English

'אוסף וואלף' זיטאמיר סלאוויטא - חלק ב'

Days

Hrs

Min

Sec

תצוגה:

פריט 1:
כף אחת לרבינו החיד"א. מהדורת כיס. דפוס האחים שפירא מסלאוויטא. זיטאמיר, תרי"ד [1854]
כף אחת לרבינו החיד"א. מהדורת כיס. דפוס האחים שפירא מסלאוויטא. זיטאמיר, תרי"ד [1854] כף אחת לרבינו החיד"א. מהדורת כיס. דפוס האחים שפירא מסלאוויטא. זיטאמיר, תרי"ד - 1854. עם כמה הגהות בקבלה ובתפילה בכתב יד ישן.

מחיר פתיחה:

800

פריט 2:
קשר גודל לרבינו החיד"א. מהדורת כיס. זיטאמיר תרי"ד [1854]
קשר גודל לרבינו החיד"א. מהדורת כיס. זיטאמיר תרי"ד [1854] קשר גודל, לרבינו החיד"א, הנהגות האדם בבקר. ודיני ציצית ותפילין. ברכות קריאת שמע ותפילין. מהדורת כיס מיוחדת. בדפוס האחים שפירא מסלאוויטא, בזיטאמיר, תרי"ד - 1854. 

מחיר פתיחה:

800

פריט 3:
לדוד אמת, לרבינו החיד"א. מהדורת כיס מיוחדת. דפוס השותפים שפירא. זיטאמיר, תרי"ז [1857]
לדוד אמת, לרבינו החיד"א. מהדורת כיס מיוחדת. דפוס השותפים שפירא. זיטאמיר, תרי"ז [1857] לדוד אמת, לרבינו חיים יוסף דוד אזולאי, החיד"א. חיבור הלכות כתיבת ספר תורה וקריאת התורה ובית הכנסת, כולל קונטרס אחרון ותורת השלמים. מהדורת כיס מיוחדת. דפוס השותפים שפירא. זיטאמיר, תרי"ז -1857.

מחיר פתיחה:

800

פריט 4:
עבודת הקודש לרבינו החיד"א. דפוס רבי אריה ליב שפירא. זיטאמיר, תרי"ז [1857]
עבודת הקודש לרבינו החיד"א. דפוס רבי אריה ליב שפירא. זיטאמיר, תרי"ז [1857] ספר סדר עבודה עבודת הקודש. לרבינו החיד"א הספרדי. מחולק לב' חלקים מורה באצבע - וציפורן שמיר. דפוס רבי אריה ליב שפירא נכד הרב מסלאוויטא בזיטאמיר תרי"ז - 1857. 

מחיר פתיחה:

800

פריט 5:
לב דוד לרבינו החיד"א. מהדורת כיס עם הגהות בכתב יד. דפוס האחים שפירא. זיטאמיר, תרי"ד [1854]
לב דוד לרבינו החיד"א. מהדורת כיס עם הגהות בכתב יד. דפוס האחים שפירא. זיטאמיר, תרי"ד [1854] לב דוד לרבינו חיים יוסף דוד אזולאי 'החיד"א', עם ששה פרקים מרבינו מהרח"ו - רבי חיים ויטאל. בדפוס האחים שפירא מסלאוויטא, בזיטאמיר בשנת תרי"ד - 1854.

מחיר פתיחה:

800

פריט 6:
חוקר ומקובל, לרבינו הרמח"ל רבי משה חיים לוצאטו. מיניאטורי. זיטאמיר, תרט"ז - [1855]
חוקר ומקובל, לרבינו הרמח"ל רבי משה חיים לוצאטו. מיניאטורי. זיטאמיר, תרט"ז - [1855] חוקר ומקובל, ספר יסוד בענייני אמונה וקבלה. חיברו רבינו משה חיים לוצאטו 'הרמח"ל'.

מחיר פתיחה:

1300

פריט 7:
נדיר ביותר! לישרים תהלה מרבינו הרמח"ל, דפוס האחים שפירא. זיטאמיר, תרי"ט [1858]
נדיר ביותר! לישרים תהלה מרבינו הרמח"ל, דפוס האחים שפירא. זיטאמיר, תרי"ט [1858] נדיר ביותר!  לישרים תהלה. שירים ופיוטים מאת רבינו הרמח"ל רבי משה חיים לוצאטו. שני שערים, כולל שער המעטפת הנדיר ביותר. דפוס האחים שפירא. זיטאמיר, תרי"ט - 1858.

