English

תפארת 12 מכירת נדירים מיוחדת! פריטים נדירים, כתבי יד וחפצי קודש

Days

Hrs

Min

Sec

תצוגה:

פריט 1:
מכתב בחידושי תורה בעצם כתב יד קודשו של הגה"ק רבי אליעזר זוסמן סופר מפאקש בעל 'ילקוט אליעזר'
מכתב בחידושי תורה בעצם כתב יד קודשו של הגה"ק רבי אליעזר זוסמן סופר מפאקש בעל 'ילקוט אליעזר' מכתב גלויה בחידושי תורה בן תריסר שורות בכתב יד קודשו של הגה"ק רבי אליעזר זוסמן סופר מפאקש בעל 'ילקוט אליעזר'.

מחיר פתיחה:

500

פריט 2:
מכתב בענייני השעה, מלא בברכות מאת הגאון האדיר רבי שלמה סופר בנו של הכתב סופר בו מזכיר את אחיו ההתעוררות תשובה מערלוי
מכתב בענייני השעה, מלא בברכות מאת הגאון האדיר רבי שלמה סופר בנו של הכתב סופר בו מזכיר את אחיו ההתעוררות תשובה מערלוי גלוית מכתב בעצם כתב יד ובחתימת הגה"ק רבי שלמה סופר אב"ד העיר בערגסאס ובנו של מרן הכתב סופר, אשר הוציא לאור את ספריו וחידושי תורת אביו הגדול, שנשלחה לגאון רבי דוד יודא בלום, ובה מבשר לו כי יפנה לאחיו הגה"ק בעל 'התעוררות תשובה' מערלוי, מפוסקי הדור ומגדולי יהדות הונגריה, באשר למשרת רבנות עבור הנמען. רבי שלמה מספר במכתבו כי כבר מכמה צדדים פנו אודות זה ופועלים בכל מרץ עבורו. בחלקו השני של המכתב, מברך הגאון רבי שלמה את הנגיד הרבני הנכבד בחכמה ובצדקות רבי מאיר טויבער עבור נדבתו וסיועו להחזקת בני תורה צעירים בחורי חמד העוסקים בתורה - ומברכו: 

מחיר פתיחה:

350

פריט 3:
גלויה בכתב יד מאת רבי שלמה אלכסנדרי סופר אל רבה של קעמפען, להרב ד"ר יהודה ליב לוין. סערעט, חול המועד פסח תרע"ד [1914]
גלויה בכתב יד מאת רבי שלמה אלכסנדרי סופר אל רבה של קעמפען, להרב ד"ר יהודה ליב לוין. סערעט, חול המועד פסח תרע"ד [1914] גלויה בכתב ידו ובחתימתו של רבי שלמה אלכסנדרי סופר-שרייבר. סערעט, י"ח ניסן תרע"ד [1914].

מחיר פתיחה:

350

פריט 4:
מכתב חידושי תורה מאת הגאון האדיר רבי אליעזר ליפמאן ראויטש, תלמיד מרנן רבי עקיבא אייגר והנתיבות אל הגאון רבי בונם איגר
מכתב חידושי תורה מאת הגאון האדיר רבי אליעזר ליפמאן ראויטש, תלמיד מרנן רבי עקיבא אייגר והנתיבות אל הגאון רבי בונם איגר מכתב מלא וגדוש חידושי תורה והלכה כולו בעצם כתב ידו של הגאון רבי אליעזר ליפמאן מראוויטש תלמידו הקרוב של מרנא רבי עקיבא אייגר ומרנא בעל 'נתיבות המשפט', לגאון האדיר רבי בונם איגר אחיו של רבי עקיבא אייגר, העוסק בעניין חיוב פדיון בספק בכור: אי אמרינן ספיקא דממונא לקולא במתנות כהונה וממון עניים. 

מחיר פתיחה:

500

פריט 5:
חידושי תורה מהגאון האדיר רבי שמחה בונם איגר אחי מרנא הגרע"א, בכתב יד בנו הגאון הנודע רבי משה גינז - חלקם לא נדפסו
חידושי תורה מהגאון האדיר רבי שמחה בונם איגר אחי מרנא הגרע"א, בכתב יד בנו הגאון הנודע רבי משה גינז - חלקם לא נדפסו חידושי הגאון האדיר רבי שמחה בונם גינז-איגר אבד"ק מאטערסדארף, אחיו הצעיר תלמידו ורעו המובהק של רשכבה"ג מרנא רבי עקיבא איגר, בכתב יד בנו הגאון הנודע רבי משה גינז שלזינגר כהכנה להדפסתם. חלק מחידושי התורה שלפנינו לא נדפסו מעולם. 

