English

פשוטה

Days

Hrs

Min

Sec

תצוגה:

פריט 101:
עיר בנימן שני, על אגדות ירושלמי, מאת רבי בנימן זאב וואלף, מהדורה ראשונה. פיורדא, תפ"ב 1722
עיר בנימן שני, על אגדות ירושלמי, מאת רבי בנימן זאב וואלף, מהדורה ראשונה. פיורדא, תפ"ב 1722 ספר עיר בנימין שני, חיבור על אגדות ירושלמי [ברכות וסדר מועד], תוספות מאת רבי בנימין זאב וואלף על פירוש יפה מראה מאת רבי שמואל יפה. דפוס אברהם בינג ובונפט שניאור. 

מחיר פתיחה:

100

פריט 102:
צמח דוד, דברי ימי עם ישראל משולבים בתולדות העולם, חיברו רבי דוד גאנז תלמיד המהר"ל, מהדורה מוקדמת, אופיבאך, תקכ"ח - 1768
צמח דוד, דברי ימי עם ישראל משולבים בתולדות העולם, חיברו רבי דוד גאנז תלמיד המהר"ל, מהדורה מוקדמת, אופיבאך, תקכ"ח - 1768 צמח דוד, ספר הסטוריה המגולל את תולדות עם ישראל שזורים בדברי ימי העולם, חיברו רבי דוד גאנז, תלמיד המהר"ל והרמ"א, מהדורה מוקדמת, אופיבאך, תקכ"ח - 1768.

מחיר פתיחה:

100

פריט 103:
דברי זכרון, הלכות שחיטה ובדיקה משולבים בדברי מוסר, חיברו רבי יוסף שטאטהאגן, מהדורה יחידה, אמשטרדם, תס"ה - 1705
דברי זכרון, הלכות שחיטה ובדיקה משולבים בדברי מוסר, חיברו רבי יוסף שטאטהאגן, מהדורה יחידה, אמשטרדם, תס"ה - 1705 דברי זכרון [ב"ח], ספר נדיר ומעניין, הלכות שחיטה ובדיקה משולבים בדברי מוסר ותוכחה, חיבר רבי יוסף שטאטהאגן, מהדורה יחידה, אמשטרדם, תס"ה - 1705.

מחיר פתיחה:

50

פריט 104:
הלכות רב אלפס, חלק ב, אמשטרדם, ת"ג [1643]
הלכות רב אלפס, חלק ב, אמשטרדם, ת"ג [1643] סדר נשים [ומסכת חולין], חלק ב, מספר הגאון רב אלפס. עם פירוש רש"י, ציונים ומראה מקום מהטור ומהפסוקים. דפוס עמנואל בנבנישתי, אמשטרדם, ת"ג [1943]. על-פי הוצאת לובלין שע"ט-ש"ף.

מחיר פתיחה:

200

פריט 105:
קהלת שלמה, דינים ומנהגים, חיברו רבי שלמה זלמן לונדן, פפד"א, תקנ"ט - 1799/ סדר הגדה של פסח קהלת שלמה. פפד"א, תק"ס - 1800
קהלת שלמה, דינים ומנהגים, חיברו רבי שלמה זלמן לונדן, פפד"א, תקנ"ט - 1799/ סדר הגדה של פסח קהלת שלמה. פפד"א, תק"ס - 1800 קהלת שלמה, דינים ומנהגים והנהגות ישרות להמון העם, נכתב בחלקו ביידיש, חיברו רבי שלמה זלמן לונדן, פראנקפורט דאודר, תקנ"ט - 1799.

מחיר פתיחה:

300

פריט 106:
ילקוט דוד, עם רישומי בעלות מהתקופה ומתקופות מאוחרות. דיהרן פארט תנ"א [1691]
ילקוט דוד, עם רישומי בעלות מהתקופה ומתקופות מאוחרות. דיהרן פארט תנ"א [1691] ילקוט דוד, עם רישומי בעלות מהתקופה ומתקופות מאוחרות. דפוס רבי שבתי משורר מפראג. דיהרנפורט, תנ"א -1691.

