English

מכירה 14 ספרי חסידות, מכתבי רבנים וצדיקים, ספרי יסוד, יודאיקה, יינות, ועוד

Days

Hrs

Min

Sec

תצוגה:

פריט 6:
קול הרמ"ז, על המשניות, מאת רבי משה זכות. מהדורה ראשונה. אמשטרדם, תע"ט [1719]
קול הרמ"ז, על המשניות, מאת רבי משה זכות. מהדורה ראשונה. אמשטרדם, תע"ט [1719] ספר קול הרמ"ז, פירוש על המשניות ופי' לפירושים של רבי עובדיה מברטנורה וכמה השגות והגהות על פי' התי"ט, ובשארי פוסקים, בנסתר ובנגלה, מאת רבי משה זכותא. דפוס שלמה כ"ץ פרופס, אמשטרדם, תע"ט [1719].

מחיר פתיחה:

50

פריט 7:
מהדורה ראשונה! מכלול יופי על מגלת קהלת, פירושים בנגלה ובנסתר, מאת רבי אליהו בעל שם. אמסטרדם, תנ"ה [1695]
מהדורה ראשונה! מכלול יופי על מגלת קהלת, פירושים בנגלה ובנסתר, מאת רבי אליהו בעל שם. אמסטרדם, תנ"ה [1695] ספר מכלול יופי, פירוש על קהלת [עם הפנים] בנגלה ובנסתר, מאת רבי אליה אשכנזי בעל ש"ם אב"ד ור"מ בק"ק ווערמיישא, ב"ר משה לואנץ. אמסטרדם, תנ"ה [1695]. מהדורה ראשונה.

מחיר פתיחה:

350

פריט 8:
[זוהר הרקיע] קול ברמה. מאת הרב הקדוש המקובל רבי יעקב צמח. קארעץ, תקמ"ה [1785]. מהדורה ראשונה
[זוהר הרקיע] קול ברמה. מאת הרב הקדוש המקובל רבי יעקב צמח. קארעץ, תקמ"ה [1785]. מהדורה ראשונה קול ברמה, פירוש על האידרא רבה ונלוה אליו פירוש אדרא זוטא, חלק ב. דפוס יאהן אנטאן קריגר, קארעץ, תקמ"ה [1785]. 

מחיר פתיחה:

150

פריט 9:
עין פנים בתורה, ע' תירוצים על קושית הזוה"ק, מהדורה ראשונה ונדירה, ווארשא, תקנ"ז 1797
עין פנים בתורה, ע' תירוצים על קושית הזוה"ק, מהדורה ראשונה ונדירה, ווארשא, תקנ"ז 1797 עין פנים בתורה, שבעים פנים לתרץ קושיית הזוה"ק מדוע פותחת התורה באות ב' ולא א'. חיברו רבי אברהם ב"ר יחיאל מיכל מלאסק, מהדורה ראשונה ונדירה ביותר, ווארשא, תקנ"ז 1797.

מחיר פתיחה:

150

פריט 10:
אגרת הצופה, על יסודי הרב אלפס, על תרי"ג מצוות ועל תורת האר"י. מאת אברהם ב"ר אליעזר ליפמן [ליכטנשטיין]. ביאליסטוק, תקס"ו. מהורה ראשונה ונדירה
אגרת הצופה, על יסודי הרב אלפס, על תרי"ג מצוות ועל תורת האר"י. מאת אברהם ב"ר אליעזר ליפמן [ליכטנשטיין]. ביאליסטוק, תקס"ו. מהורה ראשונה ונדירה ספר אגרת הצופה, על יסודי הרב אלפס וסוגיות פסקיו, מצות עשה ול"ת דאורייתא, ד"ס, גם יביט לקדושת התורה לבארה בחרוזה ומציץ מחרכי גווית האר"י. מאת רבי אברהם ב"ר אליעזר ליפמן [ליכטנשטיין]. דפוס אהרן הלוי הורוויץ, ביאליסטוק, תקס"ו [1806]. מהדורה ראשונה. נדיר.

מחיר פתיחה:

200

פריט 11:
זהר חדש, דפוס ישראל ב"ק, ברדיטשב, תקפ"ה - 1825. הסכמות חשובות
זהר חדש, דפוס ישראל ב"ק, ברדיטשב, תקפ"ה - 1825. הסכמות חשובות זהר חדש, עה"ת, נ"ך ותיקונים. להתנא האלוקי רבי שמעון בר יוחאי, דפוס רבי ישראל ב"ק, עם הסכמת הרה"ק רבי ישראל מפיקוב בן הרה"ק רבי לוי יצחק מברדיטשוב בעל הקדושת לוי. ברדיטשוב, תקפ"ה - 1825.

