English

תפארת - 18 מכירת נדירים מיוחדת

Days

Hrs

Min

Sec

תצוגה:

פריט 1:
ספר הזהר, שמות. סלאוויטא, תקפ"ז [1827] חותמות בעלות חשובות.
ספר הזהר, שמות. סלאוויטא, תקפ"ז [1827] חותמות בעלות חשובות. ספר הזהר, חלק ב שמות, דפוס שמואל אברהם שפירא, סלאוויטא, תקפ"ז [1827].

מחיר פתיחה:

500

פריט 2:
טור אבן העזר, נדפס בבית הדפוס של רבי משה שפירא. סלאוויטא, תקע"ז - [1817]
טור אבן העזר, נדפס בבית הדפוס של רבי משה שפירא. סלאוויטא, תקע"ז - [1817] טור אבן העזר עם בית יוסף ודרכי משה, נדפס בבית הדפוס של רבי משה שפירא בן הרה"ק רבי פנחס מקוריץ, סלאוויטא, תקע"ז - 1817.

מחיר פתיחה:

350

פריט 3:
נדיר ביותר ! אשלי רברבי, שולחן ערוך יורה דעה, חלק [א]-ב. סלאוויטא, תקפ"ב [1822]. הסכמות הרה"ק ה'אוהב ישראל מאפטא'
נדיר ביותר ! אשלי רברבי, שולחן ערוך יורה דעה, חלק [א]-ב. סלאוויטא, תקפ"ב [1822]. הסכמות הרה"ק ה'אוהב ישראל מאפטא' שני כרכים מהודרים.

מחיר פתיחה:

550

פריט 4:
טור חושן משפט, ח"א, בהוצאת רבי משה שפירא. סלאוויטא, תקע"ז - 1817.
טור חושן משפט, ח"א, בהוצאת רבי משה שפירא. סלאוויטא, תקע"ז - 1817. טור חושן המשפט החלק הרביעי מספר ארבעה טורים, שחיבר רבינו יעקב בן הרא"ש. עם בית יוסף, דרכי משה ו'דרישה ופרישה' (ללא פירוש הב"ח), בהוצאת רבי משה שפירא. סלאוויטא, תקע"ז - 1817.

מחיר פתיחה:

150

פריט 5:
מחזור לשלוש רגלים, כמנהג רייסין ליטא פולין פיהם ומערין, עם פירוש ללשון הקודש ולשון אשכנז. דפוס השותפים שפירא. זיטאמיר, תרט"ז
מחזור לשלוש רגלים, כמנהג רייסין ליטא פולין פיהם ומערין, עם פירוש ללשון הקודש ולשון אשכנז. דפוס השותפים שפירא. זיטאמיר, תרט"ז מחזור לשלוש רגלים, כמנהג רייסין ליטא פולין, עם פירוש ללשון הקודש ולשון אשכנז, חלק שני. דפוס השותפים נכדי הרב מסלאוויטא הרבני מוה' חנינא ליפא נ"י והרבני מוה' יהושע העשיל נ"י שפירא. זיטאמיר, תרט"ז - 1856. 

מחיר פתיחה:

350

פריט 6:
עין יעקב, חלק ד, זיטאמיר, תר"י 1850
עין יעקב, חלק ד, זיטאמיר, תר"י 1850 ספר עין יעקב, חלק רביעי. דפוס האחים חנינא ליפא, אריה ליב ויהושע העשיל שפירא, זיטאמיר תר"י 1850.

מחיר פתיחה:

100

פריט 7:
חק לישראל, חלקים ב-ה, זיטאמיר, תרט"ז 1856
חק לישראל, חלקים ב-ה, זיטאמיר, תרט"ז 1856 [4] כרכים מתוך סט חק לישראל, זיטאמיר, תרט"ז 1856:

מחיר פתיחה:

350

פריט 8:
מיוחס! כרכי הירושלמי של 'אבי ההוראה' הפוסק הנודע ה'טעפליקער רוב' עם הגהות בעצם כתב ידו. דפוס האחים שפירא. זיטאמיר, תרכ"ג - תרכ"ז
מיוחס! כרכי הירושלמי של 'אבי ההוראה' הפוסק הנודע ה'טעפליקער רוב' עם הגהות בעצם כתב ידו. דפוס האחים שפירא. זיטאמיר, תרכ"ג - תרכ"ז מיוחס! ג' כרכים מן תלמוד ירושלמי, בדפוס האחים שפירא נכדי הרב מסלאוויטא, זיטאמיר, תרכ"ג - תרכ"ז. 1862 - 1867. הירושלמי של גאון ההוראה ומנחיל מורשת הפסיקה בישראל הגאון מטעפליק רבי שמשון אהרן פולנסקי אשר הגה בו ורשם הגהותיו בשולי הדפים ובסיום חלק מהן הוא חותם בשמו!

מחיר פתיחה:

1300

פריט 9:
יקר המציאות! ב' גליונות ממאמרי הרה"ק אדמו"ר הזקן בעל התניא, נעתקו סמוך לשמיעתם ע"י תלמידיו. ככל הנראה ליאזנא, בערך שנת תק"ס
יקר המציאות! ב' גליונות ממאמרי הרה"ק אדמו"ר הזקן בעל התניא, נעתקו סמוך לשמיעתם ע"י תלמידיו. ככל הנראה ליאזנא, בערך שנת תק"ס נדיר ומקודש! שני דפים המכילים את מאמרי אדמו"ר הזקן בכת"י. המאמרים נכתבו סמוך ונראה להשמעתם, ע"י תלמידיו ושומעי לקחו. ליאזנא, סביבות שנת תק"ס - 1880.