מחיר פתיחה:

1000

פריט 6:
מקבץ [2] קונטרסים בכתב יד הגאון הנודע רבי משה גינז בן הגאון המפורסם רבי בונם איגר אחי מרנא רבי עקיבא איגר
מקבץ [2] קונטרסים בכתב יד הגאון הנודע רבי משה גינז בן הגאון המפורסם רבי בונם איגר אחי מרנא רבי עקיבא איגר קונטרסים בחידושי תורה הכתובים בידי הגאון הגדול רבי משה גינז שלזינגר, הכוללים דרשות וחידושי תורה, דברי אגדה וביאורים, מדרשים, משלים ודברי מוסר, רובם העתקות מגאוני קדמאה, ספרי מוסר ויראה:

מחיר פתיחה:

500

פריט 7:
מכתב ארוך וחשוב מאת הגאון רבי משה גינז שלזינגר, אל ד"ר רבי מאיר לעהמן, ובו ייחוסו ותיאור לימודיו אצל השבט סופר. אבראני (אבראהם), תרמ"ג (1882)
מכתב ארוך וחשוב מאת הגאון רבי משה גינז שלזינגר, אל ד"ר רבי מאיר לעהמן, ובו ייחוסו ותיאור לימודיו אצל השבט סופר. אבראני (אבראהם), תרמ"ג (1882) מכתב אל הרב ד"ר מאיר לעהמן מאת רבי משה גינז שלזינגר, בהיותו בן 22, לקראת חתונתו, עם פרטים על ייחוס משפחתו וקורותיו. אבראני, תרמ"ג (1882).

מחיר פתיחה:

300

פריט 8:
באר יעקב. פיורדא תקכ"ז. העותק האישי של הגה"ק הנשר הגדול רבי נתן אדלר החסיד שבכהונה מפרנקפורט בחתימותיו. מהדורה יחידה
באר יעקב. פיורדא תקכ"ז. העותק האישי של הגה"ק הנשר הגדול רבי נתן אדלר החסיד שבכהונה מפרנקפורט בחתימותיו. מהדורה יחידה באר יעקב לרבינו יאקב ברלין, על ארבעה חלקי שו"ע וסוגיות וכלליהן בש"ס. פיורדא תקכ"ז -1767. מהדורה יחידה.

מחיר פתיחה:

7000

פריט 9:
תשובה ערוכה ושלמה בעצם כתב יד וחתימת קודש מרנא ורבנא החתם סופר בה עוסק בתשובת חותנו מרנא רבי עקיבא אייגר ומרנא הבית אפרים בחיי חיותם
תשובה ערוכה ושלמה בעצם כתב יד וחתימת קודש מרנא ורבנא החתם סופר בה עוסק בתשובת חותנו מרנא רבי עקיבא אייגר ומרנא הבית אפרים בחיי חיותם תשובה שלמה וערוכה בכתב יד קודש ובחתימתו של מרנא ורבנא החתם סופר בענין חליצה. יערגן הסמוכה לפרעשבורג, יום ה' כ"ה מנחם תקפ"ד

מחיר פתיחה:

35000

פריט 10:
כתב יד גדול, אוסף תשובות מאת הגאון האדיר רבי משה מרדכי אפשטיין אב"ד ור"מ סלובודקה ומייסד ישיבת חברון
כתב יד גדול, אוסף תשובות מאת הגאון האדיר רבי משה מרדכי אפשטיין אב"ד ור"מ סלובודקה ומייסד ישיבת חברון ארכיון גדול ביותר, העתקי תשובות בהלכה של הגאון האדיר רבי משה מרדכי אפשטיין  אב"ד ור"מ בסלבודקה ומייסד ישיבת חברון כנסת ישראל, מגאוני הדור וקדושו, חבר מועצת גדולי התורה ומגדולי דורו, רובם בכתב יד, ככל הנראה כתב היד הוא כתב יד חתנו הגאון המפורסם רבי יוסף זוסמנוביץ רבה של וילקומרר ומי שהיה מועמד לכהן כראש ישיבת חכמי לובלין אחר פטירת הגאון מהר"מ שפירא מלובלין.

מחיר פתיחה:

800

פריט 11:
"אי הדייקנות מצידי הכרח אשר לא יגונה" מרנא החזון אי"ש חושף צוהר לעולמו האישי במכתב יחיד מסוגו!
"אי הדייקנות מצידי הכרח אשר לא יגונה" מרנא החזון אי"ש חושף צוהר לעולמו האישי במכתב יחיד מסוגו! מכתב מיוחד ונפלא מאת מרנא החזון אי"ש רבי אברהם ישעי' קרליץ ממוען אל הגאון האדיר רבי אליעזר יהודה וולדינברג (בתקופת בחרותו בישיבת חברון). בני ברק, תרצ"ה - 1935.

