English

פשוטה

Days

Hrs

Min

Sec

תצוגה:

פריט 301:
מקבץ מכתבי רבנים ששימשו כעסקני ציבור וחברי כנסת, בעניינים שונים
מקבץ מכתבי רבנים ששימשו כעסקני ציבור וחברי כנסת, בעניינים שונים מקבץ קטן, מכתבי רבנים אשר שימשו כעסקני ציבור, חברי כנסת ושרים בממשלות ישראל. 

מחיר פתיחה:

200

פריט 302:
מכתב עוז ידידות גדוש בברכות לישועה ולהרמת קרן התורה, מאת נשיא אגודת ישראל רבי יצחק מאיר לוין חדב"נ הרה"ק האמרי אמת מגור לחסיד רבי יוסף מאיר פרסטר
מכתב עוז ידידות גדוש בברכות לישועה ולהרמת קרן התורה, מאת נשיא אגודת ישראל רבי יצחק מאיר לוין חדב"נ הרה"ק האמרי אמת מגור לחסיד רבי יוסף מאיר פרסטר מכתב עוז ידידות גדוש בברכות לישועה ולהרמת קרן התורה, מאת נשיא אגודת ישראל החסיד שבכהונה רבי יצחק מאיר לוין חדב"נ הרה"ק האמרי אמת מגור לחסיד רבי יוסף מאיר פרסטר מבני ברק. שבט תשכ"ד. 

מחיר פתיחה:

50

פריט 303:
מכתב מאת רבי שלמה ווינברגר, מדונא-פאלדוואר, לרבי שלמה לאוויא, בעניין בקשתו מהנהלת חברת 'ביקור חולים'. דונא-פאלדוואר, תרצ"ט [1939]
מכתב מאת רבי שלמה ווינברגר, מדונא-פאלדוואר, לרבי שלמה לאוויא, בעניין בקשתו מהנהלת חברת 'ביקור חולים'. דונא-פאלדוואר, תרצ"ט [1939] "באתי לבקש מכבודו שימחול לי לעבור ולסעד את בקשתי אף ערכתי מסגר אל הועד, ההנהלה של חברת ביקור חולים, ואקוה שיגמרו ויפטרו את עניני במהרה בכי טוב, כדי שאוכל להשיג את יקרת תכלותי". מכתב בכתב ידו וחתימתו של רבי שלמה וינברגר, מדונא-פאלדוואר שבהונגריה. אל החברה ביקור חולים בבודפשט. דונא-פאלדוואר, תרצ"ט [1939], מספר שבועות לפני פרוץ מלחמת העולם השנייה.

מחיר פתיחה:

40

פריט 304:
מכתב מאת רבי אהרן דוד קורנפלד, בעניין מצוות הכנסת כלה, אל חברת ביקור חולים בבודפסט. בודפסט, ת"ש [1939]
מכתב מאת רבי אהרן דוד קורנפלד, בעניין מצוות הכנסת כלה, אל חברת ביקור חולים בבודפסט. בודפסט, ת"ש [1939] ""דער זכות זער גרוסען מצוה הכנסת כלה.. וכל המרחם על הבריות מרחמים עליו מן השמים". מכתב בכתב ידו וחתימתו של רבי אהרן דוד קארנפעלד, בבקשת סיוע לנישואי ביתו עם בחו בן טובים מצאצאי רבי מאיר מפרמישלאן. בודפעסט, ת"ש [1939]. 

מחיר פתיחה:

60

פריט 305:
מכתב מאת הגאון רבי שלמה זלמן קליין אב"ד גאווא, לרבי פנחס ליבוש וועבער מירושלים. גאווא, תרע"ב [1912]
מכתב מאת הגאון רבי שלמה זלמן קליין אב"ד גאווא, לרבי פנחס ליבוש וועבער מירושלים. גאווא, תרע"ב [1912] מכתב בכתב ידו של רבי שלמה זלמן קליין אב"ד גאווא והגליל, לרב הירושלמי רבי פנחס ליבוש ובר בענייני שידוכים, מתן סיוע, שליחת חידושי תורה של הרב מסוליש, בקשה להתפלל במקומות הקדושים בא"י לבריאות ושידוכי הבת, ועוד. גאווא, הונגריה, ניסן תרע"ב [1912].

