English

פריט 36:

עותק מיוחס ביותר עם הגהות רבות בכתב גדולי רבני הונגריה. מנוחת משה, שו"ת בהלכה וחידושים להגה"צ רבי משה נתן יונגרייז מגדולי רבני הונגריה, בנו של הגה"ק המנוחת אשר מטשענגער, מהדורה יחידה, מונקאטש, תרס"ה - 1905.

מחיר פתיחה: $100

הערכת מחיר:

המכירה תחל בעוד __ ימים ו __ שעות

עמלת בית המכירות: 23%

מע"מ: על העמלה בלבד

Add to Favorites

Contact Us

מנוחת משה, שו"ת בהלכה וחידושים על סוגיות הש"ס, חיברו הגה"צ רבי משה נתן יונגרייז מגדולי רבני הונגריה, בנו של הגה"ק בעל המנוחת אשר מטשענגר, מהדורה יחידה, מונקאטש, תרס"ה – 1905.


עם חתימות גדולי רבני הונגריה החשובים מדור האחרון לפני החורבן:

*בגב דף השער חותמת המו"ל בן המחבר רבי אשר אנשיל יונגרייז: "אשר אנשיל יונגרייז אב"ד דקהל יראים דיא"נדיא"ש והגליל" נכדו (הקרוי על שמו) של בעל המנוחת אשר.

*בדף השער הקדשה בכת"י הגה"צ רבי שמעון קרויס הי"ד מגדולי רבני הונגריה, אב"ד בכמה קהילות (סמיקולוש, קדלבורג וסארוואש). מחבר הספר שתילי זיתים על השו"ע. בנו של הגה"ק רבי רבי קאפל קרויס אב"ד טאהש. 

*בדף השער חותמתו של  הגאון רבי שלום אברהם אטלאס אב"ד יעלשאווא – רעצא. מגדולי רבני הונגריה. נסמך להוראה על ידי גדולי ישראל, ביניהם: רבי אליעזר דייטש מבאניהאד. בשנת תר"ס נתמנה לאב"ד יעלשאווא, ומשם נתקבל לאב"ד רעצא, ידוע היה כלמדן עצום ובקי נפלא בכל מקצועות התורה. כמו כן מופיעים בין דפי הספר מספר רב של הגהות והערות בעצם כת"י. 

[7], ר דף. 31 ס"מ.

כתמים, מעט בלאי, הדף האחרון מקורע וחסר ממנו חסר. כריכה חדשה ומהודרת. מצב כללי: טוב – טוב מאד.