English

פשוטה

Days

Hrs

Min

Sec

תצוגה:

פריט 51:
דרך תבונות, דרכי הלימוד וההיקש ההגיוני, חיברו רבינו משה חיים לוצאטו - הרמח"ל, ווארשא, תש"ו - 1946.
דרך תבונות, דרכי הלימוד וההיקש ההגיוני, חיברו רבינו משה חיים לוצאטו - הרמח"ל, ווארשא, תש"ו - 1946. דרך תבונות, דרכי הלימוד וההיקש ההגיוני, חיברו רבינו משה חיים לוצאטו - הרמח"ל, ווארשא, תש"ו - 1946.

מחיר פתיחה:

10

פריט 52:
ספר גלגולי נשמות, מאת הרמ"ע מפאנו. מהדורה שניה. פרנקפורט דאודר, תס"ב [1702]
ספר גלגולי נשמות, מאת הרמ"ע מפאנו. מהדורה שניה. פרנקפורט דאודר, תס"ב [1702] ספר גלגולי נשמות, נפלאות מגלגולי נשמות אשר נתגלגלו בתנאים ואמוראים, אשר קבלם רבי מנחם עזריה מפאנו מרבי ישראל סרוק. פרנקפורט דאודר, תס"ב [1702]. 

מחיר פתיחה:

250

פריט 53:
תיקוני זהר, [ח"ג] עם פירוש באר לחי ראי להרה"ק רבי צבי הירש שפירא ממונקאטש, בערעגסאס, תרפ"א - 1921
תיקוני זהר, [ח"ג] עם פירוש באר לחי ראי להרה"ק רבי צבי הירש שפירא ממונקאטש, בערעגסאס, תרפ"א - 1921 תקוני הזהר, עם פירוש 'באר לחי ראי', חלק ג', מהרה"ק רבי צבי הירש שפירא ממונקאטש, מהדורה ראשונה, בערעגסאס, תרפ"א - 1921.

מחיר פתיחה:

100

פריט 54:
שער רוח הקודש, מכתבי האר"י, עם ביאור מגדולי ירושלים רבי מענכין היילפרין ורבי אהרן שלמה מהריל, מהדורה ראשונה, ירושלים, תרע"ב - 1912
שער רוח הקודש, מכתבי האר"י, עם ביאור מגדולי ירושלים רבי מענכין היילפרין ורבי אהרן שלמה מהריל, מהדורה ראשונה, ירושלים, תרע"ב - 1912 שער רוח הקודש, מכתבי האר"י שסידר רבינו חיים ויטאל, עם ביאור מגדולי מקובלי ירושלים רבי מנחם מענכין היילפרין ורבי אהרן שלמה מהריל. מהדורה ראשונה, ירושלים, תרע"ב - 1912.

מחיר פתיחה:

250

פריט 55:
ספר תלמוד עשר הספירות לאדמו"ר בעל הסולם מוהרי"ל אשלג, מהדורת סטנסיל. ירושלים, תרצ"ז [1937]
ספר תלמוד עשר הספירות לאדמו"ר בעל הסולם מוהרי"ל אשלג, מהדורת סטנסיל. ירושלים, תרצ"ז [1937] ספר תלמוד עשר הספירות, שיעור ב' – כולל הקדמה חשובה וארוכה, מאת כ"ק אדמו"ר רבי יהודה הלוי אשלג 'בעל הסולם' על הזוהר והתיקונים, מגדולי מקובלי ומכווני הדור. דפוס חורב. ירושלים, תרצ"ז -1937.

מחיר פתיחה:

40

פריט 56:
שער רוח הקודש להאריז"ל, ירושלים, תרכ"ח - 1868
שער רוח הקודש להאריז"ל, ירושלים, תרכ"ח - 1868 שער רוח הקודש, הוא השער השביעי מתוך שמונה שערים בכתבי האר"י שכתב רבינו חיים ויטאל מפי רבו, ירושלים, תרכ"ח - 1868.