מחיר פתיחה:

600

פריט 306:
מכתב מאת ר' אשר ענזיל טויב, אל מנהיגי הקהילה בבודפסט. בודפסט, 1937
מכתב מאת ר' אשר ענזיל טויב, אל מנהיגי הקהילה בבודפסט. בודפסט, 1937 מכתב בכתב ידו וחתימתו של ר' אשר ענזיל טויב, בענייני חברת בקור חולים. 

מחיר פתיחה:

50

פריט 307:
מכתב מאת פרנסי קהילת פרוסניץ בבקשה לאשר את מינוי רבי נחום טרייביטש מפראג לרב קהילתם. פרוסניץ, 1825. ותשובת המשרד העליון בלומנאו
מכתב מאת פרנסי קהילת פרוסניץ בבקשה לאשר את מינוי רבי נחום טרייביטש מפראג לרב קהילתם. פרוסניץ, 1825. ותשובת המשרד העליון בלומנאו בקשה פרנסי הקהילה לאישור חוקי של מינוי רבי נחום טרייביטש לרבה של פרוסניץ (פרוסטיץ) שבמורביה (מעהרען), ואישור השלטונות. פרוסניץ ולומנאו, 1825 [תקפ"ה].

מחיר פתיחה:

500

פריט 308:
מקבץ גדול ומגוון ביותר של מכתבים ואיגרות מאת רבנים חשובים וראשי ישיבות מכל העדות והחוגים. ישראל, שנות התר"פ-תש"נ לערך.
מקבץ גדול ומגוון ביותר של מכתבים ואיגרות מאת רבנים חשובים וראשי ישיבות מכל העדות והחוגים. ישראל, שנות התר"פ-תש"נ לערך. מקבץ גדול [כ-35] ומגוון ביותר של מכתבים ואיגרות מאת רבנים חשובים וראשי ישיבות מכל העדות והחוגים. ישראל, שנות התר"פ -תש"נ לערך. 

מחיר פתיחה:

300

פריט 309:
מכתב המלצה ובקשה לעזרה לת"ח נצרך, מאת כ"ק האדמו"ר מצאנז מימי היותו הרב הצעיר דקרית צאנז בנתניה. נתניה, תשמ"ז - 1887.
מכתב המלצה ובקשה לעזרה לת"ח נצרך, מאת כ"ק האדמו"ר מצאנז מימי היותו הרב הצעיר דקרית צאנז בנתניה. נתניה, תשמ"ז - 1887. מכתב המלצה ובקשה לעזרה לת"ח נצרך, מאת כ"ק האדמו"ר מצאנז רב צבי אלימלך הלברשטאם שליט"א מימי היותו הרב הצעיר דקרית צאנז בנתניה. נתניה, תשמ"ז - 1887.

מחיר פתיחה:

120

פריט 310:
מכתב מאת הגה"צ רבי נתן געשטעטנער אב"ד שיכון אגו"י בבני ברק ומגאוני הדור האחרון אל ידידו בלונדון, ירושלים, תשכ"ג - 1963.
מכתב מאת הגה"צ רבי נתן געשטעטנער אב"ד שיכון אגו"י בבני ברק ומגאוני הדור האחרון אל ידידו בלונדון, ירושלים, תשכ"ג - 1963. מכתב מאת הגה"צ רבי נתן  געשטעטנער אב"ד שיכון אגו"י בבני ברק ומגאוני הדור האחרון אל ידידו בלונדון, ירושלים, תשכ"ג - 1963.

