English

פשוטה

Days

Hrs

Min

Sec

תצוגה:

פריט 1:
מהדורה ראשונה! קול שמחה, חדושי תורה מאת הרה"ק שמחה מפרשיסחא. דפוס הירש זולצבאך, [ברעסלויא?], תרי"ט [1859]
מהדורה ראשונה! קול שמחה, חדושי תורה מאת הרה"ק שמחה מפרשיסחא. דפוס הירש זולצבאך, [ברעסלויא?], תרי"ט [1859] מהדורה ראשונה! קול שמחה, חדושי תורה מאת הרה"ק שמחה מפרשיסחא. דפוס הירש זולצבאך, [ברעסלויא?], תרי"ט [1859]

מחיר פתיחה:

250

פריט 2:
זכרון זאת להרה"ק הרבי מלובלין 'החוזה'. מהדורה ראשונה. ווארשא תרכ"ט.
זכרון זאת להרה"ק הרבי מלובלין 'החוזה'. מהדורה ראשונה. ווארשא תרכ"ט. זכרון זאת מהרב הקדוש הרבי מלובלין 'החוזה מלובלין'. מהדורה ראשונה. ווארשא תרכ"ט - 1869.

מחיר פתיחה:

200

פריט 3:
סדורו של שבת (ב' חלקים), מאמרי חסידות על שבת, חיברו הרה"ק רבי חיים מטשערנוביץ, לעמברג, תרכ"ד - 1864.
סדורו של שבת (ב' חלקים), מאמרי חסידות על שבת, חיברו הרה"ק רבי חיים מטשערנוביץ, לעמברג, תרכ"ד - 1864. סדורו של שבת (ב' חלקים), מאמרים עמוקים בשבח מעלת וקדושת השבת, חיברו הרה"ק רבי חיים מטשערנוביץ,

מחיר פתיחה:

50

פריט 4:
אור פני משה, על התורה והמגילות, מאת הרה"ק משה סופר מפשעווארסק. ורשה, 1883
אור פני משה, על התורה והמגילות, מאת הרה"ק משה סופר מפשעווארסק. ורשה, 1883 ספר אור פני משה על חמשה חומשי תורה וחמש מגילות, [א-ב], פשטים... וכבשים ללבושו להלביש בהם מקראי קודש על דרך האמת הברור, מאת האדמו"ר רבי משה סופר מפשעווארסק. דפוס יוסף לעבענזאהן, ורשה, 1883.

מחיר פתיחה:

50

פריט 5:
חמישה חיבורי דרוש וחסידות כרוכים יחד, מקומות דפוס שונים, תר"ע - תש"ד
חמישה חיבורי דרוש וחסידות כרוכים יחד, מקומות דפוס שונים, תר"ע - תש"ד חמישה חיבורי דרוש וחסידות כרוכים יחד, תר"ע - תש"ד:

מחיר פתיחה:

150

פריט 6:
אגרא דפרקא, מאת הרה"ק הבני יששכר מדינוב. למברג, תר"מ 1880
אגרא דפרקא, מאת הרה"ק הבני יששכר מדינוב. למברג, תר"מ 1880 ספר אגרא דפרקא, מאת הרה"ק רבי צבי אלימלך אב"ד דק"ק דינוב. דפוס צבי הירש שטיללער. למברג, תר"מ 1880.

מחיר פתיחה:

40

פריט 7:
ישמח ישראל, ד"ת מהרה"ק רבי ישראל מטשורטקוב, נדפס בחייו! וינה, תרצ"ג - 1933
ישמח ישראל, ד"ת מהרה"ק רבי ישראל מטשורטקוב, נדפס בחייו! וינה, תרצ"ג - 1933 ישמח ישראל, אמרות טהורות מפי קדוש ישראל רבינו ישראל מטשורטקוב, מהדורה ראשונה (נדפס בחיי המחבר), וינה, תרצ"ג - 1933.

מחיר פתיחה:

40

פריט 8:
תורת חיים, מאת הרה"ק רבי חיים קאסוב. גראסווארדיין, תרפ"ז [1927]
תורת חיים, מאת הרה"ק רבי חיים קאסוב. גראסווארדיין, תרפ"ז [1927] ספר תורת חיים, מאת הרב הצדיק המפורסם מוה' חיים בהרב הצדיק המפורסם מוה' מנחם מענדיל. דפוס י' גלאנצער, גראסווארדיין, תרפ"ז [1927].

