English

פריט 50:

כתב יד שהיה ספון בגנזי הגה"ק ממונקאטש ולא נדפס מעולם. 'תפארת שלמה' להגה"ק רבי שלמה זלמן רייניר בעל 'אוצרות שלמה'.

מחיר פתיחה: $100

הערכת מחיר: $1,200 - $1,500

המכירה תחל בעוד __ ימים ו __ שעות

עמלת בית המכירות: 23%

מע"מ: על העמלה בלבד

Add to Favorites

Contact Us

[4] עמ', הקדמה, [32] עמ', יו"ד סימנים א-ב, לה, מא, מח, סא-סט, פג, [4] עמ' תשובה להלכות עכו"ם, גדלים שונים: 24 ו-29 ס"מ. עותק יחיד בעולם. 

רבי שלמה זלמן ב"ר משה ריינר, אב"ד באלחוב, רב, גאון וצדיק גדול, "מופלג בתורה, בחכמה ובחריפות" (מתוך ההסכמות לספרו 'אוצרות שלמה'), מגדולי הרבנים בדורו. למד תורה בהתמדה מתוך הדחק. נשא נתן בהלכה עם גדולי דורו. בסוף ימיו עבר לעייר אודישר שבזיבנברגן-טרנסילבניה ושם נפטר בכ"א באב תרי"ז (1857). מחבר ספר "אוצרות שלמה" [לבוב, 1841] על הלכות טריפות הריאה. ספרו "גאולת שלמה" על הגדה של פסח ויציאת מצרים נותר בכתב יד והודפס בחלקו בירחון "מוריה", גיליון ניסן תשע"ד, עמ' נב-נו, וגיליון תשע"ח, עמ' סד-סט. המחבר סיים את כתיבת ספרו "תפארת שלמה" בשנת תרי"ב. כתב היד שלפנינו היה מונח עד שהתגלה המחבר בחלום לנכדו ר' יעקב ב"ר שמואל ממונקאטש והורה לו להשתדל להדפיס את הספר תפארת שלמה" על יור"ד, חו"מ וקצת תשובות, בעקבות כך החל הנכד בהדפסת הספר [מונקאטש, תרס"ח]. רבנים גדולים אמרו שספר זה נחוץ מאוד. הספר הובא לדפוס ע"י הנכד הנ"ל בשנת תרס"ח. בשלב מסוים היה כתב היד באוסף כתבי היד של האדמו"ר ה'מנחת אלעזר' ממונקאטש.

כתב היד שלפנינו הוא רק חלק מהספר "תפארת שלמה" וכאמור חלק זה שלפנינו, שהיה בגנזי הגה"ק ממונקאטש, לא נדפס מעולם. 

כתמים, ללא כריכה וללא שדרה, סימני קיפול, מצב טוב.