מחיר פתיחה:

50

פריט 107:
ג' ספרים כרוכים יחד: לשכת הסופר/אמרי שפר/אמרי בנימין מהדורת טארנאפאל תקע"ד. עם חתימות בעלות חשובות
ג' ספרים כרוכים יחד: לשכת הסופר/אמרי שפר/אמרי בנימין מהדורת טארנאפאל תקע"ד. עם חתימות בעלות חשובות שלושה ספרים מכורכים כאחד:

מחיר פתיחה:

50

פריט 108:
יש נוחלין, מוסר, חיברו רבי אברהם הלוי הורוויץ אבי השל"ה, מהדורה שניה, אמשטרדם, תס"א - 1701.
יש נוחלין, מוסר, חיברו רבי אברהם הלוי הורוויץ אבי השל"ה, מהדורה שניה, אמשטרדם, תס"א - 1701. יש נוחלין, דברי מוסר והתעוררות, חיברו רבי אברהם הלוי הורוויץ אבי השל"ה, מהדורה שניה, אמשטרדם, תס"א - 1701.

מחיר פתיחה:

150

פריט 109:
מענה אליהו, חידושים על מסכ' ב"מ וביצה, חיברו רבי אליהו צאהלין, מהדורה יחידה, זאלקווא, תקי"ח - 1758
מענה אליהו, חידושים על מסכ' ב"מ וביצה, חיברו רבי אליהו צאהלין, מהדורה יחידה, זאלקווא, תקי"ח - 1758 מענה אליהו, חידושים על מסכתות בבא מציעה וביצה, חיברו רבי אליהו צאהלין אב"ד באטארקעו, מהדורה יחידה, זאלווקווא, תקי"ח - 1758.

מחיר פתיחה:

100

פריט 110:
ארץ צבי, דרושים, חיברו רבי צבי המגיד מישרים מוואדיסלוב, מהדורה ראשונה, פראג, תקמ"ו - 1786
ארץ צבי, דרושים, חיברו רבי צבי המגיד מישרים מוואדיסלוב, מהדורה ראשונה, פראג, תקמ"ו - 1786 ארץ צבי, דרושים, חיברו רבי צבי במהרי"ל המגיד מישרים מוואדיסלוב, מהדורה ראשונה, פראג, תקמ"ו - 1786.

מחיר פתיחה:

100

פריט 111:
מנחת יעקב, א-ב, מאת רבי יעקב ריישר. מהדורה ראשונה. פראג, תמ"ט [1689]
מנחת יעקב, א-ב, מאת רבי יעקב ריישר. מהדורה ראשונה. פראג, תמ"ט [1689] ספר מנחת יעקב, מאת מוהר"ר יעקב ב"ר יוסף ב"ר יעקב רישא: חלק א פירוש על ספר תורת חטאת שחיבר מוהר"ר משה איסרלש, וחלק ב, ספר תורת השלמים על השלחן ערוך הלכות נדה ועל קונטרס הספיקות. דפוס בני יהודא ב"ק, פראג, תמ"ט [1689]. מהדורה ראשונה.

מחיר פתיחה:

50

פריט 112:
סייג לתורה, בענייני ניקוד ומסורה, חיברו רבי אשר אנשיל ווירמש רופא, מהדורה ראשונה, פרנקפורט דמיין, תקכ"ו - 1766.
סייג לתורה, בענייני ניקוד ומסורה, חיברו רבי אשר אנשיל ווירמש רופא, מהדורה ראשונה, פרנקפורט דמיין, תקכ"ו - 1766. סייג לתורה, מחקרים ומאמרים על ענייני דקדוק, ניקוד ומסורה, חיברו רבי אשר אנשיל ווירמיש רופא, מהדורה יחידה, אמשטרדם, תקכ"ו - 1766.