מחיר פתיחה:

50

פריט 9:
עותק מיוחס. שו"ת אמרי נועם, מאת הרה"ק רבי מאיר מדזיקוב, ח"א, מהדורה ראשונה. קראקא, תרמ"ח 1888
עותק מיוחס. שו"ת אמרי נועם, מאת הרה"ק רבי מאיר מדזיקוב, ח"א, מהדורה ראשונה. קראקא, תרמ"ח 1888 שאלות ותשובות אמרי נועם, מאת רבי מאיר הורוויץ אב"ד דזיקוב, חלק א, עם הגהות המוציא לאור [רבי שלום דוד אונגר, נכד המחבר]. דפוס יוסף פישער, קראקא, תרמ"ח 1888. 

מחיר פתיחה:

120

פריט 10:
עותק מיוחס! מלא הרועים, דעות תנאים ואמוראים מסודרים לפי א"ב, חיברו הגה"ק רבי יעקב צבי יאליש, מהדורה שנייה, הלברשטאטט, תרי"ט - 1859
עותק מיוחס! מלא הרועים, דעות תנאים ואמוראים מסודרים לפי א"ב, חיברו הגה"ק רבי יעקב צבי יאליש, מהדורה שנייה, הלברשטאטט, תרי"ט - 1859 מלא הרועים, מחלוקןת ודעות תנאים ואמוראים ע"ס א"ב, חיברו הגה"ק רבי יעקב צבי יאליש, מהדורה שנייה, הלברשטאטט, תרי"ט - 1859.

מחיר פתיחה:

50

פריט 11:
שבחי הר"נ, מאמרים ותורות ממוהר"ן מברסלב, ווארשא, תרצ"ו - 1936
שבחי הר"נ, מאמרים ותורות ממוהר"ן מברסלב, ווארשא, תרצ"ו - 1936 שבחי הר"נ, עם שיחות הר"נ, " בוא יסופר מעט מזעיר קדושת רבינו הקדוש והנורא זצ"ל וחסידותו ופרישותו והנהגותיו הקדושים בעבודת ה'.. "בהשתדלות חסידי ברסלב מעיר קראקא", ווארשא, תרצ"ו -1936.

מחיר פתיחה:

50

פריט 12:
לוט ספרי רבינו מוהר"ן מברסלב. דפוסים ישנים עם חתימות בעלות של בחורים חסידיים מפולין ואונגריה
לוט ספרי רבינו מוהר"ן מברסלב. דפוסים ישנים עם חתימות בעלות של בחורים חסידיים מפולין ואונגריה לוט ספרי רבינו מוהר"ן מברסלב. דפוסים ישנים עם חתימות בעלות שונות. 

מחיר פתיחה:

100

פריט 13:
נדיר! חלק ראשון מספר שם משמואל, מאמרי חסידות עה"ת, מהדורה ראשונה, פיעטרקוב, תרפ"ז - 1927
נדיר! חלק ראשון מספר שם משמואל, מאמרי חסידות עה"ת, מהדורה ראשונה, פיעטרקוב, תרפ"ז - 1927 שם משמואל, מאמרי חסידות עה"ת [ח"א], חיברו הרה"ק רבי שמואל מסאכאטשוב, מהדורה ראשונה, פיעטרקוב, תרפ"ז - 1927.

מחיר פתיחה:

100

פריט 14:
מקבץ ספרי ביוגרפיה ותולדות נדירים ביותר מחסידות גור ומכ"ק מרן הבית ישראל מגור
מקבץ ספרי ביוגרפיה ותולדות נדירים ביותר מחסידות גור ומכ"ק מרן הבית ישראל מגור * חוברת נר ישראל, יצאה לאור בחודש אדר תשל"ח, לקראת יום השנה הראשון של הרה"ק הבית ישראל מגור. בידי רשת ארצית לנוער של ישיבת המתמידים דחסידי גור. חסר כריכה חיצונית. 

מחיר פתיחה:

100

פריט 15:
מהדורה ראשונה. שפת אמת, מאמרי חסידות עה"ת להרה"ק רבי יהודה אריה ליב מגור, פיעטרקוב, תרס"ה - 1905
מהדורה ראשונה. שפת אמת, מאמרי חסידות עה"ת להרה"ק רבי יהודה אריה ליב מגור, פיעטרקוב, תרס"ה - 1905 שפת אמת [ח"א, על חומש בראשית], מאמרי חסידות עה"ת, חיברו הרה"ק רבי יהודה אריה לייב אלתר, מהדורה ראשונה, פיעטרקוב, תרס"ה - 1905.

