English

פריט 44:

זכרון שמואל [ח"א] פירושים עה"ת בדרך פרד"ס, חיברו הגה"צ רבי שמואל שמריה מאוסטרובצה, מהדורה שלישית, ירושלים, תש"ו - 1946.

מחיר פתיחה: $10

הערכת מחיר:

המכירה תחל בעוד __ ימים ו __ שעות

עמלת בית המכירות: 23%

מע"מ: על העמלה בלבד

Add to Favorites

Contact Us

זכרון שמואל [ח"א, בראשית, שמות וויקרא], פירושים עה"ת בדרך פרד"ס, חיברו הגה"צ רבי שמואל שמריה מאוסטרובצה, מהדורה שלישית, ירושלים, תש"ו – 1946.


המחבר הגה"צ רבי שמואל שמריה היינה (תקי"ח – תר"ז). רב ואב"ד אוסטרובצה. תלמידם חביבם של הרה"ק מקאזניץ, הרה"ק רבי יעקב יצחק החוזה מלובלין והיהודי הקדוש מפרשיסחה. רבי שמואל שמריה היה יחסן גדול בהיותו צאצא של הרמ"א, המהרש"ל ושל רבי שמואל מפיורדא. היה גם מחותנו של הרה"ק בעל האמרי אמת מגור ע"י נישואי נכדו בן בנו לביתו.

יצא לאור ע"י נכד המחבר (ונכד הרה"ק מגור) רבי יהודה אריה לייב היינה.

קסג דף. 24 ס"מ.

כתמים, מצב טוב מאד.