English

פריט 26:

לקוטי תורה והש"ס, על ספר דברים, מאת הרה"ק רבי יצחק אייזיק מזידיטשוב. סיגט, תרנ"ב 1892. מהדורה ראשונה עם דפים נדירים

מחיר פתיחה: $250

הערכת מחיר:

המכירה תחל בעוד __ ימים ו __ שעות

עמלת בית המכירות: 23%

מע"מ: על העמלה בלבד

Add to Favorites

Contact Us

ספר לקוטי תורה והש"ס על ספר דברים, אשר חובר מאת אדמו"ר הגאון הצדיק הקדוש רשכב"ה מוהר"ר יצחק אייזיק מזידיטשוב. דפוס מענדיל ווידער, מ' סיגט, תרנ"ב, 1892.

[12], ר, [2] דף, 25 ס"מ. שני הדפים האחרונים עם שמות המתנדבים דמי קדימה 'פערנאמראנטען', הינם נדירים: אינם מוזכרים בביליוגרפיה של הספר העברי ואינם נמצאים בספריה הלאומית. 

כריכת חצי עור רופפת, כתמי זמן, חורי עש, מצב בינוני-טוב.