English

פשוטה

Days

Hrs

Min

Sec

תצוגה:

פריט 341:
חתימות ראשי הציונות באי הקונגרס הציוני ה-12 בו אושרה הצהרת בלפור, קרלסבד, צ'כוסלובקיה, 14.09.01921. בין החותמים: וויצמן, ז'בוטינסקי, אושיסקין, ילין, שטרוק ועוד
חתימות ראשי הציונות באי הקונגרס הציוני ה-12 בו אושרה הצהרת בלפור, קרלסבד, צ'כוסלובקיה, 14.09.01921. בין החותמים: וויצמן, ז'בוטינסקי, אושיסקין, ילין, שטרוק ועוד [18] חתימות של משתתפים בקונגרס הציוני העולמי ה-12, אשר התכנס בשנת 1921 בקרלסבד. קונגרס זה היה היסטורי וחשוב, והוא בולט בין יתר הקונגרסים הציוניים העולמיים. הוא היה, הראשון אחר מלחמת העולם וכיבוש ארץ ישראל בידי הבריטים. באי הקונגרס דנו במנדט הבריטי ובעניני ארץ ישראל, אישרו את הצהרת בלפור, החליטו על הקמת 'קרן היסוד' ודנו ברכישת אדמות עמק יזרעאל, בהרחבת ההתיישבות בארץ ובהקמת מפעלים בעלי ערך לאומי. 

מחיר פתיחה:

1200

פריט 342:
תמונה של בנימין זאב הרצל, עם חתימת כתב ידו [יתכן ולפנינו תדפיס] . הוצאת יודישער פערלאג, ברלין. 1903 לערך
תמונה של בנימין זאב הרצל, עם חתימת כתב ידו [יתכן ולפנינו תדפיס] . הוצאת יודישער פערלאג, ברלין. 1903 לערך פורטרט של חוזה המדינה, ד"ר בנימין זאב הרצל. בהוצאת יודישער פערלאג, ברלין. עם חתימתו של הרצל. יתכן ולפנינו תדפיס של חתימת כתב היד. ברלין, 1903 לערך. 41X52 ס"מ. 

מחיר פתיחה:

500

פריט 343:
מקבץ ענק ונדיר של עיתונים וכתבי עת, ובמרכזו חומר חשוב מפטירת מרנן ורבנן החזון איש, הגרא"ז מלצר, הגר"א קוטלר, הגר"י אברמסקי, הרבי מקלויזנבורג, הפני מנחם מגור מאורעות חשובים ופטירת אישים חשובים נוספים
מקבץ ענק ונדיר של עיתונים וכתבי עת, ובמרכזו חומר חשוב מפטירת מרנן ורבנן החזון איש, הגרא"ז מלצר, הגר"א קוטלר, הגר"י אברמסקי, הרבי מקלויזנבורג, הפני מנחם מגור מאורעות חשובים ופטירת אישים חשובים נוספים מקבץ ענק ונדיר של עיתונים וכתבי עת, רובם גליונות העיתון 'דגלנו' של סיעת צא"י באגודת ישראל, חלקם עיתוני 'המודיע' ו'שערים', ומיעוט קטן של כתבי עת אחרים. במרכזם חומר נדיר ביותר על פטירת מרנן ורבנן מרן החזון איש, גאון הדור הגרא"ז מלצר, המשגיח הנערץ הגר"א דסלר, מרן הגר"א קוטלר, הגאון רבי יחזקאל אברמסקי, מרן השפע חיים הרבי מקלויזנבורג, הרה"ק הפני מנחם מגור ואישים חשובים נוספים.

מחיר פתיחה:

100

פריט 344:
גליון 'המודיע' על פטירת מרן הגאון מבריסק - הגרי"ז. י"א תשרי תש"ך [1959]
גליון 'המודיע' על פטירת מרן הגאון מבריסק - הגרי"ז. י"א תשרי תש"ך [1959] מרן הגאון מבריסק - איננו!!