מחיר פתיחה:

2500

פריט 12:
'הקראים צרעת ממארת לישראל וגרועים מעכו"ם' תשובה ייסודית בעניין כת 'הקראים' בכתב יד הגאון האדיר רבי צבי פסח פראנק
'הקראים צרעת ממארת לישראל וגרועים מעכו"ם' תשובה ייסודית בעניין כת 'הקראים' בכתב יד הגאון האדיר רבי צבי פסח פראנק מכתב ארוך ועקרוני בעניין כשרותם של בני הקהילה הקראית בישראל ומחוצה לה,  

מחיר פתיחה:

250

פריט 13:
שורות ארוכות מלאות ברכות חמות בעצם כתב יד הגאון מפוניבז' רבי יוסף שלמה כהנמן. בני ברק, תשי"א - 1951
שורות ארוכות מלאות ברכות חמות בעצם כתב יד הגאון מפוניבז' רבי יוסף שלמה כהנמן. בני ברק, תשי"א - 1951 מכתב תודה והוקרה על תרומה נדיבה לישיבת פוניבז', ממוען אל הגאון האדיר רבי אברהם יצחק קליין אב"ד נירנברג וחבר מועצת גדולי התורה. בני ברק, תשי"א - 1951.

מחיר פתיחה:

400

פריט 14:
'אין בידינו למחות ביד המקילין' מכתבו היסודי של פוסק הדור מרן הגאון רבי משה פיינשטיין אודות העירוב במנהטן, תשכ"א [1961]
'אין בידינו למחות ביד המקילין' מכתבו היסודי של פוסק הדור מרן הגאון רבי משה פיינשטיין אודות העירוב במנהטן, תשכ"א [1961] מכתב יסודי וחשוב מאת מרן הגאון עמוד ההוראה לדורות רבי משה פיינשטיין, גדול פוסקי יהדות ארה"ב, בנידון כשרות העירוב בשכונת מנהטן בניו יורק והשימוש בו. 

מחיר פתיחה:

800

פריט 15:
ברכות לרפואה ואריכות ימים, בעצם כתב יד מרן פוסק הדור הגאון רבי שלמה זלמן אויערבאך ירושלים, שנה לא ידוע.
ברכות לרפואה ואריכות ימים, בעצם כתב יד מרן פוסק הדור הגאון רבי שלמה זלמן אויערבאך ירושלים, שנה לא ידוע. כרטיס ברכה רשמי לשנה טובה מאת רבן של ישראל רבי שלמה זלמן אויערבאך. מצד אחד מודפס איחול חתום ע"י "שלמה זלמן אויערבאך ומשפחתו". וע"ג הצד השני רשם הגאון מילות ברכה לבביות בכתב ידו:  "... והנני מאחל לו כי עד מהרה ישלח ד' דברו וירפאהו ויחזקהו ויאמצהו ויברכהו ד' באורך ימים ושנות חיים ושלו' ויכתב ויחתם יחד עם נוות ביתו תח' וביתו היקרה תחי' ... בספרן של צ"ג לאלתר לחיים טובים ולשלו' ".

מחיר פתיחה:

180

פריט 16:
ארכיון ענק של המוסד החרדי הוותיק והגדול בירושלים 'עץ חיים'. ירושלים, אמצע המאה העשרים
ארכיון ענק של המוסד החרדי הוותיק והגדול בירושלים 'עץ חיים'. ירושלים, אמצע המאה העשרים ארכיון גדול, מאות רבות של דפים ומסמכים בגדלים שונים, של המוסד החרדי הגדול והוותיק בירושלים תלמוד תורה וישיבת 'עץ חיים'. 

מחיר פתיחה:

800

פריט 17:
'להנצל מיד זדים'! תהלים עם פירוש יוסף תהילות להחיד"א, העותק האישי של הגה"ק הקרן לדוד מסאטמאר עם שמות תלמידיו לתפילה
'להנצל מיד זדים'! תהלים עם פירוש יוסף תהילות להחיד"א, העותק האישי של הגה"ק הקרן לדוד מסאטמאר עם שמות תלמידיו לתפילה ספר תהלים עם פירוש יוסף תהלות למרן רבינו החיד"א, מהדורה שלישית בדפוס מאיר ליב הירש סאטמאר, תרפ"ו - 1926. עם הסכמתו של הגה"ק בעל 'קרן לדוד'. 