מחיר פתיחה:

10

פריט 12:
תקוני הזהר, [רוסיה-פולין], [תק"ץ 1830 בערך]. 'דובנא' - כנראה זיוף
תקוני הזהר, [רוסיה-פולין], [תק"ץ 1830 בערך]. 'דובנא' - כנראה זיוף תקוני הזהר, בתוספת מרובה על הראשונים מוגה ומסודר... עוד נמצא ביאורים וכללים מהאר"י. בדף השער נרשם 'נדפס פה ק"ק דובנא' - כנראה זיוף. 

מחיר פתיחה:

150

פריט 13:
פרי יצחק, ביאור תרי"ג מצות ברמז, מאת רבי יצחק ב"ר צבי הירש אב"ד שקוד. וילנה, תקצ"ד 1834
פרי יצחק, ביאור תרי"ג מצות ברמז, מאת רבי יצחק ב"ר צבי הירש אב"ד שקוד. וילנה, תקצ"ד 1834 ספר פרי יצחק, כולל ביאור תרי"ג מצות ברמז (סידור כל מצות עשה כנגד כל אחד מאברי הגוף, וסידור כל מצות לא תעשה כנגד כל אחד מהגידים), מאת רב דק"ק שקוד, רבי יצחק ב"ר צבי הירש. דפוס השותפים דק"ק וולינא והוראדנא מנחם מן בן ברוך ושמחה זימל בן מנחם נחום, וילנה, תקצ"ד 1834.

מחיר פתיחה:

150

פריט 14:
הזהר של הרה"ק רבי פנחס מקונטיקובזה. זוה"ק חומש בראשית, דפוס האלמנה והאחים ראם, וילנא, תרמ"ב - 1842.
הזהר של הרה"ק רבי פנחס מקונטיקובזה. זוה"ק חומש בראשית, דפוס האלמנה והאחים ראם, וילנא, תרמ"ב - 1842. עותק מיוחס! ספר הזוה"ק מהתנא האלוקי רבי שמעון בר יוחאי, על חומש בראשית, נדפס בדפוס האלמנה והאחים ראם, וילנא, תרמ"ב - 1842. 

מחיר פתיחה:

10

פריט 15:
שערי ציון, מאת רבי נתן נטע ב"ר משה הנובר. [יאס, תר"ג 1843]
שערי ציון, מאת רבי נתן נטע ב"ר משה הנובר. [יאס, תר"ג 1843] ספר שערי ציון, עם עברי טייטש שחבר הרב הכולל המקובל אלקי קבי נתן נטע בן הקדוש רבי משה הנובר זצ"ל הי"ד אשכנזי תלמיד הרב רבי חיים וויטל זלה"ה. בדף השער: "כמו שנדפס בתחילה בווין, בשנת ש'ערי ציון' אשר' אהבת לפ"ק [תק"ן]".  [דפוס ישראל אברהם סג"ל, יאס, תר"ג 1843].

מחיר פתיחה:

50

פריט 16:
עשרה מאמרות, מאמרי מחשבה וקבלה, חיברו רבינו מנחם עזריה מפאנו, לעמברג, תרי"ח - 1858
עשרה מאמרות, מאמרי מחשבה וקבלה, חיברו רבינו מנחם עזריה מפאנו, לעמברג, תרי"ח - 1858 עשרה מאמרות, מאמרי מחשבה וקבלה עמוקים, חיברו רבינו מנחם עזריה מפאנו, עם פירוש יד יהודה לרבי יהודה לייב אב"ד מגנצא, לעמברג, תרי"ח - 1858.

מחיר פתיחה:

50

פריט 17:
ספר הגלגולים, מאת רבינו חיים ויטאל. [יוהניסבורג, פרוסיה], [תרי"ט 1859]
ספר הגלגולים, מאת רבינו חיים ויטאל. [יוהניסבורג, פרוסיה], [תרי"ט 1859] ספר הגלגולים, מהרב הגדול מוה' חיים ויטאל. המדפיס חיים אריה, [יוהניסבורג, פרוסיה], [תרי"ט 1859]. 