מחיר פתיחה:

50

פריט 345:
הרבי מבעלזא ניצל והוא בקושטא!! גליונות היסטוריים של העיתון 'הדרך' על הצלת הרה"ק רבי אהרון מבעזלא מהשואה ובואו לארץ הקודש
הרבי מבעלזא ניצל והוא בקושטא!! גליונות היסטוריים של העיתון 'הדרך' על הצלת הרה"ק רבי אהרון מבעזלא מהשואה ובואו לארץ הקודש גליונות משבועון 'הדרך' שיצא לאור ע"י הסתדרות אגודת ישראל בארץ ישראל, בשנים תש"ד-תש"ז, ובהם מתבשרים הקוראים בהצלתו של הרבי מבעלז, אשר 'נתעכב לרגל מחלתו בעיר קושטא ויגיע לארץ הקודש רק בערב שבת בשלח'.

מחיר פתיחה:

10

פריט 346:
'קול קורא' - אוסף גזירי עיתון המודיע משנות התש"מ ובהם 'קול קורא' וחתימות ממועצת גדולי התורה בשנים ההן - בייחוד מהאדמו"ר הלב שמחה מגור ומראש הישיבה הגרא"מ שך
'קול קורא' - אוסף גזירי עיתון המודיע משנות התש"מ ובהם 'קול קורא' וחתימות ממועצת גדולי התורה בשנים ההן - בייחוד מהאדמו"ר הלב שמחה מגור ומראש הישיבה הגרא"מ שך 'קול קורא' - אוסף גזירי עיתון המודיע משנות התש"מ ובהם 'קול קורא' וחתימות ממועצת גדולי התורה בשנים ההן - בייחוד מהאדמו"ר הלב שמחה מגור ומראש הישיבה הגרא"מ שך . 

מחיר פתיחה:

10

פריט 347:
מקבץ עיתונים וכתבי עת על פטירת כ"ק מרן הלב שמחה מגור. תשנ"ב [1992]
מקבץ עיתונים וכתבי עת על פטירת כ"ק מרן הלב שמחה מגור. תשנ"ב [1992] מקבץ עיתונים וכתבי עת, בעיקר עיתון המודיע, על פטירת כ"ק מרן הלב שמחה מגור. תשנ"ב [1992]

מחיר פתיחה:

10

פריט 348:
'מרן יואל בן חנה שרוי בצער וצריך לרחמים גדולים'. כרוז הקורא לציבור הרחב לתענית ציבור ויום תפילה לרפואת הרה"ק רבי יואל מסאטמאר
'מרן יואל בן חנה שרוי בצער וצריך לרחמים גדולים'. כרוז הקורא לציבור הרחב לתענית ציבור ויום תפילה לרפואת הרה"ק רבי יואל מסאטמאר כרוז נדיר מאת התאחדות הרבנים דארה"ב וקנדה המבקש מאת הציבור הרחב לזעוק ולהתפלל לרפואת כבוד קדושת רבינו הגה"ק רשכבה"ג אדמו"ר מסאטמאר שליט"א מרן יואל בן חנה השרוי בצער וצריך לרחמים גדולים. 

מחיר פתיחה:

100

פריט 349:
אילן הבעל שם טוב - כרזה מודפסת עם שושלות החסידות מצוירות כדמות אילן עם פירוט בתחתיתו. מהדורה שלישית. תל אביב, תשי"ט [1959]
אילן הבעל שם טוב - כרזה מודפסת עם שושלות החסידות מצוירות כדמות אילן עם פירוט בתחתיתו. מהדורה שלישית. תל אביב, תשי"ט [1959] אילן הבעל שם טוב - כרזה מודפסת עם שושלות החסידות מצוירות כדמות אילן עם פירוט בתחתיתו. מהדורה שלישית. הוצאת 'בית יעקב' תל אביב, תשי"ט -1959. 

מחיר פתיחה:

10

פריט 350:
"דיני שחיטות", כרזה מאויירת צבעונית עם הלכות והנחיות לשוחט ובודק. דפוס יוסף שלזינגר, בודפסט-וינה, המחצית השניה של המאה ה-19
"דיני שחיטות", כרזה מאויירת צבעונית עם הלכות והנחיות לשוחט ובודק. דפוס יוסף שלזינגר, בודפסט-וינה, המחצית השניה של המאה ה-19 כרזה צבעונית מרשימה, ובה תמונת הריאה עם דיני שחיטה ובדיקה ודיני ניקור ודיני מעת לעת: במרכז הדף תמונה מפורטת של מבנה הריאה, עם שמות חלקיה. מסביב לתמונה מובאים בקצרה הלכות שחיטה, "הלכות בדיקת הריאה בקצרה", "התנהגות הבודק", מקרא ל-60 פריטים הכלולים בתמונה ו"דיני מעת לעת".