מחיר פתיחה:

3000

פריט 18:
תהילות צדיק נורא עלילה! ספר התהילים האישי של זקן צדיקי הדור הרה"ק מטאהש, מלא וגדוש בשמות המקושרים אליו
תהילות צדיק נורא עלילה! ספר התהילים האישי של זקן צדיקי הדור הרה"ק מטאהש, מלא וגדוש בשמות המקושרים אליו ספר התהילים האישי של הרב הקדוש זקן צדיקי הדור מטאהש, לשמו ולזכרו תאוות נפש, עמוס וגדוש בשמות עשרות מהמקושרים לאילנא דחיי והמסתופפים בצל קדושתו הנשגבת. 

מחיר פתיחה:

5000

פריט 19:
ספר התהילים שהיה שייך לכ"ק מרן אדמו"ר רבי מרדכי מוויזשניץ. עם פירוש רבינו הספורנו. לונדון, תשי"ג
ספר התהילים שהיה שייך לכ"ק מרן אדמו"ר רבי מרדכי מוויזשניץ. עם פירוש רבינו הספורנו. לונדון, תשי"ג ספר תהילים, עם פירוש רבינו עובדיה ספורנו, מהדורת לונדון תשי"ג,

מחיר פתיחה:

1200

פריט 20:
סט שלם ! חק לישראל, דפוס בני הרב מסלאווויטא, תקפ"ה - תקפ"ו. [1825 - 1826] הסכמות גדולי החסידות
סט שלם ! חק לישראל, דפוס בני הרב מסלאווויטא, תקפ"ה - תקפ"ו. [1825 - 1826] הסכמות גדולי החסידות נדיר! חק לישראל, המהדורה הראשונה שהודפסה ע"י בני הרב מסלאוויטא. סלאוויטא, תקפ"ה - תקפ"ו. 1825 - 1826. עם הסכמותיהם של גדולי צדיקי הדור הרה"ק רבי אברהם יהושע העשיל מאפטא, הרה"ק רבי מרדכי מטשערנאביל, הרה"ק רבי יצחק מראדוויל (בנו של הרה"ק רבי יחיאל מיכל מזלאטשוב), הרה"ק רבי אברהם דב מאווריטש בעל הבת עין ועוד.

מחיר פתיחה:

3000

פריט 21:
נדיר! סט שולחן ערוך יורה דעה, סלוויטא, תקפ"ב [1822]. הסכמת הרה"ק מאפטא. הגהות והערות רבות מהגאון השיל"א מחברון
נדיר! סט שולחן ערוך יורה דעה, סלוויטא, תקפ"ב [1822]. הסכמת הרה"ק מאפטא. הגהות והערות רבות מהגאון השיל"א מחברון ב' כרכי שולחן ערוך יורה דעה, עם הט"ז, הש"ך, באר הגולה, עם חידושי דינים מספר נקודות הכסף וספר פרי חדש ושאר גאונים... כפי שנדפס באמשטרדם [תק"ג] דפוס משה שפירא, סלאוויטא, תקפ"ב [1822].

מחיר פתיחה:

800

פריט 22:
שערי ציון, יוזעפאף -סלאוויטא תר"ג [1843] נדיר ביותר. סימני חלב מעת עריכת תיקון חצות
שערי ציון, יוזעפאף -סלאוויטא תר"ג [1843] נדיר ביותר. סימני חלב מעת עריכת תיקון חצות ספר שערי ציון מרבי נתן נטע הנובר. עם תקון הסעודה וספר היצירה. בדפוס הרב חנינא ליפא שפירא נכד הרב מסלאוויטא. נדפס ביוזפוף בדפוס שהיה מלפנים בסלאוויטא. בשער כיתוב בדיו אדום: סלאוויטא.

מחיר פתיחה:

400

פריט 23:
אוהב ישראל מאת הרה"ק רבי אברהם יהושע העשיל מאפטא. מהדורה ראשונה. זיטאמיר תרכ"ג 1863.
אוהב ישראל מאת הרה"ק רבי אברהם יהושע העשיל מאפטא. מהדורה ראשונה. זיטאמיר תרכ"ג 1863. אוהב ישראל מאת הרה"ק רבי אברהם יהושע העשיל מאפטא. מהדורה ראשונה. זיטאמיר תרכ"ג 1863.

מחיר פתיחה:

1000

פריט 24:
ספר באר מים חיים ב' חלקים מהרה"ק רבי חיים מטשערנוביץ, זיטאמיר, תרכ"א [1860]
ספר באר מים חיים ב' חלקים מהרה"ק רבי חיים מטשערנוביץ, זיטאמיר, תרכ"א [1860] ספר באר מים חיים מהרה"ק רבי חיים מטשערנוביץ, זיטומיר, תרכ"א. 1860. 