מחיר פתיחה:

250

פריט 57:
שער היחודים, צדיק יסוד עולם ופירוש שירים של שבת, חלק א, מתורתו של האר"י ז"ל וגדולי המקובלים. למברג, 1855
שער היחודים, צדיק יסוד עולם ופירוש שירים של שבת, חלק א, מתורתו של האר"י ז"ל וגדולי המקובלים. למברג, 1855 ספר שער היחודים, צדיק יסד עולם ופירוש שירים של שבת. מבאר מים חיים אשר כרה האר"י ז"ל נבעו. עם קמיעות לכל מקרה רעה שריפה ומגיפה. דפוס M. F. Poremba, למברג, 1855.

מחיר פתיחה:

400

פריט 58:
זוהר. ג' חלקים. בדפוס יוחנן לוי רופא ובנו בנימין. אמשטרדם, תקס"ה [1815]
זוהר. ג' חלקים. בדפוס יוחנן לוי רופא ובנו בנימין. אמשטרדם, תקס"ה [1815] זהר הקדוש. ג' חלקים. בדפוס יוחנן לוי רופא ובנו בנימין. אמשטרדם, תקס"ה 1815. 

מחיר פתיחה:

200

פריט 59:
פרדס רימונים, מאמרים בתורת הח"ן לרבינו הרמ"ק, קוריץ, תקמ"ו [1786]
פרדס רימונים, מאמרים בתורת הח"ן לרבינו הרמ"ק, קוריץ, תקמ"ו [1786] פרדס רימונים, מאמרי קבלה עמוקים, חיברו רבינו משה קורדוברו - הרמ"ק, קארעץ, תקמ"ו - 1786.

מחיר פתיחה:

300

פריט 60:
ראשית חכמה, לרבי אליהו די וידאש. פיורדא, תקכ"ג [1763]. העותק של רבי דוד קאטצבורג תלמיד הכתב סופר
ראשית חכמה, לרבי אליהו די וידאש. פיורדא, תקכ"ג [1763]. העותק של רבי דוד קאטצבורג תלמיד הכתב סופר ספר ראשית חכמה אשר חבר הגאון החסיד המקובל האלקי כמוה"ר אליהו די וידאש, מתלמידי הרמ"ק, נדפס רביעית[!] בתוספת הגהה. דפוס איצק ב"ר לב ב"ב [בוכבינדר], פיורדא, תקכ"ג [1763].

מחיר פתיחה:

100

פריט 61:
חמשה חומשי תורה, מתוך תנ"ך פרנקפורט דמין, תנ"ד [1694]
חמשה חומשי תורה, מתוך תנ"ך פרנקפורט דמין, תנ"ד [1694] חמשה חומשי תורה מתוך הספר "חמשה חמשי תורה, לפי סדר הפרשיות פתוחות וסתומות, עם נביאים ראשונים ואחרונים וכתובים, בלי נקודות". דפוס יוהאנס וואושט במצות אביו באלטסאר קרישטופורוס וואושט, פרנקפורט דמין, תנ"ד [1694].

מחיר פתיחה:

50

פריט 62:
תנ"ך, וינציה, חלק א: תורה ומגילות, דפוס מאיר דא זארה, ונציה, ת"ק [1740].
תנ"ך, וינציה, חלק א: תורה ומגילות, דפוס מאיר דא זארה, ונציה, ת"ק [1740]. תנ"ך, וינציה, חלק א: תורה ומגילות, דפוס מאיר דא זארה, ונציה, ת"ק [1740].

מחיר פתיחה:

200

פריט 63:
חמשה חומשי תורה, זולצבאך, תקפ"ד - 1824
חמשה חומשי תורה, זולצבאך, תקפ"ד - 1824 חמשה חומשי תורה [בכרך אחד], מהדורת כיס, ללא תרגום ורש"י, כולל קרי וכתיב וחסרות ויתירות. מהדורה נאה. זולצבאך, תקפ"ד - 1824.

