סאטמארנעמעטי, [תש"ב 1942?] ספר בארת המים מהדו"ת, ובו באר א' מהשבע בארות ונקרא בשם באר לחי ראי, בו הבאתי מדברי חידושי תורה ואמרי קודש [...] מפי [...] מוה"ר צבי הכהן [...] מרימנאב. דפוס מאיר ליב הירש, סאטמארנעמעטי, [תש"ב, 1942?].

מחיר פתיחה:

100

פריט 45:
שפתי צדיקים, עה"ת בדרך החסידות, מהדורה ראשונה, לעמבערג, תרכ"ד - 1863. עותק מושלם ונדיר!
שפתי צדיקים, עה"ת בדרך החסידות, מהדורה ראשונה, לעמבערג, תרכ"ד - 1863. עותק מושלם ונדיר! שפתי צדיקים, פירושים בדרך החסידות עה"ת, ובו כמה חידושים מהרבה צדיקים תלמידי הבעש"ט והרה"ק המגיד ממעזריטש, ובמיוחד מהרה"ק מאפטא, חברו רבי פנחס לערנר אב"ד ומו"צ בדינאוויץ, מהדורה ראשונה, לעמבערג, תרכ"ד - 1863.

מחיר פתיחה:

200

פריט 46:
לוט פריטי נייר, תמונות ועיתונות מחיי הרה"ק מריבניץ ומפטירתו
לוט פריטי נייר, תמונות ועיתונות מחיי הרה"ק מריבניץ ומפטירתו לוט פריטי ניר, בהם נדירים של תמונות, כתבות עיתונות וחוברת שיצאה לאור אחרי פטירת הרה"ק רבי חיים זאנוויל מריבניץ. תשנ"ו - 1996.

מחיר פתיחה:

50

פריט 47:
"הגאון רבי חיים קרייזווירט זצ"ל": גליון אידישע טריבונע, י"ט טבת תשס"ב, ובה כתבה מרכזית עם פטירת אב"ד מחזיקי הדת באנטוורפן, רבי חיים קרייזווירט זצ"ל
"הגאון רבי חיים קרייזווירט זצ"ל": גליון אידישע טריבונע, י"ט טבת תשס"ב, ובה כתבה מרכזית עם פטירת אב"ד מחזיקי הדת באנטוורפן, רבי חיים קרייזווירט זצ"ל סימני קיפול, מצב כללי טוב.

מחיר פתיחה:

30

פריט 48:
תנ"ך, עברית ואנגלית, הוצאת 'סיני'. תל אביב 1975
תנ"ך, עברית ואנגלית, הוצאת 'סיני'. תל אביב 1975 תורה, נביאים, כתובים, The Holy Sriptures, עברית ואנגלית עמודה מול עמודה, הוצאת 'סיני'. תל אביב 1975. עם ציורי התנ"ך של דורה, צבעוניים.

מחיר פתיחה:

10

פריט 49:
[3] כרכים: תנ"ך רמברנט, Rembrant Bibel, עם ציורים. מינכן, [1921]
[3] כרכים: תנ"ך רמברנט, Rembrant Bibel, עם ציורים. מינכן, [1921] [3] כרכים מתוך סדרת תנ"ך רמברנט, עשרות רבות של ציורים בכל כרך. מינכן, [1921].

מחיר פתיחה:

30

פריט 50:
נביאים אחרונים [וספר דניאל]. לונדון, [תקע"ד 1817]
נביאים אחרונים [וספר דניאל]. לונדון, [תקע"ד 1817] נביאים אחרונים... ישעיה ירמיה יחזקאל הושע... מלאכי [דניאל]. B. R. Goakman, לונדון, [תקע"ד, 1817].

מחיר פתיחה:

50