מחיר פתיחה:

1000

פריט 25:
לקוטי תורה, לאדמו"ר הזקן בעל התניא, מהדורה ראשונה, זיטאמיר תר"ח [1848]
לקוטי תורה, לאדמו"ר הזקן בעל התניא, מהדורה ראשונה, זיטאמיר תר"ח [1848] לקוטי תורה, מהדורה ראשונה, זיטאמיר האחים שפירא, תר"ח - 1848.

מחיר פתיחה:

350

פריט 26:
נדיר ! הוספות לספר לקוטי תורה לאדמו"ר הזקן, מהדורה ראשונה, זיטאמיר שפירא, תרי"א - 1851
נדיר ! הוספות לספר לקוטי תורה לאדמו"ר הזקן, מהדורה ראשונה, זיטאמיר שפירא, תרי"א - 1851 הוספות לספר לקוטי תורה שחיבר כ"ק אדמו"ר הזקן הרה"ק רבי שניאור זלמן מליאדי, בדפוס האחים שפירא נכדי הרב מסלאוויטא. מהדורה ראשונה (של ההוספות) זיטאמיר, תרי"א - 1851.

מחיר פתיחה:

500

פריט 27:
לבושי שרד, על שו"ע, חיברו הרה"ק הערבי נחל רבי דוד שלמה אייבשיץ, נדפס בדפוס שפירא, זיטאמיר, תרי"ד - 1853.
לבושי שרד, על שו"ע, חיברו הרה"ק הערבי נחל רבי דוד שלמה אייבשיץ, נדפס בדפוס שפירא, זיטאמיר, תרי"ד - 1853. לבושי שרד, ביאורים על שולחן ערוך, ט"ז ומ"א. חיברו הרה"ק רבי דוד שלמה אייבשיץ בעל הערבי נחל, נדפס בדפוס השותפים נכדי הרב מסלאויטא, רבי חנינא ליפא ורבי יהושע העשיל שפירא, זיטאמיר, תרי"ד - 1853. ב"ח (שני דפי שער)

מחיר פתיחה:

300

פריט 28:
תיקון ליל שבועות והושענא רבא, זיטאמיר תרט"ז. עותק מיוחס
תיקון ליל שבועות והושענא רבא, זיטאמיר תרט"ז. עותק מיוחס תיקון ליל שבועות והושענא רבא, דפוס האחים רבי חנניא ליפא ורבי יהושע העשיל שפירא, זיטאמיר תרט"ז - 1856. 

מחיר פתיחה:

500

פריט 29:
מנורת המאור לרבי יצחק אבוהב (ח"ב), בדפוס האחים שפירא, זיטאמיר, תרי"ב - 1852.
מנורת המאור לרבי יצחק אבוהב (ח"ב), בדפוס האחים שפירא, זיטאמיר, תרי"ב - 1852. מנורת המאור, מאמרי מוסר, חיברו החכם השלם רבי יצחק אבוהב, (חלק ב'), עם פירוש נפש יהודה לרבי משה פרנקפורט דיין דק"ק אמשטרדם, ועם תרגום ללשון יידיש. נדפס בדפוס האחים שפירא נכדי הרב מסלאוויטא, זיטאמיר, תרי"ב - 1852. 

מחיר פתיחה:

200

פריט 30:
סאה סלת, מוסר, חיברו רבי רפאל נוריצי, זיטאמיר, תרי"ט - 1858.
סאה סלת, מוסר, חיברו רבי רפאל נוריצי, זיטאמיר, תרי"ט - 1858. סאה סולת, ספר מוסר קטן כמות ורב האיכות, חיברו החכם רבי רפאל ב"ר גבריאל נוריצי מחכמי איטליה במאה ה 16. נדפס ע"י השותפים נכדי הרב מסלאוויטא רבי חנינא ליפא ורבי יהושע העשיל שפירא, זיטאמיר, תרי"ט - 1858.

מחיר פתיחה:

400

פריט 31:
תקוני הזוהר, זיטאמיר, תרכ"ג [1863] בדפוס האחים שפירא מסלאוויטא
תקוני הזוהר, זיטאמיר, תרכ"ג [1863] בדפוס האחים שפירא מסלאוויטא תקוני הזהר, בדפוס האחים 'השותפים נכדי הרב מסלאוויטא הרבני מו"ה חנינא ליפא שי' והרבני מו"ה יהושע העשיל שפירא שי' בזיטאמיר בשנת תרכ"ג לפ"ק  - 1863. 

