English

מכירה מקוונת. ללא כרוז

Days

Hrs

Min

Sec

תצוגה:

פריט 1:
קוויטל ופדיון שנמסר לאדמו"ר ממונקאטש [ירושלים], שנות התר"פ?
קוויטל ופדיון שנמסר לאדמו"ר ממונקאטש [ירושלים], שנות התר"פ? 'נא למסור הקוויטעל עם הפדיון הלוטה פה ליד רבינו הק' מרן נשיאנו שליט'א להתפלל גם עבורינו בימי הרחמים והרצון... וי"ר כאילו היינו בין המסתופפים בצל קדושתו לשמוע אל הרינה ואל התפלה בתוך עם סגולה בימים הקוה"נ בירח האיתנים'. 

מחיר פתיחה:

20

פריט 2:
מנחת אלעזר, שו"ת בהלכה, חיברו הרה"ק רבי חיים אלעזר שפירא ממונקאטש, מהדורה ראשונה, מונקאטש, תר"צ - 1930
מנחת אלעזר, שו"ת בהלכה, חיברו הרה"ק רבי חיים אלעזר שפירא ממונקאטש, מהדורה ראשונה, מונקאטש, תר"צ - 1930 מנחת אלעזר [חלק ד'], שאלות ותשובות בהלכה, חיברו הגה"ק רבי חיים אלעזר שפירא ממונקאטש, מהדורה ראשונה, מונקאטש, תר"צ - 1930.

מחיר פתיחה:

50

פריט 3:
נימוקי אורח חיים, חידושים על שו"ע או"ח, חיברו הרה"ק בעל המנחת אלעזר ממונקאטש, מהדורה ראשונה, טארנא, תר"ץ - 1930.
נימוקי אורח חיים, חידושים על שו"ע או"ח, חיברו הרה"ק בעל המנחת אלעזר ממונקאטש, מהדורה ראשונה, טארנא, תר"ץ - 1930. נימוקי אורח חיים, "חידושי הלכות הגהות ונימוקים על שו"ע אורח חיים", חיברו האדמו"ר רבי חיים אלעזר שפירא ממונקאטש בעל המנחת אלעזר. מהדורה ראשונה, טארנא, תר"ץ - 1930.

מחיר פתיחה:

50

פריט 4:
צוואה של רבינו הקדוש מרן חיים אלעזר שפירא הגאבק"ק מונקאטש והגלילות. מונקאטש, תרצ"ז [1937]. מהדורה ראשונה
צוואה של רבינו הקדוש מרן חיים אלעזר שפירא הגאבק"ק מונקאטש והגלילות. מונקאטש, תרצ"ז [1937]. מהדורה ראשונה 'רבינו הקדוש איננו!... בחפזי העתקנו בזה את צוואתו הקדושה... וכאשר שמענו מפה קדשו כ"פ בחיים חיותו כי הצוואה הזאת היא תורה שלמה'. צוואת האדמו"ר ה'מנחת אלעזר' ממונקאטש, שיצאה לאור, עם דברי 'המעתיק' שנכתבו יום לאחר פטירתו. 

מחיר פתיחה:

50

פריט 5:
דברי חיים על התורה למרן הרה"ק רבי חיים מצאנז. מהדורה ראשונה. מונקאטש, תרל''ו [1877]
דברי חיים על התורה למרן הרה"ק רבי חיים מצאנז. מהדורה ראשונה. מונקאטש, תרל''ו [1877] דברי חיים על התורה, מאת הרה''ק רבי חיים הלברשטאם מצאנז. מהדורה ראשונה. מונקאטש, תרל''ו 1877. 

מחיר פתיחה:

150

פריט 6:
דברי חיים עה"ת, חיברו רבינו הרה"ק מצאנז, סוואליווע, תרע"ג - 1912
דברי חיים עה"ת, חיברו רבינו הרה"ק מצאנז, סוואליווע, תרע"ג - 1912 דברי חיים, חלק ראשון: מאמרי חסידות עה"ת. חלק שני: מאמרים על מועדים וחידושי תורה עמ"ס בבא מציעא. חיברו הרה"ק רבי חיים הלברשטאם אב"ד צאנז. סוואליווע, תרע"ג - 1912.

