English

פריט 31:

חשוב! ספר הזכירה, עם ביאורים מהרה"ק מברדיטשוב. מהדורה מיוחדת. ווילנא והוראדנא, תקצ"ה - 1835

מחיר פתיחה: $300

הערכת מחיר:

המכירה תחל בעוד __ ימים ו __ שעות

עמלת בית המכירות: 23%

מע"מ: על העמלה בלבד

Add to Favorites

Contact Us

ספר חסידות חשוב ביותר! ספר הזכירה, שש זכירות עם ביאורים מבעל המחבר ספר 'מרפא לנפש' על חובות הלבבות, ומהרה"ק רבי לוי יצחק מברדיטשוב, בדפוס השותפים דק"ק ווילנא והוראדנא, תקצ"ה – 1835.

ל דף, 18 ס"מ.

כתמים, מעט נזקי עש, מצב כללי: טוב – טוב מאד.