English

פריט 12:

לוט ספרי רבינו מוהר"ן מברסלב. דפוסים ישנים עם חתימות בעלות של בחורים חסידיים מפולין ואונגריה

מחיר פתיחה: $100

הערכת מחיר:

המכירה תחל בעוד __ ימים ו __ שעות

עמלת בית המכירות: 23%

מע"מ: על העמלה בלבד

Add to Favorites

Contact Us

לוט ספרי רבינו מוהר"ן מברסלב. דפוסים ישנים עם חתימות בעלות שונות. 

במקבץ הספרים:

* ספר סיפורי מעשיות, עם טייטש לשפת יידיש. ווארשא, בהוצאת בית מסחר לספרים של ר' שמעון ראטנבערג לאדז'. שנת תרס"ט – 1909. 

רישומי בעלות של בחורים מהעיר קראקא [קראקוב] נתן זילבערבערג [או: זייבערג] ויחיאל דוד ווינטראב. בחורים חסידיים בקראקא, אשר לא בהכרח היו חסידי ברסלב, אולם הדבר מלמד על השפעתה של חסידות ברסלב ותפוצת ספרי רבינו בפולין. 

ב-פה, דף. בלאי ניכר בדפים. שבירים מעט. ללא חסרון בטקסט. כריכה חדשה. 

* שבחי הר"נ עם שיחות הר"נ, בדפוס רבי יהושע צבי ווילף, לעמבערג תרס"א – 1901. כרוך עם ספרים נוספים:

      *לב דוד לרבינו החיד"א. ווארשא, תרל"ו – 1876.  חסר בסוף. 

     *אגרת לקץ הימין. על גילוי ביאת המשיח, ע"פ רבינו האריז"ל ורבינו המהרח"ו. חיברו 'מנחם ציון מירושלים' עם הסכמת רבי שמואל סלאנט. רשימת המושבות העבריות באותו זמן ומספר תושביהן 'שקנו בני ישראל משלטון ישמעאל…' מונקאטש, תרנ"ח – 1898. 

חיתוך קל בדף השער. דפים בלויים מעט ושבירים. כירכה מהודרת חדשה. 

* ספר המדות. עם מראי מקומות נפלאים מרבי נחמן מטשעהרין ורבי צדוק הכהן מלובלין. ווארשא, תרע"ב. 

רישומי בעלות מבחורים באונגריה 'קניתי פה אונסדארף יצ"ו, על מנת שאזכה לעשות ולשמור ולקיים כל מה שכתוב בספר הקדוש הזה…. תרע"ט. אפרים הקטן פראנקל..

דפים שבירים במעט. כריכה לא מקורית חדשה. 

* ליקוטי הלכות, יורה דעה. חלק א'. ירושלים תש"י. בדף הפורזאץ מראי מקומות וציונים בכתב יד. כריכה מקורית. 

מצבים שונים, מצב כללי טוב מאוד.