מחיר פתיחה:

50

פריט 7:
הסכמת מיוחדת מאת הגה"ק רבי שלום אליעזר מראצפרט לספר 'כל דאמר רחמנא' שהודפסה בדף נפרד אחר הדפסת הספר.
הסכמת מיוחדת מאת הגה"ק רבי שלום אליעזר מראצפרט לספר 'כל דאמר רחמנא' שהודפסה בדף נפרד אחר הדפסת הספר. הסכמת הגה"ק רבי שלום אליעזר מראצפרט בן הרה"ק מצאנז לספר 'כל דאמר רחמנא' 

מחיר פתיחה:

50

פריט 8:
סדר התפלה עפ"י נוסח האר"י ז"ל, חלק ב, עם כוונות ופירושים מאת האדמו"ר הזקן בעל ה'תניא', עם שלשה מכתבים על קדושת התפלה מאת האדמו"ר הזקן והאמצעי. ורשה, תרמ"ו 1886
סדר התפלה עפ"י נוסח האר"י ז"ל, חלק ב, עם כוונות ופירושים מאת האדמו"ר הזקן בעל ה'תניא', עם שלשה מכתבים על קדושת התפלה מאת האדמו"ר הזקן והאמצעי. ורשה, תרמ"ו 1886 סדר התפלה עפ"י נוסח האר"י ז"ל, חלק ב, כפי אשר נדפס מכבר, עם כונת המקוה ופי' המילות מכ"ק אדמו"ר שניאור זלמן [מלאדי]. והוספנו דבר חדש והם שלשה מכתבים על ענין התפלה וגודל ערכה מכ"ק אדמו"ר הזקן והאמצעי. דפוס נתן שריפטניססער, ורשה, תרמ"ו 1886.

מחיר פתיחה:

100

פריט 9:
בית רבי, תולדות האדמו"ר האמצעי וחתנו האדמו"ר בעל הצמח צדק ומשפחתם. מאת חיים מאיר היילמאן, דפוס SIKORA I MILNER, ורשה
בית רבי, תולדות האדמו"ר האמצעי וחתנו האדמו"ר בעל הצמח צדק ומשפחתם. מאת חיים מאיר היילמאן, דפוס SIKORA I MILNER, ורשה בית רבי, תולדות האדמו"ר האמצעי וחתנו האדמו"ר בעל הצמח צדק ומשפחתם. מאת חיים מאיר היילמאן, דפוס SIKORA I MILNER, ורשה. 

מחיר פתיחה:

50

פריט 10:
העתקת מכתבים נדירים של הרבי הריי"צ מליובאוויטש, בעיקר ביטויים חריפים בענייני השעה
העתקת מכתבים נדירים של הרבי הריי"צ מליובאוויטש, בעיקר ביטויים חריפים בענייני השעה אגד מכתבים וזיכרונות מאת כ"ק הרבי הריי"צ מליובאוויטש, העתק בכתב יד מכתבים שונים בענייני השעה והזמן, בהם מכתבים וזכרונות שלא פורסמו מעולם או שפורסמו עם השמטות שונות. 

מחיר פתיחה:

300

פריט 11:
יו"ד טי"ת כסלו. הוצאת קה"ת. ברוקלין, תש"ב [1942]
יו"ד טי"ת כסלו. הוצאת קה"ת. ברוקלין, תש"ב [1942] יו"ד טי"ת כסלו. ערציילונג פון אלוועלטליך באוואוסטען חסידיש'ן יו"ט. יו"ל ע"י אגודת חסידי חב"ד העולמית, ברוקלין, ניו יורק, תש"ב [1942].

מחיר פתיחה:

50

פריט 12:
ספרנו, חלק ג, מאת צ"ז וסרמן וא' טכרב, הוצאת קה"ת ליובאוויטש, תשל"ז [1977]
ספרנו, חלק ג, מאת צ"ז וסרמן וא' טכרב, הוצאת קה"ת ליובאוויטש, תשל"ז [1977] ספרנו חלק ג, מאת צ"ז וסרמן וא' טכרב, הוצאת קה"ת ליובאוויטש, דפוס 'יד החמשה' כפר חב"ד, תשל"ז [1977].

