English

פריט 25:

מחזה אברהם, עה"ת, חיברו הגה"ק רבי אברהם דוד מבוטשאטש, כרוך עם ליקוטי שושנים על התורה, מהדורה ראשונה, לעמברג, תרל"ו - 1876

מחיר פתיחה: $100

הערכת מחיר:

המכירה תחל בעוד __ ימים ו __ שעות

עמלת בית המכירות: 23%

מע"מ: על העמלה בלבד

Add to Favorites

Contact Us

מחזה אברהם, עה"ת (ובתוכו גם החיבורים: 'חזה דוד' על נביאים ו'חזון למועד' – דרשות), חיברו הגה"ק רבי אברהם דוד מבוטשאטש, מגדולי פוסקי הדור, מהדורה ראשונה, לעמברג, תרל"ו – 1876.

כרוך עם ספר לקוטי שושנים על עה"ת לרבי הלל שטורך, לעמברג, תרל"ה – 1875.

הרה"ק רבי אברהם דוד רבה של בוטשאטש (תק"ל – ת"ר. 1770 – 1840). מצדיקי תנועת החסידות. נודע בספריו הרבים ובהיותו מגדולי הפוסקים בדורו. נולד בנדבורנה. בצעירותו נודע כלמדן וכבקיא עצום ואף עמד למבחן לפני הרה"ק רבי דוד שלמה אייבשיץ בעל 'ערבי נחל'. בגיל צעיר מאד נישא לביתו של רבי צבי הירש קרא בעל נטע שעשועים, ועבר לגור סמוך לבית חותנו בבוטשאטש. שם נקשרה נפשו בידידו ורעו הגדול הרה"ק רבי חיים טירר בעל הבאר מים חיים שלימים עזב את בוטשאטש וקיבל עליו את רבנות העיר טשערנוביץ. רבי אברהם דוד היה תלמידם של הרה"ק רבי לוי יצחק מברדיטשוב ושל הרה"ק רבי משה לייב מסאסוב. חיבר חיבורים תורניים חשובים ורבים, המפורסם שבהם הוא אשל אברהם על שו"ע.

[1], סד, מד, יב. 23 ס"מ.

ללא כריכה, כתמים, מצב כללי טוב מאוד.