מחיר פתיחה:

50

פריט 311:
מכתב מאת רבי שמואל אהרן שצדרוביצקי אל רבי צבי פנחס מושקוביץ, תל אביב, תש"ו - 1946.
מכתב מאת רבי שמואל אהרן שצדרוביצקי אל רבי צבי פנחס מושקוביץ, תל אביב, תש"ו - 1946. גלויה מאת רבי שמואל אהרן שצדרוביצקי אל רבי צבי פנחס מושקוביץ, תל אביב, תש"ו - 1946.

מחיר פתיחה:

50

פריט 312:
איגרת קודש מיוחדת מאת הגה"צ רבי נחום צבי מביקסאד בה מזכיר תשובה בהנהגה ששמע מאת הרה"ק מסאטמאר
איגרת קודש מיוחדת מאת הגה"צ רבי נחום צבי מביקסאד בה מזכיר תשובה בהנהגה ששמע מאת הרה"ק מסאטמאר איגרת מיוחדת מאת הגה"צ רבי נחום צבי מביקסאד בה מזכיר תשובה בהנהגה ששמע מאת הרה"ק מסאטמאר.

מחיר פתיחה:

200

פריט 313:
גלויה מאת הגאון רבי פינחס ליברמן אב"ד טיטשין אחיין מרנא הדברי חיים מצאנז אל רבי צבי פינחס מאשקאוויטש אודות מצב הפרנסה בארץ ישראל. תל אביב, תרצ"ה.
גלויה מאת הגאון רבי פינחס ליברמן אב"ד טיטשין אחיין מרנא הדברי חיים מצאנז אל רבי צבי פינחס מאשקאוויטש אודות מצב הפרנסה בארץ ישראל. תל אביב, תרצ"ה. גלוית איגרת מאת הגאון רבי פינחס ליברמן אב"ד טיטשין ואחיין מרנא הדברי חיים מצאנז אל רבי צבי פינחס מאשקאוויטש. תל אביב, תרצ"ה.

מחיר פתיחה:

100

פריט 314:
תמיכת רבי יצחק מאיר לוין ואגודת ישראל בפולין ברבנים הגאונים בירושלים, במכתב מהרבני ר' אברהם פינחס לנדא מלונדון לגאון רבי יוסף חיים זוננפלד
תמיכת רבי יצחק מאיר לוין ואגודת ישראל בפולין ברבנים הגאונים בירושלים, במכתב מהרבני ר' אברהם פינחס לנדא מלונדון לגאון רבי יוסף חיים זוננפלד מכתב הרבני החסיד המפורסם רבי אברהם פינחס לנדאו מעיר הבירה לונדון, מקורבו הנאמן של מרן הרה"ק האמרי אמת מגור אל הגאון האדיר מרא דארעא דישראל רבי יוסף חיים זוננפלד רבה של עיר הקודש ורבה של העדה החרדית ואגודת ישראל בארץ ישראל. סוף שנות התר"פ לערך. 

מחיר פתיחה:

50

פריט 315:
חתימת ידו הטהורה כ"ק האדמו"ר רבי אברהם יצחק קאהן מתולדות אהרן ע"ג העתק כתובה. ירושלים, תשמ"ה - 1985.
חתימת ידו הטהורה כ"ק האדמו"ר רבי אברהם יצחק קאהן מתולדות אהרן ע"ג העתק כתובה. ירושלים, תשמ"ה - 1985. חתימת כ"ק האדמו"ר רבי אברהם יצחק קאהן מתולדות אהרן ע"ג העתק כתובה. ירושלים, תשמ"ה - 1985.

מחיר פתיחה:

100

פריט 316:
חתימת יד כ"ק האדמו"ר מבוסטון, רבי לוי יצחק הורוויץ ע"ג העתק כתובה, ירושלים, תשמ"ו - 1986
חתימת יד כ"ק האדמו"ר מבוסטון, רבי לוי יצחק הורוויץ ע"ג העתק כתובה, ירושלים, תשמ"ו - 1986 חתימת ידו של כ"ק האדמו"ר מבוסטון רבי לוי יצחק הורוויץ על גבי העתק כתובה, ירושלים, תשמ"ו - 1986.

