English

פריט 23:

פאר לישרים, תורות הצדיקים מרוז'ין ומבערשיד, מהדורה ראשונה, ירושלים, תרפ"א - 1921

מחיר פתיחה: $50

הערכת מחיר:

המכירה תחל בעוד __ ימים ו __ שעות

עמלת בית המכירות: 23%

מע"מ: על העמלה בלבד

Add to Favorites

Contact Us

פאר לישרים, "שני ספרים נפתחים ספרן של צדיקים גמורים. ח"א תורות הס"ק רבי ישראל מרוזין. ח"ב תורות הרה"ק רבי רפאל מבערשיד. מהדורה ראשונה, ירושלים, תרפ"א – 1921

כולל בתוכו מאמרים רבים, אמרות ומוסרים קדושים מתפארת עטרת ישראל מרוזין ומהרה"ק רבי רפאל מבערשיד תלמיד הרה"ק רבי פנחס מקאריץ. יצא לאור ע"י רבי יצחק דוד הלוי רויזינשטיין מצאצאי הרה"ק רבי משהלי בארדיטשובער.

בדף השער חותמת בית המסחר לספרים של ר' אברהם רובינשטיין ממאה שערים. רישום בעלות לא מפוענח מופיע פעמיים בגוף הספר. 'אפרים…'

[2], ד – סה דף. 22 ס"מ.

כתמים, מצב כללי: טוב  – טוב מאד.