מחיר פתיחה:

150

פריט 113:
בגדי אהרן, דרשות על התורה, חיברו רבי אהרן 'דרשן' תאומים, מהדורה יחידה, פרנקפורט, תע"א - 1711.
בגדי אהרן, דרשות על התורה, חיברו רבי אהרן 'דרשן' תאומים, מהדורה יחידה, פרנקפורט, תע"א - 1711. בגדי אהרן, דרשות על התורה, חיברו רבי אהרן 'דרשן' תאומים, רבן של וורמיזא וקראקא, מהדורה יחידה, פרנקפורט, תע"א - 1711. שער מצוייר מרהיב!

מחיר פתיחה:

150

פריט 114:
הזהר של הרה"ק רבי פנחס מקנטקוזבה. זוה"ק חומש בראשית, דפוס האלמנה והאחים ראם, וילנא, תרמ"ב - 1842.
הזהר של הרה"ק רבי פנחס מקנטקוזבה. זוה"ק חומש בראשית, דפוס האלמנה והאחים ראם, וילנא, תרמ"ב - 1842. עותק מיוחס! ספר הזוה"ק מהתנא האלוקי רבי שמעון בר יוחאי, על חומש בראשית, נדפס בדפוס האלמנה והאחים ראם, וילנא, תרמ"ב - 1842. 

מחיר פתיחה:

50

פריט 115:
עותק מיוחס. הלכות עולם. מאת רבי מאיר מייזליש. זולצבאך, תקט"ז [1756]. מהדורה ראשונה
עותק מיוחס. הלכות עולם. מאת רבי מאיר מייזליש. זולצבאך, תקט"ז [1756]. מהדורה ראשונה ספר הלכות עולם, והוא חדושי הלכות [בתלמוד] שחידש וקובץ על יד מוהר"ר מאיר ב"ר משה מייזלש. דפוס משלם זלמן בן אהרן [פרנקל], זולצבאך, תקט"ז [1756]. עותק מיוחס, מהדורה ראשונה.

מחיר פתיחה:

100

פריט 116:
תורת הבית הארוך, לרבינו הרשב"א, עם בדק הבית ומשמרת הבית. ברלין, תקכ"ב [1762]. עותק מיוחס להגה"ק מהאנוי אשר מרנא החתם סופר כינהו 'נשיא ישראל'
תורת הבית הארוך, לרבינו הרשב"א, עם בדק הבית ומשמרת הבית. ברלין, תקכ"ב [1762]. עותק מיוחס להגה"ק מהאנוי אשר מרנא החתם סופר כינהו 'נשיא ישראל' ספר תורת הבית הארוך, מאת הרשב"א, עם בדק הבית מאת רבינו אהרן הלוי, ואחריו [הרשב"א] מחזיק כל בדק ונצב על משמרת הבית. ברלין, תקכ"ב [1762]. 

מחיר פתיחה:

200

פריט 117:
הלכות רב אלפס, חלק ג. ווינה, תקס"ה (1805). עותק מיוחס
הלכות רב אלפס, חלק ג. ווינה, תקס"ה (1805). עותק מיוחס הלכות רב אלפס, עם מפרשים, חלק ג כרך חמישי, כולל מס' בבא בתרא, סנהדרין, מכות, שבועות, עבודה זרה. דפוס אנטאן שמיד, ווין, תקס"ה (1805). העותק האישי של רבי יעקב פרץ הלוי זילברמן בנו של הרה"ק רבי נפתלי הערצקא מראצפערט. 

מחיר פתיחה:

100

פריט 118:
גור אריה למהר"ל מפראג, עותק מיוחס. תרי"ח [1858]
גור אריה למהר"ל מפראג, עותק מיוחס. תרי"ח [1858] ספר גור אריה שחבר אדומו"ר הרב הגאון מו' יהודה ב"ר בצלאל לוואי, ביאור על פי' רש"י על התורה. עם חתימת רבי אהרן וואלדען וחותמות שלו.