מחיר פתיחה:

150

פריט 64:
שיה"ש פרקי אבות ומשניות ותיקוני שבת, עם תרגום ע"ט, רוסיה פולין, ראשית המאה הי"ט. נדיר ביותר!
שיה"ש פרקי אבות ומשניות ותיקוני שבת, עם תרגום ע"ט, רוסיה פולין, ראשית המאה הי"ט. נדיר ביותר! שיר השירים, תקוני שבת ופרקי אבות 'עם פירוש מגישי מנחה בלשון עברי טייטש', רוסיה פולין ראשי המאה הי"ט. מדפיס ומקום הדפסה לא ידועים (השערה: תק"פ - 1820 בערך). מהדורה נדירה שלא מתועד במפעלי הביבליוגרפיה.

מחיר פתיחה:

200

פריט 65:
חק לישראל (ויקרא) חתימות חשובות. זאלקווא, תקפ"ד [1824]
חק לישראל (ויקרא) חתימות חשובות. זאלקווא, תקפ"ד [1824] חק לישראל, חלק שלישי - ספר ויקרא. דפוס גרשון הלוי ליטעריס, זאלקווא, תקפ"ד 1824. 

מחיר פתיחה:

50

פריט 66:
כרך [ט] מתוך ש"ס פרנקפורט, מסכתות: סנהדרין, שבועות, מכות, הוריות, עדויות ומסכתות קטנות. פרנקפורט דמיין, תפ"א 1621
כרך [ט] מתוך ש"ס פרנקפורט, מסכתות: סנהדרין, שבועות, מכות, הוריות, עדויות ומסכתות קטנות. פרנקפורט דמיין, תפ"א 1621 כרך מתוך ש"ס פרנקפורט, מסכתות: סנהדרין, שבועות, מכות, הוריות, עדויות ומסכתות קטנות. פרנקפורט, תקכ"א - 1761.

מחיר פתיחה:

200

פריט 67:
תלמוד בבלי ומסכתות קטנות ירושלמיות. כל הש"ס בשני כרכים. ברדיטשוב, תרנ"ד [1894]
תלמוד בבלי ומסכתות קטנות ירושלמיות. כל הש"ס בשני כרכים. ברדיטשוב, תרנ"ד [1894] תלמוד בבלי ומסכתות קטנות ירושלמיות עם מפרשים. בהוצאת ובדפוס חיים יעקב שעפטיל, ברדיטשוב, תרנ"ד (1894).

מחיר פתיחה:

50

פריט 68:
מסכת תענית מש"ס אמשטרדם של האחים פרופס, אמשטרדם, תקי"ב - 1752.
מסכת תענית מש"ס אמשטרדם של האחים פרופס, אמשטרדם, תקי"ב - 1752. מסכת תענית מן תלמוד בבלי, דפוס אמשטרדם, תקי"ב - 1752.

מחיר פתיחה:

200

פריט 69:
מגיני ארץ, שו"ע אורח חיים, בשלושה כרכים, מהדורת מוקטנת, ווארשא, תרכ"ג - 1863.
מגיני ארץ, שו"ע אורח חיים, בשלושה כרכים, מהדורת מוקטנת, ווארשא, תרכ"ג - 1863. מגיני ארץ, שו"ע אורח חיים, בשלושה כרכים, מהדורת מוקטנת, ווארשא, תרכ"ג - 1863.

מחיר פתיחה:

10

פריט 70:
טור חשן משפט, קאניגסבערג, תרכ"א - 1861. עם הסכמות חשובות
טור חשן משפט, קאניגסבערג, תרכ"א - 1861. עם הסכמות חשובות טור חשן משפט [ח"ו], קאניגסבערג, תרכ"א - 1861. עם הסכמות רבות מגדולי הדור.

מחיר פתיחה:

100

פריט 71:
שולחן ערוך חושן משפט, מהדורה מוקדמת ומפוארת, המבורג, תק"ב - 1742
שולחן ערוך חושן משפט, מהדורה מוקדמת ומפוארת, המבורג, תק"ב - 1742 שולחן ערוך חושן משפט חלקים [א' וב'], מהדורה מוקדמת שנדפסה בהמבורג, תק"ב - 1742.