מחיר פתיחה:

10

פריט 16:
שני כרכים מהמהדורה הראשונה של ספה"ק שפת אמת להרה"ק רבי יהודה אריה לייב אלתר מגור. רישומי בעלות מזקני חסידי גור.
שני כרכים מהמהדורה הראשונה של ספה"ק שפת אמת להרה"ק רבי יהודה אריה לייב אלתר מגור. רישומי בעלות מזקני חסידי גור. שני כרכים מהמהדורה הראשונה של ספה"ק שפת אמת להרה"ק רבי יהודה אריה לייב אלתר מגור: 

מחיר פתיחה:

10

פריט 17:
ספר הזכות, מאמרי חסידות קצרים עה"ת, חיברו הרה"ק רבי יצחק מאיר מגור, מהדורה שנייה, ירושלים, תש"ב - 1942.
ספר הזכות, מאמרי חסידות קצרים עה"ת, חיברו הרה"ק רבי יצחק מאיר מגור, מהדורה שנייה, ירושלים, תש"ב - 1942. ספר הזכות, מאמרי חסידות קצרים עה"ת, חיברו הרה"ק רבי יצחק מאיר מגור, מהדורה שנייה, ירושלים, תש"ב - 1942.

מחיר פתיחה:

50

פריט 18:
נפלאות הרב הקדוש מפילץ, אוצר ספורי צדיקים, 26. ורשה, תרצ"ו (1936)
נפלאות הרב הקדוש מפילץ, אוצר ספורי צדיקים, 26. ורשה, תרצ"ו (1936) חוברת מסדרת אוצר ספורי צדיקים: נפלאות הרב הקדוש מפילץ (דער רבי פון פילץ, וויערשוב און טשענסטאכאוו זצ"ל), נומער 26. דפוס ליבעסקינד, ורשה, תרצ"ו (1936).

מחיר פתיחה:

20

פריט 19:
ערוגת הבשם, שו"ת [ח"ב], חיברו הגה"ק רבה משה גרינוואלד מפאפא. מהדורה ראשונה. סאטמאר, תרפ"ו - 1926
ערוגת הבשם, שו"ת [ח"ב], חיברו הגה"ק רבה משה גרינוואלד מפאפא. מהדורה ראשונה. סאטמאר, תרפ"ו - 1926 ערוגת הבושם, שו"ת [ח"ב על שו"ע יורה דעה] חיברו הגה"ק רבי משה גרינוואלד אב"ד פאפא. מהדורה ראשונה. סאטמאר, תרפ"ו - 1926.

מחיר פתיחה:

50

פריט 20:
תפארת שמואל, חסידות, חיברו הרה"ק רבי שמואל צבי מאלכסנדר, מהדורה ראשונה, לאדז, תרפ"ה - 1925
תפארת שמואל, חסידות, חיברו הרה"ק רבי שמואל צבי מאלכסנדר, מהדורה ראשונה, לאדז, תרפ"ה - 1925 תפארת שמואל, מאמרי חסידות עה"ת [ח"א - בראשית שמות ומועדים, שני שערים], חיברו הרה"ק רבי שמואל צבי מאלכסנדר, מהדורה ראשונה, לאדז, תרפ"ה - 1925.

מחיר פתיחה:

100

פריט 21:
אמת ליעקב, חסידות, חיברו הרה"ק רבי יעקב יצחק מבלענדוב בן השרף ממוגלניצא, ווארשא, מהדורה ראשונה, תרמ"ט - 1888
אמת ליעקב, חסידות, חיברו הרה"ק רבי יעקב יצחק מבלענדוב בן השרף ממוגלניצא, ווארשא, מהדורה ראשונה, תרמ"ט - 1888 אמת ליעקב, מאמרי חסידות עה"ת ומועדים, מהרה"ק רבי יעקב יצחק שפירא מבלענדוב, בן הרה"ק רבי חיים מאיר יחיאל "השרף" ממוגלניצא נכד הרה"ק רבי ישראל המגיד מקאזניץ, מהדורה ראשונה, ווארשא, תרמ"ט - 1888.