מחיר פתיחה:

80

פריט 18:
מלאכי קדש, שיר היחוד לבני משה ותוכחת מוסר, ירושלים, [תרכ"ב 1862]
מלאכי קדש, שיר היחוד לבני משה ותוכחת מוסר, ירושלים, [תרכ"ב 1862] ספר מלאכי קדש, שיר היחוד אשר תקנו בני משה, עם תוכחת מוסר, אגרת הרמב"ן, תפלה מסדר היום, עשרה מזמורים שהתקין השל"ה לאומרם בכל יום, פסוקי בטחונות, זמר בר יוחאי ופירוש מבעש"ט. דפוס ישראל ב"ק, ירושלים, [תרכ"ב 1862].

מחיר פתיחה:

20

פריט 19:
תקוני הזוהר, עם פירוש כסא מלך. למברג, תרכ"ה 1864. עם הגהות בכתב יד ספרדי רהוט
תקוני הזוהר, עם פירוש כסא מלך. למברג, תרכ"ה 1864. עם הגהות בכתב יד ספרדי רהוט ספר תקוני הזהר שחיבר התנא האלקי רבי שמעון בן יוחאי, עם פירוש כסא מלך מאת רבי שלום בוזאגלו. דפוס M. F. Poremba, למברג, תרכ"ה 1864. עם עשרות תיקונים והערות בכתב יד ספרדי רהוט, שנכתבו החל משנת תרכ"ח [1868].

מחיר פתיחה:

100

פריט 20:
עותק מיוחס !! מקבץ [4] ספרים בכרך אחד: שו"ת מן השמים [אונגוואר 1868], גילגולי נשמות [למברג 1865], מגלת סתרים [למברג 1862], וזכירה וענייני סגולות [למברג 1867]
עותק מיוחס !! מקבץ [4] ספרים בכרך אחד: שו"ת מן השמים [אונגוואר 1868], גילגולי נשמות [למברג 1865], מגלת סתרים [למברג 1862], וזכירה וענייני סגולות [למברג 1867] העותק האישי המיוחס של הרה"ק רבי אליהו פרענקל אדמו"ר ואב"ד לעוועלעק, ובנו הגה"ק רבי יצחק אב"ד חוסט ! [4] ספרים כרוכים יחד:

מחיר פתיחה:

100

פריט 21:
מיניאטורי ! תקוני הזהר. יוזעפאף, תרכ"ח [1868]. עם חתימות וחותמות בעלים עתיקות
מיניאטורי ! תקוני הזהר. יוזעפאף, תרכ"ח [1868]. עם חתימות וחותמות בעלים עתיקות ספר תקוני הזהר, מוגה ומדוקדק כתקוני זוהר דפוס קושטאנדינא אשר הוגה ע"י הרב המקובל כמוהר"ר יעקב ווילנא ירושלמי. גם הוספנו על הגליון הרבה הגהות מהרב יעקב הנ"ל. דפוס האחים שלמה וברוך [זצר] ושותפם יחזקאל [רנר], יוזעפאף, תרכ"ח [1868]. 

מחיר פתיחה:

150

פריט 22:
ספר הכונות לאר"י ז"ל, עם הגהות רבי פתחיה. מהדורה שנייה. [ורשה? תר"ל?]. עם הגהות בכתב יד
ספר הכונות לאר"י ז"ל, עם הגהות רבי פתחיה. מהדורה שנייה. [ורשה? תר"ל?]. עם הגהות בכתב יד ספר הכונות להרב האלקי הקדוש כמוהר"ר יצחק לוריא זצוק"ל, סודות נעלמות על התפלות וחיבוט הקבר ופשטים רבים מתוקים. נדפס פעם שנית עם ההגהות מהגאון מהור"ר פתחיה אב"ד ור"מ דק"ק פרנקפורט דמיין, כמו שנדפס בק"ק יעסניץ,   [ורשה? תר"ל 1870?].

מחיר פתיחה:

10

פריט 23:
עותק מיוחס. ראשית חכמה, לרבי אליהו די ווידאש, למבערג, תרכ"ג – 1863
עותק מיוחס. ראשית חכמה, לרבי אליהו די ווידאש, למבערג, תרכ"ג – 1863 ראשית חכמה, ספר מוסר קבלי המעורר לקדושה ותשובה, חיברו רבי אליהו די ווידאש, תלמידו של הרמ"ק, רבי אליהו חיבר את הספר בכדי שישמש שער לבאים ללמוד את תורת הסוד, על משקל הפסוק: "ראשית חכמה יראת השם", כרמז לכך שקודם שבאים לעסוק בענייני קבלה על הלומד להיות ירא שמיים.