מחיר פתיחה:

400

פריט 32:
תקוני הזהר, דפוס האחים שפירא, זיטאמיר תרכ"ה. עם הסכמת הרה"ק רבי אהרון מטשערנאביל
תקוני הזהר, דפוס האחים שפירא, זיטאמיר תרכ"ה. עם הסכמת הרה"ק רבי אהרון מטשערנאביל ספר תקוני הזהר שחיבר התנא האלקי רבי שמעון בר יוחאי זצוק"ל, אשרי אדם שומע לו לשקוד על דלתותיו יום יום...

מחיר פתיחה:

400

פריט 33:
עותק מיוחס! ביאורי מהרא"י על רש"י על התורה, העותק של הרה"ק רבי יצחק אייזיק מסבאליאווא דודו ורבו של הרה"ק האמרי יוסף מספינקא
עותק מיוחס! ביאורי מהרא"י על רש"י על התורה, העותק של הרה"ק רבי יצחק אייזיק מסבאליאווא דודו ורבו של הרה"ק האמרי יוסף מספינקא ביאורי מהרא"י על פירוש רש"י על התורה, מאת רבי ישראל איסרלן בעל 'תרומת הדשן' 

מחיר פתיחה:

300

פריט 34:
סט שלם! אמרי יוסף על התורה מאת הרה"ק רבי יוסף מאיר ווייס מספינקא. תר"ע-תרפ"ז. עותקים מיוחסים
סט שלם! אמרי יוסף על התורה מאת הרה"ק רבי יוסף מאיר ווייס מספינקא. תר"ע-תרפ"ז. עותקים מיוחסים * אמרי יוסף, [בראשית]. דפוס אברהם קויפמאן, מאראמארראש סיגעט, תר"ע 1910. עותק מיוחס! עם חותמת נכדי המחבר, האחים רבי ישראל חיים ורבי נפתלי צבי הי"ד בני הצדיק ה'חקל יצחק' מספינקא. 

מחיר פתיחה:

350

פריט 35:
תגלית! חידושים על התורה ודרשות בעצם כתב יד קדשו של מרן הגה"ק חיים אריה כהנא בעל 'דברי גאונים' עם אמרים לא ידועים מצדיקי ספינקא, זידיטשויב וויזניץ
תגלית! חידושים על התורה ודרשות בעצם כתב יד קדשו של מרן הגה"ק חיים אריה כהנא בעל 'דברי גאונים' עם אמרים לא ידועים מצדיקי ספינקא, זידיטשויב וויזניץ תגלית היסטורית ! כתב יד קודש בלתי נודע של מרן הגה"ק בעל 'דברי גאונים' רבי חיים ליב כהנא מסיגעט, מחותנו של מרן הקדוש בעל אמרי יוסף מספינקא, על פרשת השבוע, סובב והולך לפי סדר המסורה. 

מחיר פתיחה:

2000

פריט 36:
"משם יוכל כל אדם להיות לו ישועה בבני חיי מזוני"! עצם כתב קודשו הרב הקדוש מופת הדור רבי יצחק אייזיק מזידיטשוב בשני עמודים גדולים. נשגב וקדוש!
"משם יוכל כל אדם להיות לו ישועה בבני חיי מזוני"! עצם כתב קודשו הרב הקדוש מופת הדור רבי יצחק אייזיק מזידיטשוב בשני עמודים גדולים. נשגב וקדוש! כך כותב ראש גולת אריאל מרן הרה"ק בעל אמרי יוסף מספינקא תלמידו המובהק של הרה"ק מזידיטשויב: פעם אחת הניח אדמו"ר זלה"ה את הקוויטל שלי בתוך ספרו הקדוש כתב יד, ואמר בלשונו הטהור, שמשם יוכל כל אדם להיות לו ישועה בבני חיי מזוני.... 

מחיר פתיחה:

12000

פריט 37:
סוד הגאולה העתידה - כתב יד קדשו של הרה"ק רבי יצחק אייזיק יחיאל מקאמארנא בעל 'היכל הברכה', חידושי תורה ודברים נשגבים על סדר ביאת הגואל, כולל גילויי קץ הימין
סוד הגאולה העתידה - כתב יד קדשו של הרה"ק רבי יצחק אייזיק יחיאל מקאמארנא בעל 'היכל הברכה', חידושי תורה ודברים נשגבים על סדר ביאת הגואל, כולל גילויי קץ הימין סוד הגאולה העתידה - כתב יד קדשו של הגה"ק בעל 'היכל הברכה' מקאמארנא  ובו חידושי תורה וגילוי נפלא ומבהיל של סוד הגאולה העתידה להיות. 