מחיר פתיחה:

100

פריט 22:
קול נהי בכי תמרורים, הספדים אחר הסתלקות הרה"ק רבי מנחם נחום מבויאן, מהדורה יחידה, טשערנאוויץ, תרצ"ו - 1936
קול נהי בכי תמרורים, הספדים אחר הסתלקות הרה"ק רבי מנחם נחום מבויאן, מהדורה יחידה, טשערנאוויץ, תרצ"ו - 1936 קול נהי בכי תמרורים, מאמרי הספד אחר הסתלקות הרה"ק רבי מנחם נחום מבויאן (טשערנאוויץ), חיברו רבי אלטר בירבראיער "אשר זכיתי ליצק מים על ידיו הקדושים כל השנים אשר ישב על כסא קדשו", מהדורה יחידה, טשערנאוויץ, תרצ"ו - 1936.

מחיר פתיחה:

100

פריט 23:
פאר לישרים, תורות הצדיקים מרוז'ין ומבערשיד, מהדורה ראשונה, ירושלים, תרפ"א - 1921
פאר לישרים, תורות הצדיקים מרוז'ין ומבערשיד, מהדורה ראשונה, ירושלים, תרפ"א - 1921 פאר לישרים, "שני ספרים נפתחים ספרן של צדיקים גמורים. ח"א תורות הס"ק רבי ישראל מרוזין. ח"ב תורות הרה"ק רבי רפאל מבערשיד. מהדורה ראשונה, ירושלים, תרפ"א - 1921

מחיר פתיחה:

50

פריט 24:
תולדות אדם, אמרות הרה"ק רבי יהושע מאוסטרובה, עם הקדמת חתנו הרה"ק הדברי בינה מביאלא. מהדורה ראשונה. יוזעפאף, תרל"ה, 1874.
תולדות אדם, אמרות הרה"ק רבי יהושע מאוסטרובה, עם הקדמת חתנו הרה"ק הדברי בינה מביאלא. מהדורה ראשונה. יוזעפאף, תרל"ה, 1874. ספר תולדות אדם, אמרות מרנא ורבנא יהושע מק"ק אוסטראווע, עם הקדמת חתן המחבר, רבי יצחק יעקב ב"ר נתן דוד [ראבינאוויץ].  דפוס שלמה ואחיו ברוך זעצר ושותפם יחזקאל רענר. מהדורה ראשונה. יוזעפאף, תרל"ה, 1874.

מחיר פתיחה:

100

פריט 25:
מחזה אברהם, עה"ת, חיברו הגה"ק רבי אברהם דוד מבוטשאטש, כרוך עם ליקוטי שושנים על התורה, מהדורה ראשונה, לעמברג, תרל"ו - 1876
מחזה אברהם, עה"ת, חיברו הגה"ק רבי אברהם דוד מבוטשאטש, כרוך עם ליקוטי שושנים על התורה, מהדורה ראשונה, לעמברג, תרל"ו - 1876 מחזה אברהם, עה"ת (ובתוכו גם החיבורים: 'חזה דוד' על נביאים ו'חזון למועד' - דרשות), חיברו הגה"ק רבי אברהם דוד מבוטשאטש, מגדולי פוסקי הדור, מהדורה ראשונה, לעמברג, תרל"ו - 1876.

מחיר פתיחה:

100

פריט 26:
לקוטי תורה והש"ס, על ספר דברים, מאת הרה"ק רבי יצחק אייזיק מזידיטשוב. סיגט, תרנ"ב 1892. מהדורה ראשונה עם דפים נדירים
לקוטי תורה והש"ס, על ספר דברים, מאת הרה"ק רבי יצחק אייזיק מזידיטשוב. סיגט, תרנ"ב 1892. מהדורה ראשונה עם דפים נדירים ספר לקוטי תורה והש"ס על ספר דברים, אשר חובר מאת אדמו"ר הגאון הצדיק הקדוש רשכב"ה מוהר"ר יצחק אייזיק מזידיטשוב. דפוס מענדיל ווידער, מ' סיגט, תרנ"ב, 1892.