מחיר פתיחה:

100

פריט 351:
"פאר לסוכה". מודעת פרסומת לנוי סוכה, ירושלים, בערך שנות החמישים.
"פאר לסוכה". מודעת פרסומת לנוי סוכה, ירושלים, בערך שנות החמישים. "פאר לסוכה". מודעת פרסומת לנוי סוכה, ירושלים, בערך שנות החמישים. 

מחיר פתיחה:

10

פריט 352:
קבלה לתורם לישיבת "שער התורה" בגרודנה עם חתימה מודפסת של הגאון האדיר רבי שמעון שקופ, תמונת הישיבה ורבניה משנת תרפ"ט. גרודנה, תרצ"א [1930]
קבלה לתורם לישיבת "שער התורה" בגרודנה עם חתימה מודפסת של הגאון האדיר רבי שמעון שקופ, תמונת הישיבה ורבניה משנת תרפ"ט. גרודנה, תרצ"א [1930] קבלה מודפסת שניתנה בכסלו תרצ"א [1930]. הקבלה מודפסת חתימת רבי שמעון יהודה הכהן שקאפ וחתומה בחותמת ישיבת "שער התורה" בגרודנה. עוד הודפסו בה ברכות לתורמים ביידיש ובאנגלית, ותמונת הרבנים והתלמידים בישיבה בשנת תרפ"ט. 

מחיר פתיחה:

100

פריט 353:
שמירה לילד וליולדת, ירושלם, 1900 לערך
שמירה לילד וליולדת, ירושלם, 1900 לערך "בסימן טוב ובמזל טוב. שמירה לילד וליולדת", קמיע לשמירה לילד ולוילדת שנדפס בדפוס בירושלים. כולל מזמור "שיר למעלות "(תהילים, קכא), לחש לעין הרע מהרב חיד"א ז"ל, מעשה עם אליהו הנביא מספר עבודת הקודש בשם הרב חסד לאברהם, קבלה לשמירה למגיפה ולשריפה מאת רבי אליעזר מגרמיזא. במרכז הדף איור יד ואיור עוף בגלגל עם צרופי אותיות. בפינות האיור התחתון איוריי מערת המכפלה, קבר רחל אמנו, עיה"ק ציון וכותל המערבי. 

מחיר פתיחה:

100

פריט 354:
שמירה ליולדת מהרב הקדוש רבי ישראל בעל שם טוב. הוצאת בית מסחר ספרים 'עץ חיים' יוסף לוגאסי. ירושלים, תשכ"ח לערך
שמירה ליולדת מהרב הקדוש רבי ישראל בעל שם טוב. הוצאת בית מסחר ספרים 'עץ חיים' יוסף לוגאסי. ירושלים, תשכ"ח לערך "הבוטח בה' חסד יסובבנו. שמירה לילד וליולדת". דפוס יוסף לוגאסי, ירושלים, תשכ"ה-תש"ל (1965-1970).

מחיר פתיחה:

50

פריט 355:
מכתב מקורי מאת קצין אס.אס. באושוויץ בעניין 'הטיפול' בילדים יהודים מתחת לגיל 15. אושוויץ, 1.11.1944
מכתב מקורי מאת קצין אס.אס. באושוויץ בעניין 'הטיפול' בילדים יהודים מתחת לגיל 15. אושוויץ, 1.11.1944 מכתב מאת אובר-שטורמפיהרר קרול [Kroll], קצין ביחידת הוואפן אס.אס. באושוויץ, אל מנהל העבודה. בהמשך לדיווח מתאריך 25.10.44, בעניין הטיפול וההתנהגות בילדים יהודים מתחת לגיל 15 שהגיעו בטרנספורט של 23.10.44.

