English

מכירה מיוחדת ליום המיוחס ב' סיון - ספרים נדירים מדפוסי סלאוויטא זיטאמיר

Days

Hrs

Min

Sec

תצוגה:

פריט 1:
עותק מרהיב ! ספר באר מים חיים ב' חלקים מהרה"ק רבי חיים מטשערנוביץ, זיטאמיר, תרכ"א [1860]
עותק מרהיב ! ספר באר מים חיים ב' חלקים מהרה"ק רבי חיים מטשערנוביץ, זיטאמיר, תרכ"א [1860] ספר באר מים חיים מהרה"ק רבי חיים מטשערנוביץ, זיטומיר, תרכ"א. 1860. 

מחיר פתיחה:

1500

פריט 2:
עותק מושלם! "ישפיע כל הטוב והברכה והחיים ומזור לגוף ונפש". מגן דוד, טאלנא. מהדורה ראשונה, זיטאמיר תרי"ב [1852]
עותק מושלם! "ישפיע כל הטוב והברכה והחיים ומזור לגוף ונפש". מגן דוד, טאלנא. מהדורה ראשונה, זיטאמיר תרי"ב [1852] ספר סגולה מופלאה, מושלם ומהודר! 'מגן דוד מהרב החסיד המפורסים וכו' מוה' דוד נ"י בדפוס האחים שפירא, בזיטאמיר תרי"ב לפ"ק', 1852.

מחיר פתיחה:

1200

פריט 3:
עבודת ישראל חיבורו המגיד הק' מקוז'ניץ. דפוס רבי אריה ליב שפריא. זיטאמיר, תרי"ח 1858
עבודת ישראל חיבורו המגיד הק' מקוז'ניץ. דפוס רבי אריה ליב שפריא. זיטאמיר, תרי"ח 1858 עבודת ישראל, דפוס רבי אריה לייב שפירא. זיטאמיר, תרי"ח - 1858. הקדמת נכד המחבר 'השרף' הרה"ק רבי חיים יחיאל מאיר ממאגלניצא "אא"ז המחבר הקדוש זצלל"ה יעמוד לנו ולזערנו ולא ימוש התורה מפינו ונזכה לראות בנין בית תפארתנו".

מחיר פתיחה:

1000

פריט 4:
תורה אור - האדמו"ר הזקן. מהדורה ראשונה של הוספות. דפוס השותפים שפירא. זיטאמיר, תרכ"ג 1862
תורה אור - האדמו"ר הזקן. מהדורה ראשונה של הוספות. דפוס השותפים שפירא. זיטאמיר, תרכ"ג 1862 תורה אור חלק ראשון, בראשית - שמות, חיברו אדמו"ר הזקן רבי שניאור זלמן בעל ה'תניא'. מהדורה ראשונה. דפוס השותפים רבי חנינא ליפא ורבי יהושע העשיל שפירא. זיטאמיר, תרכ"ב 1862.

מחיר פתיחה:

500

פריט 5:
אוהב ישראל מאת הרה"ק רבי אברהם יהושע העשיל מאפטא. מהדורה ראשונה. זיטאמיר תרכ"ג 1863.
אוהב ישראל מאת הרה"ק רבי אברהם יהושע העשיל מאפטא. מהדורה ראשונה. זיטאמיר תרכ"ג 1863. אוהב ישראל מאת הרה"ק רבי אברהם יהושע העשיל מאפטא. מהדורה ראשונה. זיטאמיר תרכ"ג 1863.

מחיר פתיחה:

1200

פריט 6:
שערי תשובה ב' חלקים מאת האדמו"ר האמצעי מליובאוויטש. דפוס האחים שפירא. זיטאמיר, תרכ"ד 1864
שערי תשובה ב' חלקים מאת האדמו"ר האמצעי מליובאוויטש. דפוס האחים שפירא. זיטאמיר, תרכ"ד 1864 שערי תשובה להאדמו"ר האמצעי הרה"ק רבי דוב בער שניאורסון מליובאוויטש חב"ד.  ב' חלקים. דפוס האחים שפירא נכדי הרב מסלאוויטא. זיטאמיר תרכ"ד - 1864.