מחיר פתיחה:

1500

פריט 8:
שערי קדושה לרבינו חיים ויטאל. זיטאמיר, תרט"ז [1856]
שערי קדושה לרבינו חיים ויטאל. זיטאמיר, תרט"ז [1856] שערי קדושה, להיישר נכח ה' דרכי איש. זה הדרך אשר ילך בה, לדבק נשמתו במקום קדושת חוצבה, במקורה העליון, ואת המעשה אשר יעשון לישר האדם לעבודת בוראו ית' ויתעלה. מועתק מתוך כתבי רבינו מהרח"ו, רבינו חיים וויטאל. נדפס ע"י השותפים נכדי הרב מסלאוויטא הרבני מוה' חנינא ליפא והרבני מוה' יהושע העשיל שפירא בזיטאמיר, תרט"ז - 1856. 

מחיר פתיחה:

1300

פריט 9:
נדיר ואינו בנמצא! 'לוח הכולל' מיניאטורי. סדר עיבורין לכל ימות עולם עם ציונים חשובים. זיטאמיר, תרכ"ג [1863]
נדיר ואינו בנמצא! 'לוח הכולל' מיניאטורי. סדר עיבורין לכל ימות עולם עם ציונים חשובים. זיטאמיר, תרכ"ג [1863] יקר המציאות! סדרי עיבורין והוא לוח הכולל לכל ימי עולם...מלוקט מס' מועד דוד להרב מוה' דוד מדולדלא נ"י וס' עברונות וס' תיקון יששכר וכמה ספרים ע"י הצעיר מנחם מענדיל במהור"א מסלאוויטא. 

מחיר פתיחה:

1600

פריט 10:
מיוחס וקדוש! ספר יוחסין לרבי אברהם זכות, הוספות מרבינו הרמ"א. העותק של הגה"ק רבי יואל צבי ראטה אב"ד טיסא סאלקא. זיטאמיר, תרכ"א [1861]
מיוחס וקדוש! ספר יוחסין לרבי אברהם זכות, הוספות מרבינו הרמ"א. העותק של הגה"ק רבי יואל צבי ראטה אב"ד טיסא סאלקא. זיטאמיר, תרכ"א [1861] ספר יוחסין לרבי אברהם זכות, הוספות מרבינו הרמ"א. דפוס הרבני מוה' אריה ליב שפירא בזיטאמיר, תרכ"א - 1861.

מחיר פתיחה:

800

פריט 11:
מוסר השכל ביאורים על הלכות דעות ותשובה לרבינו משה בן מימון. זיטאמיר, תר"ך [1860]
מוסר השכל ביאורים על הלכות דעות ותשובה לרבינו משה בן מימון. זיטאמיר, תר"ך [1860] ספר מוסר השכל – דפוס האחים שפירא בזיטאמיר - תר"ך 1860.

מחיר פתיחה:

800

פריט 12:
נדיר ביותר! מאורעות צבי, מאורעות חיי שבתאי צבי משיח השקר ימ"ש, עם אגרות גדולי הדור שלחמו בו. דפוס האחים שפירא. זיטאמיר, תר"כ [1859]
נדיר ביותר! מאורעות צבי, מאורעות חיי שבתאי צבי משיח השקר ימ"ש, עם אגרות גדולי הדור שלחמו בו. דפוס האחים שפירא. זיטאמיר, תר"כ [1859] מאורעות צבי, סיפור מאורעות חייו של שבתי צבי שר"י מיום 'התגלותו' ועד המרת דתו, עם אגרות גדולי הדור שרדפוהו והחרימוהו. נדיר ביותר. דפוס האחים שפירא זיטאמיר, תר"כ 1859. 

מחיר פתיחה:

1500

פריט 13:
נדיר! ספר הישר לרבינו תם. מהדורת כיס. בדפוס האחים שפירא. זיטאמיר, תר"ז [1847]
נדיר! ספר הישר לרבינו תם. מהדורת כיס. בדפוס האחים שפירא. זיטאמיר, תר"ז [1847] נדיר! ספר הישר לרבינו תם. מהדורת כיס מיוחדת. בדפוס האחים שפירא מסלאוויטא. בזיטאמיר, תר"ז - 1847.

מחיר פתיחה:

500

פריט 14:
יוסיפון. דפוס האחים שפירא. זיטאמיר, תרי"א [1850]
יוסיפון. דפוס האחים שפירא. זיטאמיר, תרי"א [1850] יוסיפון. חברו איש האלוקים גבור חיל איש מלחמה כהן לקל עליון הנקרא יוסף בן גוריון הכהן.