מחיר פתיחה:

20

פריט 13:
מגיד דבריו ליעקב - ליקוטי אמרים, אמרי קודש מהמגיד ממעזריטש, לעמבערג, תקנ"ז - 1797
מגיד דבריו ליעקב - ליקוטי אמרים, אמרי קודש מהמגיד ממעזריטש, לעמבערג, תקנ"ז - 1797 מגיד דבריו ליעקב, ליקוטי אמרים, מתורת הרה"ק רבי דב בער המגיד ממעזריטש, מהדורה מוקדמת [רביעית] לעמבערג, תקנ"ז - 1797. 

מחיר פתיחה:

150

פריט 14:
צמח ה' לצבי, מהדורה ראשונה, ברדיטשוב, תקע"ח. שורות וחתימה בכתב יד קדשו של הנתיבות שלום מסלונים, טבריה, תרצ"ז
צמח ה' לצבי, מהדורה ראשונה, ברדיטשוב, תקע"ח. שורות וחתימה בכתב יד קדשו של הנתיבות שלום מסלונים, טבריה, תרצ"ז צמח ה' לצבי, מספרי היסוד של תורת החסידות, חיברו הרה"ק רבי צבי הירש מנדבורנה, מהדורה ראשונה, ברדיטשוב, תקע"ח - 1818. 

מחיר פתיחה:

900

פריט 15:
נועם מגדים, עה"ת, חברו הרה"ק רבי אליעזר הורוויץ מטארניגראד, לעמבערג, תרי"ט - 1859
נועם מגדים, עה"ת, חברו הרה"ק רבי אליעזר הורוויץ מטארניגראד, לעמבערג, תרי"ט - 1859 נועם מגדים (- וכבוד התורה). דברי תורה על התורה בדרך החסידות, חיברו הרה"ק רבי אליעזר הלוי איש הורוויץ מטארניגראד, לעמבערג, תרי"ט - 1859.

מחיר פתיחה:

50

פריט 16:
אור החיים, ענייני אמונה, חיברו החסיד רבי יוסף יעב"ץ, עם ביאור מעיין גנים לבעל הבני יששכר מדינוב, לעמבערג, תר"י - 1850
אור החיים, ענייני אמונה, חיברו החסיד רבי יוסף יעב"ץ, עם ביאור מעיין גנים לבעל הבני יששכר מדינוב, לעמבערג, תר"י - 1850 אור החיים, ענייני אמונה, חיברו החסיד רבי יוסף יעב"ץ, עם ביאור מעיין גנים שחיבר הרה"ק רבי צבי אלימלך מדינוב בעל הבני יששכר, לעמבערג, תר"י - 1850.

מחיר פתיחה:

100

פריט 17:
כתבי קודש מחכמי אמת, ד"ת על מועדים ועוד עניינים מרועי ומנהיגי החסידות. מהדורה ראשונה, לעמבערג, תרכ"ב - 1862.
כתבי קודש מחכמי אמת, ד"ת על מועדים ועוד עניינים מרועי ומנהיגי החסידות. מהדורה ראשונה, לעמבערג, תרכ"ב - 1862. כתבי קודש מחכמי אמת, ד"ת מלוקטים מגדולי החסידות: מרן אור שבעת הימים רבי ישראל בעש"ט, הרה"ק רבי דב בער המגיד ממעזריטש, הרה"ק רבי לוי יצחק מברדיטשוב והרה"ק רבי ישראל מקאז'ניץ. מלוקטים על :"ימים נוראים וימים טובים, וחנוכה ופורים ועל פרקי אבות ועל כמה פרשיות מחמשה חומשי תורה וכמה ליקוטים בפרד"ס ודרושים יקרים" 

מחיר פתיחה:

50

פריט 18:
דרך אמונה, על התורה (ספר שמות ויקרא), חיברו רבי מנחם מענדיל שטרן אב"ד סיגעט, מהדורה יחידה, טשערנאוויץ, תרי"ז - 1857
דרך אמונה, על התורה (ספר שמות ויקרא), חיברו רבי מנחם מענדיל שטרן אב"ד סיגעט, מהדורה יחידה, טשערנאוויץ, תרי"ז - 1857 דרך אמונה, על ספר שמות וויקרא בדרך החסידות, חיברו רבי מנחם מענדיל שטרן אב"ד סיגעט, מהדורה יחידה, טשערנאוויץ, תרי"ז - 1857.