מחיר פתיחה:

100

פריט 72:
ספר של"ה לרבינו רבי ישעיה הלוי הורוויץ, מהדורה מוקדמת, פיורדא, תקכ"ד - 1764. נדפס עם ספר ווי העמודים לבן המחבר נירנברג, תקכ"ב - 1762.
ספר של"ה לרבינו רבי ישעיה הלוי הורוויץ, מהדורה מוקדמת, פיורדא, תקכ"ד - 1764. נדפס עם ספר ווי העמודים לבן המחבר נירנברג, תקכ"ב - 1762. ספר שני לוחות הברית אמרות טהורות מפנינים יקרות חבור על שתי תורות בכתב ובפה מסיני מסורות מהגבור בגבורות איש אלקי בוצינא קדישא מרא דארעא דישראל החכם השלם בכל מדות וחכמות גלויות וסתומות הגאון אשר שפעת יפעת אור תורתו זרח בכל התוצה מקצה אל קצה כבוד מהר"ר ישעיה במהר"ר אברהם הלוי זצ"ל. פיורדא, תקכ"ד- 1764. נדפס עם ספר ווי העמודים לבנו של המחבר, רבי שבתי שפטעל הלוי הורוויץ, נירנברג, תקכ"ב - 1762.

מחיר פתיחה:

100

פריט 73:
עמודי שלמה, ביאור המהרש"ל על ספר מצוות גדול. הוצאת המקובל האלוקי רבי אליהו 'בעל שם'. בזל, ש"ס [1600]. מהדורה ראשונה. עותק חסר
עמודי שלמה, ביאור המהרש"ל על ספר מצוות גדול. הוצאת המקובל האלוקי רבי אליהו 'בעל שם'. בזל, ש"ס [1600]. מהדורה ראשונה. עותק חסר אשרי האיש ירא את השם במצוותיו חפץ מאד, [ספר עמודי שלמה], מאת רבי שלמה לוריא, פירוש דברי רבי משה מקוצי בספר מצות הגדול הכולל השגות על ביאור רבי אייזק שטיין. בהוצאת המקובל המפורסם רבי אליה לואנץ 'בעל שם' מפראנקפורט דמיין. דפוס קונראד וואלקילך, בסיליאח[!] (בזל), [ש"ס, 1600].

מחיר פתיחה:

200

פריט 74:
שו"ת מהר"י מינץ ונכדו רבי מאיר מפאדובה, פיורדא, תקכ"ו - 1766
שו"ת מהר"י מינץ ונכדו רבי מאיר מפאדובה, פיורדא, תקכ"ו - 1766 הא לכם זרע לצדקה - פסקים. שו"ת מהר"י מינץ ונכדו רבי מאיר מפאדובה, פיורדא (בשער מופיע "סאלוניקא" אך ככל הנראה מהדורה זאת הודפסה בפיורדא), תקכ"ו - 1766.

מחיר פתיחה:

100

פריט 75:
כרך ובו שני ספרים, מהדורות ראשונות: באר יעקב, מאת רבי יעקב ברלין. פיורדא, תקכ"ז [1767], ופנים מאירות, חלק ג, מאת מהר"ם א"ש. זולצבך, תצ"ח [1738]
כרך ובו שני ספרים, מהדורות ראשונות: באר יעקב, מאת רבי יעקב ברלין. פיורדא, תקכ"ז [1767], ופנים מאירות, חלק ג, מאת מהר"ם א"ש. זולצבך, תצ"ח [1738] * ספר באר יעקב, מאת רבי יעקב ברלין. דפוס יוסף פעטשויא ובנו מענדל בער, פיורדא, תקכ"ז [1767]. מהדורה ראשונה.

מחיר פתיחה:

50

פריט 76:
וחשב לו הכהן, מאת רבי אברהם כ"ץ מלאסק. פיורדא, תקמ"ד [1784]. מהדורה ראשונה
וחשב לו הכהן, מאת רבי אברהם כ"ץ מלאסק. פיורדא, תקמ"ד [1784]. מהדורה ראשונה ספר וחשב לו הכהן, בו חושב ומונה וסופר ודורש כתרי אותיות וגלה לנו כמה רזין דאורייתא והרבה דברים פנימיים, מאת רבי אברהם כ"ץ מלאסק. דפוס איצק בן דוד צ"ד [צירנדורף], פיורדא, תקמ"ד [1784]. מהדורה ראשונה.