מחיר פתיחה:

200

פריט 10:
איגרת ארוכה שחלקה לא נדפס, מכ"ק מרן הרבי מליובאוויטש אל הגאון רבי שלמה יוסף זווין. ניו יורק, תשי"ז - 1957
איגרת ארוכה שחלקה לא נדפס, מכ"ק מרן הרבי מליובאוויטש אל הגאון רבי שלמה יוסף זווין. ניו יורק, תשי"ז - 1957 מכתב נדיר מכ"ק האדמו"ר מליובאוויטש אל הגאון החבד"י רבי שלמה יוסף זווין עורך האינצקלופדיה התלמודית, מכיל עניינים שונים והתבטאויות נדירות! ניו יורק, תשי"ז - 1957.

מחיר פתיחה:

750

פריט 11:
שני מכתבים בתוך שנת הסתלקותו של הרבי הריי"צ מליובאוויטש, מחתנו הגדול הגאון החסיד רבי שמריהו גורארי', 'הרש"ג', אל רבי חנוך הענדיל הבלין מירושלים
שני מכתבים בתוך שנת הסתלקותו של הרבי הריי"צ מליובאוויטש, מחתנו הגדול הגאון החסיד רבי שמריהו גורארי', 'הרש"ג', אל רבי חנוך הענדיל הבלין מירושלים שתי איגרות מאת הגה"ח רבי שמרי' גורארי', חתנו הגדול של הרבי הריי"צ מליובאוויטש, יושב ראש הוועד הפועל ומנהל ישיבת תומכי תמימים, המכונה בפי חסידים 'הרש"ג', גיסו הגדול של הרבי מליובאוויטש. המכתבים נכתבו בשנת הסתלקותו של מורו וחמיו הרבי הריי"צ, בעת שטרם התבהר עניין המשך הנשיאות, והיו שסברו כי הרש"ג יהיה נשיא ליובאוויטש. 

מחיר פתיחה:

100

פריט 12:
'כל טוב ברכה והצלחה מרובה בכל מילי וכתיבה וחתימה טובה' מכתב עמוס בברכות קודש מכ"ק אדמו"ר רבי יוחנן מראחמיסטריווקא
'כל טוב ברכה והצלחה מרובה בכל מילי וכתיבה וחתימה טובה' מכתב עמוס בברכות קודש מכ"ק אדמו"ר רבי יוחנן מראחמיסטריווקא '

מחיר פתיחה:

350

פריט 13:
מכתב אהבה וידידות בסגנון נדיר ביותר מאת כ"ק אדמו"ר רבי יצחק מסקווירא - תל אביב וזוגתו הרבנית לשאר בשרם רבי מנחם מנדל
מכתב אהבה וידידות בסגנון נדיר ביותר מאת כ"ק אדמו"ר רבי יצחק מסקווירא - תל אביב וזוגתו הרבנית לשאר בשרם רבי מנחם מנדל חטאתי! כך פותח רבי יצחק מסקווירא תל אביב את מכתבו לבן דודו ושאר בשרו רבי מנחם מנדל, ובו מתנצל ארוכות על שחלף זמן רב עד שהשיב את תשובתו, והוא מתאר ומפליג בתיאורים נוסטלגיים על הימים הרחוקים, בהם היה יושב בחברתו אצל הדוד והדודה זצ"ל, כי ביתכם היה כמו ביתנו מי יכול לערוך זאת... וכעת אחר שנפרצה פרצה גדולה ומכאיבה אין בידינו לחזור הגלגל אחורנית...    16 שורות כולן בעצם כתב ידו ובחתימתו.

מחיר פתיחה:

850

פריט 14:
מכתב מכ"ק האדמו"ר רבי משולם זוסיא מטשערנאביל לרגל נישואי בתו עם החתן כ"ק מרן האדמו"ר מוויזניץ
מכתב מכ"ק האדמו"ר רבי משולם זוסיא מטשערנאביל לרגל נישואי בתו עם החתן כ"ק מרן האדמו"ר מוויזניץ מכתב (אגרת אוויר) מכ"ק האדמו"ר מטשערנאביל רבי משולם זוסיא טווערסקי לרגל חתונת ביתו עם האדמו"ר מויזניץ שליט"א, בני ברק, תשכ"ג - 1963.

מחיר פתיחה:

200

פריט 15:
'כתבי קודש' תורות אדמו"ר סבא קדישא בוצינא דנהורא קדוש ישראל מרוזין ובניו הק', שכתבם חסיד קמאי מתלמידי הרה"ק מרוז'ין ובניו עם חידושים נפלאים ושינויים רבים מהנדפס בספר 'עירין קדישין'
'כתבי קודש' תורות אדמו"ר סבא קדישא בוצינא דנהורא קדוש ישראל מרוזין ובניו הק', שכתבם חסיד קמאי מתלמידי הרה"ק מרוז'ין ובניו עם חידושים נפלאים ושינויים רבים מהנדפס בספר 'עירין קדישין' 'כתבי קודש', מאגד 'תורות אדמו"ר סבא קדישא בוצינא דנהורא קדוש ישראל מרוזין ובניו הק', כתבם חסיד קמאי מתלמידי הרה"ק מרוז'ין ובניו. בכתב היד החשוב שלפנינו קיימים מספר חידושים נפלאים, מאמרים שבחלקם לא נדפסו בספר 'עירין קדישין' וחלקם האחר הופיע בשינויים רבים מהנדפס בספר 'עירין קדישין'. 