מחיר פתיחה:

50

פריט 19:
"בית ישראל" מאת המגיד מקוזניץ (ורשה, תרל"ו)
"בית ישראל" מאת המגיד מקוזניץ (ורשה, תרל"ו) * ספר בית ישראל חידושי גפ"ת על איזה מסכתות [נדה, ברכות, עירובין, שבת, ראש השנה, סוכה, כתובות, קדושין, נדרים], מאת... כבוד קדושת שמו ישראל בהמנוח מו"ה שבתי זצ"ל מ"מ דק"ק קאזיניץ. דפוס נתן שריפטגיסער, ורשה, תרל"ו 1876. בשולי השער ברוסית: חלק 2.

מחיר פתיחה:

100

פריט 20:
אמרי נועם [ח"ב], על מועדים, חיברו הרה"ק רבי מאיר מדזיקוב, מהדורה ראשונה, קראקא, תרמ"ו - 1885
אמרי נועם [ח"ב], על מועדים, חיברו הרה"ק רבי מאיר מדזיקוב, מהדורה ראשונה, קראקא, תרמ"ו - 1885 אמרי נועם [ח"ב], דברי תורה ודרושים על המועדים בדרך החסידות, חיברו הרה"ק רבי מאיר מדזיקוב, מהדורה ראשונה, קראקא, תרמ"ו - 1885.

מחיר פתיחה:

80

פריט 21:
מקבץ [8] ספרי חסידות, ב[4] כרכים. ורשה ולובלין, 1875-1904
מקבץ [8] ספרי חסידות, ב[4] כרכים. ורשה ולובלין, 1875-1904 [8] ספרי חסידות ב[4] כרכים:

מחיר פתיחה:

100

פריט 22:
מים רבים, ליקוטים מהרה"ק מזאלטשוב, חיברו רבי נתן נטע דונר, מהדורה ראשונה, תרנ"ט - 1899
מים רבים, ליקוטים מהרה"ק מזאלטשוב, חיברו רבי נתן נטע דונר, מהדורה ראשונה, תרנ"ט - 1899 מים רבים, ליקוטים על תנ"ך ומאמרי חז"ל מהרה"ק רבי יחיאל מיכל מזאלטשוב, חיברו רבי נתן נטע הכהן דונר אב"ד קאלביעל, מהדורה ראשונה, ווארשא, תרנ"ט - 1899. עם הסכמת המהרש"ם מבערזאן ועוד.

מחיר פתיחה:

50

פריט 23:
סדורו של שבת, ענייני שבת קודש על דרך החסידות, חיברו הרה"ק רבי חיים מטשערנאביץ', לעמבערג, תרי"א - 1850
סדורו של שבת, ענייני שבת קודש על דרך החסידות, חיברו הרה"ק רבי חיים מטשערנאביץ', לעמבערג, תרי"א - 1850 סדורו של שבת. [חלק א' וב'] מאמרים בגודל קדושת השבת. חיברו הרה"ק רבי חיים מטשערנואביץ', לעמבערג, תרי"א - 1850.

מחיר פתיחה:

50

פריט 24:
שני ספרי חסידות כרוכים יחד. שפתי קדושים, לעמברג, תרמ"ד. מנחם ציון, לעמברג תרל"ח. עותק מיוחס.
שני ספרי חסידות כרוכים יחד. שפתי קדושים, לעמברג, תרמ"ד. מנחם ציון, לעמברג תרל"ח. עותק מיוחס. עותק מיוחס. שני ספרי חסידות כרוכים יחד.

מחיר פתיחה:

50

פריט 25:
אור פני משה, [ב], מאת הרה"ק משה סופר סת"ם מפשוורסק. ברדיטשוב, תרס"ד [1904]
אור פני משה, [ב], מאת הרה"ק משה סופר סת"ם מפשוורסק. ברדיטשוב, תרס"ד [1904] ספר אור פני משה, על כתובים ומשניות ואגדות, מאת הרה"ק משה בן יצחק הלוי מפאשעווירסק. דפוס חיים יעקב שעפטיל, ברדיטשוב, תרס"ד [1904].

