English

פריט 38:

מיוחס! עותק ספר שם הגדולים שניתן במתנה ע"י כ"ק אדמו"ר מסאסוב בבחרותו אל הגה"צ רבי שמשון אלטמאן דק"ק סענדרא.

מחיר פתיחה: $200

הערכת מחיר:

המכירה תחל בעוד __ ימים ו __ שעות

עמלת בית המכירות: 23%

מע"מ: על העמלה בלבד

Add to Favorites

Contact Us

עותק מיוחס! שם הדגולים ומדבר קדמות להחיד"א, עותק שהוגש ע"י כ"ק האדמו"ר מסאסוב רבי חנניה יו"ט ליפא חתן הרה"ק מסאטמאר, אל הרב דסענדרא הגה"צ רבי שמשון אלטמאן. לעמברג, תרכ"ד – 1964 (בשער מדבר קדמות, שה"ג ללא שער)

בדף הראשון הקדשה בכת"י האדמו"ר מסאסוב מימי חורפו: "קניתי מתנה לכבוד הרב הצדיק שליט"א דק"ק סענדרא ה"ב חנני' י"ט ליפא מייער". העותק ניתן להגה"צ רבי שמשון אלטמאן אב"ד סענדרא ופאקש (תר"ן – תש"ד) בעל שו"ת מי יהודה ומתלמידי הדעת סופר, נספה בשואה האיומה בתאריך י"ז בתמוז תש"ד, חותמתו מופיעה בין דפי הספר.

כ"ק אדמו"ר מסאסוב רבי חנניה יום טוב ליפא מאייר טייטלבויים [תרס"ו-תשכ"ו, 1960-1966] נולד לאביו רבי חנוך העניך דוב חתן הרה"ק בעל הקדושת יו"ט. בבואו לפרקו נישא לחיה רייזל בת דודו הגדול הרה"ק רבי יואל מסאטמר. בתחילה ניהל את ישיבת חותנו בקראלי ולאחר מכן מונה לאב"ד סעמיהאלי. בהמשך מונה לראב"ד סאטמר. לאחר השואה האיומה נישא בזיוו"ש והתמנה לאדמו"ר מסאסוב. בארץ הקודש הקים את קרית ישמח משה שבגני תקוה.

ג – יד עמו', [1], פב, פב, [65] דף. 22 ס"מ.

עותק חסר. ללא מעטפת, כתמים, מצב כללי טוב – טוב מאד.