מחיר פתיחה:

5000

פריט 16:
נדיר ביותר! קול נהי, מספד מר על הרה"ק תפארת ישראל מרוזי'ן, אשר קונן הגאון רבי יוסף לנדא אב"ד יאס, מהדורה ראשונה, טשערנאוויץ, תרי"א - 1851.
נדיר ביותר! קול נהי, מספד מר על הרה"ק תפארת ישראל מרוזי'ן, אשר קונן הגאון רבי יוסף לנדא אב"ד יאס, מהדורה ראשונה, טשערנאוויץ, תרי"א - 1851. נדיר ביותר! קול נהי, מספד מר על רבן של ישראל, הרה"ק 'תפארת בית ישראל' מרוזי'ן, שקונן ואמר הגאון רבי יוסף לנדא אב"ד יאס, מהדורה ראשונה, טשערנאוויץ, תרי"א - 1851.

מחיר פתיחה:

700

פריט 17:
אבל גדול - בית אבל, מספד על הרה"ק רבי ישראל מרוז'ין, חיברו הגה"ק רבי אברהם תאומים מבראד, לעמבערג, תרי"א -[1851]
אבל גדול - בית אבל, מספד על הרה"ק רבי ישראל מרוז'ין, חיברו הגה"ק רבי אברהם תאומים מבראד, לעמבערג, תרי"א -[1851] אבל גדול, מספד תמרורים אחר הסתלקות עטרת תפארת ישראל הרה"ק מרוז'ין, נאמר ע"י הגה"ק רבי אברהם תאומים מגדולי פוסקי גאליציא, ועליו נוסף 'בית אבל', תשובה בהלכות אבלות מהגאון המפורסם הנ"ל. מהדורה יחידה, לעמבערג, תרי"א - 1851.

מחיר פתיחה:

400

פריט 18:
שופריה דיעקב, מאמרי אבל אחר הסתלקות הרה"ק רבי אברהם יעקב מסאדיגורה, מהדורה יחידה, לעמבערג, תרמ"ו - 1886
שופריה דיעקב, מאמרי אבל אחר הסתלקות הרה"ק רבי אברהם יעקב מסאדיגורה, מהדורה יחידה, לעמבערג, תרמ"ו - 1886 שופריה דיעקב, "זכרון האבל ומספד תמרורים ליום תוכחה וצרה..." מאמרים והספדים אחר הסתלקות הרה"ק רבי אברהם יעקב מסאדיגורה, בן עטרת תפארת ישראל מרוזי'ן, חיברו החסיד רבי דוד אלימלך יאליש, מהדורה יחידה, לעמבערג, תרמ"ו - 1886.

מחיר פתיחה:

300

פריט 19:
דמעות שליש, מילי דהספידא על שלושה צדיקי הדור הרה"ק מסדיגורה, מאלעסק ומוויזניץ. חיברו הגה"צ רבי אורי לנדמן אב"ד פדולאיי, מהדורה יחידה, טשערנאוויץ, תרמ"ה - 1885
דמעות שליש, מילי דהספידא על שלושה צדיקי הדור הרה"ק מסדיגורה, מאלעסק ומוויזניץ. חיברו הגה"צ רבי אורי לנדמן אב"ד פדולאיי, מהדורה יחידה, טשערנאוויץ, תרמ"ה - 1885 דמעות שליש, מילי דהספידא על הני שלושת צדיקי הדורות הרה"ק רבי אברהם יעקב מסאדיגורה, הרה"ק רבי חנוך העניך מאלעסק והרה"ק ה'צמח צדיק' רבי מנחם מענדיל מוויזניצא. שנסתלקו כולם סמוך ונראה להדפסת הספר. חיברו רבי אורי לנדמן אב"ד פדולאיי, מהדורה יחידה, תרמ"ה - 1885.

מחיר פתיחה:

300

פריט 20:
שורות בעבודת השם יתברך והנהגות ע"פ סוד, אשר חרט בעצם כתב ידו הקדושה, הרה"ק רבי שלמה'ניו [הראשון] מסדיגורה בנו של הרה"ק רבי אברהם יעקב מסדיגורה
שורות בעבודת השם יתברך והנהגות ע"פ סוד, אשר חרט בעצם כתב ידו הקדושה, הרה"ק רבי שלמה'ניו [הראשון] מסדיגורה בנו של הרה"ק רבי אברהם יעקב מסדיגורה שורות שחרט לעצמו הרה"ק רבי שלמה'ניו [הראשון] מסדיגורה, בנו של הרה"ק רבי אברהם יעקב מסדיגורה ונכד עטרת תפארת ישראל מרוז'ין, אשר היה מיועד למלא מקומו בקודש ולהמשיך את שושלת הזהב, בגב מכתב שנשלח אליו לעיר תפארת 'סדיגורה'. 