מחיר פתיחה:

500

פריט 15:
ברית אברהם. מרבינו אברהם בן רבי שבתי הלוי אבי רבינו בעל השל"ה הק'. זיטאמיר, תר"ח [1848]
ברית אברהם. מרבינו אברהם בן רבי שבתי הלוי אבי רבינו בעל השל"ה הק'. זיטאמיר, תר"ח [1848] ברית אברהם. חיבר רבינו הרב החסיד המפורסים איש אלוקי כבוד שם תורתו מורינו ורבינו הר"ר אברהם במוה' שבתי הלוי זצללה"ה הורוויץ אבי החסיד המפורסם בעל המחבר ספר הקדוש של"ה זיע"א. דפוס האחים שפירא נכדי הרב מסלאוויטא, בזיטאמיר, תר"ח - 1848. 

מחיר פתיחה:

800

פריט 16:
יש נוחלין. לרבינו אברהם הלוי אביו של רבינו השל"ה הק'. זיטאמיר, תר"ח [1847]
יש נוחלין. לרבינו אברהם הלוי אביו של רבינו השל"ה הק'. זיטאמיר, תר"ח [1847] יש נוחלין. אזהרות וצוואות מאת רבינו אברהם הלוי אביו של רבינו השל"ה הק', עם צוואת הגאון רבי שעפטיל בן בנו של המחבר. בדפוס האחים שפירא נכדי הרב מסלאוויטא בזיטאמיר, תר"ח - 1847. 

מחיר פתיחה:

1000

פריט 17:
עותק מיוחס! אורח חיים, בדרכי המוסר והיראה לרבי רפאל מנורצי. דפוס השותפים נכדי הרב מסלאוויטא. זיטאמיר, תרי"ט [1858]
עותק מיוחס! אורח חיים, בדרכי המוסר והיראה לרבי רפאל מנורצי. דפוס השותפים נכדי הרב מסלאוויטא. זיטאמיר, תרי"ט [1858] אורח חיים, בדרכי המוסר והיראה לרבי רפאל מנורצי. דפוס השותפים נכדי הרב מסלאוויטא הרבני מוה' חנינא ליפא והרבני מוה' יהושע העשיל שפירא. זיטאמיר, תרי"ט -1858.

מחיר פתיחה:

800

פריט 18:
בן המלך והנזיר. דפוס האחים שפירא. זיטאמיר, תר"י [1850]
בן המלך והנזיר. דפוס האחים שפירא. זיטאמיר, תר"י [1850] בן המלך והנזיר. דפוס האחים מוה' חנינא ליפא ומהו' אריה ליב ומהו' יהושע העשיל שפירא נכדי הרב מסלאוויטא בזיטאמיר, תר"י - 1850. 

מחיר פתיחה:

1000

פריט 19:
ספר נדיר! צרור החיים. דפוס רבי אריה ליב שפירא. זיטאמיר, תרי"ז [1857]
ספר נדיר! צרור החיים. דפוס רבי אריה ליב שפירא. זיטאמיר, תרי"ז [1857] צרור החיים. ספר מעט הכמות ורב האיכות, רובו פרקים מתוך רמב"ם הלכות דעות ולקט מספרי יראה ומוסר שונים. מאת רבי משה חאגיז [המני"ח]. דפוס רבי אריה ליב שפירא בזיטאמיר, תרי"ז - 1857. ספר נדיר ! 

מחיר פתיחה:

1000

פריט 20:
מבחר הפנינים לרבי ידעיה הפניני. בדפוס רבי אריה ליב שפירא. זיטאמיר, תרי"ח [1858]
מבחר הפנינים לרבי ידעיה הפניני. בדפוס רבי אריה ליב שפירא. זיטאמיר, תרי"ח [1858] מבחר הפנינים לרבי ידעיה הפניני. בדפוס רבי אריה ליב שפירא נכד הרב מסלאוויטא. זיטאמיר, תרי"ח [1858].

מחיר פתיחה:

800

פריט 21:
קהלת משה. דפוס האחים שפירא. זיטאמיר, תר"ט [1848]
קהלת משה. דפוס האחים שפירא. זיטאמיר, תר"ט [1848] קהלת משה, חידושים ופלפולים. מאת רבי משה ב"ר אברהם הכהן מק"ק טשודנוב הסמוכה לברדיטשוב. בדפוס האחים שפירא נכדי הרב מסלאוויטא, זיטאמיר, תר"ט - 1848. 

