English

פריט 2:

זכרון זאת להרה"ק הרבי מלובלין 'החוזה'. מהדורה ראשונה. ווארשא תרכ"ט.

מחיר פתיחה: $200

הערכת מחיר:

המכירה תחל בעוד __ ימים ו __ שעות

עמלת בית המכירות: 23%

מע"מ: על העמלה בלבד

Add to Favorites

Contact Us

זכרון זאת מהרב הקדוש הרבי מלובלין 'החוזה מלובלין'. מהדורה ראשונה. ווארשא תרכ"ט – 1869.


הובא לבית הדפוס ע"י נכדו הרב המופלג החריף ובקי החסיד וכו' מוהר"ר דוד בהחסיד המופלג מוהר"ר משולם זושע הלוי הורוויץ אב"ד דק"ק למאז.. ווארשא. 1869 תרכ"ט. בדפוס הרבני מו"הרר נתן שריפטגיססער. כולל ההסכמות החשובות של: הרה"ק הס"ק רבי יעקב אריה מראדזמין. הגה"ק רבי דוב בערוש מייזלש והגה"ק רבי יוסף שאול נאטינזאהן. 

[2] עב דף. חסר שני דפים בסופו. כריכה ישנה לא מקורית. כתמים מועטים יחסית. דפים יבשים מעט. מצב טוב – טוב מאוד. 
סטפנסקי חסידות מס' 204.