מחיר פתיחה:

500

פריט 21:
תפארת במלוכה! שו"ת גבעות עולם, העותק האישי של צנתרי דדהבא הרה"ק רבי שלמה ורבי נחום בערני'ו מסדיגורה. מהדורה ראשונה, שאלוניקי, תקמ"ד - 1784
תפארת במלוכה! שו"ת גבעות עולם, העותק האישי של צנתרי דדהבא הרה"ק רבי שלמה ורבי נחום בערני'ו מסדיגורה. מהדורה ראשונה, שאלוניקי, תקמ"ד - 1784 שו"ת גבעות עולם (ובסופו מאמרים עה"ת), חיברו רבי יוסף קובו רבה של סאלוניקי. מהדורה ראשונה. שאלוניקי, תקמ"ד - 1784.

מחיר פתיחה:

1500

פריט 22:
שטר צוואה שנערך באופן מיוחד בתאריך המקודש ג' חשון בעיר תהילה - סאדיגורא. תרכ"ו [1865]
שטר צוואה שנערך באופן מיוחד בתאריך המקודש ג' חשון בעיר תהילה - סאדיגורא. תרכ"ו [1865] שטר צוואה של 'הנגיד המופלג מו"ה יחזקאל במו"ה שמערל' שנערך במיוחד בתאריך המקודש ג' חשון בעיר תהילה - סאדיגורא. תרכ"ו - 1865.

מחיר פתיחה:

400

פריט 23:
מקבץ גדול מאוד, 'דברי אלוקים חיים' - סטנסיל, משלושת רועי אבן 'ישראל' לבית סדיגורה, הרה"ק האור ישראל, הקדושת אהרון והכנסת מרדכי מסדיגורה - כולל מאמר יחיד שלא נדפס מעולם וכן תיקונים על דא"ח בעצם כתי"ק של הכנסת מרדכי
מקבץ גדול מאוד, 'דברי אלוקים חיים' - סטנסיל, משלושת רועי אבן 'ישראל' לבית סדיגורה, הרה"ק האור ישראל, הקדושת אהרון והכנסת מרדכי מסדיגורה - כולל מאמר יחיד שלא נדפס מעולם וכן תיקונים על דא"ח בעצם כתי"ק של הכנסת מרדכי מקבץ גדול מאוד, 'דברי אלוקים חיים' - סטנסיל, משלושת רועי אבן 'ישראל' לבית סדיגורה, הרה"ק האור ישראל, הקדושת אהרון והכנסת מרדכי מסדיגורה. הדפסי סטנסיל משוכפלים. 

מחיר פתיחה:

1800

פריט 24:
אשלי רברבי, שלחן ערוך יורה דעה, חלק ב, למברג, תרכ"ה 1864. העותק האישי של הרה"ק רבי אהרן אב"ד אטשאקוב עם הגהות בכתב יד קודשו
אשלי רברבי, שלחן ערוך יורה דעה, חלק ב, למברג, תרכ"ה 1864. העותק האישי של הרה"ק רבי אהרן אב"ד אטשאקוב עם הגהות בכתב יד קודשו ספר אשלי רברבי, שו"ע יו"ד, חלק ב, סי' קיב-תג. דפוס אברהם יצחק מענקיש ושלמה שפרעכר, למברג, תרכ"ה 1864.  עם חתימת הגאון החסיד רבי אהרן ב"ר מאיר [אקרמן] אב"ד אטשקוב עם הגהות בכתב ידו. 

מחיר פתיחה:

800

פריט 25:
ישועות ורפואות! ספר התהלים של הרה"ק ציס"ע רבי ישראל מהוסיאטין זקן צדיקי דורו
ישועות ורפואות! ספר התהלים של הרה"ק ציס"ע רבי ישראל מהוסיאטין זקן צדיקי דורו ישועות ורפואות! ספר התהלים של הרה"ק ציס"ע רבי ישראל מהוסיאטין זקן צדיקי דורו, חתום בחותמתו האישית.

מחיר פתיחה:

5000

פריט 26:
מיוחס וטמיר! בית ישראל, אמרות טהורות על עטרת תפארת ישראל מרוז'ין העותק האישי בו הגו בסילודין; נכדו הרה"ק רבי ישראל מהוסיאטין, חתנו האהלי יעקב ונכדו הפחד יצחק. כרוך עם כרם ישראל, יחוס שושלתא קדישא רוזי'ן וטשערנאביל
מיוחס וטמיר! בית ישראל, אמרות טהורות על עטרת תפארת ישראל מרוז'ין העותק האישי בו הגו בסילודין; נכדו הרה"ק רבי ישראל מהוסיאטין, חתנו האהלי יעקב ונכדו הפחד יצחק. כרוך עם כרם ישראל, יחוס שושלתא קדישא רוזי'ן וטשערנאביל ספר בית ישראל, קובץ אמרות טהורות, אור יקרות כזוהר הרקיע מזהירות...חידושי תורה בירא ואהבת השם נאמרו, מכבוד מרנא ורבנא אביר הרועים ועטרת צפירות תפארה, רבן של כל בית ישראל, ראש גולת אריאל, הנשר הגדול בעל כנפים קדושתו מלאה הארץ עד רום שמים, אדמו"ר קדוש ונורא שמו תפארת גדולתו מו"ה ישראל סבא מרוז'ין זצוקל"ה זי"ע ועכ"י. 