מחיר פתיחה:

800

פריט 22:
הנהגות אדם, לרבי דוד אופנהיים מפראג עם ליקוטים מהאר"י ומשל"ה הק'. דפוס האחים שפירא. זיטאמיר, תר"ח [1848]
הנהגות אדם, לרבי דוד אופנהיים מפראג עם ליקוטים מהאר"י ומשל"ה הק'. דפוס האחים שפירא. זיטאמיר, תר"ח [1848] הנהגות אדם, 'מצאתי כתוב במגילת סתרים בכתבי הקודש של הרב הגאון מופת הדור המנוח מהור"ר דוד אופנהיים זצ"ל שהיה אב"ד בק"ק פראג, והוא תועלת גדול איך יתנהג אדם ודינים ותפלות וכוונות מקובל ממוהר"ר יצחק לוריא זצ"ל ומלוקט מספר הק' שני לוחות הברית הנקרא ספר של"ה.

מחיר פתיחה:

800

פריט 23:
מרפא לנפש. ספר מוסר נדיר מרבי רפאל ברבי גבריאל נורצי מגדולי איטליה. דפוס השותפים נכדי הרב מסלאוויטא. זיטאמיר, תרי"ט [1858]
מרפא לנפש. ספר מוסר נדיר מרבי רפאל ברבי גבריאל נורצי מגדולי איטליה. דפוס השותפים נכדי הרב מסלאוויטא. זיטאמיר, תרי"ט [1858] מרפא לנפש, ספר מוסר מאת רבי רפאל ברבי גבריאל נורצי, מגדולי איטליה. נדפס ע"י השותפים נכדי הרב מסלאוויטא הרבני מו"ה חנינא ליפא והרבני מו"ה יהושע העשיל שפירא בזיטאמיר, תרי"ט - 1858.

מחיר פתיחה:

500

פריט 24:
פרקי דרבי אליעזר. דפוס האחים שפירא. זיטאמיר, תר"ח [1848]
פרקי דרבי אליעזר. דפוס האחים שפירא. זיטאמיר, תר"ח [1848] מדרש פרקי דרבי אלעזר. נדפס בדפוס האחים מו"ה חנינא ליפא ומו"ה אריה לייב ומו"ה יהושע העשיל שפירא נכדי הרב מסלאוויטא, בזיטאמיר בשנת תר"ח - 1848.

מחיר פתיחה:

800

פריט 25:
תוצאות חיים לרבינו בעל ראשית חכמה. דפוס הרבני חנינא ליפא ושותפיו שפירא. זיטאמיר, תר"ז [1847]
תוצאות חיים לרבינו בעל ראשית חכמה. דפוס הרבני חנינא ליפא ושותפיו שפירא. זיטאמיר, תר"ז [1847] תוצאות חיים. חיברו רבינו אליהו די וידאש בעל מחבר ספר 'ראשית חכמה'. מהדורה מוקטנת במיוחד. דפוס הרבני וכו' מוה' חנינא ליפא נ"י ושותפיו שפירא נכדי הרב מסלאוויטא. זיטאמיר, תר"ז - 1847. 

מחיר פתיחה:

1000

פריט 26:
בנאות דשא, מוסר ותוכחות חיים להגאון רבי שלמה בן הצדיק רבי מסעוד אדהאן. דפוס השותפים שפירא נכדי הרב מסלאוויטא.זיטאמיר, תרי"ז [1856]
בנאות דשא, מוסר ותוכחות חיים להגאון רבי שלמה בן הצדיק רבי מסעוד אדהאן. דפוס השותפים שפירא נכדי הרב מסלאוויטא.זיטאמיר, תרי"ז [1856] בנאות דשא, מוסר ותוכחות חיים להגאון רבי שלמה בן הצדיק רבי מסעוד אדהאן. דפוס השותפים שפירא נכדי הרב מסלאוויטא. זיטאמיר, תרי"ז -1856. 

מחיר פתיחה:

500

פריט 27:
אדרת שער, [חלק ב], ובו שלשה ספורים שונים. זיטאמיר, תרכ"ה 1865
אדרת שער, [חלק ב], ובו שלשה ספורים שונים. זיטאמיר, תרכ"ה 1865 ספר אדרת שער, [חלק ב], הועתק מספר שלמה מול אדר ח"ב, ובו שלשה ספורים שונים: מנזיר, מבעל אכסניא ומממוחה(!) אשר... הורד גאונם... ומזה יקח כל איש מוסר, [מאת שמואל אריה צאהלין]. דפוס רבי אריה ליב שפירא, זיטאמיר, תרכ"ה 1865.

