English

פריט 3:

סדורו של שבת (ב' חלקים), מאמרי חסידות על שבת, חיברו הרה"ק רבי חיים מטשערנוביץ, לעמברג, תרכ"ד - 1864.

מחיר פתיחה: $50

הערכת מחיר:

המכירה תחל בעוד __ ימים ו __ שעות

עמלת בית המכירות: 23%

מע"מ: על העמלה בלבד

Add to Favorites

Contact Us

סדורו של שבת (ב' חלקים), מאמרים עמוקים בשבח מעלת וקדושת השבת, חיברו הרה"ק רבי חיים מטשערנוביץ,

לעמברג, תרכ"ד – 1864.


לכל חלק שער נפרד. עותק חסר (דף ג' מהחלק השני נפקד).

הרב הקדוש רבי חיים מטשערנוביץ (תק"ו – תקע"ח. 1740 – 1817), מגדולי רועי החסידות ומצדיקי הדורות המפורסמים.
מחברם של ספרי יסוד בתורת החסידות: באר מים חיים, שער התפילה וארץ החיים. תלמיד הרה"ק רבי יחאל מיכל מזלאטשוב. כיהן ברבנות במספר קהילות בהן מוהילוב, בוטושאן, קישינב ועוד. בשנת תקע"ג עלה לארה"ק והתיישב בעיר הקודש צפת. ושם שוכן ציונו הק'.

מד, [1], ב – כח דף (חסר דף ג'). 24 ס"מ.
כתמים, כריכה חדשה. מצב כללי – טוב טוב מאד.