מחיר פתיחה:

400

פריט 27:
ארכיון היסטורי לבית הוסיאטין! רשימות נותני כספי 'מעמדות' להרה"ק האהלי יעקב מהוסיאטין במשך שש שנים! תל אביב, תש"ט-תשי"ד [1949-1953]
ארכיון היסטורי לבית הוסיאטין! רשימות נותני כספי 'מעמדות' להרה"ק האהלי יעקב מהוסיאטין במשך שש שנים! תל אביב, תש"ט-תשי"ד [1949-1953] ארכיון היסטורי מחצר קדשו של הרה"ק פועל ישועות, ה'אהלי יעקב' מהוסיאטין בנו של הרה"ק רבי יצחק מייסד שושלת הקודש לבית בוהוש וגדול נכדי הרה"ק עטרת תפארת ישראל מרוז'ין, וממשיך בית חותנו הרה"ק רבי ישראל מהוסיאטין. בארכיון, רשימות רבות מנותני כספי 'מעמדות' החל משנת תש"ט, שנת עלייתו לכס אבותיו הק' ועד שנת תשי"ד. 

מחיר פתיחה:

800

פריט 28:
פריט מיוחד! תיבה בה הניח הצדיק הרה"ק רבי יצחק מאיר אבי שושלת קאפיטשניץ, 'פתקי דרחמי' ה-קוויטלאך המרובים שבאו לשולחנו הקדוש אחר שקראם ופעל עבורם
פריט מיוחד! תיבה בה הניח הצדיק הרה"ק רבי יצחק מאיר אבי שושלת קאפיטשניץ, 'פתקי דרחמי' ה-קוויטלאך המרובים שבאו לשולחנו הקדוש אחר שקראם ופעל עבורם פריט מיוחד! תיבת עץ ועליה נחושת מוצהב [-פליז] מצופה כסף, בה הניח הצדיק הרה"ק רבי יצחק מאיר אבי שושלת הקודש קאפיטשניץ, 'פתקי דרחמי' ה-קוויטלאך המרובים שבאו לשולחנו הקדוש.

מחיר פתיחה:

5000

פריט 29:
מכתב מאת הרה"ק האביר יעקב מסדיגורה לרב הראשי לישראל, רבי יצחק אייזיק הלוי הרצוג, בבקשת סיוע עבור רבנית צדקנית לבית רוז'ין. תל-אביב, תש"י [1950]
מכתב מאת הרה"ק האביר יעקב מסדיגורה לרב הראשי לישראל, רבי יצחק אייזיק הלוי הרצוג, בבקשת סיוע עבור רבנית צדקנית לבית רוז'ין. תל-אביב, תש"י [1950] "אבקש לעזור לה... בסכום יותר גדול כי היא נפלה מארלב"ע [=מאגרא רמה לבירא עמיקתא] ואי לה עוד אפילו דירה... אני מכיר את טוב לבו עבור אחינו בני ישראל האמללים ונדחים ע"י שבט הרע ימ"ש".

מחיר פתיחה:

500

פריט 30:
'האם להשתתף במוסדות המדינה היהודית שמוקמת עתה? היא צריכה להתבסס ע"פ התורה! לוט מסמכים חשוב מכבו"ק מרן הכנסת מרדכי מסדיגורה מפעילותו בעת הדיונים להקמת מדינת ישראל
'האם להשתתף במוסדות המדינה היהודית שמוקמת עתה? היא צריכה להתבסס ע"פ התורה! לוט מסמכים חשוב מכבו"ק מרן הכנסת מרדכי מסדיגורה מפעילותו בעת הדיונים להקמת מדינת ישראל לוט מסמכים חשוב, חלק מפעילותו של כבו"ק מרן בעל 'כנסת מרדכי' מסדיגורה, במסגרת פעילותו בתוך הוועד הפועל העולמי של אגודת ישראל ובמסגרת רבנים מהרבנות הראשית לישראל, בימים הגורליים לפני הקמת מדינת ישראל, בעיצומה של המלחמה שפרצה בחודש כסליו תש"ח אחר הכרזת האו"מ על חלוקת ארץ ישראל (כ"ט בנובמבר).

מחיר פתיחה:

200

פריט 31:
מאוצר ספרי כבו"ק הכנסת מרדכי מסדיגורה. חמד אלהים, מהדורת צילום. תשכ"א
מאוצר ספרי כבו"ק הכנסת מרדכי מסדיגורה. חמד אלהים, מהדורת צילום. תשכ"א ספר חמד אלהים על כל ענייני האושפיזין וחג הסוכות, בקבלה ובדרוש. נדפס בליוורנו, מהדורת צילום, תל אביב תשכ"א.

מחיר פתיחה:

180

פריט 32:
"דברי הימים לתפארת בית ישראל'' ארכיון סדיגורה! מקבץ מכתבים ומסמכים מיוחדים מכבו"ק צדיקי בית סדיגורה, מרן הכנסת מרדכי ובנו מרן העקבי אבירים, כולל סגולה להצלה ממגיפה רח"ל
"דברי הימים לתפארת בית ישראל'' ארכיון סדיגורה! מקבץ מכתבים ומסמכים מיוחדים מכבו"ק צדיקי בית סדיגורה, מרן הכנסת מרדכי ובנו מרן העקבי אבירים, כולל סגולה להצלה ממגיפה רח"ל ארכיון סדיגורה! מקבץ מכתבים ומסמכים מיוחדים מכבו"ק אדמור"י חצר הקודש סדיגורה, מרנן הצדיקים המפורסמים הכנסת מרדכי מסדיגורה, והעקבי אבירים מסדיגורה, רועי ישראל ומנהיגי עדת ישורון למעלה מאה שנה. בארכיון, מכתבי ברכה והסכמה, מכתב ברכה מאת הגבאי רבי מרדכי דוד רחמן, הזמנה לנישואי כבו"ק העקבי אבירים, ושני פריטי ניר חשובים ביותר מאת העקבי אבירים: כמפורט: 

