English

פריט 32:

רביד הזהב, חסידות. על התורה, מאת הרה"ק רבי ישראל בער גלערנטער תלמיד החוזה מלובלין. [חלק א]. מהדורה ראשונה. לעמברג, תר"ל [1870]

מחיר פתיחה: $50

הערכת מחיר:

המכירה תחל בעוד __ ימים ו __ שעות

עמלת בית המכירות: 23%

מע"מ: על העמלה בלבד

Add to Favorites

Contact Us

ספר רביד הזהב. חידושים על התורה מאת הרה"ק רבי ישראל דוב בר גלרנטר, תלמיד הרה"ק הרבי מלובלין 'החוזה' ותלמיד מובהק של הרה"ק רבי נפתלי מראפשיץ. מהדורה ראשונה. דפוס אברהם יצחק מענקיש, למברג, תר"ל [1870].

[4], פז דף. 23 ס"מ.

בסוף הספר רשימה ארוכה וחשובה ביותר של נותני מעות קדימה 'פערנאמראנטען' ביניהם גדולי הדור, המנחת חינוך, רבי הלל מקאלימייע, רבי יעקב שמשון מקאסיב ואלפי שמות נוספים, בהם עשרות מגדולי צדיקי הדור. 

רבי ישראל דוב בער גילרנטר [תקס"ז-תרכ"ז לערך, 1807-1867 לערך] רב ואדמו"ר בקהילות יאבלונוב ויאשיניצה. אביו, רבי אברהם יוסף היה אב"ד עיר ישן וסטאפטשעט (יבלונוב). תלמיד רבי יעקב צבי יאליש מדינוב בעל "מלא הרועים", החוזה מלובלין, רבי צבי הירש מזידיטשוב ורבי שמעון מירוסלב. תלמידו המובהק של רבי נפתלי מרופשיץ. מתלמידיהם של רבי צבי ה"עטרת צבי" מזידיטשוב רבי מנדל מרימנוב ורבי שמעון מירוסלב כיהן כרב בעיירה יבלונוב וכרב ואדמו"ר בווישניצה. הניח כתבים רבים עם חידושי תורה בנגלה ובנסתר על התורה ועל הש"ס, דרשות והלכה. דבריו הודפסו בספריו "רביד הזהב" (למברג, תר"ל) ו"רביד הזהב" ח"ב, הנקרא "דביר המוצנע" (פרעמיסלא, תרל"ו).

כריכה מקורית בלויה, כתמים, חורי עש, קרעים והדבקות בהיקף מעט דפים, מצב בינוני-טוב.