מחיר פתיחה:

70

פריט 77:
ספר המגיד, כתובים, אגודת שמואל, עם פירוש רש"י ותרגום ליידיש. אמשטרדם, תנ"ט [1699]
ספר המגיד, כתובים, אגודת שמואל, עם פירוש רש"י ותרגום ליידיש. אמשטרדם, תנ"ט [1699]  ספר המגיד, כתובים (תהלים, משלי, איוב, דניאל), עם פירש"י ולשון אשכנזי ואגודת שמואל, מאת רבי שמואל דלוגאטש, מה שלקט ואסף מספרים ישנים והם הג"ה דרבי עובדיה הנביא ועוד ספרים. דפוס קשפר שטען, אמשטרדם, תנ"ט [1699].

מחיר פתיחה:

150

פריט 78:
אשלי רברבי, יורה דעה. פיורדא, תקי"ט [1759]
אשלי רברבי, יורה דעה. פיורדא, תקי"ט [1759] ספר אשלי רברבי, פירושי הש"ך והט"ז על שו"ע יו"ד.  דפוס חיים בן צבי הירש, פיורדא, תקי"ט [1759]. חתימת בעלים עתיקה "ישראל כהן".

מחיר פתיחה:

200

פריט 79:
פרדס דוד, זולצבך, מאת רבי דוד דישבק, תקמ"ו, 1786. מהדורה ראשונה
פרדס דוד, זולצבך, מאת רבי דוד דישבק, תקמ"ו, 1786. מהדורה ראשונה ספר פרדס דוד, דרושים לשבתות ולמועדים, באגדתא, בשמעתתא ובישוב דברי הרמב"ם, מאת הגאון רבי דוד ב"ר יואל דישבעק. דפוס אהרן ובנו זעקל, זולצבך, תקמ"ו, 1786. מהדורה ראשונה.

מחיר פתיחה:

100

פריט 80:
כתב יד קבלי קדום, העתקת חיבור מבוא שערים לרבינו מהרח"ו -רבי חיים ויטאל, עם הגהות 'קול הרמ"ז' לרבינו משה זכות, עם שינויים מהנדפס
כתב יד קבלי קדום, העתקת חיבור מבוא שערים לרבינו מהרח"ו -רבי חיים ויטאל, עם הגהות 'קול הרמ"ז' לרבינו משה זכות, עם שינויים מהנדפס כתב יד קדום בקבלה, העתקת החיבור מבוא שערים לרבינו מהרח"ו -רבי חיים ויטאל, כולל הגהות רבינו משה זכות 'קול הרמ"ז', עם שינויים מהנדפס. 

מחיר פתיחה:

500

פריט 81:
תוספות ישנים - סוגיות הש"ס, הוספות חשובות לש"ס שלא נדפסו בכרכי התלמוד בדפוס ברלין ופפד"א, מהדורה יחידה, ברלין, תצ"ו - 1736
תוספות ישנים - סוגיות הש"ס, הוספות חשובות לש"ס שלא נדפסו בכרכי התלמוד בדפוס ברלין ופפד"א, מהדורה יחידה, ברלין, תצ"ו - 1736 נדיר! ספר תוספות ישנים - סוגיות הש"ס, הוספות חשובות לתלמוד שלא הודפסו עד אז ביחד עם כרכי הש"ס שיצאו לאור, לוקטו ויצאו לאור ע"י רבי יוסף יעסל סג"ל מליסא, מהדורה יחידה, ברלין, תצ"ו - 1736.

מחיר פתיחה:

100

פריט 82:
פרי הארץ, שו"ת [ח"ב], חיברו רבי ישראל מאיר מזרחי, מענקי ירושלים, מהדורה שנייה, שאלוניקי, תקט"ו - 1755
פרי הארץ, שו"ת [ח"ב], חיברו רבי ישראל מאיר מזרחי, מענקי ירושלים, מהדורה שנייה, שאלוניקי, תקט"ו - 1755 פרי הארץ [ח"ב], חיברו רבי ישראל מאיר מזרחי, מגדולי רבני ירושלים בדורו, מהדורה שנייה, שאלוניקי, תקט"ו - 1755.