מחיר פתיחה:

750

פריט 33:
הגהות בעצם כת"י רבי גבריאל דעסויער! נהר פישון, דרושים, חיברו רבי יצחק אבוהב (השני), זאלקווא, תקס"ו - 1806.
הגהות בעצם כת"י רבי גבריאל דעסויער! נהר פישון, דרושים, חיברו רבי יצחק אבוהב (השני), זאלקווא, תקס"ו - 1806. נהר פישון, דרושים על התורה נ"ך וגמרא, חיברו רבי יצחק אבוהב (השני), זאלקווא, תקס"ו - 1806.

מחיר פתיחה:

500

פריט 34:
הגהות בכתי"ק של הגאון רבי דוד דייטש מגדולי הדור, על גליון ספרו אהל דוד עמ"ס פסחים, סוכה, חגיגה ויומא, ווינה תק"פ [1820]
הגהות בכתי"ק של הגאון רבי דוד דייטש מגדולי הדור, על גליון ספרו אהל דוד עמ"ס פסחים, סוכה, חגיגה ויומא, ווינה תק"פ [1820] אהל דוד, עמ"ס פסחים, סוכה חגיגה ויומא. חיברו הגה"ק רבי דוד דייטש מגדולי הונגריה. ווינה, תק"פ - 1820 (מהדורה זו הינה המשך של הספר שהודפס שנה קודם לכן). עם הגהות רבות בשולי הדפים בעצם כתי"ק של רבינו. חלקם כתובים בכתב רש"י וחלקם בכתב רגיל.

מחיר פתיחה:

1000

פריט 35:
עותק מיוחס מגדולי תלמידי מרנא החתם סופר! הלכות גדולות. עם הסכמתו המיוחדת של החתם סופר. ווין, תקע"א
עותק מיוחס מגדולי תלמידי מרנא החתם סופר! הלכות גדולות. עם הסכמתו המיוחדת של החתם סופר. ווין, תקע"א הלכות גדולות. נדפס בהשתדלות שלושה מטובי העיר ונאמני קהל פרעשבורג, עם הסכמתו המיוחדת של מרנא החתם סופר. מהדורת ווין תקע"א - 1811. ניר כחלחל. 

מחיר פתיחה:

650

פריט 36:
העותק הפרטי של הגאון רבי דניאל פרוסטיץ. ספר תורת הבית הארוך לרבינו הרשב"א, עם בדק הבית לרא"ה ומשמרת הבית לרשב"א. פראג, תצ"ה [1735]
העותק הפרטי של הגאון רבי דניאל פרוסטיץ. ספר תורת הבית הארוך לרבינו הרשב"א, עם בדק הבית לרא"ה ומשמרת הבית לרשב"א. פראג, תצ"ה [1735] * ספר תורת הבית הארוך להלכות נדה, חברו רבי שלמה אדרת, עם בדק הבית לרבי אהרן הלוי, ועם משמרת הבית [לרשב"א]. כרוך עם חדושי חולין להריטב"א. דפוס נכדי משה כ"ץ, פראג, תצ"ה [1735]. חתימות בעלים מרובות ובהם חתימת הגאון רבי דניאל פרוסטיץ. 

מחיר פתיחה:

400

פריט 37:
חיבור בכתב יד, הוספות והגהות על שו"ת אמרי א"ש, מאת הגאון רבי יעקב ברוך פרנקל מקאליב מגדולי תלמידי מרנא החתם סופר
חיבור בכתב יד, הוספות והגהות על שו"ת אמרי א"ש, מאת הגאון רבי יעקב ברוך פרנקל מקאליב מגדולי תלמידי מרנא החתם סופר שאלות ותשובות אמרי א"ש, לגאון האדיר ראש גולת אריאל, רבי מאיר א"ש מאונגוואר. למברג, תרי"ב - 1852.

מחיר פתיחה:

450

פריט 38:
הגהות רבות בכתב קדשו הגה"ק רבי יהודא סג"ל ראזנער מסעקלהיד על גיליון ספה"ק ישמח משה.
הגהות רבות בכתב קדשו הגה"ק רבי יהודא סג"ל ראזנער מסעקלהיד על גיליון ספה"ק ישמח משה. ישמח משה עה"ת (במדבר דברים), חיברו הרה"ק רבי משה מאויהל מגדולי וצדיקי החסידות בהונגריה ממנו ייצאו שושלות סיגעט וסטמאר, העותק האישי של הגה"ק רבי יהודה סג"ל ראזנער, בין דפי הספר פזורים הגהות רבות בעצם כתי"ק. מהדורה בלתי ידועה.