מחיר פתיחה:

250

פריט 27:
הגדה של פסח, עם פירוש דברי חיים להרה"ק מצאנז, לובלין, תרצ"ו - 1936
הגדה של פסח, עם פירוש דברי חיים להרה"ק מצאנז, לובלין, תרצ"ו - 1936 הגדה של פסח עם פירוש דברי חיים להרה"ק רבי חיים מצאנז, תרצ"ו - 1936. 

מחיר פתיחה:

50

פריט 28:
לחש ממרנא ה'בעל שם טוב' !!! [4] כרכי משנה ברורה, ורשה ופיעטרקוב, בהם מהדורות ראשונות, עם רישומים בכתב יד חשוב ובהם לחש מיוחד מהבעש"ט הק' להצלה מכל נזק.
לחש ממרנא ה'בעל שם טוב' !!! [4] כרכי משנה ברורה, ורשה ופיעטרקוב, בהם מהדורות ראשונות, עם רישומים בכתב יד חשוב ובהם לחש מיוחד מהבעש"ט הק' להצלה מכל נזק. * משנה ברורה, [ח"א], ורשה, (צנזורה 1896). דפוס סטריאוטיפי של הוצאה קודמת. קנד דף, 21 ס"מ. קרעים בודדים ללא פגיעה בטקסט, כתמי זמן, חורי עש. 

מחיר פתיחה:

300

פריט 29:
ליקוטי תורה לאדמו"ר הזקן, העותק האישי של האדמו"ר רבי יעקב יוסף וויס מספינקא, ווילנא, תרס"ד - 1904
ליקוטי תורה לאדמו"ר הזקן, העותק האישי של האדמו"ר רבי יעקב יוסף וויס מספינקא, ווילנא, תרס"ד - 1904 לקוטי תורה לאדמו"ר הזקן בעל התניא והשו"ע, על חומש דברים ומגילת שיר השירים, בהוצאת האלמנה והאחים ראם, ווילנא תרס"ד - 1904.  העותק האישי של כ"ק האדמו"ר מספינקא רבי יעקב יוסף וויס.

מחיר פתיחה:

200

פריט 30:
סדר ברכות הנהנין, מאת האדמו"ר הזקן בעל התניא. יוזעפאף, תר"ח 1847
סדר ברכות הנהנין, מאת האדמו"ר הזקן בעל התניא. יוזעפאף, תר"ח 1847 סדר ברכות הנהנין, עם סדר נטילת ידים לסעודה, מכבוד קדושת מוהר"ר שניאור זלמן בעל המחבר ספרי השו"ע והתניא. דפוס ס' וואקס, יוזעפאף, תר"ח 1847.

מחיר פתיחה:

120

פריט 31:
חשוב! ספר הזכירה, עם ביאורים מהרה"ק מברדיטשוב. מהדורה מיוחדת. ווילנא והוראדנא, תקצ"ה - 1835
חשוב! ספר הזכירה, עם ביאורים מהרה"ק מברדיטשוב. מהדורה מיוחדת. ווילנא והוראדנא, תקצ"ה - 1835 ספר חסידות חשוב ביותר! ספר הזכירה, שש זכירות עם ביאורים מבעל המחבר ספר 'מרפא לנפש' על חובות הלבבות, ומהרה"ק רבי לוי יצחק מברדיטשוב, בדפוס השותפים דק"ק ווילנא והוראדנא, תקצ"ה - 1835.

מחיר פתיחה:

300

פריט 32:
רביד הזהב, חסידות. על התורה, מאת הרה"ק רבי ישראל בער גלערנטער תלמיד החוזה מלובלין. [חלק א]. מהדורה ראשונה. לעמברג, תר"ל [1870]
רביד הזהב, חסידות. על התורה, מאת הרה"ק רבי ישראל בער גלערנטער תלמיד החוזה מלובלין. [חלק א]. מהדורה ראשונה. לעמברג, תר"ל [1870] ספר רביד הזהב. חידושים על התורה מאת הרה"ק רבי ישראל דוב בר גלרנטר, תלמיד הרה"ק הרבי מלובלין 'החוזה' ותלמיד מובהק של הרה"ק רבי נפתלי מראפשיץ. מהדורה ראשונה. דפוס אברהם יצחק מענקיש, למברג, תר"ל [1870].