מחיר פתיחה:

200

פריט 83:
מנורת המאור, מאמרי מוסר לרבינו יצחק אבוהב, מהדורה שניה, מנטובה, שכ"ג - 1563
מנורת המאור, מאמרי מוסר לרבינו יצחק אבוהב, מהדורה שניה, מנטובה, שכ"ג - 1563 מנורת המאור, מאמרי מוסר עמוקים לרבינו יצחק אבוהב, מספרי היסוד של ספריית המוסר היהודית!, מהדורה שנייה, מנטובה, שכ"ג - 1563.

מחיר פתיחה:

100

פריט 84:
חמישה סדרים מסדרי משנה, עם פירוש עץ חיים לרבי יעקב חאגיז, מהדורה שניה, ברלין, תע"ו - תע"ז. 1716 - 1717
חמישה סדרים מסדרי משנה, עם פירוש עץ חיים לרבי יעקב חאגיז, מהדורה שניה, ברלין, תע"ו - תע"ז. 1716 - 1717 משניות (ה' כרכים, ללא סדר נשים), עם פירוש רש"י ופירוש עץ חיים לרבי יעקב חאגיז, ברלין, תע"ו - תע"ז. 1716 - 1717 (מהדורה שניה על פי מהדורה ראשונה, ליוורנו, תי"ד - 1654).

מחיר פתיחה:

200

פריט 85:
ספר האגור, הלכה ומנהג, חיברו רבי יעקב מראשוני אשכנז, אפיבאך, תע"ח - 1718
ספר האגור, הלכה ומנהג, חיברו רבי יעקב מראשוני אשכנז, אפיבאך, תע"ח - 1718 ספר האגור, הלכות ומנהגים, חיברו רבי יעקב לאנדו מראשוני אשכנז, אופבאך (בשער: אופי באך), תע"ח - 1718.

מחיר פתיחה:

50

פריט 86:
ברית שלום, מאת רבי פינחס ב"ר פילטא. פרנקפורט דמיין, תע"ח [1718]. מהדורה ראשונה.
ברית שלום, מאת רבי פינחס ב"ר פילטא. פרנקפורט דמיין, תע"ח [1718]. מהדורה ראשונה. חדושי תורה, ברית שלום, דרושים כסדר הפרשיות של חמשה חומשי תורה ועל חמש מגילות והגדה של פסח, מאת אב"ד וולאדווי רבי פינחס ב"ר פילטא. דפוס יוהאן קעלנר, פרנקפורט דמיין, תע"ח [1718]. מהדורה ראשונה.  

מחיר פתיחה:

100

פריט 87:
בנין שלמה וחידושי הלכות, [חלק א], מאת רבי נתן מז. אופיבך, תקמ"ד [1784]. מהדורה ראשונה. חתימת בעלים למשפחת אבוחצירא
בנין שלמה וחידושי הלכות, [חלק א], מאת רבי נתן מז. אופיבך, תקמ"ד [1784]. מהדורה ראשונה. חתימת בעלים למשפחת אבוחצירא בנין שלמה וחידושי הלכות, [חלק א] על מסכת סנהדרין, לבאר וליישב קושיות תוס על רש"י, מאת רבי נתן מז. דפוס אברהם פרופס כ"ץ ובנו שלמה. אופיבך, תקמ"ד [1784]. מהדורה ראשונה.

מחיר פתיחה:

100

פריט 88:
זית רענן, פירוש על ילקוט שמעוני, חיברו רבי אברהם אבלי גומבינער בעל המגן אברהם, מהדורה ראשונה, דעסויא, תס"ד - 1704. חותמת נדירה והגהות בכתב עתיק
זית רענן, פירוש על ילקוט שמעוני, חיברו רבי אברהם אבלי גומבינער בעל המגן אברהם, מהדורה ראשונה, דעסויא, תס"ד - 1704. חותמת נדירה והגהות בכתב עתיק זית רענן, פירוש יסודי על ילקוט שמעוני, חיברו רבי אברהם אבלי גומבינער מקאליש בעל המגן אברהם, מהדורה ראשונה, דעסויא, תס"ד - 1704.