מחיר פתיחה:

100

פריט 317:
חתימת יד הגאון רבי עקיבא סופר - שרייבר ע"ג אישור נישואין, ירושלים תשי"א - 1951
חתימת יד הגאון רבי עקיבא סופר - שרייבר ע"ג אישור נישואין, ירושלים תשי"א - 1951 אישור נישואין מוועד העיר לקהלת האשכנזים בירושלים, חתום ע"י גאב"ד פרעסבורג רבי עקיבא סופר, ירושלים, תשי"א - 1951.

מחיר פתיחה:

120

פריט 318:
אישור קידושין בחתימת ידו הטהורה של כ"ק אדמו"ר בעל נתיבות שלום מסלונים על גבי העתק כתובה, ירושלים, תשמ"ו - 1986
אישור קידושין בחתימת ידו הטהורה של כ"ק אדמו"ר בעל נתיבות שלום מסלונים על גבי העתק כתובה, ירושלים, תשמ"ו - 1986 העתק כתובה עם אישור נישואין בחתימתו של כ"ק האדמו"ר מסלונים רבי שלום נח ברזובסקי בעל הנתיבות שלום, ירושלים, תשמ"ו - 1986.

מחיר פתיחה:

100

פריט 319:
חתימת יד מרן פוסק הדור הגאון רבי שלמה זלמן אוירבאך ע"ג העתק כתובה. ירושלים, תשמ"ה - 1985.
חתימת יד מרן פוסק הדור הגאון רבי שלמה זלמן אוירבאך ע"ג העתק כתובה. ירושלים, תשמ"ה - 1985. חתימת ידו של מרן פוסק הדור הגאון רבי שלמה זלמן אוירבאך ע"ג העתק כתובה. ירושלים, תשמ"ה - 1985.

מחיר פתיחה:

100

פריט 320:
אישור נישואין בחתימת יד הגאון רבי משולם דוד הלוי סולובייצ'יק ראש ישיבת בריסק על גבי העתק כתובה, ירושלים, תשמ"ד - 1984.
אישור נישואין בחתימת יד הגאון רבי משולם דוד הלוי סולובייצ'יק ראש ישיבת בריסק על גבי העתק כתובה, ירושלים, תשמ"ד - 1984. אישור נישואין בחתימת יד הגאון רבי משולם דוד הלוי סולובייצ'יק ראש ישיבת בריסק ע"ג העתק כתובה, ירושלים, תשמ"ד - 1984.

מחיר פתיחה:

120

פריט 321:
העתק כתובה בחתימת יד הגאון הגדול רבי יחיאל מיכל פיינשטיין. ירושלים, תשמ"ד - 1984.
העתק כתובה בחתימת יד הגאון הגדול רבי יחיאל מיכל פיינשטיין. ירושלים, תשמ"ד - 1984. חתימת יד הגאון הגדול רבי יחיאל מיכל פיינשטיין ע"ג העתק כתובה, ירושלים, תשמ"ד - 1984.

מחיר פתיחה:

120

פריט 322:
נדיר! חתימת ידו של כ"ק מרן אדמו"ר רבי ישראל מרדכי מרחמיסטריווקא ע"ג העתק כתובה, ירושלים, תשמ"ו - 1986.
נדיר! חתימת ידו של כ"ק מרן אדמו"ר רבי ישראל מרדכי מרחמיסטריווקא ע"ג העתק כתובה, ירושלים, תשמ"ו - 1986. חתימת ידו של כ"ק מרן אדמו"ר מרחמיסטריווקא רבי ישראל מרדכי טווערסקי ע"ג העתק כתובה, ירושלים, תשמ"ו - 1986.