מחיר פתיחה:

30

פריט 24:
דעת תבונות, עם מאמר הגאולה, מאת רבינו הרמח"ל. ורשה, תרמ"ט 1899. מהדורה ראשונה
דעת תבונות, עם מאמר הגאולה, מאת רבינו הרמח"ל. ורשה, תרמ"ט 1899. מהדורה ראשונה ספר דעת תבונות, הנקרא מאמר הויכוח, מכבוד הרב מורינו משה חיים לוצאטו. יצא עתה זה ראשונה לאור מהעתקה שהועתקה בפאדובה. נלוה עליו מאמר הגאולה ובסופו תפלה וט"ו שירים ופירושם לליל התקדש חג הפסח, הכל מעצם כ"י קודשו של הגאון החסיד הרמ"ח ז"ל. דפוס יוסף אונטערהענדלער, ורשה, תרמ"ט 1899.

מחיר פתיחה:

10

פריט 25:
בניהו בן יהוידע (ב"ח), כוונות קבליות, חיברו רבי חיים שאול דוויק ורבי אליהו יעקב לעג'ימי, מהדורה ראשונה, ירושלים, תרע"א - 1911
בניהו בן יהוידע (ב"ח), כוונות קבליות, חיברו רבי חיים שאול דוויק ורבי אליהו יעקב לעג'ימי, מהדורה ראשונה, ירושלים, תרע"א - 1911 בניהו בן יהוידע (ב"ח) וספר כוונות פרטיות, כוונות קבליות ותיקונים לעוונות ע"פ כתבי האריז"ל והרש"ש, חיברו רבי חיים שאול הכהן דוויך ורבי אליהו יעקב לעגי'מי, מהדורה ראשונה, ירושלים, תרע"א - 1911.

מחיר פתיחה:

10

פריט 26:
ספר תלמוד עשר הספירות לאדמו"ר בעל הסולם מוהרי"ל אשלג, מהדורת סטנסיל. ירושלים, תרצ"ז [1937]
ספר תלמוד עשר הספירות לאדמו"ר בעל הסולם מוהרי"ל אשלג, מהדורת סטנסיל. ירושלים, תרצ"ז [1937] ספר תלמוד עשר הספירות, שיעור ב' – כולל הקדמה חשובה וארוכה, מאת כ"ק אדמו"ר רבי יהודה הלוי אשלג 'בעל הסולם' על הזוהר והתיקונים, מגדולי מקובלי ומכווני הדור. דפוס חורב. ירושלים, תרצ"ז -1937.

מחיר פתיחה:

50

פריט 27:
ספר הזוה"ק (ג"כ), בהוצאת ראם, ווילנא, תרצ"ז - 1937
ספר הזוה"ק (ג"כ), בהוצאת ראם, ווילנא, תרצ"ז - 1937 ספר הזוה"ק להתנא האלוקי רבי שמעון בר יוחאי, ג' כרכים, בהוצאת ראם, ווילנא, תרצ"ז - 1937.

מחיר פתיחה:

10

פריט 28:
ספר רזיאל המלאך, מספרי הקבלה הקדומים ביותר, גראסווארדיין, תש"ד - 1944
ספר רזיאל המלאך, מספרי הקבלה הקדומים ביותר, גראסווארדיין, תש"ד - 1944 ספר רזיאל המלאך, מספרי הקבלה הקדומים ביותר, מיוחס לאדם הראשון, נדפס בגראסווארדיין ע"י רבי בנימין זאב רובינשטיין, תש"ד - 1944.

מחיר פתיחה:

10

פריט 29:
עותק מיוחס: טהרת הקודש. זאלקווא, תקס"ד [1804]. העותק האישי של האדמו"ר רבי אלימלך אלטר פאנעט מדעש בורו פארק
עותק מיוחס: טהרת הקודש. זאלקווא, תקס"ד [1804]. העותק האישי של האדמו"ר רבי אלימלך אלטר פאנעט מדעש בורו פארק ספר טהרת הקודש, פירושים והגהות הגר"א על התוספתא סדר טהרות מאת רבי מאיר ב"ר אליעזר מווילנה. דפוס מרדכי רבין שטיין, מהדורה ראשונה. זאלקווא, תקס"ד [1804].