מחיר פתיחה:

500

פריט 7:
סט שלם! חמשה חומשי תורה. דפוס האחים שפירא. זיטאמיר, תרט"ו-תר"כ 1855-1860
סט שלם! חמשה חומשי תורה. דפוס האחים שפירא. זיטאמיר, תרט"ו-תר"כ 1855-1860 חמישה חומשי תורה, עם פירוש רש"י, בעל הטורים, שפתי חכמים, וקיצור אלשיך, עם תפילות יום השבת, מגילות ומעמדות, בדפוס האחים רבי חנינא ליפא ורבי יהושע העשיל שפירא. זיטאמיר, תרט"ו-תר"כ 1855-1860.

מחיר פתיחה:

1000

פריט 8:
מנורת המאור לרבינו יצחק אבוהב. דפוס רבי שמואל אברהם שפירא. סלאוויטא, תקצ"א 1830
מנורת המאור לרבינו יצחק אבוהב. דפוס רבי שמואל אברהם שפירא. סלאוויטא, תקצ"א 1830 מנורת המאור לרבי יצחק אבוהב, עם פירוש נפש יהודה, ועברי טייטש. דפוס רבי שמואל אברהם שפירא. סלאוויטא, תקצ"א 1830.

מחיר פתיחה:

450

פריט 9:
עותק מרהיב ! מנורת המאור לרבינו יצחק אבוהב. דפוס רבי אריה ליב שפירא. זיטאמיר, תרכ"א 1861
עותק מרהיב ! מנורת המאור לרבינו יצחק אבוהב. דפוס רבי אריה ליב שפירא. זיטאמיר, תרכ"א 1861 מנורת המאור לרבינו יצחק אבוהב, עם פירוש נפש יהודה ועברי טייטש. דפוס רבי אריה ליב שפירא. זיטאמיר, תרכ"א 1861.

מחיר פתיחה:

300

פריט 10:
קב הישר - עיברי טייטש. דפוס רבי אריה ליב שפירא. זיטאמיר, תרכ"ה 1865
קב הישר - עיברי טייטש. דפוס רבי אריה ליב שפירא. זיטאמיר, תרכ"ה 1865 קב הישר עם פירוש עברי טייטש. חיברו רבי צבי הירש קאיידנוור. דפוס רבי אריה ליב שפירא נכד הרב מסלאוויטא. זיטאמיר, תרכ"ה 1865.

מחיר פתיחה:

500

פריט 11:
בחינות עולם, להחכם האלקי ידעיה הפניני, עם פירוש מבעל ה'תוספות יום טוב'. דפוס רבי אריה ליב שפירא. זיטאמיר, תרי''ט 1858
בחינות עולם, להחכם האלקי ידעיה הפניני, עם פירוש מבעל ה'תוספות יום טוב'. דפוס רבי אריה ליב שפירא. זיטאמיר, תרי''ט 1858 בחינות עולם "להחכם הפילסוף האלקי כהר''ר ידעיה הפניני המכונה בדרשי גם בקשת הממי''ן להמחבר ז''ל, עם פירוש נחמד מרבינו הגאון בעל תוספות יום טוב ז''ל". דפוס רבי אריה ליב שפירא. זיטאמיר, תרי''ט 1858. 

מחיר פתיחה:

400

פריט 12:
באר הגולה לרבינו המהר"ל עם הוספות מאת ה"מגיד מקוז'ניץ". דפוס רבי אריה ליב שפירא. זיטאמיר, תר"ך 1859
באר הגולה לרבינו המהר"ל עם הוספות מאת ה"מגיד מקוז'ניץ". דפוס רבי אריה ליב שפירא. זיטאמיר, תר"ך 1859 באר הגולה, מאת רבינו המהר"ל מפראג. ישוב טענות על דברי חז"ל התמוהים בגמרא ובמדרשים. בסוף הספר "שלשה דברים" מאת הרה"ק רבי ישראל המגיד מקוז'ניץ, שהודפסו לראשונה במהדורה זו. דפוס רבי אריה ליב שפירא - זיטאמיר, תר"ך 1859.

מחיר פתיחה:

500

פריט 13:
נשמת אדם. עותק מיוחס להרה"ק רבי דוד צבי שלמה מלעלוב. דפוס האחים שפירא. זיטמאיר תרכ"ג 1863
נשמת אדם. עותק מיוחס להרה"ק רבי דוד צבי שלמה מלעלוב. דפוס האחים שפירא. זיטמאיר תרכ"ג 1863 נשמת אדם, חיברו רבי אהרן שמואל בן רבי משה שלום מקרמניץ. עותקו האישי של הרה"ק רבי דוד צבי שלמה מלעלוב. דפוס האחים שפירא. זיטאמיר, תרכ"ג 1863.

