English

פריט 40:

ספר סגולה נפלאה! קהלת משה מהרה"ק רבי משה אליקים בריעה מקאז'ניץ עם ליקוטים מאת אביו המגיד הק' רבי ישראל מקוז'ניץ. עשרות הסכמות מכל צדיקי הדור. מהדורה שניה. לובלין תרס''ו [1906]

מחיר פתיחה: $100

הערכת מחיר:

המכירה תחל בעוד __ ימים ו __ שעות

עמלת בית המכירות: 23%

מע"מ: על העמלה בלבד

Add to Favorites

Contact Us

סגולה נפלאה!  קהלת משה. מהדורה שניה. הוצאת המו"ל. לובלין, תרס"ו [1906]. שני דפי שער !
ספר סגולי וחשוב קהלת משה מאת הרה"ק רבי משה אליקים בריעה מקוז'ניץ עם ליקוטים מאת אביו המגיד הק' רבי ישראל מקוז'ניץ. מהדורה שניה. לובלין תרס"ו 1906.

לספר שלושים ושש הסכמות מגדולי אדמו"רי פולין. מעת הוצאתו לאור של הספר נחשב כספר סגולה מסוגל ביותר. כפי שנראה בדברי הסכמותיהם של הצדיקים המסכימים. וכה חורט הרה"ק רבי מאיר יחיאל מאסטראווצע "וגם סגולה נוראה הוא להיות הברכה שורה בתוך ביתם". הרה"ק רבי ישראל מגראדזיסק "וכל מי שיקבל את הספר הקדוש הנ"ל לתוך ביתו בוודאי יהי לו כל טוב". הרה"ק רבי אברהם מלובלין כותב: "זכות המחבר הקדוש יגן על הלוקחים להצילם מכל צרה וצוקה". הרה"ק רבי אברהם מפוריסוב: "מצווה רבה לקבל הברכה הספר הקדוש לתוך ביתו". הרה"ק רבי יהושע אשר מקאלישין "וכל מי שיקבל את הספר הזה לתוך ביתו בוודאי יקבל גם ברכה והצלחה לתוך ביתו". ועוד לשונות נוראים וביטויים מרטיטים אודות סגוליות הספר. 

חותמות בעלות: אברהם צבי קריגער בגראחאוו, וכן חותמת לועזית אף היא מגראחאוו. 
קלד דף. 22 ס"מ. כריכה לא מקורית. נקבי עש זעירים בודדים. מצב טוב – טוב מאוד.