מחיר פתיחה:

100

פריט 323:
כתב ידו וחתימתו של מרן ראש הישיבה הגאון רבי אהרן יהודה לייב שטיינמן על גבי אישור נישואין, ירושלים, תשמ"ו - 1986.
כתב ידו וחתימתו של מרן ראש הישיבה הגאון רבי אהרן יהודה לייב שטיינמן על גבי אישור נישואין, ירושלים, תשמ"ו - 1986. כתב ידו וחתימתו של מרן ראש הישיבה הגאון רבי אהרן יהודה לייב שטיינמן על גבי אישור נישואין, ירושלים, תשמ"ו - 1986.

מחיר פתיחה:

100

פריט 324:
אישור קידושין בחתימת כ"ק מרן אדמו"ר מסטריקוב על גבי העתק כתובה, ירושלים, תשמ"ו - 1986.
אישור קידושין בחתימת כ"ק מרן אדמו"ר מסטריקוב על גבי העתק כתובה, ירושלים, תשמ"ו - 1986. חתימת כ"ק האדמו"ר מסטריקוב רבי אברהם לנדא ע"ג העתק כתובה, ירושלים, תשמ"ו - 1986.

מחיר פתיחה:

100

פריט 325:
אישור קידושין בחתימת ידו של גאב"ד אנטוורפען הגאון רבי חיים קרייסווירטה ע"ג העתק כתובה, ירושלים, תשמ"ח - 1984.
אישור קידושין בחתימת ידו של גאב"ד אנטוורפען הגאון רבי חיים קרייסווירטה ע"ג העתק כתובה, ירושלים, תשמ"ח - 1984. אישור קידושין חתימת ידו של גאב"ד אנטוורפען הגאון רבי חיים קרייסווירטה ע"ג העתק כתובה, ירושלים, תשמ"ח - 1984. 

מחיר פתיחה:

100

פריט 326:
אישור קידושין והעתק כתובה בחתימת יד כ"ק האדמו"ר מטאלנא רבי יוחנן טווערסקי, ירושלים, תשמ"ה - 1985.
אישור קידושין והעתק כתובה בחתימת יד כ"ק האדמו"ר מטאלנא רבי יוחנן טווערסקי, ירושלים, תשמ"ה - 1985. חתימת יד כ"ק האדמו"ר מטאלנא רבי יוחנן טברסקי ע"ג העתק כתובה, ירושלים, תשמ"ה - 1985. החתן הוא ר' אברהם אליעזר בן מו"ה מרדכי והכלה היא חי' פייגא בת מו"ה שלמה. 

מחיר פתיחה:

100

פריט 327:
אישור נישואין בכת"י קודשו של כ"ק האדמו"ר הפני מנחם מגור ובחתימתו, ירושלים, תשמ"ו - 1986.
אישור נישואין בכת"י קודשו של כ"ק האדמו"ר הפני מנחם מגור ובחתימתו, ירושלים, תשמ"ו - 1986. אישור נישואין בכת"י קודשו של כ"ק האדמו"ר הפני מנחם מגור ובחתימתו, ירושלים, תשמ"ו - 1986.

מחיר פתיחה:

150

פריט 328:
חתימת ידו של כ"ק האדמו"ר בעל עקבי אבירים מסאדיגורא על גבי העתק כתובה, ירושלים, תשמ"ה - 1985.
חתימת ידו של כ"ק האדמו"ר בעל עקבי אבירים מסאדיגורא על גבי העתק כתובה, ירושלים, תשמ"ה - 1985. חתימת ידו של כ"ק האדמו"ר רבי אברהם יעקב בעל עקבי אבירים מסאדיגורא ע"ג העתק כתובה, ירושלים, תשמ"ה - 1985. נישואי החתן חיים יצחק ב"ר מנחם נחום והכלה פריידא בת ר' ברוך יוסף. 