מחיר פתיחה:

500

פריט 14:
אור זרוע, ב"כ, זיטאמיר תרכ"ב 1862 וירושלים תרמ"ז 1887. מהדורות ראשונות
אור זרוע, ב"כ, זיטאמיר תרכ"ב 1862 וירושלים תרמ"ז 1887. מהדורות ראשונות * אור זרוע, מאת רבינו יצחק מווינא, חלק א: סדר זרעים, נשים, קדשים וטהרות. וחלק ב: סדר מועד. דפוס רבי חנינא ליפא ויהושע העשיל שפירא, זיטאמיר, תרכ"ב 1862. נמצא בכתב יד בבית רבי עקיבא לעהרן מאמשטרדם.

מחיר פתיחה:

500

פריט 15:
סט שלם! מיוחד! שלחן ערוך סלאוויטא בדפוס רבי משה שפירא. סלאוויטא, תקפ"ב-תקפ"ז
סט שלם! מיוחד! שלחן ערוך סלאוויטא בדפוס רבי משה שפירא. סלאוויטא, תקפ"ב-תקפ"ז סט שלם! מיוחד! שולחן ערוך סלאוויטא, תקפ"ב -תקפ"ז  - ה' כרכים. בדפוס רבי משה שפירא בנו של רבי פנחס מקאריץ.

מחיר פתיחה:

3200

פריט 16:
סט שלם ! שולחן ערוך הרב ד' חלקים. דפוס האחים שפירא. זיטאמיר תרכ"ב 1861
סט שלם ! שולחן ערוך הרב ד' חלקים. דפוס האחים שפירא. זיטאמיר תרכ"ב 1861 לא נראה כבושם הזה ! סט שלם מרהיב ביופיו ובשלמותו. שולחן ערוך הרב מאת האדמו"ר הזקן רבינו שניאור זלמן מלאדי "בעל התניא". דפוס האחים שפירא. זיטאמיר תרכ"ב 1861.

מחיר פתיחה:

1600

פריט 17:
שולחן ערוך ד' כרכים עם אשל אברהם ובאר היטב. דפוס האחים שפירא. זיטאמיר, תר"י - תרי"ב (1850-1852)
שולחן ערוך ד' כרכים עם אשל אברהם ובאר היטב. דפוס האחים שפירא. זיטאמיר, תר"י - תרי"ב (1850-1852) ארבעת כרכי שולחן ערוך עם אשל אברהם ובאר היטב, דפוס האחים שפירא. זיטאמיר, תר"י-תרי"ב 1850-1852. 

מחיר פתיחה:

1500

פריט 18:
סט שלם ! עין יעקב ג' חלקים. דפוס רבי משה ורבי שמואל אברהם שפירא. סלאוויטא, תק"פ - תקצ"ה [1820-1834]
סט שלם ! עין יעקב ג' חלקים. דפוס רבי משה ורבי שמואל אברהם שפירא. סלאוויטא, תק"פ - תקצ"ה [1820-1834] סט שלם עין יעקב סלאוויטא, דפוס רבי משה שפירא ורבי שמואל אברהם שפירא. סלאוויטא, תק"פ - תקצ"ה 1820-1834.

מחיר פתיחה:

3000

פריט 19:
סט שלם! עין יעקב, ג' חלקים. דפוס רבי אריה ליב שפירא. זיטאמיר תרכ"ב-תרכ"ד 1862-1864
סט שלם! עין יעקב, ג' חלקים. דפוס רבי אריה ליב שפירא. זיטאמיר תרכ"ב-תרכ"ד 1862-1864 סט שלם עין יעקב, דפוס רבי אריה ליב שפירא. זיטאמיר, תרכ"ב-תרכ"ד. 1862-1864.

מחיר פתיחה:

700

פריט 20:
מהספרים הראשונים שהודפסו בסלאוויטא! תורת הבית לרשב"א. דפוס רבי משה שפירא. סלאוויטא תקנ"ד 1794
מהספרים הראשונים שהודפסו בסלאוויטא! תורת הבית לרשב"א. דפוס רבי משה שפירא. סלאוויטא תקנ"ד 1794 תורת הבית לרשב"א דפוס רבי משה שפירא בן הרה"ק רבי פנחס מקאריץ. סלאוויטא, תקנ"ד 1794. מהספרים הראשונים שהודפסו בדפוס סלאוויטא. עותק מרשים ומיוחד.

