English

פריט 22:

קול נהי בכי תמרורים, הספדים אחר הסתלקות הרה"ק רבי מנחם נחום מבויאן, מהדורה יחידה, טשערנאוויץ, תרצ"ו - 1936

מחיר פתיחה: $100

הערכת מחיר:

המכירה תחל בעוד __ ימים ו __ שעות

עמלת בית המכירות: 23%

מע"מ: על העמלה בלבד

Add to Favorites

Contact Us

קול נהי בכי תמרורים, מאמרי הספד אחר הסתלקות הרה"ק רבי מנחם נחום מבויאן (טשערנאוויץ), חיברו רבי אלטר בירבראיער "אשר זכיתי ליצק מים על ידיו הקדושים כל השנים אשר ישב על כסא קדשו", מהדורה יחידה, טשערנאוויץ, תרצ"ו – 1936.


הרה"ק רבי מנחם נחום פרידמן (תרכ"ט – תרצ"ו. 1868 – 1936). האדמו"ר השני בשושלת בויאן. נולד בסאדיגורה לאביו הרה"ק בעל הפחד יצחק נכד תפארת עטרת ישראל מרוז'ין. בשנת תרמ"ד נישא לשארת בשרו בת הרה"ק רבי מרדכי שרגא מהוסיאטין. בזמן מלחמת העולם הראשונה נמלט עם אביו לעיר ווינה ושם קבע את מושבו. לאחר הסתלקות אביו בשנת תרע"ז נתמנה לכהן כאדמו"ר תחתיו. בהמשך עבר להתגורר בעיר טשערנאוויץ שם התגוררו רבים מחסידיו. בשנת תרפ"ז ביקר ביקור רב רושם בארה"ק (בין היתר הגיע לירושלים, למקומות הקדושים בגליל ועוד). בתאריך י"ט באב תרצ"ו נסתלק לבית עולמו. אחריו שימשו באדמו"רות בניו רבי אהרן ורבי מרדכי שרגא, שסירבו באופן רשמי ליטול את כתר האדמו"רות, אך למעשה ערכו שולחנות יחד ואמרו דברי תורה. לצידם הוכתר חתנו רבי משה פרידמן (בעל בתו מרים), חבר מועצת גדולי התורה. 


כ' עמו'. 23 ס"מ.

ללא החלק הקדמי של המעטפת, בלאי בשוליים, כתמי מים, מצב בינוני – טוב.