מחיר פתיחה:

50

פריט 33:
באר הגולה, מאת המהר"ל מפראג. זאלקווא, 1848. עם הדפסת הסכמתו של המגיד הקדוש מקאזניץ
באר הגולה, מאת המהר"ל מפראג. זאלקווא, 1848. עם הדפסת הסכמתו של המגיד הקדוש מקאזניץ חיבור באר הגולה מן הרב הגאון ר' יהודה ליווא ז"ל מן ק"ק פראג. מהדורה שלישית. הוצאת אברהם יהודה ליב בלונד, דפוס שאול מאירהופר, זאלקווא, 1848. עם הסכמת המגיד הקדוש מקאזניץ מהדורת נאווי דוואהר תקס"ד.

מחיר פתיחה:

100

פריט 34:
יד אהרן דרושים עה"ת מהרה"ק רבי אהרן אריה לייב מנדבורנה, מהדורה ראשונה. לעמבערג, תרנ"ט - 1899
יד אהרן דרושים עה"ת מהרה"ק רבי אהרן אריה לייב מנדבורנה, מהדורה ראשונה. לעמבערג, תרנ"ט - 1899 יד אהרן, דרושים בדרך החסידות עה"ת ומאמרי הזוה"ק, חיברו הרה"ק רבי אהרן אריה לייב מנדבורנה. דפוס חיים ראהאטין, לעמבערג, תרנ"ט - 1899.

מחיר פתיחה:

100

פריט 35:
עותק מיוחס. ספרי השו"ת של הגה"ק רבי מנחם מענדל מדעעש, מהדורות ראשונות בכרך אחד (ללא החלק על יור"ד), מונקאטש, תרמ"ד - תרמ"ו
עותק מיוחס. ספרי השו"ת של הגה"ק רבי מנחם מענדל מדעעש, מהדורות ראשונות בכרך אחד (ללא החלק על יור"ד), מונקאטש, תרמ"ד - תרמ"ו ספרי השו"ת של הגה"ק רבי מנחם מענדל מדעעש שערי צדק (על או"ח), אבני צדק (על אבן האזל) ומשפט צדק (על חושן משפט) כרוכים בכרך אחד.

מחיר פתיחה:

200

פריט 36:
עותק מיוחס ביותר עם הגהות רבות בכתב גדולי רבני הונגריה. מנוחת משה, שו"ת בהלכה וחידושים להגה"צ רבי משה נתן יונגרייז מגדולי רבני הונגריה, בנו של הגה"ק המנוחת אשר מטשענגער, מהדורה יחידה, מונקאטש, תרס"ה - 1905.
עותק מיוחס ביותר עם הגהות רבות בכתב גדולי רבני הונגריה. מנוחת משה, שו"ת בהלכה וחידושים להגה"צ רבי משה נתן יונגרייז מגדולי רבני הונגריה, בנו של הגה"ק המנוחת אשר מטשענגער, מהדורה יחידה, מונקאטש, תרס"ה - 1905. מנוחת משה, שו"ת בהלכה וחידושים על סוגיות הש"ס, חיברו הגה"צ רבי משה נתן יונגרייז מגדולי רבני הונגריה, בנו של הגה"ק בעל המנוחת אשר מטשענגר, מהדורה יחידה, מונקאטש, תרס"ה - 1905.

מחיר פתיחה:

100

פריט 37:
שני ספרי חסידות במהדורות יחידות כרוכים כאחד: נחלה לישראל, לעמבערג תרל"ו/קול ברמה, הספד על הרה"ק אברהם יעקב מסאדיגורה.
שני ספרי חסידות במהדורות יחידות כרוכים כאחד: נחלה לישראל, לעמבערג תרל"ו/קול ברמה, הספד על הרה"ק אברהם יעקב מסאדיגורה. שני ספרי חסידות במהדורות יחידות כרוכים כאחד: נחלה לישראל, לעמבערג תרל"ו/קול ברמה, הספד על הרה"ק אברהם יעקב מסאדיגורה. 