מחיר פתיחה:

300

פריט 30:
בחיי המחבר ! לבושי שרד, על שו"ע יור"ד, להרה"ק בעל הערבי נחל, מהדורה ראשונה, מאהלוב, תקע"ב - 1812.
בחיי המחבר ! לבושי שרד, על שו"ע יור"ד, להרה"ק בעל הערבי נחל, מהדורה ראשונה, מאהלוב, תקע"ב - 1812. לבושי שרד, על שולחן ערוך יורה דעה, להרה"ק בעל הערבי נחל, מהדורה ראשונה (נדפס בחיי המחבר), מאהלוב, תקע"ב - 1812.

מחיר פתיחה:

250

פריט 31:
מאור עינים עם ישמח לב על אגדות הש"ס. חיברו הרה"ק רבי מנחם נחום מטשערנאביל, תר"ח - 1848. חתימות בעלים חשובות
מאור עינים עם ישמח לב על אגדות הש"ס. חיברו הרה"ק רבי מנחם נחום מטשערנאביל, תר"ח - 1848. חתימות בעלים חשובות מאור עינים עם ישמח לב על אגדות הש"ס. חיברו הרה"ק רבי מנחם נחום מטשערנאביל, תר"ח - 1848.

מחיר פתיחה:

150

פריט 32:
הדפסה ראשונה מספרי הרה"ק מאפטא. תורת אמת. לעמברג, תרי"ד [1854]
הדפסה ראשונה מספרי הרה"ק מאפטא. תורת אמת. לעמברג, תרי"ד [1854] ספר תורת אמת, אשר חיבר מו"ה אברהם יהושיע העשיל זצ"ל אשר הי' אב"ד דק"ק אפטא ומעזיבוז ויאס ושאר קהלות. דפוס ראשון. לעמברג, תרי"ד [1854].

מחיר פתיחה:

120

פריט 33:
'איזה לצים הדפיסו דברים של הבל'. ליקוטי רב האי גאון, עם פירוש נר ישראל מאת המגיד מקוזניץ, ודברים המיוחסים לרבי פנחס מקוריץ, אשר הוגדרו ע"י הרה''ק מקומרנא כ"דברים שקריים שמקורם במדפיסים לצים". נדיר
'איזה לצים הדפיסו דברים של הבל'. ליקוטי רב האי גאון, עם פירוש נר ישראל מאת המגיד מקוזניץ, ודברים המיוחסים לרבי פנחס מקוריץ, אשר הוגדרו ע"י הרה''ק מקומרנא כ"דברים שקריים שמקורם במדפיסים לצים". נדיר ליקוטי רב האי גאון עם פירוש נר ישראל, פירוש נפלא בחידושי תורה ורזין עילאין סודות עמוקות ונוראות, מאת רבינו הגאון האמתי הצדיק המפורסם פועל ישועות מו"ה ישראל זצלה"ה מ"מ דק"ק קאזיניץ, עם כתבי רבי פנחס מקוריץ , ועם חידושי הלכות מרבי יעקב יצחק "היהודי הקדוש" מפשיסחא. [לבוב?, אחרי תרי"ג 1853].

מחיר פתיחה:

100

פריט 34:
מאוצר הספרים של ישיבת חכמי לובלין! חסד לאברהם, מאת הרה"ק רבי אברהם המלאך, לעמברג, תרי"ח - 1858
מאוצר הספרים של ישיבת חכמי לובלין! חסד לאברהם, מאת הרה"ק רבי אברהם המלאך, לעמברג, תרי"ח - 1858 חסד לאברהם, אמרות טהורות על התורה, חיברו הרה"ק רבי אברהם המלאך בן הרה"ק רבי דב בער המגיד הק' ממעזריטש, לעמברג, תרי"ח - 1858.

מחיר פתיחה:

120

פריט 35:
מהדורה ראשונה! קול שמחה, חדושי תורה מאת הרה"ק שמחה מפרשיסחא. דפוס הירש זולצבאך, [ברעסלויא?], תרי"ט [1859]
מהדורה ראשונה! קול שמחה, חדושי תורה מאת הרה"ק שמחה מפרשיסחא. דפוס הירש זולצבאך, [ברעסלויא?], תרי"ט [1859] ספר קול שמחה, חדושי תורה מאת האדמו"ר הרב הגדול והקדוש רבי שמחה בונם מפרשיסחא, אשר העתיקו מפיו תלמידיו, וגם מעט מחדושי פלפולו. דפוס הירש, זולצבאך, [ברעסלויא?], תרי"ט [1859].