מחיר פתיחה:

20

פריט 26:
עמוד העבודה, מאת הרה"ק ברוך מקוסוב. טשרנוביץ, תרכ"ג [1863]. מהדורה שניה
עמוד העבודה, מאת הרה"ק ברוך מקוסוב. טשרנוביץ, תרכ"ג [1863]. מהדורה שניה ספר עמוד העבודה, בחכמת הקבלה, והוא החלק השני מספר יסוד האמונה, מאת הרה"ק ברוך ב"ר אברהם מקאסוב. דפוס אליהו איגעל, טשערנאוויץ, תרכ"ג [1863].

מחיר פתיחה:

50

פריט 27:
פרי צדיק [ח"א], עה"ת ועוד חיברו רבי צדוק הכהן מלובלין, לובלין, תרס"א - 1901
פרי צדיק [ח"א], עה"ת ועוד חיברו רבי צדוק הכהן מלובלין, לובלין, תרס"א - 1901 פרי צדיק, חלק ראשון, מאמרי חסידות עמוקים עה"ת ור"ח וחנוכה, חיברו הרה"ק רבי צדוק הכהן מלובלין, לובלין, תרס"א - 1091 (שנה לאחר פטירת המחבר).

מחיר פתיחה:

100

פריט 28:
חינוך בית יהודה, על אגדות חז"ל, חיברו רבי יעקב צבי יאליש בעל מלא הרועים, מהדורה ראשונה, ווארשא, תרכ"ט - 1869
חינוך בית יהודה, על אגדות חז"ל, חיברו רבי יעקב צבי יאליש בעל מלא הרועים, מהדורה ראשונה, ווארשא, תרכ"ט - 1869 חינוך בית יהודה, ביאור אגדות חז"ל על דרך הסוד, חיברו רבי יעקב צבי יאליש בעל מלא הרועים, מהדורה ראשונה, ווארשא, תרכ"ט - 1869.

מחיר פתיחה:

50

פריט 29:
ספר סגולה! קהלת משה, מאת הרה"ק משה אליקים בריעה בנו של המגיד מקאזניץ. לובלין. [תרס"ו] 1906
ספר סגולה! קהלת משה, מאת הרה"ק משה אליקים בריעה בנו של המגיד מקאזניץ. לובלין. [תרס"ו] 1906 ספר סגולי וחשוב 'קהלת משה' מאת הרה"ק רבי משה אליקים בריעה מקוז'ניץ עם ליקוטים מאת אביו המגיד הק' רבי ישראל מקוז'ניץ.  דפוס משה שניידמעסער והאלמנה נחמה הערשענהארן. לובלין, [תרס"ו] 1906. דפוס סטראוטיפי של הוצאת לובלין תרס"ה.

מחיר פתיחה:

100

פריט 30:
[4] ספרי חסידות, ליקוטי מדרשים וביאור תפילות, בכרך אחד. ורשה, תרל"ח-תרמ"א [1878-1881]
[4] ספרי חסידות, ליקוטי מדרשים וביאור תפילות, בכרך אחד. ורשה, תרל"ח-תרמ"א [1878-1881] * עבודת ישראל, מאת הרה"ק המגיד רבי ישראל מקאזניץ. דפוס עקיבא פרענקיל, ורשה, תרל"ח [1878]. צה דף, 21 ס"מ. על-פי הוצאת למברג 1875. 

מחיר פתיחה:

80

פריט 31:
שו"ת עצי חיים, על ד' חלקי שו"ע, חיברו הגה"ק רבי חיים צבי טייטלבוים אב"ד סיגעט, מהדורה ראשונה, סיגעט, תרצ"ט - 1939
שו"ת עצי חיים, על ד' חלקי שו"ע, חיברו הגה"ק רבי חיים צבי טייטלבוים אב"ד סיגעט, מהדורה ראשונה, סיגעט, תרצ"ט - 1939 שו"ת עצי חיים, על ד' חלקי שו"ע, חיברו הגה"ק רבי חיים צבי טייטלבוים אב"ד סיגעט, מהדורה ראשונה, סיגעט, תרצ"ט - 1939. כרוך עם עצי חיים על הלכות מקוואות סיגעט, תרצ"ט - 1939.