מחיר פתיחה:

100

פריט 329:
חתימת ידו של כ"ק האדמו"ר מביאלה לוגאנו ע"ג העתק כתובה, ירושלים, תשמ"ו - 1986.
חתימת ידו של כ"ק האדמו"ר מביאלה לוגאנו ע"ג העתק כתובה, ירושלים, תשמ"ו - 1986. חתימת ידו של כ"ק אדמו"ר מביאלה שליט"א ע"ג העתק כתובה, ירושלים, תשמ"ו - 1986. הכתובה היא מנישואי הזוג ר' יעקב ב"ר שלמה זלמן רכטשפר עם הכלה רחל בת ר' אברהם ברנדוין. 

מחיר פתיחה:

80

פריט 330:
חתימת יד הגאון רבי אברהם אלישיב ע"ג אישור נישואין מ"ועד העיר לקהלת האשכנזים", ירושלים, תרפ"ח - 1928.
חתימת יד הגאון רבי אברהם אלישיב ע"ג אישור נישואין מ"ועד העיר לקהלת האשכנזים", ירושלים, תרפ"ח - 1928. חתימת יד הגאון רבי אברהם אלישיב ע"ג אישור נישואין מ"ועד העיר לקהלת האשכנזים", ירושלים, תרפ"ח - 1928.

מחיר פתיחה:

100

פריט 331:
חתימת יד הגאון רבי משה יוסף האפממן "הדיין מפאפא" ע"ג אישור נישואין מ"ועד העיר לקהלת האשכנזים" ירושלים, תרפ"ו - 1926.
חתימת יד הגאון רבי משה יוסף האפממן "הדיין מפאפא" ע"ג אישור נישואין מ"ועד העיר לקהלת האשכנזים" ירושלים, תרפ"ו - 1926. חתימת יד הגאון רבי משה יוסף האפממן "הדיין מפאפא" ע"ג אישור נישואין מ"ועד העיר לקהלת האשכנזים" ירושלים, תרפ"ו - 1926.

מחיר פתיחה:

180

פריט 332:
חתימת הגאון מטשעבין על גבי אישור נישואין מהביד"ץ של העדה החרדית, ירושלים, תשי"ב - 1952.
חתימת הגאון מטשעבין על גבי אישור נישואין מהביד"ץ של העדה החרדית, ירושלים, תשי"ב - 1952. חתימת הגאון מטשעבין רבי דב בעריש ווינפעלד על גבי אישור נישואין מהביד"ץ של העדה החרדית, ירושלים, תשי"ב - 1952.

מחיר פתיחה:

200

פריט 333:
חתימת יד פוסק הדור רבי שמואל הלוי וואזנר ע"ג אישור נישואין, ירושלים, תש"ו - 1946
חתימת יד פוסק הדור רבי שמואל הלוי וואזנר ע"ג אישור נישואין, ירושלים, תש"ו - 1946 אישור נישואין מוועד העיר לקהלת האשכנזים חתום בידי מרן פוסק הדור רבי שמואל הלוי וואזנר, ירושלים, תש"ו - 1946.

מחיר פתיחה:

100

פריט 334:
אישור נישואין חתום ע"י כ"ק האדמו"ר רבי ברוך יהושע ירחמיאל ממונקאטש, ירושלים, תש"ז - 1947.
אישור נישואין חתום ע"י כ"ק האדמו"ר רבי ברוך יהושע ירחמיאל ממונקאטש, ירושלים, תש"ז - 1947. אישור נישואין מ"ועד העיר לקהילות האשכנזים" חתום ע"י האדמו"ר ממונקאטש רבי ברוך יהושע ירחמיאל רבינוביץ' ירושלים, תש"ז - 1947.