מחיר פתיחה:

200

פריט 39:
כהנת עולם, חידושים על הש"ס, חיברו רבי שמעון שאטין מרבני הונגריה, מהדורה ראשונה, ווארנוב, תרמ"ו - 1886. עם הקדשה מהמוציא לאור, נכד המחבר
כהנת עולם, חידושים על הש"ס, חיברו רבי שמעון שאטין מרבני הונגריה, מהדורה ראשונה, ווארנוב, תרמ"ו - 1886. עם הקדשה מהמוציא לאור, נכד המחבר כהונת עולם (מהרשש"ך אחרון), חיברו רבי שמעון שאטין מרבני הונגריה, נין ונכד גאון הגאונים רבי שמואל הכהן שאטין בעל כוס הישועות, מהדורה ראשונה, ווראנוב, תרמ"ו - 1886. עם הקדשת המו"ל, נכד המחבר.

מחיר פתיחה:

150

פריט 40:
נדיר! חידושי תורה מגאוני וצדיקי ארץ הגר ובראשם ד"ת תורה רבים ממהר"י אסאד. חלקם לא נדפסו מעולם. כתובים בכת"י תלמידיו. סערדעהעלי, בערך שנות התר"ל
נדיר! חידושי תורה מגאוני וצדיקי ארץ הגר ובראשם ד"ת תורה רבים ממהר"י אסאד. חלקם לא נדפסו מעולם. כתובים בכת"י תלמידיו. סערדעהעלי, בערך שנות התר"ל חיבור גדול בכתב יד של דברי תורה מלוקטים, מהני תרי צנתרי דדהבא, הגה"צ ר' לייב בלום והגה"צ רבי צבי באנדי, מגדולי תלמידי הגה"ק רבן של כל בני הגולה מהר"י אסאד, סערדעהעלי, שנות התר"ל בערך. סוף המאה ה-19.

מחיר פתיחה:

650

פריט 41:
פנקס רישום לידות, כפרים במחוז סערנטש (הונגריה). 1850-1886 [תר"י-תרמ"ו]
פנקס רישום לידות, כפרים במחוז סערנטש (הונגריה). 1850-1886 [תר"י-תרמ"ו] פינקס רישום לידות ונישואין בהונגריה, שעשוי להתברר כמקור היסטורי ייחודי חשוב לחקר המשפחות המוזכרות בו:

מחיר פתיחה:

300

פריט 42:
ארכיון ענק [169] מסמכים ומכתבים ששלחו רבנים למשרדי הקהילה היהודית בבודפסט, כמעט כולן מהמחצית השניה של המאה ה-19
ארכיון ענק [169] מסמכים ומכתבים ששלחו רבנים למשרדי הקהילה היהודית בבודפסט, כמעט כולן מהמחצית השניה של המאה ה-19 [3] קלסרים, בהם מקבץ ענק מסמכים שהתקבלו במשרדי הקהילה היהודית בבודפסט, רובם המוחלט בין השנים 1853-1895. האוסף כולל תעודות ומזכרים מסוגים שונים ומגוונים, הנוגעים להפעילות העניפה של משרדי הקהילה היהודית: מכתבים עם בקשות והודעות לועד הקהילה, עדויות בנוגע למעמד האישי של גברים ונשים, תעודות זיהוי של גברים ונשים, מסמכי רישום נישואין, תעודות לידה ופטירה, הצהרות מוסמכות, חוזים שונים ועוד.

מחיר פתיחה:

4500

פריט 43:
פסק דין בעניין חלוקת עזבון, בכתב ידו של הדיין רבי שמואל צבי שטערנשוס, אונגוואר, תר"ה [1845]. עם תוספת בכתב ידו של בעל קיצור שולחן ערוך הגאון רבי שלמה גאנצפריד
פסק דין בעניין חלוקת עזבון, בכתב ידו של הדיין רבי שמואל צבי שטערנשוס, אונגוואר, תר"ה [1845]. עם תוספת בכתב ידו של בעל קיצור שולחן ערוך הגאון רבי שלמה גאנצפריד פסק דין המעמיד את עזבונו של המנוח אברהם הכהן ביד בנו יהודה, ומגדיר את חובת הבן לפרוע את כתובת האלמנה ואת החובות לגיסו שמואל ולבן אחיו המנוח חיים הירש, לשלם חובות קטנים לאנשי העיר "ושאר חובות שעל אביו המנוח הנ"ל כאשר יבואר בכתבים עליו לפצות במה דאפשר בכדי שיסר מהם תלונותם על אביו המנוח הנ"ל". אונגוואר, תר"ה [1845].

מחיר פתיחה:

1000

פריט 44:
מכתב הגאון רבי שלמה סופר מבערגסאס לישיבת 'תורת חיים בעיר העתיקה בירושלים ומכתבי תמיכה נוספים מאת רבנים ונכבדים רבים. תרמ"ז-תרנ"א [1887-1891]
מכתב הגאון רבי שלמה סופר מבערגסאס לישיבת 'תורת חיים בעיר העתיקה בירושלים ומכתבי תמיכה נוספים מאת רבנים ונכבדים רבים. תרמ"ז-תרנ"א [1887-1891] דף ובו לקט מכתבי עידוד רבים לטובת ישיבת "תורת חיים" בירושלים בראשות רבי יצחק ווינאגראד, מאת הרב הגאון רבי שלמה סופר אב"ד בערעגסאז בנו של הכתב סופר, רבי שמואל מוהליבר מביאליסטוק, הגביר רק יעקב ברודא מוורשה, ר' ציון בן רבי פנחס הקטן כהן בוכארי, ועוד. ירושלים, תרמ"ז-תרנ"א [1887-1891]. רוב הכותבים מציינים שביקרו בישיבה ומעידים ממקור ראשון על התרשמותם מפעילות הישיבה.