מחיר פתיחה:

300

פריט 28:
הרוקח, לרבינו אליעזר מגרמייזא מבעלי התוספות. דפוס האחים שפירא. זיטאמיר, תר"ז [1847]
הרוקח, לרבינו אליעזר מגרמייזא מבעלי התוספות. דפוס האחים שפירא. זיטאמיר, תר"ז [1847] ספר הרוקח לרבינו אליעזר מגרמייזא מבעלי התוספות. דפוס האחים שפירא נכדי הרב מסלאוויטא בזיטאמיר, תר"ז - 1847. 

מחיר פתיחה:

1000

פריט 29:
נופת צופים. דברי מוסר מספר הזוהר בתרגום טייטש ללשון אשכנז יידיש. דפוס שפירא. זיטאמיר, תרכ"ג [1862]
נופת צופים. דברי מוסר מספר הזוהר בתרגום טייטש ללשון אשכנז יידיש. דפוס שפירא. זיטאמיר, תרכ"ג [1862] נופת צופים. דברי מוסר מספר הזוהר בתרגום טייטש ללשון אשכנז 'און וויל מיר האבין גיזעהין אז דאש לשון אשכנז איז זייער שווער צו פאר שטיין דרום האבין מיר עש מעתיק גיווען אויף כתב ולשון עברי הנהוג במדינתנו...', יידיש. בדפוס השותפים נכדי הרב מסלאוויטא הרבני מוה' חנינא ליפא נ"י והרבני מוה' יהושע העשיל נ"י שפירא. זיטאמיר, תרכ"ג -1862.

מחיר פתיחה:

250

פריט 30:
ספר חסידים לרבי יהודה החסיד. דפוס שפירא. זיטאמיר, תרי"ז [1857]
ספר חסידים לרבי יהודה החסיד. דפוס שפירא. זיטאמיר, תרי"ז [1857] ספר החסידים, חברו אב וראש לכל החסידים השרידים הקדוש האלוקי רבינו יהודה החסיד זצ"ל. עם הפירוש מפורש וברית עולם לרבינו החיד"א. דפוס השותפים נכדי הרב מסלאוויטא הרבני מוה' חנינא ליפא והרבני מוה' יהושע העשיל שפירא. זיטאמיר, תרי"ז - 1857. 

מחיר פתיחה:

600

פריט 31:
מדרש תלפיות, מאת רבי אליה הכהן [האיתמרי] מאיזמיר. זיטאמיר, תר"כ [1860]
מדרש תלפיות, מאת רבי אליה הכהן [האיתמרי] מאיזמיר. זיטאמיר, תר"כ [1860] ספר מדרש תלפיות, קבוצת מאמרים יקרים המפוזרים בספרי המדרשים ובילקוטים וזוהר ותקונים, גם מכל ספרי המקובלים, מסודר על סדר א"ב נקבצו ע"י מוהר"ר אליה הכהן מתושבי ק"ק איזמיר, מחבר 'שבט מוסר'. "ועתה נדפס מחדש בתכלית ההידור... וגם יגענו להגיהו מאופל השבושים אשר רבו בדפוס הראשון". דפוס השותפים חנינא ליפא ויהושע העשיל שפירא, זיטאמיר, תר"כ - 1860.

מחיר פתיחה:

400

פריט 32:
יקר המציאות !! ספר זכירה, עניינים וסגולות מצדיקים, חיברו רבי זכריה מק"ק פלינגיאן, בדפוס האחים שפירא, זיטאמיר, תר"ח - 1848
יקר המציאות !! ספר זכירה, עניינים וסגולות מצדיקים, חיברו רבי זכריה מק"ק פלינגיאן, בדפוס האחים שפירא, זיטאמיר, תר"ח - 1848 ספר זכירה, עניינים וסגולות מצדיקי הדורות (האריז"ל רבי יהודה החסיד ועוד), חיברו רבי זכריה ב"ר יעקב סימנר מק"ק פלינגיאן. בדפוס האחים שפירא, זיטאמיר, תר"ח - 1848.

מחיר פתיחה:

2500

פריט 33:
ספר חרדים, לרבינו אליעזר אזקרי, בדפוס האחים שפירא, זיטאמיר, תרי"ז - 1857
ספר חרדים, לרבינו אליעזר אזקרי, בדפוס האחים שפירא, זיטאמיר, תרי"ז - 1857 ספר חרדים, מנין המצות על פי גוף האדם איזו מצווה מכווונת כנגד כל אבר, חיברו רבינו אלעזר אזקרי, מגדולי דור הדעה שבצפת בזמן האריז"ל ומחבר הפיוט ידיד נפש. נדפס בדפוס האחים שפירא, זיטאמיר, תרי"ז - 1857.

