English

פריט 24:

תולדות אדם, אמרות הרה"ק רבי יהושע מאוסטרובה, עם הקדמת חתנו הרה"ק הדברי בינה מביאלא. מהדורה ראשונה. יוזעפאף, תרל"ה, 1874.

מחיר פתיחה: $100

הערכת מחיר:

המכירה תחל בעוד __ ימים ו __ שעות

עמלת בית המכירות: 23%

מע"מ: על העמלה בלבד

Add to Favorites

Contact Us

ספר תולדות אדם, אמרות מרנא ורבנא יהושע מק"ק אוסטראווע, עם הקדמת חתן המחבר, רבי יצחק יעקב ב"ר נתן דוד [ראבינאוויץ].  דפוס שלמה ואחיו ברוך זעצר ושותפם יחזקאל רענר. מהדורה ראשונה. יוזעפאף, תרל"ה, 1874.

קה דף, 23 ס"מ. עותק חסר: ללא דף שער וללא [19] דפים אחרונים.

הרה"ק רבי יהושע מאוסטרובא בן הרה"ק רבי שלמה לייב מלענטשענא. מחבר הספר "תולדות אדם". ספר זה היה נקרא בפי חסידי פולין ה"נועם אלימלך הקטן". לאחר פטירת אביו, כיהן רבי יהושע כממלא מקומו באדמו"רות, והיה רבם של אלפי חסידים. נודע בגודל צדקותו וקדושתו. נפטר בכ"ח בניסן תרל"ג (1873) והובא למנוחות בבית הקברות היהודי בוורשה.

הרה"ק רבי יצחק יעקב מביאלא, מחבר הספרים 'דברי בינה' ו'ישרי לב', בנו של הרה"ק משידלובצא וחתנו של הרה"ק רבי יהושע מאוסטרובצא. רבי יצחק יעקב היה האדמו"ר הראשון לשושלת ביאלה, המבוססת על שיטת פשיסחא, אובסטרובה ולענטשנא תלמידי היהודי הקדוש. בימיו מנתה החסידות אלפים רבים של חסידים ומקושרים שבאו מכל הארצות.

עותק חסר, מעט כתמי זמן, פגמים ללא פגיעה בטקסט בפינות שני הדפים הראשונים, מצב טוב.