מחיר פתיחה:

1000

פריט 21:
גיליונות רחבים. תיקוני זהר. דפוס רבי משה שפירא, סלאוויטא תקפ"ו [1826]
גיליונות רחבים. תיקוני זהר. דפוס רבי משה שפירא, סלאוויטא תקפ"ו [1826] ספר תיקוני הזוהר. בדפוס רבי משה שפירא בן רבי פנחס מקאריץ. סלאוויטא תקפ"ו [1826]. 

מחיר פתיחה:

1600

פריט 22:
נדיר ביותר! סדר היום. סלאוויטא תקנ"ג [1793] דפוס רבי משה שפירא בנו של רבי פנחס מקוריץ. מהספרים הראשונים שנדפסו סלאוויטא
נדיר ביותר! סדר היום. סלאוויטא תקנ"ג [1793] דפוס רבי משה שפירא בנו של רבי פנחס מקוריץ. מהספרים הראשונים שנדפסו סלאוויטא סדר היום פירוש התפילות על דרך הפרד"ס, הנהגות ותוכחות מוסר מאת הרה"ק רבי משה אבן מכיר. דפוס רבי משה שפירא בנו של הרה"ק רבי פנחס מקוריץ. סלאוויטא, תקנ"ג 1793. 

מחיר פתיחה:

1000

פריט 23:
שאגת אריה - חיברו רבי אריה ליב אב"ד מיץ. דפוס שמואל אברהם שפירא סלאוויטא, תקצ"ב 1832
שאגת אריה - חיברו רבי אריה ליב אב"ד מיץ. דפוס שמואל אברהם שפירא סלאוויטא, תקצ"ב 1832 שאגת אריה - עם קונטרס אחרון, חיברו הגאון רבי אריה ליב בן רבי אשר גינצבורג מח"ס טורי אבן אב"ד ור"מ ק"ק מיץ. הסכמות רבות מאת גאוני ליטא. דפוס שמואל אברהם שפירא. סלאוויטא, תקצ"ב 1832. 

מחיר פתיחה:

800

פריט 24:
נדיר! מהרש"א חדושי הלכות וחדושי אגדות בדפוס רבי משה שפירא. סלאוויטא, תקע"ו
נדיר! מהרש"א חדושי הלכות וחדושי אגדות בדפוס רבי משה שפירא. סלאוויטא, תקע"ו נדיר! 

מחיר פתיחה:

1800

פריט 25:
עבודת הקודש עניני קבלה, מאת רבי מאיר ן' גבאי. דפוס רבי שמואל אברהם שפירא. סלאוויטא תקפ"ז 1827
עבודת הקודש עניני קבלה, מאת רבי מאיר ן' גבאי. דפוס רבי שמואל אברהם שפירא. סלאוויטא תקפ"ז 1827 סספר עבודת הקודש, על עניני קבלה חיברו רבי מאיר ן' גבאי. דפוס רבי שמואל אברהם שפירא. סלאוויטא, תקפ"ז 1827.

מחיר פתיחה:

800

פריט 26:
משניות, ה' כרכים, דפוס רבי משה שפירא, סלאוויטא, תקע"ה [1815]
משניות, ה' כרכים, דפוס רבי משה שפירא, סלאוויטא, תקע"ה [1815] חמישה מששה סדרי משנה, הנדפסים בדפוס רבי משה שפירא מסלאוויטא. כרך מועד חסר.

מחיר פתיחה:

4200

פריט 27:
גיליונות רחבים מאוד. מסכת נדה. דפוס רבי משה שפירא. סלאוויטא, תקפ"ב (1822)
גיליונות רחבים מאוד. מסכת נדה. דפוס רבי משה שפירא. סלאוויטא, תקפ"ב (1822) מסכת נדה מן תלמוד בבלי, עם פירש"י תוספות, פסקי הרא''ש ופירוש המשניות מהרמב"ם. דפוס רבי משה שפירא. סלאוויטא, תקע"ב 1812.

מחיר פתיחה:

1000

פריט 28:
נדיר ! מסכת ראש השנה פורמט קטן - להולכי דרכים. דפוס רבי משה שפירא. סלאוויטא, תקע"א 1811
נדיר ! מסכת ראש השנה פורמט קטן - להולכי דרכים. דפוס רבי משה שפירא. סלאוויטא, תקע"א 1811 מסכת ראש השנה תלמוד בבלי. פורמט קטן העשויה להולכי דרכים. דפוס רבי משה שפירא. סלאוויטא, תקע"א 1811.