מחיר פתיחה:

50

פריט 32:
שלחן העזר, חלק א, מאת רבי יצחק צבי לעבאוויטש. דעעש, תרפ"ט. מהדורה ראשונה
שלחן העזר, חלק א, מאת רבי יצחק צבי לעבאוויטש. דעעש, תרפ"ט. מהדורה ראשונה ספר שלחן העזר, ח"א, ועל השלחן פרוסה שמלה לצבי, מאת רבי יצחק צבי ליבוביץ רבה של טשאפ והגליל. 

מחיר פתיחה:

50

פריט 33:
עותק מיוחס! תולדות יעקב יוסף, מאמרי חסידות עה"ת, חיברו הרה"ק רבי יעקב יוסף מפולנאה, ירושלים, תשכ"ו - 1966
עותק מיוחס! תולדות יעקב יוסף, מאמרי חסידות עה"ת, חיברו הרה"ק רבי יעקב יוסף מפולנאה, ירושלים, תשכ"ו - 1966 תולדות יעקב יוסף, מאמרי חסידות על סדר פרשיות התורה, חיברו הרה"ק רבי יעקב יוסף מפולנאה תלמיד הבעש"ט, ירושלים, תשכ"ו - 1966 (מהדורת צילום של מהדורה ראשונה, קארעץ, תק"מ - 1780).

מחיר פתיחה:

80

פריט 34:
אמרי יהושע, חלקים א-ב, מאת הרה"ק אורי יהושע אשר אלחנן מפוריסוב. פיעטרקוב, תרפ"ו-תרפ"ז (1926-1927). כרוך עם שערי תורה, פאדגורזע, תרס"ד (1904)
אמרי יהושע, חלקים א-ב, מאת הרה"ק אורי יהושע אשר אלחנן מפוריסוב. פיעטרקוב, תרפ"ו-תרפ"ז (1926-1927). כרוך עם שערי תורה, פאדגורזע, תרס"ד (1904) כרוכים יחד:

מחיר פתיחה:

50

פריט 35:
צוואה מאת האדמו"ר מפילץ רבי פנחס מנחם אלעזר. מהדורה שניה, בהוצאת נכדי האדמו"ר מגור, תש"ז [1947]
צוואה מאת האדמו"ר מפילץ רבי פנחס מנחם אלעזר. מהדורה שניה, בהוצאת נכדי האדמו"ר מגור, תש"ז [1947] צוואה מאת אדמו"ר הרב הצדיק הקדוש תפארת ישראל סבא קדישא מרן פנחס מנחם אלעזר פילץ. הובא לדפוס ע"י רבי שמעון נפתלי אלתר ורבי אריה לייב היינה, נכדי האדמו"ר ה'אמרי אמת' מגור. [דפוס שרגא וינפלד], ירושלים, תש"ז [1947].

מחיר פתיחה:

30

פריט 36:
אמרי קדוש מהר"ק רבי אורי מסטרעליסק, סעקעלהיד, שנות הארבעים (ת"ש... 194...)
אמרי קדוש מהר"ק רבי אורי מסטרעליסק, סעקעלהיד, שנות הארבעים (ת"ש... 194...) אמרי קדוש, ד"ת מהרה"ק רבי אורי מסטרעליסק תלמיד רבי אלימלך מליעז'נסק רבי שלמה מקארלין, סעקעלהיד, שנות הארבעים של המאה הקודמת, בדפוס אלמנת שבתי קאהן. 

מחיר פתיחה:

50

פריט 37:
מבשר טוב, ליקוטים מהרה"ק מרימאנוב, פאדגורזע (קראקא), מהדורה ראשונה, תר"ס - 1900
מבשר טוב, ליקוטים מהרה"ק מרימאנוב, פאדגורזע (קראקא), מהדורה ראשונה, תר"ס - 1900 מבשר טוב, ליקוטי ד"ת מהרה"ק רמ"מ מרימאנוב, ותולדות תלמידו וממלא מקומו רבי צבי הירש, חיברו החסיד רבי גרשון קאמלהאר מטארנא (אביו של רבי יקותיאל אריה כותב דברי ימי תנועת החסידות), פאדגורזע שעל יד קראקא, מהדורה ראשונה, תר"ס - 1900.