מחיר פתיחה:

400

פריט 36:
שבחי הבעש"ט, מעשיות וסיפורים מהבעש"ט הק', חיברו רבי דב בער ב"ר שמואל מלינץ, ווארשא, תר"ל - 1870
שבחי הבעש"ט, מעשיות וסיפורים מהבעש"ט הק', חיברו רבי דב בער ב"ר שמואל מלינץ, ווארשא, תר"ל - 1870 שבחי הבעש"ט, מעשיות ועובדות בגודל שגב קדושת אור שבעת הימים העשל שם טוב הקדוש, חיברו רבי דב בער מלינץ חתנו של רבי אלכסנדר שוחט - סופרו של הבעש"ט. ווארשא, תר"ל - 1870 (בערך, ע"פ הביבליוגרפיה של הספר העברי).

מחיר פתיחה:

50

פריט 37:
חסידי נדיר ! משניות כב ונקי, סדר לימוד לאבלים, כפי המקובל מהרה"ק השר שלום מבעלזא. לעמברג, [תרל"ב] 1872
חסידי נדיר ! משניות כב ונקי, סדר לימוד לאבלים, כפי המקובל מהרה"ק השר שלום מבעלזא. לעמברג, [תרל"ב] 1872 סדר משניות כב ונקי, עם פירוש רע"ב ועם עם עברי טייטש נר נשמה על פי אלפא ביתא, דיני קדיש יתום - יארצייט וקדיש דרבנן, כפי שסידר הרה"ק רבי שלום רוקח ה'שר שלום' מבעלזא. לעמברג, 1872.

מחיר פתיחה:

100

פריט 38:
אגרא דפרקא, מאת הרה"ק הבני יששכר מדינוב. למברג, תר"מ 1880
אגרא דפרקא, מאת הרה"ק הבני יששכר מדינוב. למברג, תר"מ 1880 ספר אגרא דפרקא, מאת הרה"ק רבי צבי אלימלך אב"ד דק"ק דינוב. דפוס צבי הירש שטיללער. למברג, תר"מ 1880.

מחיר פתיחה:

50

פריט 39:
בחיי המחבר ! סידור לב שמח, להרה"ק רבי חנוך העניך דב מאלעסק, לעמבערג, תרמ"ג - 1883.
בחיי המחבר ! סידור לב שמח, להרה"ק רבי חנוך העניך דב מאלעסק, לעמבערג, תרמ"ג - 1883. בחיי המחבר ! סידור לב שמח, סדר התפילות לכל השנה עם ביאור על דרך העבודה, מאת הרה"ק רבי חנוך העניך דב מאלעסק חתן הרה"ק השר שלום מבעלזא, א-ג, מהדורה שנייה (?), לעמבערג, תרמ"ג - 1883.

מחיר פתיחה:

300

פריט 40:
[2] ספרים - 'אמרי שפר', מאת הרה"ק רבי נפתלי מרופשיץ, וחידושי מקדושי עליון. וספר 'אמת ליעקב' מאת הרה"ק רבי יעקב יאליש. מהדורות ראשונות. למברג, תרמ"ד 1884.
[2] ספרים - 'אמרי שפר', מאת הרה"ק רבי נפתלי מרופשיץ, וחידושי מקדושי עליון. וספר 'אמת ליעקב' מאת הרה"ק רבי יעקב יאליש. מהדורות ראשונות. למברג, תרמ"ד 1884. [2] ספרים כרוכים יחד:

מחיר פתיחה:

120

פריט 41:
שאילת יעב"ץ [ב"ח], לרבי יעקב עמדין - היעב"ץ, לעמבערג, תרמ"ד - 1884. עותק מיוחס.
שאילת יעב"ץ [ב"ח], לרבי יעקב עמדין - היעב"ץ, לעמבערג, תרמ"ד - 1884. עותק מיוחס. שאילת יעב"ץ [ב"ח], לרבי יעקב עמדין - היעב"ץ. לעמבערג, תרמ"ד - 1884. 

מחיר פתיחה:

30

פריט 42:
[2] ספרים, מהדורות ראשונות, בכרך אחד: בינת משה (קראקא, תרמ"ח 1888), לב העברי חלק א (אונגוואר, 1864), עם חתימות בעלים רבות
[2] ספרים, מהדורות ראשונות, בכרך אחד: בינת משה (קראקא, תרמ"ח 1888), לב העברי חלק א (אונגוואר, 1864), עם חתימות בעלים רבות * בינת משה, והוא אחד משבעים פנים לתורה, מאת הרה"ק משה אליקים בריעה בנו של המגיד מקאזניץ, עם הנהגות ומכתבי קודש מצדיקי ארץ הקדושה. דפוס יוסף פישער, תרמ"ט 1888. 