מחיר פתיחה:

100

פריט 335:
אישור נישואין חתום ע"י כ"ק האדמו"ר בעל החלקת יהושע מביאלה, ירושלים, שנות הכ'.
אישור נישואין חתום ע"י כ"ק האדמו"ר בעל החלקת יהושע מביאלה, ירושלים, שנות הכ'. אישור נישואין חתום ע"י כ"ק האדמו"ר בעל החלקת יהושע מביאלה, ירושלים, שנות הכ'. 

מחיר פתיחה:

180

פריט 336:
תעודת נישואין חתומה בידי רבה של ירושלים הגאון רבי יוסף חיים זוננפלד, ירושלים, תרפ"ג - 1923
תעודת נישואין חתומה בידי רבה של ירושלים הגאון רבי יוסף חיים זוננפלד, ירושלים, תרפ"ג - 1923 אישור נישואין מ"ועד העיר לקהלות האשכנזים" חתום בידי רבה של ירושלים הגאון רבי יוסף חיים זוננפלד, ירושלים, תרפ"ג - 1923.

מחיר פתיחה:

200

פריט 337:
חתימת כ"ק האדמו"ר מזוויהל רבי אברהם גולדמן על גבי אישור נישואין, ירושלים, תשמ"ו - 1986.
חתימת כ"ק האדמו"ר מזוויהל רבי אברהם גולדמן על גבי אישור נישואין, ירושלים, תשמ"ו - 1986. חתימת כ"ק האדמו"ר מזוויהל רבי אברהם גולדמן על גבי אישור נישואין, ירושלים, תשמ"ו - 1986.

מחיר פתיחה:

100

פריט 338:
מקבץ גדול מאוד, הזמנות לנישואין בחצרות צדיקי החסידות ובר מצוות לבני אדמורי"ם, עם תוספת הזמנה מגדולי האדמורי"ם והצדיקים, חלקם עם כיתוב בעצם כתב ידם. שנים תשל"ג-תשע"א
מקבץ גדול מאוד, הזמנות לנישואין בחצרות צדיקי החסידות ובר מצוות לבני אדמורי"ם, עם תוספת הזמנה מגדולי האדמורי"ם והצדיקים, חלקם עם כיתוב בעצם כתב ידם. שנים תשל"ג-תשע"א מקבץ גדול מאוד, הזמנות לנישואי צאצאי צדיקי הדור, עם תוספת הזמנה מגדולי האדמורי"ם והצדיקים, חלקם עם כיתוב בעצם כתב ידם. שנים תשל"ג-תשע"א.

מחיר פתיחה:

300

פריט 339:
שתי הזמנות לנישואין במשפחת מלכות הקודש 'סאדיגורה' עם תוספת ברכות וישועות מאת הסב הגדול כ"ק אדמו"ר בעל 'עקבי אבירים' מסדיגורה
שתי הזמנות לנישואין במשפחת מלכות הקודש 'סאדיגורה' עם תוספת ברכות וישועות מאת הסב הגדול כ"ק אדמו"ר בעל 'עקבי אבירים' מסדיגורה שתי הזמנות לנישואין בחצר הקודש 'סאדיגורה' עם תוספת מאת זקינו של החתן כ"ק אדמו"ר בעל 'עקבי אבירים' מסדיגורה.

מחיר פתיחה:

50

פריט 340:
הזמנה מאת האדמו"ר מערלוי, רבי יוחנן סופר, לחתונת בנו, רבי אהרן. ירושלים, תשל"ט 1979
הזמנה מאת האדמו"ר מערלוי, רבי יוחנן סופר, לחתונת בנו, רבי אהרן. ירושלים, תשל"ט 1979 "הופעת כבוד ש"ב הדר"ג שךיט"א יהי' לנו לכבוד ויקר ולעונג רב כ"ד ש"ב וידידו עוז הק' יוחנן סופר".  הוספה בכתב ידו וחתימתו של האדמו"ר מערלוי על גבי הזמנה מודפסת לחתונת בנו. ירושלים, תשל"ט 1979.

מחיר פתיחה:

80