מחיר פתיחה:

10000

פריט 38:
ינצל מכל רע...ויהא ביתו מלא ברכת ד' וכל טוב והצלחה ועושר וחיים ארוכים לו ולבניו.. חומשי היכל הברכה - קאמארנא מהדורה ראשונה. למברג. תרכ"ד-תרל"ד. עותק מיוחס
ינצל מכל רע...ויהא ביתו מלא ברכת ד' וכל טוב והצלחה ועושר וחיים ארוכים לו ולבניו.. חומשי היכל הברכה - קאמארנא מהדורה ראשונה. למברג. תרכ"ד-תרל"ד. עותק מיוחס חמשה חומשי תורה עם פירוש היכל הברכה, מהרה"ק ציס"ע רבי יצחק יהודה יחיאל סאפרין אב"ד דק"ק קאמרנא, על פי רזי הקבלה ותורת הבעל שם טוב הקדוש. מהדורה ראשונה שנדפסה בחיי המחבר הקדוש. למברג תרכ"ד-תרל"ד, 1864-1874.

מחיר פתיחה:

5000

פריט 39:
טור אורח חיים בית יוסף עם חידושים, הגהות ותיקונים בכתב יד קודשו של הגה"ק בעל ה'מנחת חינוך' רבי יוסף באב"ד
טור אורח חיים בית יוסף עם חידושים, הגהות ותיקונים בכתב יד קודשו של הגה"ק בעל ה'מנחת חינוך' רבי יוסף באב"ד ספר טור אורח חיים, עם בית יוסף, דרכי משה ובדק הבית, עם חידושים בכתב יד, הערות ותיקונים מאת הגאון הקדוש המפורסם רבי יוסף באב"ד זצ"ל, אב"ד טארניפול, מחבר הספר המפורסם בכל קצווי תבל 'מנחת חינוך'.                                                                                                                                

מחיר פתיחה:

4000

פריט 40:
אהל דוד, מאת גאון ישראל וקדושו רבי דוד דייטש, עם הגהות רבות וחידושים בכתב יד קדשו, שלא נדפסו מעולם. וינה, תקפ"ה [1825]
אהל דוד, מאת גאון ישראל וקדושו רבי דוד דייטש, עם הגהות רבות וחידושים בכתב יד קדשו, שלא נדפסו מעולם. וינה, תקפ"ה [1825] ספר אהל דוד [על מסכת יבמות] מאת גאון ישראל וקדושו רבי דוד ב"ר מנדל דייטש מעיר חדשה. דפוס אנטאן שטרויס, וינה, תקפ"ה - 1825. 

מחיר פתיחה:

800

פריט 41:
הד מחלוקת הקהילות בהונגריה. מכתב הגאון רבי אליעזר לעוו בן הגאון המפורסם רבי ירמיה לעוו העוסק בקבורת נפטר ומו"מ עם הקהילה הניאולוגית
הד מחלוקת הקהילות בהונגריה. מכתב הגאון רבי אליעזר לעוו בן הגאון המפורסם רבי ירמיה לעוו העוסק בקבורת נפטר ומו"מ עם הקהילה הניאולוגית מכתב מרתק בעניין בקשת נפטר לקבורתו בעיר אחרת, ונסיונות משא ומתן של החברא קדישא האורתודוכסית עם הקהילה הניאולוגית בעיר בודאפשט.

מחיר פתיחה:

500

פריט 42:
כתב-ידו של הגה"ק רבי אשר סגל לאווי דודו ורבו של הגה"ק מטאהש. דרשות והספדים. קאלוב
כתב-ידו של הגה"ק רבי אשר סגל לאווי דודו ורבו של הגה"ק מטאהש. דרשות והספדים. קאלוב כתב-יד, צרור דפים בכתב-ידו של רבי אשר סגל לאווי. דרשות והספדים. קאלוב, [בין השנים תרצ"ה-תש"ד 1944-1935].

מחיר פתיחה:

250

פריט 43:
העותקים האישיים של הגה"ק בעל ערוגת הבושם ובנו. עצמות יוסף/ שו"ת הרמ"א. ווארשא, תרמ"ג[1882]
העותקים האישיים של הגה"ק בעל ערוגת הבושם ובנו. עצמות יוסף/ שו"ת הרמ"א. ווארשא, תרמ"ג[1882] ב' ספרים כרוכים יחד עותקיו האישיים בעצם חתימת יד קודש הגה"ק בעל ערוגת הבושם ובנו רבי יקותיאל יהודה.

מחיר פתיחה:

400

פריט 44:
אור ה' לרבי חסדאי קרשקש, ווין תר"כ [1860]. העותק האישי של הגה"ק רבי יהודה גרינוואלד מסאטמאר
אור ה' לרבי חסדאי קרשקש, ווין תר"כ [1860]. העותק האישי של הגה"ק רבי יהודה גרינוואלד מסאטמאר ספר אור ה' להרב הגדול מו"ה חסדאי במו"ה אברהם קרשקש שהיה רב בסרוגוסא בשעת השמד בשנת אל קנ"א - תלמיד רבינו הר"ן מדבר בענייני אמונה ופילוסופיא נדפס לראשונה בפירארא שנת שט"ו והיה יקר בימים האלה.