מחיר פתיחה:

300

פריט 38:
מיוחס! עותק ספר שם הגדולים שניתן במתנה ע"י כ"ק אדמו"ר מסאסוב בבחרותו אל הגה"צ רבי שמשון אלטמאן דק"ק סענדרא.
מיוחס! עותק ספר שם הגדולים שניתן במתנה ע"י כ"ק אדמו"ר מסאסוב בבחרותו אל הגה"צ רבי שמשון אלטמאן דק"ק סענדרא. עותק מיוחס! שם הדגולים ומדבר קדמות להחיד"א, עותק שהוגש ע"י כ"ק האדמו"ר מסאסוב רבי חנניה יו"ט ליפא חתן הרה"ק מסאטמאר, אל הרב דסענדרא הגה"צ רבי שמשון אלטמאן. לעמברג, תרכ"ד - 1964 (בשער מדבר קדמות, שה"ג ללא שער)

מחיר פתיחה:

200

פריט 39:
באר לחי רואי, בארות המים מהדורה תניינא, מחידושי הרה"ק רבי צבי הירש מרימנוב. פרמישלה, 1894. מהדורה ראשונה
באר לחי רואי, בארות המים מהדורה תניינא, מחידושי הרה"ק רבי צבי הירש מרימנוב. פרמישלה, 1894. מהדורה ראשונה בארת המים, מהדו"ת, ובו באר א' מהשבע בארות ונקרא בשם באר לחי ראי, חידושי תורה ואמרי קודש מאת רבי צבי הכהן מרימנאב. דפוס זופניק קנאללער עט האמערשמיד, פרמישלה, 1894. מהדורה ראשונה.

מחיר פתיחה:

40

פריט 40:
ספר סגולה נפלאה! קהלת משה מהרה"ק רבי משה אליקים בריעה מקאז'ניץ עם ליקוטים מאת אביו המגיד הק' רבי ישראל מקוז'ניץ. עשרות הסכמות מכל צדיקי הדור. מהדורה שניה. לובלין תרס''ו [1906]
ספר סגולה נפלאה! קהלת משה מהרה"ק רבי משה אליקים בריעה מקאז'ניץ עם ליקוטים מאת אביו המגיד הק' רבי ישראל מקוז'ניץ. עשרות הסכמות מכל צדיקי הדור. מהדורה שניה. לובלין תרס''ו [1906] סגולה נפלאה!  קהלת משה. מהדורה שניה. הוצאת המו''ל. לובלין, תרס''ו [1906]. שני דפי שער !

מחיר פתיחה:

100

פריט 41:
מקבץ ייחודי של ספרי ביוגרפיה חסידית עם הקדשות מחבריהם ופריטי ניר מסופרי החסידות בדור הקודם
מקבץ ייחודי של ספרי ביוגרפיה חסידית עם הקדשות מחבריהם ופריטי ניר מסופרי החסידות בדור הקודם מקבץ ייחודי קטן של ספרי ביוגרפיה חסידית [הגיוגרפיה] עם חתימות מחברי הספרים, סופרי חסידות מהמעלה הראשונה בדור האחרון, כולל כמה פריטי ניר ומכתבים העוסקים במאמרים שכתבו סופרי החסידות והתקופה. 

מחיר פתיחה:

50

פריט 42:
שיח שרפי קודש, סיפורי ואמרות מצדיקי פולין, חיברו רבי יועץ קים קדיש ראקאץ, מהדורה ראשונה, לודז', תרפ"ו - תרפ"ח. 1926 - 1928
שיח שרפי קודש, סיפורי ואמרות מצדיקי פולין, חיברו רבי יועץ קים קדיש ראקאץ, מהדורה ראשונה, לודז', תרפ"ו - תרפ"ח. 1926 - 1928 שיח שרפי קודש [ד"ח כרוכים יחד], ליקוטי דיבורי חסידות מצדיקי פולין תלמידי הרה"ק מקאצק, חיברם וליקטם הסופר החסידי הנודע רבי יועץ קים קדיש ראקאץ, מהדורה ראשונה, לודז' תרפ"ו - תרפ"ח. 1926 - 1928. 

מחיר פתיחה:

50

פריט 43:
קונטרס הליקוטים, מאמרים ותורות מאת הרה"ק בעל אמרי חיים מויזניץ', בני ברק, תש"כ - 1960.
קונטרס הליקוטים, מאמרים ותורות מאת הרה"ק בעל אמרי חיים מויזניץ', בני ברק, תש"כ - 1960. קונטרס הליקוטים, מאמרים ותורות מאת הרה"ק בעל אמרי חיים מויזניץ' יו"ל בדפוס צילום של מכונת כתיבה, בני ברק, תש"כ - 1960.