מחיר פתיחה:

1000

פריט 34:
תוכחת מגולה, מאת רבי רפאל מנורצי. דפוס השותפים שפירא, זיטאמיר, תרי"ט 1858
תוכחת מגולה, מאת רבי רפאל מנורצי. דפוס השותפים שפירא, זיטאמיר, תרי"ט 1858 ספר תוכחת מגולה, להמאושר השר הגדול כמהר"ר רפאל מנורצי, חיבור מלא מוסר השכל צדק משפט ומישרים. דפוס השותפים נכדי הרב מסלאוויטא הרבני מו''ה חנינא ליפא והרבני מו''ה יהושע העשיל שפירא. זיטאמיר, תרי"ט 1858.

מחיר פתיחה:

500

פריט 35:
סאה סולת, מאת רבי רפאל ב"ר גבריאל מנורצי. דפוס השותפים שפירא, זיטאמיר, תרי"ט 1858
סאה סולת, מאת רבי רפאל ב"ר גבריאל מנורצי. דפוס השותפים שפירא, זיטאמיר, תרי"ט 1858 סאה סולת, ספר מוסר קטן כמות ורב האיכות, חיברו החכם רבי רפאל ב"ר גבריאל נוריצי מחכמי איטליה במאה ה 16. נדפס ע"י השותפים נכדי הרב מסלאוויטא רבי חנינא ליפא ורבי יהושע העשיל שפירא, זיטאמיר, תרי"ט 1858.

מחיר פתיחה:

500

פריט 36:
באר מים חיים להרה"ק רבי חיים מטשרנוביץ. ב' חלקים. זיטאמיר. תרכ"א [1860]
באר מים חיים להרה"ק רבי חיים מטשרנוביץ. ב' חלקים. זיטאמיר. תרכ"א [1860] באר מים חיים, חבור נפלא על התורה, שחיבר איש חסיד הרב הגאון איש אלקים קדוש המופלג בחכמה וביראה וענוה מוה' חיים זצללה"ה בעמח"ס סדורו של שבת....נדפס ע"י השותפים נכדי הרב מסלאוויטא הרבני מוה' חנינא ליפא נ"י והרבני מוה' יהושע העשיל נ"י שפירא בזיטאמיר, תרכ"א - 1860. ב' חלקים עם ב' דפי שער. 

מחיר פתיחה:

1500

פריט 37:
אוהב ישראל להרה"ק מאפטא. מהדורה ראשונה. זיטאמיר, תרכ"ג [1863]
אוהב ישראל להרה"ק מאפטא. מהדורה ראשונה. זיטאמיר, תרכ"ג [1863] אוהב ישראל מאת הרה"ק רבי אברהם יהושע העשיל מאפטא. מהדורה ראשונה. בדפוס השותפים הרבני מו"ה חנינא ליפא נ"י והרבני מו"ה יהושע העשיל נ"י שפירא. זיטאמיר, תרכ"ג 1863.

מחיר פתיחה:

1500

פריט 38:
ספר סגולה נדיר ביותר! ברכת דוד להרה"ק רבי דוד מטאלנא עם ג' דפי שער ועם שפע ברכות המחבר הקדוש. דפוס שפירא. זיטאמיר, תרכ"ב [1862]
ספר סגולה נדיר ביותר! ברכת דוד להרה"ק רבי דוד מטאלנא עם ג' דפי שער ועם שפע ברכות המחבר הקדוש. דפוס שפירא. זיטאמיר, תרכ"ב [1862] נדיר ויחיד! לזכות לכל הברכות בבני חיי ומזוני וכל הברכות שעל ידי עבדיו הנביאים הבטיחנו ולראות בבנין ציון וירושלים בביאת משיח בן דוד בבי"א. ספה''ק ברכת דוד מהדורה ראשונה, זיטאמיר, תרכ"ב - 1862 . 