מחיר פתיחה:

800

פריט 45:
מכתב בענייני השעה מאת הגה"ק מסערדאהעלי רבי אשר אנשיל כ"ץ עם ברכות קודש לרוב
מכתב בענייני השעה מאת הגה"ק מסערדאהעלי רבי אשר אנשיל כ"ץ עם ברכות קודש לרוב מכתב בענייני הצלת נפשות מאמצע ימי מלחמת העולם השניה, מאת הגה"ק מסערדאהעלי רבי אשר אנשיל כ"ץ, בבקשה למען חתנו רבי יחיאל דוד זאלצער הכותב אף הוא מעבר לדף. 

מחיר פתיחה:

700

פריט 46:
מכתב סמיכה מאת רבי משה צבי פרידמן, אב"ד נייפסט, לרבי יעקב יהודה הלוי הופמן אב"ד פרנקפורט. עם חתימת כתב ידו וחותמו. נייפסט, תרס"ה (1905)
מכתב סמיכה מאת רבי משה צבי פרידמן, אב"ד נייפסט, לרבי יעקב יהודה הלוי הופמן אב"ד פרנקפורט. עם חתימת כתב ידו וחותמו. נייפסט, תרס"ה (1905) מכתב סמיכה נלהב מאת רבה של נייפסט, רבי משה צבי פרידמן, לרבי יעקב יהודה הלוי הופמן, לימים רבה של פרנקפורט. נייפסט, תרס"ה (1905).

מחיר פתיחה:

200

פריט 47:
העותק של צדיקי וגאוני הדור! חדושי הרי"מ על חשן משפט, חלק ראשון, ווארשא תרמ"ו. העותק האישי בחתימת נכדו הגה"ק השפתי צדיק מפילץ והגהות מאת הרה"ק משאמלוי רבי שלמה זלמן עהרנרייך
העותק של צדיקי וגאוני הדור! חדושי הרי"מ על חשן משפט, חלק ראשון, ווארשא תרמ"ו. העותק האישי בחתימת נכדו הגה"ק השפתי צדיק מפילץ והגהות מאת הרה"ק משאמלוי רבי שלמה זלמן עהרנרייך חידושי הרי"ם על חושן משפט חלק ראשון, 'מאת כבוד אדמו"ר הרה"ג הקדוש תפארת ישראל מאיר עיני הגולה מוהר"ר יצחק מאיר נ"ע זכותו יגן עלינו'

מחיר פתיחה:

800

פריט 48:
שו"ת הגאונים בתראי, פראג תקע"ו. חתימת הגה"ק בעל ה'פני מבין' אב"ד אויוואראש
שו"ת הגאונים בתראי, פראג תקע"ו. חתימת הגה"ק בעל ה'פני מבין' אב"ד אויוואראש שאלות ותשובות הגאונים בתראי, חלק ראשון. תשובות גאוני עולם בעל התוספות יום טוב, הב"ח, הט"ז, המגיני שלמה, מוהר"ר העשיל, ועוד, אספם והגיהם רבינו אור העולם רבי אריה ליב אב"ד קראקא בעל מחבר שו"ת 'שאגת אריה', עם חידושים מרבי דוד דייטש אב"ד עיר חדש במדינת הגר...

מחיר פתיחה:

1200

פריט 49:
שולחן ארבע, ענייני סעודה, לרבינו בחיי, העותק האישי של תלמיד הכתב סופר, הגאון רבי פנחס שטיין, ובו רישום ארוך ומעניין אודות זהות המחבר.
שולחן ארבע, ענייני סעודה, לרבינו בחיי, העותק האישי של תלמיד הכתב סופר, הגאון רבי פנחס שטיין, ובו רישום ארוך ומעניין אודות זהות המחבר. שולחן ארבע, ענייני והלכות סעודה, חיברו רבינו בחיי הדיין הספרדי (בעל כד הקמח ופירוש רבינו בחיי עה"ת), מקום ושנת הדפסה לא ידועים. 

מחיר פתיחה:

100

פריט 50:
שרש יוסף, מהדורה יחידה, אמשטרדם ת"צ [1730]. העותק של הגה"צ מהר"ם בריסק מטאשאנד
שרש יוסף, מהדורה יחידה, אמשטרדם ת"צ [1730]. העותק של הגה"צ מהר"ם בריסק מטאשאנד שרש יוסף, על כללי מיגו ועל דיני ממונות. 

מחיר פתיחה:

500