מחיר פתיחה:

100

פריט 89:
שו"ת פני יהושע, מאת רבי יהושע אב"ד קראקא. מהדורה ראשונה. אמשטרדם, תע"ה [1715]
שו"ת פני יהושע, מאת רבי יהושע אב"ד קראקא. מהדורה ראשונה. אמשטרדם, תע"ה [1715] שאלות ותשובות פני יהושע, מאת אב"ד קראקא רבי יהושע ב"ר יוסף. דפוס נתנאל פואה, אמשטרדם, תע"ה [1715]. מהדורה ראשונה. 

מחיר פתיחה:

50

פריט 90:
סדר הסליחות שאומרים בתענית צבור ק"ק איטאלייאני וק"ק אשכנזים בשחרית ובמנחה. [מנטובה], [1730 בערך]. נדיר
סדר הסליחות שאומרים בתענית צבור ק"ק איטאלייאני וק"ק אשכנזים בשחרית ובמנחה. [מנטובה], [1730 בערך]. נדיר סדר תפילות ומזמורים לומר בתענית ציבור תפילות שחרית ומנחה בבתי הכנסת של קהילות איטלייאני וקהילות אשכנזים. [מנטובה], [1730 בערך].

מחיר פתיחה:

100

פריט 91:
יד מלאכי [ב"ח], כללי הש"ס והפסיקה, חיברו רבי מלאכי הכהן מחכמי איטליה, מהדורה ראשונה, ליוורנו, תקכ"ז - 1767
יד מלאכי [ב"ח], כללי הש"ס והפסיקה, חיברו רבי מלאכי הכהן מחכמי איטליה, מהדורה ראשונה, ליוורנו, תקכ"ז - 1767 יד מלאכי [ב' חלקים], כללי הש"ס והפסיקה כתובים בסדר א"ב, מחשובי החיבורים במישור זה, חיברו רבי מלאכי הכהן מגודלי רבני ליוורנו, מהדורה ראשונה, ליוורנו ("בדפוס המשובח של הגביר המרומם כה"ר משה עטיאס נר"ו"), תקכ"ז - 1767.

מחיר פתיחה:

100

פריט 92:
תורת אמת, שו"ת בענייני הלכה, חיברו רבי אהרן ששון מרבני סאלוניקי וקושטא, מהדורה ראשונה, ויניציאה, ה'שפ"ו - 1626.
תורת אמת, שו"ת בענייני הלכה, חיברו רבי אהרן ששון מרבני סאלוניקי וקושטא, מהדורה ראשונה, ויניציאה, ה'שפ"ו - 1626. תורת אמת, שו"ת בענייני הלכה, חיברו רבי אהרן ששון מרבני סאלוניקי וקושטא, מהדורה ראשונה, דפוס ייואני קאליאוני, ויניציאה, ה'שפ"ו - 1626.

מחיר פתיחה:

100

פריט 93:
תולדות אהרן, מרבי אהרן מפיסארו. עם תולדות יעקב, מאת רבי יעקב ששפורטש. הוצאה יחידה. אמסטרדם, תי"ב [1652]
תולדות אהרן, מרבי אהרן מפיסארו. עם תולדות יעקב, מאת רבי יעקב ששפורטש. הוצאה יחידה. אמסטרדם, תי"ב [1652] תולדות אהרן, נדפס בפעם השלישית, ולראשונה עם החיבור תולדת יעקב, מראה מקום מהפסוקים מכל המקרא הנדרשים בתלמוד ירושלמי מעשה ידי... ר' יעקב ששפורטש. הוצאה יחידה. אמסטרדם, תי"ב 1652. 