מחיר פתיחה:

50

פריט 44:
זכרון שמואל [ח"א] פירושים עה"ת בדרך פרד"ס, חיברו הגה"צ רבי שמואל שמריה מאוסטרובצה, מהדורה שלישית, ירושלים, תש"ו - 1946.
זכרון שמואל [ח"א] פירושים עה"ת בדרך פרד"ס, חיברו הגה"צ רבי שמואל שמריה מאוסטרובצה, מהדורה שלישית, ירושלים, תש"ו - 1946. זכרון שמואל [ח"א, בראשית, שמות וויקרא], פירושים עה"ת בדרך פרד"ס, חיברו הגה"צ רבי שמואל שמריה מאוסטרובצה, מהדורה שלישית, ירושלים, תש"ו - 1946.

מחיר פתיחה:

10

פריט 45:
נפלאות הרב הקדוש מקארלין, אוצר ספורי צדיקים, 30. ורשה, תרצ"ו (1936)
נפלאות הרב הקדוש מקארלין, אוצר ספורי צדיקים, 30. ורשה, תרצ"ו (1936) חוברת מסדרת אוצר ספורי צדיקים: נפלאות הרב הקדוש מקארלין (הצדיק ר' שלמה קארלינער זצ"ל), נומער 30. דפוס ליבעסקינד, ורשה, תרצ"ו (1936).

מחיר פתיחה:

20

פריט 46:
נפלאות הרב הקדוש מצאנז, אוצר ספורי צדיקים, 38. ורשה, תרצ"ו (1936)
נפלאות הרב הקדוש מצאנז, אוצר ספורי צדיקים, 38. ורשה, תרצ"ו (1936) חוברת מסדרת אוצר ספורי צדיקים: נפלאות הרב הקדוש מצאנז (דער צאנזער רבי זצ"ל), נומער 38. דפוס ליבעסקינד, ורשה, תרצ"ו (1936).

מחיר פתיחה:

20

פריט 47:
נפלאות הרב הקדוש מטשארטקאוו, אוצר ספורי צדיקים, 4. ורשה, תרצ"ה (1935)
נפלאות הרב הקדוש מטשארטקאוו, אוצר ספורי צדיקים, 4. ורשה, תרצ"ה (1935) חוברת מסדרת אוצר ספורי צדיקים: נפלאות הרב הקדוש מטשארטקאוו (דער טשארטקאווער רבי זצ"ל), נומר 4. דפוס ליבעסקינד, ורשה, תרצ"ה (1935).

מחיר פתיחה:

20

פריט 48:
נפלאות הרב הקדוש מרוזין, אוצר ספורי צדיקים, 6. ורשה, תרצ"ה (1935)
נפלאות הרב הקדוש מרוזין, אוצר ספורי צדיקים, 6. ורשה, תרצ"ה (1935) חוברת מסדרת אוצר ספורי צדיקים: נפלאות הרב הקדוש מרוזין (דער רוזינער רבי זצ"ל), נומר 6. דפוס ליבעסקינד, ורשה, תרצ"ה (1935).

מחיר פתיחה:

20

פריט 49:
כרך ובו מקבץ [5] ספרי מוסר וחסידות: ספר חסידים (ורשה, 1876 לערך), מסלת ישרים (ורשה, 1894), באר הגולה (ורשה, 1887), אורח לצדיק (ורשה, 1893) ודרך אמת (ורשה, 1889)
כרך ובו מקבץ [5] ספרי מוסר וחסידות: ספר חסידים (ורשה, 1876 לערך), מסלת ישרים (ורשה, 1894), באר הגולה (ורשה, 1887), אורח לצדיק (ורשה, 1893) ודרך אמת (ורשה, 1889) 6 ספרים בכרך אחד:

מחיר פתיחה:

100

פריט 50:
כתב יד שהיה ספון בגנזי הגה"ק ממונקאטש ולא נדפס מעולם. 'תפארת שלמה' להגה"ק רבי שלמה זלמן רייניר בעל 'אוצרות שלמה'.
כתב יד שהיה ספון בגנזי הגה"ק ממונקאטש ולא נדפס מעולם. 'תפארת שלמה' להגה"ק רבי שלמה זלמן רייניר בעל 'אוצרות שלמה'. [4] עמ', הקדמה, [32] עמ', יו"ד סימנים א-ב, לה, מא, מח, סא-סט, פג, [4] עמ' תשובה להלכות עכו"ם, גדלים שונים: 24 ו-29 ס"מ. עותק יחיד בעולם. 

מחיר פתיחה:

100