מחיר פתיחה:

80

פריט 38:
אגרות קודש מארץ הקודש, מאורעות תלמידי הבעל שם טוב. הישוב באה''ק בשנת תקל''ז - תקל''ח. בארדיוב, תרפ''ז 1927
אגרות קודש מארץ הקודש, מאורעות תלמידי הבעל שם טוב. הישוב באה''ק בשנת תקל''ז - תקל''ח. בארדיוב, תרפ''ז 1927 "אגרות קודש מארץ הקודש, ממאורעות הישוב באה''ק בשנות תקל''ז - תקל''ח. שנכתבו מאת חבורתא קדישתא מארי דארעי דישראל". הרה''ק רבי מנחם מענדל מויטפסק זצ''ל הרה''ק רבי אברהם מקאליסק והרה''ק רבי ישראל פאליצקר.

מחיר פתיחה:

20

פריט 39:
הגדה של פסח: ארבע יסודות וארבע עמודי עולם. אמסטרדם, תקמ"ג (1783)
הגדה של פסח: ארבע יסודות וארבע עמודי עולם. אמסטרדם, תקמ"ג (1783) הגדה של פסח ארבע יסודות וארבע עמודי עולם: יסוד היראה, יסודה האהבה, יסוד העבודה ויסוד הברכה. פירוש ודינים מלוקטים ומתורגמים ליידיש, מאת רבי אלחנן שנייטיך מהאג. הסכמות רבי שאול מאמסטרדם, רבי שאול מהאג ורבי אריה ליב מראטרדם. 

מחיר פתיחה:

100

פריט 40:
הגדה של פסח, עם הלכות בלשון אשכז, קארלסרוא, תק"ן - 1790 בערך
הגדה של פסח, עם הלכות בלשון אשכז, קארלסרוא, תק"ן - 1790 בערך הגדה של פסח, עם הלכות בלשון אשכז, קארלסרוא, תק"ן - 1790 בערך.

מחיר פתיחה:

180

פריט 41:
סליחות מכל השנה. לונדון, תק"ל [1770]
סליחות מכל השנה. לונדון, תק"ל [1770] סליחות מכל השנה, כמנהג ק"ק ולין פיהם אונגירן ומערהרין. דפוס איצק בן ידידי' סג"ל, משה בן גרשון ויעקב בן יששכר כ"ץ, נדפס בבית וויליאם טוק, לונדון, תק"ל [1770].

מחיר פתיחה:

100

פריט 42:
תורת הבית הארוך להרשב"א, עם בדק הבית לרבינו אהרן הלוי ועם משמרת הבית. וינה, תקע"א [1811]
תורת הבית הארוך להרשב"א, עם בדק הבית לרבינו אהרן הלוי ועם משמרת הבית. וינה, תקע"א [1811] תורת הבית הארוך להרשב"א... אשר בנה... רבינו שלמה בן אדרת... ועל צבאו ... רבינו אהרן הלוי... הבא להראות את בדק הבית, ובא רעהו... נצב על משמרת הבית. נדפס ראשונה בוונציא... נדפס פעם שנית בברלין... נדפס כעת פה. דפוס געארג הראשאנצקיא, וינה, תקע"א [1811].

מחיר פתיחה:

10

פריט 43:
[3] ספרים מאת רבינו הרמח"ל כרוכים יחד, ווארשא, תקצ"ז - 1837
[3] ספרים מאת רבינו הרמח"ל כרוכים יחד, ווארשא, תקצ"ז - 1837 [3] ספרים מאת רבינו משה חיים לוצאטו - רבנו הרמח"ל, כרוכים יחד.  ווארשא, תקצ"ז - 1837.

מחיר פתיחה:

80

פריט 44:
היכל הקדש, מאת רבי משה אלבז. אמשטרדם, תי"ג [1653]. מהדורה ראשונה. עותק מיוחס
היכל הקדש, מאת רבי משה אלבז. אמשטרדם, תי"ג [1653]. מהדורה ראשונה. עותק מיוחס היכל הקדש. לבאר סדר תפילות כל השנה על דרך הקבלה, [מאת רבי משה בר מיימון המכונה אלבאז]. הביא לדפוס המקובל רבי יעקב ששפורטש, עם מספר הגהות מאת המקובל רבי אהרן הסבעוני. אמשטרדם, תי"ג [1653]. מהדורה ראשונה.