מחיר פתיחה:

1300

פריט 29:
סט שלם, תלמוד ירושלמי, ה' כרכים, זיטאמיר, 1860-1867. מצב מצוין
סט שלם, תלמוד ירושלמי, ה' כרכים, זיטאמיר, 1860-1867. מצב מצוין תלמוד ירושלמי, זיטאמיר, [5] כרכים:

מחיר פתיחה:

700

פריט 30:
'כתבי קודש' סט שלם! נביאים וכתובים, זיטאמיר תרט"ז-תרי"ט
'כתבי קודש' סט שלם! נביאים וכתובים, זיטאמיר תרט"ז-תרי"ט נביאים וכתובים, זיטאמיר תרט"ז-תרי"ט.

מחיר פתיחה:

2500

פריט 31:
עותק יחודי ! שני לוחות הברית (של"ה) ב' חלקים. דפוס האחים שפירא. זיטמאיר, תרט"ו 1856
עותק יחודי ! שני לוחות הברית (של"ה) ב' חלקים. דפוס האחים שפירא. זיטמאיר, תרט"ו 1856 שני לוחות הברית - חיברו רבינו ישעיה הלוי הורביץ בעל השל"ה הק', עם הקדמת ווי העמודים מאת בנו רבי שעפטל הורביץ. דפוס האחים שפירא. זיטאמיר. תרט"ו 1856.

מחיר פתיחה:

1200

פריט 32:
מעבר יבוק. דפוס האחים שפירא. זיטאמיר, תרי"ב 1851
מעבר יבוק. דפוס האחים שפירא. זיטאמיר, תרי"ב 1851 מעבר יבוק, הנהגות ותפילות ליום פקודה, מחולק לד' מאמרים: "שפתי צדק", "שפת אמת", "שפתי רננות" ו"ענן הקטורת". דפוס נכדי הרב מסלאוויטא. זיטאמיר, תרי"ב 1851. 

מחיר פתיחה:

700

פריט 33:
תיקון ליל שבועות - הושענא רבא. דפוס רבי שמואל אברהם שפירא. סלאוויטא, תקפ"ז [1827]
תיקון ליל שבועות - הושענא רבא. דפוס רבי שמואל אברהם שפירא. סלאוויטא, תקפ"ז [1827] תיקון ליל שבועות והושענא רבא, לפי כוונת האריז"ל הנדפס בספר "שני לוחות הברית". אותיות גדולות ומנוקדות. דפוס רבי שמואל אברהם שפירא. סלאוויטא, תקפ"ז 1827.

מחיר פתיחה:

1600

פריט 34:
מחזור כל השנה. דפוס רבי משה שפירא. סלאוויטא, תקפ"ו 1826
מחזור כל השנה. דפוס רבי משה שפירא. סלאוויטא, תקפ"ו 1826 מחזור ראש השנה - יום כיפור - ושלש רגלים, "כמנהג פולין פיהם ומעהרין וליטא ורייסין עם פירוש לשון הקודש". רבי דפוס רבי משה שפירא. סלאוויטא, תקפ"ו 1826. 

מחיר פתיחה:

2500

פריט 35:
שערי ציון. דפוס רבי אריה ליב שפירא. זיטאמיר, תרי"ז 1857
שערי ציון. דפוס רבי אריה ליב שפירא. זיטאמיר, תרי"ז 1857 שערי ציון, תפילות ותיקונים, שחיבר רבי נתן נטע בן רבי משה הנובר. דפוס רבי אריה ליב שפירא, נכד הרב מסלאוויטא. זיטאמיר, תרי"ז 1857.

מחיר פתיחה:

500

פריט 36:
יקר המציאות! תהלים עם פירושי דגלי הודיה והמצוה, עם מעמדות מהרב הקדוש מאפטא וסדר תפלה לכל השנה. זיטאמיר תרכ"ו
יקר המציאות! תהלים עם פירושי דגלי הודיה והמצוה, עם מעמדות מהרב הקדוש מאפטא וסדר תפלה לכל השנה. זיטאמיר תרכ"ו תהילים עם פירוש דגלי הודיה והמצווה – עם סדר מעמדות מהרה"ק מאפטא, וסדר התפילה ע"פ האר"י - בדפוס הרבני מו"ה אריה ליב שפירא נכד הרב מסלאוויטא. זיטאמיר, תרכ"ו . 