מחיר פתיחה:

200

פריט 356:
מלחמת העולם השניה ! תצהיר בו נדרשו תושבי מדינת פולין הכבושה להצהיר בחתימת כתב ידם על אי-יהדות, על פי הגדרת הנאצים. ורשה, 1942
מלחמת העולם השניה ! תצהיר בו נדרשו תושבי מדינת פולין הכבושה להצהיר בחתימת כתב ידם על אי-יהדות, על פי הגדרת הנאצים. ורשה, 1942 מסמך בגרמנית, אוקראינית ופולנית הדורש מכלל התושבים הפולנים להצהיר ולחותם על דבר אי-יהדותם, לאור הגדרת "יהודי" בתקנות המשפטיות והמנהלתיות שפרסמו הנאצים בגנרל-גוברנמן בתאריך 24.7.1940. המסמך מציין בפירוט את הגדרת הנאצים למושג "יהודי", הכולל סעיפים של השתייכות לקהילה יהודית דתית ושל השתייכותם של הסבים לבני הגזע היהודי. המסמך דן במעמדם של בני זוגם של יהודים ובמעמדם של ה"מישלינג" שנולדו מבני זוג מעורבים של יהודי ואינו-יהודי. בחלקו השני של המסמך מופיע איום המודיע על כך שהמצהיר צפוי לעונש חמור אם יתברר שהתצהיר שקרי. 

מחיר פתיחה:

200

פריט 357:
פיוט שבח והודאה על הצלת יהדות מרוקו מידי היטלר וכניעת גרמניה הנאצית, מאת רבי רפאל אדרעי. פאס[?], תש"ה [1945]
פיוט שבח והודאה על הצלת יהדות מרוקו מידי היטלר וכניעת גרמניה הנאצית, מאת רבי רפאל אדרעי. פאס[?], תש"ה [1945] כהקדמה לפיוט כותב רבי רפאל אדרעי על חובת ההודאה על הצלת היהודים יושבי מרוקו במלחמת העולם השניה:

מחיר פתיחה:

50

פריט 358:
[2] מסמכים מלשכת ראש העיר גלינגן שבגרמניה הנאצית, בנוגע לדוד ולרשטיינר ובתו אדל
[2] מסמכים מלשכת ראש העיר גלינגן שבגרמניה הנאצית, בנוגע לדוד ולרשטיינר ובתו אדל [2] מסמכים מתקופת גרמניה הנאצית שהונפקו במשרד ראש העיר גלינגן (Gailingen), בנוגע לדוד ולרשטיינר ובתו אדל, שנולדו בקפל (Kappel, Bad Buchau) שבגרמניה. 

מחיר פתיחה:

100

פריט 359:
מעטפה של רשויות המיסים בוינה עם חותמת הרייך השלישי. וינה, 1939
מעטפה של רשויות המיסים בוינה עם חותמת הרייך השלישי. וינה, 1939 מעטפה, 16X11 ס"מ, עם חותמת רשות המיסים בווינה הכוללת את עיט הרייך של גרמניה הנאצית. גרמנית. חותמת דואר וינה מתאריך 28.7.39.

מחיר פתיחה:

20

פריט 360:
מספרי שארית הפליטה, ספר המדע מתוך הי"ד החזקה להרמב"ם. הודפס עבור ניצולי השנייה, מינכן תש"ז - 1947
מספרי שארית הפליטה, ספר המדע מתוך הי"ד החזקה להרמב"ם. הודפס עבור ניצולי השנייה, מינכן תש"ז - 1947 מספרי שארית הפליטה: משנה תורה הוא היד החזקה, ספר המדע, הוצאת 'סיני' מינכן [תש"ז 1947]. העותק של המוציא לאור, רבי יצחק מאיר זמבה. דפוס האוניברסיטה, תש"ז 1947. עם חותמת הרב יצחק מאיר זמבה. יצא לאור בהרשאת המשרד לעניינים האזרחיים במפקדת מטה אירופה.

