English

פריט 9:

עותק מיוחס. שו"ת אמרי נועם, מאת הרה"ק רבי מאיר מדזיקוב, ח"א, מהדורה ראשונה. קראקא, תרמ"ח 1888

מחיר פתיחה: $120

הערכת מחיר:

המכירה תחל בעוד __ ימים ו __ שעות

עמלת בית המכירות: 23%

מע"מ: על העמלה בלבד

Add to Favorites

Contact Us

שאלות ותשובות אמרי נועם, מאת רבי מאיר הורוויץ אב"ד דזיקוב, חלק א, עם הגהות המוציא לאור [רבי שלום דוד אונגר, נכד המחבר]. דפוס יוסף פישער, קראקא, תרמ"ח 1888. 

[2], מז דף, 32 ס"מ. עם חותמת הרה"ק יעקב יוסף וייס, האדמו"ר מספינקא. רישומי בעלות בדף השער.

הרה"ק רבי מאיר מדזיקוב (תקע"ד לערך- ח' בתמוז תרל"ז, 1814-1877) נולד לאביו הרה"ק רבי אלעזר מדזיקוב, בנו של הרה"ק רבי נפתלי מרופשיץ. תלמיד סבו  ואח"כ תלמיד דודו רבי אשר ישעיה מראפשיץ ורבי צבי הירש מרימנוב. כיהן כרב ואב"ד דזיקוב, עוד בחיי אביו, ולאחר פטירת אביו מילא את מקומו גם כאדמו"ר. נחשב כאדמו"ר גאון תורה, ערום ביראה ועשיר, פיקח ובעל מופתים. עם התעצמות והתרחבות חסידות דזיקוב בימיו, נבנתה עבורם חצר גדולה ומפוארת. שלוש פעמים היה מחותנו של הגה"ק ה"דברי חיים" מצאנז.

האדמו"ר רבי יעקב יוסף וייס מספינקא [תרע"ו-תשמ"ח, 1916-1988], בנו של רבי ישראל חיים ובן בנו של האדמו"ר הרה"ק רבי יצחק אייזיק בעל "חקל יצחק". בזיווג ראשון היה רבי יעקב יוסף חתנו של רבי אלתר מנחם מנדל מבורשה. כיהן כרב צעיר בעיר וכן כר"מ בישיבתו של החקל יצחק. בשואה נרצחו אשתו ושלושת ילדיו. לאחר השואה הוכתר כאדמו"ר מבורשה, ולאחר מכן החל לכהן כאדמו"ר מספינקא. הקים את החסידות מעפרה והרים קרנה במוסדות שבנה לתפארת בארה"ב, בירושלים ובבני ברק. רבים נהרו לשולחנותיו הטהורים, לתפילתו המעוררת בנוסח אבותיו מספינקא, לפיו מפיק המרגליות, לאמרי השפר שהתגלגלו ממנו ולאהבת ישראל שקרנה במחיצתו לכל יהודי.

כתמים בדף השער, חורי עש, מצב טוב.