מחיר פתיחה:

50

פריט 119:
עותק מיוחס: הלכות קטנות, חלק א-ב, מאת רבי יעקב חאגיז (קראקא, תרנ"ז), כרוך עם ספרי ארחות חיים, חלקים א-ב, מאת רבי נחמן כהנא אב"ד ספינקא (סיגט, תרנ"ח) שחתם את שמו בכתב יד קודשו בדפי השער של ספריו
עותק מיוחס: הלכות קטנות, חלק א-ב, מאת רבי יעקב חאגיז (קראקא, תרנ"ז), כרוך עם ספרי ארחות חיים, חלקים א-ב, מאת רבי נחמן כהנא אב"ד ספינקא (סיגט, תרנ"ח) שחתם את שמו בכתב יד קודשו בדפי השער של ספריו [3] ספרים כרוכים יחד, עם רישומי בעלות, חתימה וחותמת רבי ברוך צבי הכהן מאשקאוויטש אב"ד פאקש והגליל:

מחיר פתיחה:

100

פריט 120:
ערוגות הבשם (ח"א), דרושים עה"ת, חיברו הגה"ק רבי משה גרינוואלד מחוסט, מהדורה ראשונה, חוסט, תרע"ג - 1913.
ערוגות הבשם (ח"א), דרושים עה"ת, חיברו הגה"ק רבי משה גרינוואלד מחוסט, מהדורה ראשונה, חוסט, תרע"ג - 1913. ערוגת הבשם (חלק ראשון), חידושים ודרושים חסידיים על ספר בראשית ושמות, חיברו הגה"ק רבי משה גרינוואלד מחוסט, מהדורה ראשונה, חוסט תרע"ג - 1913.

מחיר פתיחה:

100

פריט 121:
[2] ספרים בכרך אחד: בעל הנפש, פראג, תקע"א, 1811. וספר קרניים, זיטאמיר, תקס"ה [1805]. עותק מיוחס
[2] ספרים בכרך אחד: בעל הנפש, פראג, תקע"א, 1811. וספר קרניים, זיטאמיר, תקס"ה [1805]. עותק מיוחס * בעל הנפש, על הלכות נדה, מאת רבי אברהם בן דוד, עם השגות רבי זרחיה הלוי והלכות נדה לרמב"ן. דפוס Anton Straschirirka , פראג, תקע"א, 1811.

מחיר פתיחה:

50

פריט 122:
תשובות הרשב"א המיוחסות לרמב"ן, ווארשא, תרמ"ב - 1882. עם הקדשה מנכד הרה"ק בעל התפארת שלמה, רבי אריה לייבוש ראבינאוויץ
תשובות הרשב"א המיוחסות לרמב"ן, ווארשא, תרמ"ב - 1882. עם הקדשה מנכד הרה"ק בעל התפארת שלמה, רבי אריה לייבוש ראבינאוויץ תשובות הרשב"א המיוחסות לרמב"ן, שו"ת בהלכה בעניינים שונים, ווארשא, תרמ"ב - 1882.

מחיר פתיחה:

30

פריט 123:
הפלאה, חלק א: ספר כתובה. ורשה, תרכ"א 1861. עותק מיוחס של צדיקי ירושלים
הפלאה, חלק א: ספר כתובה. ורשה, תרכ"א 1861. עותק מיוחס של צדיקי ירושלים ספר כתובה, והוא חלק אחד מן ספר הפלאה: חידושי הלכות ואגדות מסכת כתובות והלכות כתובה, מאת רבי פינחס הלוי הורביץ אב"ד ור"מ פנקפורט דמיין. דפוס נתנאל דוד זיסבערג, ורשה, תרכ"א 1861. 

מחיר פתיחה:

100

פריט 124:
עותק מיוחס. אהל אברהם, על רבינו אברהם אביש, מאת רבי אברהם חיים שמחה בונם מיכלזאהן. פיעטרקוב, תרע"א [1911]. מהדורה ראשונה
עותק מיוחס. אהל אברהם, על רבינו אברהם אביש, מאת רבי אברהם חיים שמחה בונם מיכלזאהן. פיעטרקוב, תרע"א [1911]. מהדורה ראשונה ספר אהל אברהם, לקוטי חידושי תורה, שיחות, סיפורים, הנהגות ותולדות רבינו אברהם אביש אב"ד ור"מ פרנקפורט דמיין, מאת רבי אברהם חיים שמחה בונם מיכלזאהן. פיעטרקוב, תרע"א [1911]. 