מחיר פתיחה:

50

פריט 94:
משניות סדר קדשים, עם פירוש הרע"ב ותיו"ט, נדפס בדפוס רבי נפתלי הירץ לוי אמשטרדם, ה'תנ"ט - 1699
משניות סדר קדשים, עם פירוש הרע"ב ותיו"ט, נדפס בדפוס רבי נפתלי הירץ לוי אמשטרדם, ה'תנ"ט - 1699 משניות סדר קדשים, עם פירוש רבי עובדיה מברטנורא  ותספות יום טוב - "והם מים חיים ממקור נובע ואם באתי לספר בשבחן הייתי גורע כי קצר המצע מהשתרע". נדפס בדפוס רבי נפתלי הירץ לוי אמשטרדם, ה'תנ"ט - 1699.

מחיר פתיחה:

40

פריט 95:
מאור עינים, על עין יעקב, חיברו רבינו יאשיהו פינטו (הרי"ף), מנטובה, תק"ג - 1743
מאור עינים, על עין יעקב, חיברו רבינו יאשיהו פינטו (הרי"ף), מנטובה, תק"ג - 1743 מאור עינים, חידושי אגדה על עין יעקב, חיברו רבינו יאשיהו פינטו (הרי"ף), מנטובה, תק"ג - 1743.

מחיר פתיחה:

50

פריט 96:
מנהיר עיני חכמים, שו"ת, חיברו המהר"ם מלובלין, מהדורה ראשונה, ונציה, שע"ח - 1618
מנהיר עיני חכמים, שו"ת, חיברו המהר"ם מלובלין, מהדורה ראשונה, ונציה, שע"ח - 1618 מנהיר עיני חכמים, שאלות ותשובות בהלכה, חיברו רבינו מאיר מלובלין (המהר"ם), מהדורה ראשונה, ונציה, שע"ח - 1618.  (עותק חסר, ללא דף השער והדף שלפניו).

מחיר פתיחה:

10

פריט 97:
פני יהושע, חידושים למסכתות ב"ק וב"מ, מהדורה שניה, פיורדא, תקל"ט - 1779
פני יהושע, חידושים למסכתות ב"ק וב"מ, מהדורה שניה, פיורדא, תקל"ט - 1779 פני יהושע, חידושים על סוגיות הגמ' במסכתות ב"ק וב"מ, חיברו רבי יעקב יושע פלק, מהדורה שניה (של חידושי ב"ק וב"מ), פיורדא, תקל"ט - 1779.

מחיר פתיחה:

100

פריט 98:
חובות הלבבות, אמשטרדם, תקכ"ח [1768]. העותק של רבי משה אב"ד טומשוב
חובות הלבבות, אמשטרדם, תקכ"ח [1768]. העותק של רבי משה אב"ד טומשוב ספר חובות הלבבות, [א-ב], מרבינו בחיי, הוגה מחדש עם תוס' מרובה כעיקר בלשון אשכנז. דפוס האחים יוסף, יעקב ואברהם בני המנוח שלמה פרופס כ"ץ, אמשטרדם, תקכ"ח [1768]. 

מחיר פתיחה:

60

פריט 99:
בינה לעתים [ח"א], דרושים בעניינים בשונים, חיברו רבי עזריה פיג'ו, ברין, תקנ"ט - 1799
בינה לעתים [ח"א], דרושים בעניינים בשונים, חיברו רבי עזריה פיג'ו, ברין, תקנ"ט - 1799 בינה לעתים [ח"א], דרושים בעניינים שונים, חיברו רבי עזריה פיג'ו, ברין, תקנ"ט - 1799.

מחיר פתיחה:

50

פריט 100:
פרי חדש, חלק יורה דעה, מאת רבי חזקיה די סילוה. אמשטרדם, תנ"ב [1692]. מהדורה ראשונה שיצאה לאור בחיי המחבר
פרי חדש, חלק יורה דעה, מאת רבי חזקיה די סילוה. אמשטרדם, תנ"ב [1692]. מהדורה ראשונה שיצאה לאור בחיי המחבר ספר פרי חדש, ביאור על שולחן ערוך יורה דעה [סי' א-קכב, עם הפנים], חברו חד מחכימי יהודאי די בירושלם כמהר"ר חזקיה די סילוה נר"ו. אמשטרדם, תנ"ב [1692]. מהדורה ראשונה. דפוס דוד תארטאס, אמשטרדם, תנ"ב [1692].

מחיר פתיחה:

250