מחיר פתיחה:

1000

פריט 39:
נשמת אדם. עם ההקדמה המיוחדת מהרה"ק רבי יצחק מאיר מז'ינקוב. דפוס שפירא. זיטאמיר, תרכ"ג [1863]
נשמת אדם. עם ההקדמה המיוחדת מהרה"ק רבי יצחק מאיר מז'ינקוב. דפוס שפירא. זיטאמיר, תרכ"ג [1863] ספר נשמת אדם להרה"ק רבי אהרן שמואל מקרעמניץ. דפוס השותפים נכדי הרב מסלאוויטא ה"ה הרבני מו"ה חנינא ליפא נ"י והרבני מו"ה יהושע העשיל נ"י שפירא בזיטאמיר תרכ"ג - 1863.

מחיר פתיחה:

500

פריט 40:
יקר המציאות! צוואת רבי אהרן הגדול מקרלין, מהדורת כיס מיוחדת, עם הזמר 'קה אכסוף'. זיטאמיר, תרט"ז [1856]
יקר המציאות! צוואת רבי אהרן הגדול מקרלין, מהדורת כיס מיוחדת, עם הזמר 'קה אכסוף'. זיטאמיר, תרט"ז [1856] יקר המציאות! ספר צוואה. צוואת הרה"ק רבי אהרן הגדול מקרלין, 'וגם זמר נאה לשבת מהרב הנ"ל [קה אכסוף], גם הנהגות טובות מבנו הרב המפורסם וכו' מוה' אשר ז"ל' שנדפסה כמהדורת כיס מיניאטורית מיוחדת, בדפוס האחים שפירא בזיטאמיר בשנת תרט"ז - 1856.

מחיר פתיחה:

3200

פריט 41:
נדיר! מצרף העבודה. עם מכתב מיוחד מאת הרה"ק בעל התניא. דפוס רבי אריה ליב שפירא. זיטאמיר, תרכ"ה [1855]
נדיר! מצרף העבודה. עם מכתב מיוחד מאת הרה"ק בעל התניא. דפוס רבי אריה ליב שפירא. זיטאמיר, תרכ"ה [1855] מצרף העבודה – זיטאמיר, תרכ"ה 1855.

מחיר פתיחה:

1500

פריט 42:
ספר חסידות לא מצוי! ליקוטי רמ"ל, להרה"ק רבי משה לייב מסאסוב, דפוס ראשון. השותפים נכדי הרב מסלאוויטא. זיטאמיר, תרי"ז [1856]
ספר חסידות לא מצוי! ליקוטי רמ"ל, להרה"ק רבי משה לייב מסאסוב, דפוס ראשון. השותפים נכדי הרב מסלאוויטא. זיטאמיר, תרי"ז [1856] ליקוטי רמ"ל. להרה"ק רבי משה לייב מסאסוב. נדפס לראשונה בדפוס השותפים נכדי הרב מסלאוויטא הרבני מוה' חנינא ליפא והרבני מוה' יהושע העשיל שפירא בזיטאמיר, תרי"ז - 1856.

מחיר פתיחה:

1500

פריט 43:
אלפא ביתא, להרה"ק רבי צבי הירש מנאדבורנא בעל 'צמח ד' לצבי'. דפוס האחים שפירא. זיטאמיר, תר"ח [1848]
אלפא ביתא, להרה"ק רבי צבי הירש מנאדבורנא בעל 'צמח ד' לצבי'. דפוס האחים שפירא. זיטאמיר, תר"ח [1848] אלפא ביתא [אותיות מחכימות], ספר מוסר והנהגות קדושות וישרות מאת הרה"ק רבי צבי הירש מנאדבורנא בעל מחבר 'צמח ד' לצבי' מגדולי תלמידי המגיד ממעזריטש, מרואי פני אור שבעת הימים בעל שם טוב הקדוש. בדפוס האחים מוה' חנינא ליפא ומוה' אריה ליב ומוה' יהושע העשיל שפירא נכדי הרב מסלאוויטא בזיטאמיר, תר"ח - 1848. 

מחיר פתיחה:

1800

פריט 44:
ערבי נחל על התורה, מאת הגה"ק רבי דוד שלמה אייבשיץ. זיטאמיר, תרי"ח 1858
ערבי נחל על התורה, מאת הגה"ק רבי דוד שלמה אייבשיץ. זיטאמיר, תרי"ח 1858 ספר ערבי נחל על התורה [ומועדים], שחיבר רבינו הגה"ק רבי דוד שלמה אייבשיץ אב"ד דק"ק סראקא מחבר ספר 'לבושי שרד'. דפוס השותפים חנינא ליפא ויהושע העשיל שפירא, זיטאמיר, תרי"ח 1858. 