מחיר פתיחה:

500

פריט 45:
שערי דורא, עם הסכמת סנגורן של ישראל הרה"ק רבי לוי יצחק מברדיטשוב. זאסלב, מיידן, תקס"ז [1807]. נדיר !
שערי דורא, עם הסכמת סנגורן של ישראל הרה"ק רבי לוי יצחק מברדיטשוב. זאסלב, מיידן, תקס"ז [1807]. נדיר ! ספר שערי דורא הנקרא איסור והיתר. דפוס אליעזר בן יעקב רובלינקר ודוד בן משה, זאסלב, מיידן, תקס"ז [1807]. במהדורה זו נוספו לראשונה הגהות המהרש"ל והסכמת הרה"ק רבי לוי יצחק מברדיטשוב.

מחיר פתיחה:

50

פריט 46:
נדיר - יקר המציאות ! שני ספרים בכרך אחד: 'בית הלוי ותורת הבית' ו'חידושי מהריב"ץ'. אוסטרהא, תקע"ח
נדיר - יקר המציאות ! שני ספרים בכרך אחד: 'בית הלוי ותורת הבית' ו'חידושי מהריב"ץ'. אוסטרהא, תקע"ח שני ספרים כרוכים יחד:

מחיר פתיחה:

150

פריט 47:
כל בו. ויניציה, שכ"ז [1567]
כל בו. ויניציה, שכ"ז [1567] ספר כל בו, דרא ביה כולא ביה, ספר מנהגים ודינים לכל השנה. דפוס זורזי די קבאלי, ויניציה, שכ"ז [1567].

מחיר פתיחה:

500

פריט 48:
סדר היום, מאת רבי משה בן מכיר. פולנאה ברדיצ'ב [?], תקס"ו [1806]
סדר היום, מאת רבי משה בן מכיר. פולנאה ברדיצ'ב [?], תקס"ו [1806] סדר היום, והוא פירוש על התפלות על דרך פרד"ס. פולנאה [ברדיצ'ב ?], תקס"ו [1806]. 

מחיר פתיחה:

200

פריט 49:
ספר בראשית, עם פירוש רש"י ואברבנאל ועם פירוש 'החצר החדשה' מאת רבי שאול אמסטרדם. אמסתרדם, תקכ"ח [1768]. מהדורה יחידה לביאור 'החצר החדשה'
ספר בראשית, עם פירוש רש"י ואברבנאל ועם פירוש 'החצר החדשה' מאת רבי שאול אמסטרדם. אמסתרדם, תקכ"ח [1768]. מהדורה יחידה לביאור 'החצר החדשה' ספר בראשית, חמשה חומשי תורה והוא תקון סופרים, עם פירוש רש"י ופירוש הרב דון יצחק אברבנאל ועם חידושי רבי שאול אב"ד ור"מ אמסטרדם. עם ההפטרות כמנהג קהלות אשכנזים וספרדים. דפוס ליב זוסמנש, אמסטרדם, תקכ"ח [1768].

מחיר פתיחה:

50

פריט 50:
ספר יסוד: עמק הלכה וטעם מן, מאת הדיין מלבוב, רבי מנחם מנלי סגל. פרנקפורט דאודר, [תצ"ו, 1736]
ספר יסוד: עמק הלכה וטעם מן, מאת הדיין מלבוב, רבי מנחם מנלי סגל. פרנקפורט דאודר, [תצ"ו, 1736] חיבורים נחמדים על התורה כתובים... שמעתת' ואגדתא, שם האחד עמק הלכה שמדבר בעומקו של הלכה, שם השני טעם מן נעימ' אמרי' מילי דאגדתא.. [מאת] הרב... מנחם מנלי ב"מ ברוך סגל, שמו נודע בשערים בחיבורו זרע ברוך. [דפוס מיכל גאטשלק?], פרנקפורט דאודר, [תצ"ו, 1736]

מחיר פתיחה:

120