מחיר פתיחה:

100

פריט 125:
אוצר אגדות מתלמוד בבלי וירושלמי, עם פירוש רבי גבריאל מילר, חלק א, פרסבורג, תרל"ז 1877. מהדורה ראשונה. עותק מיוחס
אוצר אגדות מתלמוד בבלי וירושלמי, עם פירוש רבי גבריאל מילר, חלק א, פרסבורג, תרל"ז 1877. מהדורה ראשונה. עותק מיוחס ספר אוצר אגדות מתלמוד בבלי וירושלמי, מלוקטים ומסודרים על פי אל"ף בי"ת, עם פירושם מאת רבי גבריאל ב"ר חיים מיללער דיין בק"ק מט"ד, חלק א. פרסבורג, תרל"ז 1877. מהדורה ראשונה. חתימות בעלים.

מחיר פתיחה:

150

פריט 126:
מלא העומר, חידושים ופירושים עה"ת וחמש מגילות, חיברו רבי אריה לייב צינץ. עותק מיוחס. פעסט, תרפ"ח - 1928.
מלא העומר, חידושים ופירושים עה"ת וחמש מגילות, חיברו רבי אריה לייב צינץ. עותק מיוחס. פעסט, תרפ"ח - 1928. מלא העומר, חידושים ופירושים עה"ת וחמש מגילות, חיברו רבי אריה לייב צינץ (המהרא"ל), פעסט, תרפ"ח - 1928.

מחיר פתיחה:

50

פריט 127:
עותק מיוחס. קול מבש"ר על הש"ס, חיברו רבי משה רוזיליו, מהדורה ראשונה, ירושלים, תרס"ז - 1907.
עותק מיוחס. קול מבש"ר על הש"ס, חיברו רבי משה רוזיליו, מהדורה ראשונה, ירושלים, תרס"ז - 1907. קול מבש"ר, חידושים על מספר מסכתות הש"ס, חיברו רבי משה רוזיליו מגדולי חכמי מרוקו, מהדורה ראשונה, ירושלים, תרס"ז - 1907. עותק מיוחס! בדף השער מופיעה חותמת הגאון האדיר רבי זלמן סורוצקין.

מחיר פתיחה:

100

פריט 128:
עותק מיוחס. יש נוחלין, לרבי אברהם הלוי הורוויץ אבי השל"ה, סדילקאב, תקצ"ה - 1835
עותק מיוחס. יש נוחלין, לרבי אברהם הלוי הורוויץ אבי השל"ה, סדילקאב, תקצ"ה - 1835 יש נוחלין, דברי מוסר וכיבושין שכתב בצוואתו לבניו רבי אברהם הלוי איש הורוויץ אביו של רבינו ישעיה איש הורוויץ בעל השל"ה. סידלקאב, תקצ"ה - 1835.

מחיר פתיחה:

70

פריט 129:
ספר משלי עם פירוש הגר"א, מהדורה שנייה, ווארשא תקצ"ז - 1837.
ספר משלי עם פירוש הגר"א, מהדורה שנייה, ווארשא תקצ"ז - 1837. ספר משלי עם פירוש הגר"א, מהדורה שנייה, ווארשא תקצ"ז - 1837.

מחיר פתיחה:

100

פריט 130:
שני ספרים חשובים ויסודיים מהדורות ראשונות! ווארשא שנות הת"ר ות"ק
שני ספרים חשובים ויסודיים מהדורות ראשונות! ווארשא שנות הת"ר ות"ק שני ספרים חשובים כרוכים יחד. מהדורות ראשונות! ווארשא שנות הת"ר ות"ק.

מחיר פתיחה:

100

פריט 131:
דרך חיים למהר"ל מהדורה שנייה, ווארשא, תקצ"ג - 1833
דרך חיים למהר"ל מהדורה שנייה, ווארשא, תקצ"ג - 1833 דרך חיים, דרושים ופירושים עמוקים למסכת אבות, חיברו רבינו המהר"ל מפראג, מהדורה שניה, ווארשא, תקצ"ג - 1833.

