English

פריט 49:

כרך ובו מקבץ [5] ספרי מוסר וחסידות: ספר חסידים (ורשה, 1876 לערך), מסלת ישרים (ורשה, 1894), באר הגולה (ורשה, 1887), אורח לצדיק (ורשה, 1893) ודרך אמת (ורשה, 1889)

מחיר פתיחה: $100

הערכת מחיר:

המכירה תחל בעוד __ ימים ו __ שעות

עמלת בית המכירות: 23%

מע"מ: על העמלה בלבד

Add to Favorites

Contact Us

6 ספרים בכרך אחד:

* ספר חסידים, מאת רבי יהודה החסיד, עם שני פירושים: פירוש המפרש מקודם ופירוש רבינו חיד"א. 'כש"נ בזיטאמיר'. ורשה, [צנזורה 1876]. 

223 עמ', 23 ס"מ. פגם בפינת דף השער.

* מסלת ישרים, כולל כל עניני מוסר ויראת ה', מאת רבי משה חיים לוצאטו [רמח"ל], עם אגרת המוסר לרמב"ן, אגרת הגר"א, ואגרת המוסר לרבי ישראל סלנטר. הוצאת האחים לעווין-עפשטיין. ורשה, [תרנ"ד] 1894. בשער: תרנ"ב – דפוס צילום של מהדורת תרנ"ב. 

מ דף.

* באר הגולה, מאת רבי יהודה ליווא [מהר"ל] מפראג. ורשה, תרמ"ז 1887. דפוס סטיריאוטיפי.

מד דף.

* אורח לצדיק, מאת הרה"ק רבי אליעזר ליפא מחמעליק בן הרה"ק רבי אלימלך מליזענסק. דפוס אפרים בוימריטטער, ורשה, תקנ"ג 1893.

סג, [1] דף.

* דרך אמת, מאת הרה"ק רבי משולם פייבוש הלוי מזבעריז. דפוס בוימריטטער וחתנו גאנשאר, ורשה, תרמ"ט 1889.

כג דף. 

כריכה מנותק חלקית, חורי עש, כתמי זמן, קרעים בשולי מספר דפים, מצב בינוני-טוב.