מחיר פתיחה:

1000

פריט 45:
לבושי שרד, על שו"ע, חיברו הרה"ק הערבי נחל רבי דוד שלמה אייבשיץ, נדפס בדפוס שפירא, זיטאמיר, תרי"ד - 1853.
לבושי שרד, על שו"ע, חיברו הרה"ק הערבי נחל רבי דוד שלמה אייבשיץ, נדפס בדפוס שפירא, זיטאמיר, תרי"ד - 1853. לבושי שרד, ביאורים על שולחן ערוך, ט"ז ומ"א. חיברו הרה"ק רבי דוד שלמה אייבשיץ בעל הערבי נחל, נדפס בדפוס השותפים נכדי הרב מסלאויטא, רבי חנינא ליפא ורבי יהושע העשיל שפירא, זיטאמיר, תרי"ד - 1853. ב"ח (שני דפי שער)

מחיר פתיחה:

300

פריט 46:
סידור רבינו אדמו"ר הזקן בעל התניא. ב' כרכים. נדפס בהוראת רבינו הצמח צדק, בדפוס השותפים שפירא זיטאמיר, תרכ"ג-תרכד [1863-1864]
סידור רבינו אדמו"ר הזקן בעל התניא. ב' כרכים. נדפס בהוראת רבינו הצמח צדק, בדפוס השותפים שפירא זיטאמיר, תרכ"ג-תרכד [1863-1864] 'סדר התפילה ע"פ נוסח האר"י ז"ל. סידור הרה"ק רבינו אדמו"ר הזקן 'הרב' בעל התניא. בשני כרכים, הובא לביה"ד ע"י נכדיו הרבני מוה' שניאור נ"י, בהרב ר' מנחם נחום, והרבני מוה רפאל מרדכי בהרב ר' ברוך שמואל. זיטאמיר, תרכ"ג - תרכ"ד, 1863-1864. 

מחיר פתיחה:

2800

פריט 47:
יקר המציאות! סדר הושענות, קטן. דפוס האחים שפירא. זיטאמיר תרט"ז [1856]
יקר המציאות! סדר הושענות, קטן. דפוס האחים שפירא. זיטאמיר תרט"ז [1856] יקר המציאות! סדר הושענות, מיוחד להחזיק בעת הקפת הבימה, עם ביאור מספיק 'דרש ציון' המבאר כל מילה ומילה מהיכן לוקחה.

מחיר פתיחה:

11000

פריט 48:
חידוש! תפלה זכה לבעל 'חיי אדם' עם תרגום ליידיש, זיטאמיר, תר"ט [1849]
חידוש! תפלה זכה לבעל 'חיי אדם' עם תרגום ליידיש, זיטאמיר, תר"ט [1849] תפלה זכה לבעל 'חיי אדם' עם תרגום מלא ליידיש, זיטאמיר תר"ט [1849]. 

מחיר פתיחה:

2500

פריט 49:
לקוטי צבי. תחינות ותפילות עם תיקון ליל שביעי של פסח. דפוס האחים שפירא. זיטאמיר, תר"ט [1849]
לקוטי צבי. תחינות ותפילות עם תיקון ליל שביעי של פסח. דפוס האחים שפירא. זיטאמיר, תר"ט [1849] לקוטי צבי, תפילות ובקשות, בייחוד לימי הרחמים והסליחות 'עם איגרת התשובה ויסוד התשובה וכל יתר הענינים....והוספנו סדר תיקון ליל שביעי של פסח עם המשניות והזוהר השייך ללילה זו'. בדפוס האחים מוה' חנינא ליפא ומוה' אריה ליב ומוה' יהושע העשיל שפירא נכדי הרב מסלאוויטא בזיטאמיר, תר"ט - 1849.

מחיר פתיחה:

1000

פריט 50:
ליקוטי צבי, תחינות ותפילות עם תיקון ליל שביעי של פסח, השותפים נכדי הרב מסלאוויטא. זיטאמיר, תר"כ [1862]
ליקוטי צבי, תחינות ותפילות עם תיקון ליל שביעי של פסח, השותפים נכדי הרב מסלאוויטא. זיטאמיר, תר"כ [1862] ליקוטי צבי, תפילות ותחינות עם איגרת התשובה ויסוד התשובה וכל יתר העניינים כאשר היו מקדם באין מחסור כל דבר ועוד הוספנו תיקון ליל שביעי של פסח עם המשניות השייך ללילה זו. נדפס ע"י השותפים נכדי הרב מסלאוויטא הרבני מו' חנינא ליפא והרבני מו' יהושע העשיל שפירא בזיטאמיר בשנת תר"כ - 1860.

מחיר פתיחה:

1500