מחיר פתיחה:

8000

פריט 37:
תהלים עם מעמדות עם הפירושים מצודת דוד ומצודת ציון, דפוס השותפים שפירא, זיטאמיר, תרי"ח [1858]
תהלים עם מעמדות עם הפירושים מצודת דוד ומצודת ציון, דפוס השותפים שפירא, זיטאמיר, תרי"ח [1858]     תהלים עם מעמדות, עם פירושי מצודת דוד ומצודת ציון, יהי רצון לליל הושענא רבא, תפילות ומפתחות. בדפוס השותפים נכדי הרב מסלאוויטא רבי חנינא ליפא ורבי יהושע העשיל שפירא. זיטאמיר, תרי"ח-1858. 

מחיר פתיחה:

5500

פריט 38:
יקר היקרים ! יחיד ומיוחד ! סידור ספרד הראשון, ראדוויל תק"פ, עם תפילת הרבי רבי אלימלך, שהדפיס הרה"ק רבי מרדכי מקרעמניץ במצוות הרה"ק מאפטא
יקר היקרים ! יחיד ומיוחד ! סידור ספרד הראשון, ראדוויל תק"פ, עם תפילת הרבי רבי אלימלך, שהדפיס הרה"ק רבי מרדכי מקרעמניץ במצוות הרה"ק מאפטא מרעיש עולמות בשפתי צדיקים ובוקע רקיעים ! 

מחיר פתיחה:

85000

פריט 39:
יחיד במינו ! סידור מיוחד לתלמידים, דפוס האחים שפירא. זיטאמיר תרכ"ו 1826
יחיד במינו ! סידור מיוחד לתלמידים, דפוס האחים שפירא. זיטאמיר תרכ"ו 1826 נדיר הנדירים, לא הופיע מעולם ! סידור מקוצר (נוסח אשכנז), שהודפס עבור תלמידים. דפוס האחים שפירא. זיטאמיר, תרכ"ו 1826.

מחיר פתיחה:

7000

פריט 40:
יקר המציאות ! סידור תיקוני שבת עם דרך החיים, ב"ח, דפוס האחים שפירא, זיטאמיר, תרי"ח [1858]
יקר המציאות ! סידור תיקוני שבת עם דרך החיים, ב"ח, דפוס האחים שפירא, זיטאמיר, תרי"ח [1858] קבלת התפילות ! סידור תיקוני שבת, עם דרך החיים כמנהג ספרד. ב' חלקים. דפוס השותפים רבי חנינא ליפא ורבי יהושע העשיל שפירא. זיטאמיר, תרי"ח - 1858. נדיר בשלמותו. 

מחיר פתיחה:

10000

פריט 41:
עותק נכד רבי נתן מברסלב ! קינות לתשעה באב. דפוס השותפים שפירא. זיטאמיר, תרי"ז 1856
עותק נכד רבי נתן מברסלב ! קינות לתשעה באב. דפוס השותפים שפירא. זיטאמיר, תרי"ז 1856 קינות לתשעה באב כמנהג פולין ליטא ורייסין. דפוס השותפים שפירא. זיטאמיר, תרי"ז 1856. עותק בחתימת הרה"צ רבי מאטיל בן נוח ליב לעחיוועצר מברסלאב נכד הרה"ק רבי נתן מברסלב גדול תלמידי רבי נחמן מברסלב. 

מחיר פתיחה:

1500

פריט 42:
מקבץ [50] ספרים נדירים ויקרי המציאות. דפוס האחים והשותפים שפירא. זיטאמיר, תר"ז - תרכ"ו. 1847-1866
מקבץ [50] ספרים נדירים ויקרי המציאות. דפוס האחים והשותפים שפירא. זיטאמיר, תר"ז - תרכ"ו. 1847-1866 מקבץ נדיר ומיוחד במינו, הכולל עשרות ספרים יקרי המציאות ונדירים ביותר, מהחשובים ביותר בשדה הספר החסידי ובכלל. כולם במצב טוב ביותר, כרוכים בכריכות מהודרות, רובו ככולו של האוסף בגדלים קטנים ומיניאטוריים.

מחיר פתיחה:

60000