מחיר פתיחה:

100

פריט 132:
ספר יוסיפון, דברי ימי עם ישראל, חיברו יוסף בן גוריון, ווארשא, תרל"ד - 1874.
ספר יוסיפון, דברי ימי עם ישראל, חיברו יוסף בן גוריון, ווארשא, תרל"ד - 1874. ספר יוסיפון, דברי ימי עם ישראל מבריאת העולם עד חורבן הבית השני, חיברו יוסף בן גוריון (יוספוס פלאביוס), ווארשא, תרל"ד - 1874.

מחיר פתיחה:

50

פריט 133:
ויכוח הרמב"ן עם תולדותיו. תיאור ויכוח הרמב"ן עם הנוצרים בברצלונה, הו"ל ע"י רבי ראובן מרגליות, לעמברג, תרפ"ט - 1929.
ויכוח הרמב"ן עם תולדותיו. תיאור ויכוח הרמב"ן עם הנוצרים בברצלונה, הו"ל ע"י רבי ראובן מרגליות, לעמברג, תרפ"ט - 1929. ויכוח הרמב"ן עם תולדותיו. תאור ויכוח ברצלונה בין הרמב"ן למומר פראי פול, הו"ל ע"י רבי ראובן מרגליות, לעמברג, תרפ"ט - 1929.

מחיר פתיחה:

50

פריט 134:
שער הגמול, לרמב"ן. ורשה, [תר"צ 1930 לערך]
שער הגמול, לרמב"ן. ורשה, [תר"צ 1930 לערך] ספר שער הגמול, מיעודי שכר ועונש שבאו בתורה ונביאים וכתובים ובדברי חז"ל, בחיי האדם ולאחר מותו, לרבינו משה ב"ר נחמן גירונדי. בדפוס והוצאת לוין-עפשטיין ושותפם, ורשה, [תר"צ 1930 לערך].

מחיר פתיחה:

50

פריט 135:
תנא דבי אליהו, עם פירוש ישועות יעקב ופירוש טובי חיים מאת רבי חיים ישעיה הכהן [האלברסברג]. לובלין, תרנ"ו 1896
תנא דבי אליהו, עם פירוש ישועות יעקב ופירוש טובי חיים מאת רבי חיים ישעיה הכהן [האלברסברג]. לובלין, תרנ"ו 1896 ספר תנא דבי אליהו וסביב לו פירוש ישועות יעקב ופירוש השני טובי חיים, מלוקט מספר זיקוקין דנורא ומאורי אש ועוד הרבה ספרים מאת רבי חיים ישעיה הכהן [האלברסברג]. בסוף הספר צוואות רבי אליעזר הגדול עם ביאור טובי חיים. דפוס משה שניידמעסער והאלמנה נחמה הערשענהארן, לובלין, תרנ"ו 1896.

מחיר פתיחה:

50

פריט 136:
עבודת הקודש, מספר חיבורים קטנים מרבינו החיד"א, ווארשא, תרל"ד - 1874.
עבודת הקודש, מספר חיבורים קטנים מרבינו החיד"א, ווארשא, תרל"ד - 1874. עבודת הקודש, קובצי תפילות, הנהגות ישרות ועוד עניינים, חיברו רבינו החיד"א, ווארשא, תרל"ד - 1874.

מחיר פתיחה:

50

פריט 137:
אגרת רב שרירא גאון, על השתלשלות תורה שבע"פ, עם ביאור פתשגן הכתב, חיברו רבי אהרו היימאן, מהדורה ראשונה, לונדון, תרע"א - 1911
אגרת רב שרירא גאון, על השתלשלות תורה שבע"פ, עם ביאור פתשגן הכתב, חיברו רבי אהרו היימאן, מהדורה ראשונה, לונדון, תרע"א - 1911 אגרת רב שרירא גאון, חיבור אודות השתלתלות תורה שבע"פ, עם ביאור פתשגן הכתב מאת החוקר רבי אהרן היימאן, לונדון, תרע"א - 1911.

