English

פריט 43:

קונטרס הליקוטים, מאמרים ותורות מאת הרה"ק בעל אמרי חיים מויזניץ', בני ברק, תש"כ - 1960.

מחיר פתיחה: $50

הערכת מחיר:

המכירה תחל בעוד __ ימים ו __ שעות

עמלת בית המכירות: 23%

מע"מ: על העמלה בלבד

Add to Favorites

Contact Us

קונטרס הליקוטים, מאמרים ותורות מאת הרה"ק בעל אמרי חיים מויזניץ' יו"ל בדפוס צילום של מכונת כתיבה, בני ברק, תש"כ – 1960.

הקונטרס מכיל: "פנינים יקרים גבוהים ורמים… שיצאו מפה קדוש מפיק מרגליות אדוננו מורנו ורבנו אור חיינו הקוה"ט שליט"א" יצא לאור בדפוס צילום של מכונת כתיבה שנכתבו ע"י הבחור ישראל הערלינג הי"ד והובא לדפוס ע"י הרה"ח רבי יצחק דוד ריזמוביץ. לימים מזקני חסידי ויזניץ' אשר שימש בקודש את האמרי חיים ואת בנו הישועות משה. חיבר את הספר ימים מקדם על חצה"ק ויזניץ'. 

[1], נו דף. 31 ס"מ.

מעט מאד בלאי בכריכה. מצב כללי: טוב מאד.