מחיר פתיחה:

120

פריט 43:
פורחת עלתה נצה, ד"ת בעניינים שונים, חיברו הגה"צ רבי נחום צבי תאומים, זאלעשטשיק, תרנ"ג - 1893
פורחת עלתה נצה, ד"ת בעניינים שונים, חיברו הגה"צ רבי נחום צבי תאומים, זאלעשטשיק, תרנ"ג - 1893 פורחת עלתה נ"צ"ה, דברי תורה על סדר פרשיות התורה ועוד עניינים שונים (מלוקטים מגדולי צדיקי הדורות), חיברו רבי נחום צבי תאומים, מהדורה ראשונה, זאלעשטשיק, תרנ"ג - 1893.

מחיר פתיחה:

100

פריט 44:
שפת אמת, (ח"ג - ויקרא), עה"ת, מהרה"ק רבי יהודה אריה ליב מגור. מהדורה ראשונה, פיעטרקוב, תרס"ו - 1906.
שפת אמת, (ח"ג - ויקרא), עה"ת, מהרה"ק רבי יהודה אריה ליב מגור. מהדורה ראשונה, פיעטרקוב, תרס"ו - 1906. שפת אמת, (ח"ג - ויקרא), מאמרי חסידות עה"ת והמועדים מהרה"ק רבי יהודה אריה ליב מגור.מהדורה ראשונה, פיעטרקוב, תרס"ו - 1906.

מחיר פתיחה:

50

פריט 45:
שני ספרי חסידות כרוכים יחד, פיעטרקוב, תרס"ו - 1906
שני ספרי חסידות כרוכים יחד, פיעטרקוב, תרס"ו - 1906 שני ספרי חסידות כרוכים יחד:

מחיר פתיחה:

10

פריט 46:
ב' ספרים בכרך אחד: אהל אלימלך על הרה"ק מליזענסק, דובר שלום על הרה"ק מבעלזא [פרעמישלא-פשעמישל, תר"ע]
ב' ספרים בכרך אחד: אהל אלימלך על הרה"ק מליזענסק, דובר שלום על הרה"ק מבעלזא [פרעמישלא-פשעמישל, תר"ע] ב' ספרים מכורכים כאחד, חיברם רבי אברהם חיים שמחה בונם בן רבי צבי יחזקאל מיכלזאהן, חתומים בחותם 'קולטעס ביהמ"ד פה קימפאלאנג' :

מחיר פתיחה:

50

פריט 47:
אגרת מוסר מאת רבי שלמה אל-עמי, עם דברים יקרים מאת הרה"ק רי"מ מגור והרה"ק חנוך העניך הכהן מאלכסנדר. פיעטרקוב, תרע"ב 1912
אגרת מוסר מאת רבי שלמה אל-עמי, עם דברים יקרים מאת הרה"ק רי"מ מגור והרה"ק חנוך העניך הכהן מאלכסנדר. פיעטרקוב, תרע"ב 1912 ספר אגרת מוסר ששלח הרב שלמה אל-עמי לתלמידו מפורטוגאל, ונלוה לזה דברים יקרים ונחמדים מהני תרי... רי"מ מגור ... ר' חנוך העניך הכהן מאלכסנדר. דפוס מרדכי צדרבוים, פיעטרקוב, תרע"ב 1912. 

מחיר פתיחה:

10

פריט 48:
ייטב פנים, [חלק ב], לרה"ק ה"ייטב לב" מסיגט. חוסט, תרע"ב 1912
ייטב פנים, [חלק ב], לרה"ק ה"ייטב לב" מסיגט. חוסט, תרע"ב 1912 ייטב פנים, אמרות במועדים ושבתות השנה, מאת בעל המחבר ספר ייטב לב על התורה. דפוס משה חיים וויינשטיין, חוסט, תרע"ב 1912. 