מחיר פתיחה:

50

פריט 138:
מסילת ישרים לרמח"ל, מהדורת כיס מיוחדת. ברלין, תרפ"ז - 1927
מסילת ישרים לרמח"ל, מהדורת כיס מיוחדת. ברלין, תרפ"ז - 1927 מסילת ישרים לרמח"ל, עם ספר "דרך עץ חיים" להנ"ל. הוצאת ב' כהן, ברלין, תרפ"ז [1927] מסילת ישרים לר' משה חיים לוצאטו, ונלוה עליו ספר "דרך עץ חיים" להנ"ל. הוצאת בענדעט כהן, ברלין, תרפ"ז [1927]. 

מחיר פתיחה:

50

פריט 139:
ספר בן סירא, מן הספרים החיצוניים, עם מבוא מאת המשכיל יהודה ליב בן זאב, בהוצאת בענדעט כהן ברלין, תרפ"ז - 1927. מהדורת כיס
ספר בן סירא, מן הספרים החיצוניים, עם מבוא מאת המשכיל יהודה ליב בן זאב, בהוצאת בענדעט כהן ברלין, תרפ"ז - 1927. מהדורת כיס ספר בן סירא, מן הספרים החיצוניים, עם מבוא מאת המשכיל יהודה ליב בן זאב, בהוצאת בענדעט כהן ברלין, תרפ"ז - 1927.

מחיר פתיחה:

50

פריט 140:
מקבץ [3] ספרי קבלה וסגולות, בכרך אחד. לבוב [ועוד?], המאה ה-19
מקבץ [3] ספרי קבלה וסגולות, בכרך אחד. לבוב [ועוד?], המאה ה-19 * ספר הבהיר של רבי נחוניא בן הקנה, ללא שם מקום ומדפיס, [לבוב ?], [תק"צ 1830 ?]. 

מחיר פתיחה:

60

פריט 141:
שני ספרי מהר"ל כרוכים יחד, ווארשא תרל"ג - 1873
שני ספרי מהר"ל כרוכים יחד, ווארשא תרל"ג - 1873 שני ספרי מהר"ל כרוכים יחד, ווארשא, תרל"ג - 1873.  ספר גבורות השם, ענייני יציאת מצרים וגאולת ישראל.  ספר באר הגולה, מאמרים להנת דת ישראל תוך ביאור הגדות חז"ל רבות. 

מחיר פתיחה:

50

פריט 142:
חובות הלבבות לרבינו בחיי, עם פירוש קצר מרבי דוד סלוצקי, ווארשא, תר"ל - 1870.
חובות הלבבות לרבינו בחיי, עם פירוש קצר מרבי דוד סלוצקי, ווארשא, תר"ל - 1870. תורת חובות הלבבות, מחיבורי הייסוד של תורת המוסר היהודית, חיברו רבינו בחיי הדיין הספרדי, יצא לאור עם הערות ופירוש קצר ע"י רבי דוד סלוצקי, ווארשא, תר"ל - 1870.

מחיר פתיחה:

50

פריט 143:
מורה נבוכים, להנשר הגדול רבינו משה בן מימון, עם הערות מד"ר שמעון שייער, לונדון, תרי"א - 1851
מורה נבוכים, להנשר הגדול רבינו משה בן מימון, עם הערות מד"ר שמעון שייער, לונדון, תרי"א - 1851 מורה נבוכים, שער לתורת הפילוסופיה היהודית, חיברו הנשר הגדול רבינו משה בן מימון - הרמב"ם. (תרגום רבי יהודה אלחריזי), עם הערות וביאורים קצרים מאת ד"ר שמעון שייער, יו"ל ע"י אריה לייב שלאסברג, לונדון, תרי"א - 1851.