מחיר פתיחה:

2500

פריט 45:
בירורים בייחוסו ושנת לידתו של הגאון הקדוש רבי שלמה אייגר מפוזנן, של אביו רבינו עקיבא אייגר, ושל רעייתו הרבנית, בכתב יד נכדו רבי שלמה אייגר
בירורים בייחוסו ושנת לידתו של הגאון הקדוש רבי שלמה אייגר מפוזנן, של אביו רבינו עקיבא אייגר, ושל רעייתו הרבנית, בכתב יד נכדו רבי שלמה אייגר מכתב ארוך ובו בירורים בייחוסו ושנת לידתו של הגאון הקדוש רבי שלמה אייגר מפוזנן בנו של רשכבה"ג מרנא רבי עקיבא אייגר זיע"א ורעייתו הרבנית מרת רבקה גאלדא, בכתב יד נכדם, הגאון רבי שלמה אייגר מדראשקוב [דראשקא], בנו של רבי ישראל אייגר מפינסק, צעיר בניו של הגה"ק רבי שלמה אייגר. הוא כתב ושלח את איגרת היוחסין לשאר בשרו מו"ה שלום בערנשטיין מפינסק, חתן הגאון רבי יהושע העשיל רוקח מפינסק, חתנו של הגאון רבי שלמה אייגר. בשולי המכתב מופיעה דרישת שלומים לגיסו הרב רבי ישראל רוקח. 

מחיר פתיחה:

300

פריט 46:
אוסף מכתבים מהגאון האדיר רבי יהושע בוקסבוים אב"ד גאלאנטא, אביו רבי יוסף ואחיו רבי אברהם שמואל בנימין.
אוסף מכתבים מהגאון האדיר רבי יהושע בוקסבוים אב"ד גאלאנטא, אביו רבי יוסף ואחיו רבי אברהם שמואל בנימין. ארבעה מכתבים ממשפחת בוקסבוים המעטירה, ביידיש ובגרמנית, בראשם מכתב הגאון האדיר רבה של גאלאנטא, רבי יהושע בוקסבוים כתוב גרמנית ובחתימתו הק' בלשון הק'. 

מחיר פתיחה:

2000

פריט 47:
ארכיון חידושי תורה גדול מאת הגה"ק רבי משה יוסף האפמאנן 'הדיין מפאפא' שזכה לגילוי אליהו. לא נדפסו מעולם
ארכיון חידושי תורה גדול מאת הגה"ק רבי משה יוסף האפמאנן 'הדיין מפאפא' שזכה לגילוי אליהו. לא נדפסו מעולם ארכיון ומקבץ גדול של כתבי יד מהגה"ק רבי משה יוסף האפמאן הידוע בשמו 'הדיין מפאפא', נערץ בפי קדושים ואראלים כמי שזכה למעלות רמות ואף לגילוי אליהו הנביא. 

מחיר פתיחה:

700

פריט 48:
דף בחידושי תורה בדיני הטמנה בכלים בשבת, בעצם כתב קדשו של 'ההיליגער שימאניער רב' הגה"ק המפורסם בעל הישועות רבי שבתי שעפטיל וויס
דף בחידושי תורה בדיני הטמנה בכלים בשבת, בעצם כתב קדשו של 'ההיליגער שימאניער רב' הגה"ק המפורסם בעל הישועות רבי שבתי שעפטיל וויס דף בחידושי תורת הגאון הקדוש המפורסם צדיק ונשגב רבי שבתי שעפטיל וויס אב"ד וריש מתיבתא בשימאני. 

מחיר פתיחה:

4000

פריט 49:
[2] מכתבים מאת הג"ר גרשון וואלף בנעט ראב"ד אונגוואר חתן בעל קיצור שולחן ערוך אל הג"ר עקיבא יוסף שלעזינגער. אונגוואהר, תרס"ב [1901]
[2] מכתבים מאת הג"ר גרשון וואלף בנעט ראב"ד אונגוואר חתן בעל קיצור שולחן ערוך אל הג"ר עקיבא יוסף שלעזינגער. אונגוואהר, תרס"ב [1901] שני מכתבים אל הגאון רבי עקיבא יוסף שלזינגר מאת הגאון רבי גרשון וולף בנעט, מו"ץ אונגוואר, בכתב ידו ובחתימתו:

מחיר פתיחה:

650

פריט 50:
'וכן נהג אבי מורי'! מכתב בכתי"ק הגה"ק ההתעוררות תשובה מערלוי, מענה על גבי מכתב ארוך מהגה"צ רבי ישראל וועלץ אב"ד בודפסט, ובו מנהגי מרן הכתב סופר ותשובות בהלכה. טארנאליא, תרע"ג
'וכן נהג אבי מורי'! מכתב בכתי"ק הגה"ק ההתעוררות תשובה מערלוי, מענה על גבי מכתב ארוך מהגה"צ רבי ישראל וועלץ אב"ד בודפסט, ובו מנהגי מרן הכתב סופר ותשובות בהלכה. טארנאליא, תרע"ג מכתב בכתי"ק הגה"ק רבי שמעון סופר בעל 'התעוררות תשובה' מערלוי, מענה על גבי מכתב הגה"צ רבי ישראל וועלץ אב"ד בודפסט, ובו מנהגי מרן הכתב סופר ותשובות בהלכה. טארנאליא, תרע"ג.

מחיר פתיחה:

2500