מחיר פתיחה:

10

פריט 49:
שני ספרים חסידות חשובים כרוכים יחד, פרעסבורג - בערעגסאס. תרפ"ב - תרצ"ה
שני ספרים חסידות חשובים כרוכים יחד, פרעסבורג - בערעגסאס. תרפ"ב - תרצ"ה שני ספרים כרוכים יחד:

מחיר פתיחה:

100

פריט 50:
מכתבים מהבעש"ט ז"ל ותלמידיו, מהדורה ראשונה, הוצאת דוד פרנקל, לבוב, תרפ"ג 1923
מכתבים מהבעש"ט ז"ל ותלמידיו, מהדורה ראשונה, הוצאת דוד פרנקל, לבוב, תרפ"ג 1923 מכתבים מהבעש"ט ז"ל ותלמידיו אשר לא ראו עד כה אור הדפוס. הספר כולל תשעה מכתבים, שהועתקו מאוצרותיהם הגנוזים של האדמורי״ם מהוסיאטין וטשורטקוב. איגרת הבעש"ט כבר הודפסה כנספח לספר "בן פורת יוסף", והודפסה כאן עם תיקונים על סמך כתב יד. בהוצאת הרב דוד פרענקיל, רבה של העיר הוסיאטין. לבוב, תרפ"ג 1923.

מחיר פתיחה:

10

פריט 51:
ישמח ישראל, ד"ת מהרה"ק רבי ישראל מטשורטקוב, נדפס בחייו! וינה, תרצ"ג - 1933
ישמח ישראל, ד"ת מהרה"ק רבי ישראל מטשורטקוב, נדפס בחייו! וינה, תרצ"ג - 1933 ישמח ישראל, אמרות טהורות מפי קדוש ישראל רבינו ישראל מטשורטקוב, מהדורה ראשונה (נדפס בחיי המחבר), וינה, תרצ"ג - 1933.

מחיר פתיחה:

50

פריט 52:
בונה ירושלם, מאמרי חסידות, חיברו רבי חיים אליעזר ביחאווסקי, מהדורה ראשונה, ירושלם, תרפ"ו - 1926.
בונה ירושלם, מאמרי חסידות, חיברו רבי חיים אליעזר ביחאווסקי, מהדורה ראשונה, ירושלם, תרפ"ו - 1926. בונה ירושלים, מאמרי חסידות מעוררי לב לעבודת השם, חיברו רבי חיים אליעזר ביחאווסקי מחשובי חסידי ליובאוויטש, ונעתקו מכת"י של רבינו אדמו"ר הזקן בעל התניא, מהדורה ראשונה, ירושלים, תרפ"ו - 1926.

מחיר פתיחה:

50

פריט 53:
שערי האמונה, חידושי תורה מתלמידי הבעש"ט, [לקטם נתן נטע במוהר"ל הכהן האבד"ק קאלבעל]. פיעטרקוב, תרפ"ח [1928]
שערי האמונה, חידושי תורה מתלמידי הבעש"ט, [לקטם נתן נטע במוהר"ל הכהן האבד"ק קאלבעל]. פיעטרקוב, תרפ"ח [1928] שערי האמונה, כולל חידושי תורה לבוא על ידם לעבודת ה' בשמחה, רובם מתלמידי הבעש"ט. דפוס חנוך העניך פאלמאן, פיעטרקוב, תרפ"ח [1928].

מחיר פתיחה:

10

פריט 54:
חזון ישעיה, תולדות, הנהגות וסיפורים מהרה"ק בעל הישועות רבי ר' ישעיה'לה מקערסטיר, מאת רבי יוסף מרדכי גינצלר. טורנוב, תרפ"ט (1929). מהדורה ראשונה
חזון ישעיה, תולדות, הנהגות וסיפורים מהרה"ק בעל הישועות רבי ר' ישעיה'לה מקערסטיר, מאת רבי יוסף מרדכי גינצלר. טורנוב, תרפ"ט (1929). מהדורה ראשונה ספר חזון ישעיה, לעבענס בעשרייבונג וויא אויך ערצעהלונגען ספורי מעשיות, פאן דען הייליגען וועלטבערימטען הרב הצדיק מרן רבנו ר' ישעיעלע קערעסטירער. מבוסס על הספר מי באר ישעיה עם הוספת כמה סיפורים. מאת רבי יוסף מרדכי גינצלר. דפוס יהושע יהודה גלאנץ, טארנא, תרפ"ט 1929.

מחיר פתיחה:

10

פריט 55:
העותק האישי של כ"ק אדמו"ר רבי חנניה יום טוב ליפא מסאסוב, ישמח משה על נביאים וכתובים, בודאפעסט, תרצ"ד - 1934
העותק האישי של כ"ק אדמו"ר רבי חנניה יום טוב ליפא מסאסוב, ישמח משה על נביאים וכתובים, בודאפעסט, תרצ"ד - 1934 ישמח משה על נביאים וכתובים, בודאפעסט. תרצ"ד - 1933.  

מחיר פתיחה:

300