מחיר פתיחה:

50

פריט 144:
חידושי הרא"ה עמ"ס קידושין, חיברו רבינו אליהו הלוי מברצלונה, הוסיאטין, תרס"ד - 1904
חידושי הרא"ה עמ"ס קידושין, חיברו רבינו אליהו הלוי מברצלונה, הוסיאטין, תרס"ד - 1904 חדושי הרא"ה, חידושים על מסכת קידושין לרבינו אליהו הלוי (- הרא"ה) תלמידו של הרמב"ן ורבו המובהק של הריטב"א. יו"ל ע"י 'חברת דובבי שפתי ישנים' הוסיאטין, תרס"ד - 1904.

מחיר פתיחה:

50

פריט 145:
פרקי דרבי אליעזר עם ביאור מספיק, לובלין, תרפ"ז - 1927
פרקי דרבי אליעזר עם ביאור מספיק, לובלין, תרפ"ז - 1927 פרקי דרבי אליעזר, מדרשו של רבי אליעזר בו הורקנוס, עם "ביאור מספיק", לובלין, תרפ"ז - 1927. בדפוס מרת נחמה אלמנת ר' יעקב הערשענהארן ורבי שלמה שמעון שטרייזבערגער.

מחיר פתיחה:

50

פריט 146:
מדרש שוחר טוב [מדרש שמואל ומשלי], זאלקווא, תק"ס [1800]
מדרש שוחר טוב [מדרש שמואל ומשלי], זאלקווא, תק"ס [1800] מדרש שוחר טוב, והוא מדרש שמואל רבתא עם מדרש משלי רבתא. עם פירוש מלוקט מפי ספרים וסופרים ע"י רבי יעקב ב"ר נפתלי הירץ מבראד. דפוס מרדכי רבין שטיין, זאלקווא, תק"ס [1800].

מחיר פתיחה:

60

פריט 147:
סידור צלותא דישראל עם ספר תהלים. וינה, [ראשית המאה ה-20]
סידור צלותא דישראל עם ספר תהלים. וינה, [ראשית המאה ה-20] צלותא דישראל, כמנהג ספרד [חסידים], כולל תפלות לכל השנה, עם הוספות רבות, דפוס י' שלזינגר, וינה, ראשית המאה ה-20. 

מחיר פתיחה:

10

פריט 148:
נדיר! ספר הרקח שהודפס תחת מגפי הכיבוש הנאצי בשנות השואה האיומה, סעקעלהיד, תש"ג - 1943
נדיר! ספר הרקח שהודפס תחת מגפי הכיבוש הנאצי בשנות השואה האיומה, סעקעלהיד, תש"ג - 1943 נדיר! ספר הרקח לרבי אלעזר מגרמייזא (ענייני המוסר שבו), בדפוס אלמנת שבתי קאהן, סעקעלהיד, תש"ג - 1943.

מחיר פתיחה:

100

פריט 149:
מהדורה ראשונה של ספר שאגת אריה על מס' מכות, חיברו רבי אריה לייב ב"ר ברוך בנדיקט, ביאליסטוק, תקס"ה - 1805
מהדורה ראשונה של ספר שאגת אריה על מס' מכות, חיברו רבי אריה לייב ב"ר ברוך בנדיקט, ביאליסטוק, תקס"ה - 1805 שאגת אריה, חידושים על מסכת מכות, חיברו  רבי אריה לייב ב"ר ברוך בנדיקט. מהדורה ראשונה, ביאליסטאק, תקס"ה - 1805.

מחיר פתיחה:

120

פריט 150:
לב דוד, מוסר, חיברו רבינו החיד"א, טשערנאוויץ, תרט"ו - 1855
לב דוד, מוסר, חיברו רבינו החיד"א, טשערנאוויץ, תרט"ו - 1855 לב דוד, חמישה פרקים בענייני תשובה מועתקים מכת"י של רבי חיים ויטאל, ושאר הפרקים מרבינו החיד"א בתוספת ביאורים בשולי הדף בשם 'חדרי לב' מאת רבי יצחק שמשון הורוויץ מייזליש אב"ד טשערנאוויץ, טשערנאוויץ, תרט"ו - 1855.

מחיר פתיחה:

500