English

פריט 15:

מהדורה ראשונה. שפת אמת, מאמרי חסידות עה"ת להרה"ק רבי יהודה אריה ליב מגור, פיעטרקוב, תרס"ה - 1905

מחיר פתיחה: $10

הערכת מחיר:

המכירה תחל בעוד __ ימים ו __ שעות

עמלת בית המכירות: 23%

מע"מ: על העמלה בלבד

Add to Favorites

Contact Us

שפת אמת [ח"א, על חומש בראשית], מאמרי חסידות עה"ת, חיברו הרה"ק רבי יהודה אריה לייב אלתר, מהדורה ראשונה, פיעטרקוב, תרס"ה – 1905.

הרה"ק רבי יהודה אריה לייב מגור [תר"ז – תרס"ה. 1847 – 1905]. מגדולי צדיקי החסידות. ספרו הק' שפת אמת, מספרי היסוד החשובים ביותר בעולם החסידות. בילדותו התייתם מאביו הרה"צ אברהם מרדכי בנו של הרה"ק החידושי הרי"ם, וגדל בבית זקנו הגדול. בפטירת זקנו החידושי הרי"מ, תלתה העדה את עיניה בו, אולם הוא סירב להתמנות לרבי ואדמו"ר והסתופף בצל הרה"ק רבי חנוך העניך מאלכסנדר. בשנת תר"ל החל להנהיג את עדת חסידי גור. את תורותיו על פרשיות השבוע והמועדים, נהג לכתוב בעצמו ביום ראשון בבוקר, עטור תפילין של רבינו תם. הם כונסו אחר פטירתו לספר העמוק והיסודי, מהספרים החשובים ביותר בעולם החסידות : שפת אמת.  

קמב דף. 25 ס"מ.

נקבי עש, מעט כתמים, גוף הספר רופף, הכריכה מנותקת חלקית. מצב כללי: בינוני – טוב.