מחיר פתיחה:

10

פריט 361:
שלשה ספרים נפתחים, מאת הרה"ק החוזה מלובלין. מדפוסי שארית הפליטה, פערנואלד, גרמניה, תש"ז [1947]
שלשה ספרים נפתחים, מאת הרה"ק החוזה מלובלין. מדפוסי שארית הפליטה, פערנואלד, גרמניה, תש"ז [1947] שלשה ספרים נפתחים: זכרון זאת [עם קצת תולדות וסיפורים מרבינו הגה"ק המחבר], זאת זכרון, דברי אמת [עם ליקוטים יקרים בשם רבינו הקדוש והעתק הסכמה שנתן], מאת שר התורה אדונינו מורינו ורבינו מו"ה יעקב יצחק הלוי הורוויץ זצקלה"ה מק"ק לובלין. דפוס יפה, פערנואלד, גרמניה, תש"ז 1947. "נדפס בגרמניה ע"י יעקב הכהן פריעדמאן בן לאאמ"ו הה"ח מו"ה אברהם שמחה ובן לאמי מורתי מ' ליבא הי"ד". 

מחיר פתיחה:

50

פריט 362:
אוסף גדול פרוטקולים ומסמכים, בהם נדירים ביותר, מישיבת הנהלת חברא קדישא תל אביב יפו, תל אביב שנות תש"י-תש"כ
אוסף גדול פרוטקולים ומסמכים, בהם נדירים ביותר, מישיבת הנהלת חברא קדישא תל אביב יפו, תל אביב שנות תש"י-תש"כ אוסף גדול של מאות פריטי נייר, מסמכים, דו"חות ועשרות פרוטקולים מישיבות ההנהלה של גחש"א חברא קדישא תל אביב יפו, ת"א, שנות החמישים והשישים של המאה הקודמת. 

מחיר פתיחה:

10

פריט 363:
דיוקן דמיוני של רבי שמעון בר יוחאי. מערב אירופה [?], סוף המאה ה-19 [?]
דיוקן דמיוני של רבי שמעון בר יוחאי. מערב אירופה [?], סוף המאה ה-19 [?] Rabbin Simmon Ben Juckoi, תחריט דיוקן דמיוני של רשב"י, עם הכיתוב "הא לכם מחזה... הנמצא בבית אוצר הספרים (ביבלאטיק) בפאריז הלא הוא תמונת... התנא האלקי הוא הקדוש רבי שמעון בן יוחאי... ומקובל ביד רבני קשישי שהיא אמיתית". פולין[?],   סוף המאה ה-19 [?].

מחיר פתיחה:

50

פריט 364:
תמונת בית מושב זקנים וזקנות בירושלים. ירושלים, תחילת המאה ה-20. נדיר
תמונת בית מושב זקנים וזקנות בירושלים. ירושלים, תחילת המאה ה-20. נדיר "תמונת הזקנים וזקנות חוסי בבית מושב זקנים וזקנות החדש לבד החולים ובעלי מומים שלא יכלו לצאת מחדריהם". תמונה לצורך גיוס תרומות עבור חוסי מושב הזקנים. נדיר.

מחיר פתיחה:

50

פריט 365:
תקיעת שופר, שמן על מזונית, אומן לא ידוע
תקיעת שופר, שמן על מזונית, אומן לא ידוע מימדים: 60X45 ס"מ. ממוסגר.

מחיר פתיחה:

60

פריט 366:
הלמדן, ציור שמן על מזונית, חתום Mark
הלמדן, ציור שמן על מזונית, חתום Mark 17X25 ס"מ, בתוך מסגרת 35X27 ס"מ.

מחיר פתיחה:

40

פריט 367:
הרב, ציור עתיק שמן על מזונית, חתום MARK [?]
הרב, ציור עתיק שמן על מזונית, חתום MARK [?] 9X11 ס"מ. בתוך מסגרת עץ 19X21 ס"מ.

מחיר פתיחה:

25

פריט 368:
האדמו"ר ה"לב שמחה" מגור, ציור שמן על קנבס מאת אהרן יעקבסון, חתום
האדמו"ר ה"לב שמחה" מגור, ציור שמן על קנבס מאת אהרן יעקבסון, חתום 40X50 ס"מ. נתון במסגרת 66X77 ס"מ.

מחיר פתיחה:

250

פריט 369:
הבדלה, תחריט מאת הרמן שטרוק. חתום בחתימת ידו.
הבדלה, תחריט מאת הרמן שטרוק. חתום בחתימת ידו. הבדלה, תחריט מאת הרמן שטרוק.

מחיר פתיחה:

400

פריט 370:
Synagoge der Portugeesche Iooden, תחריט בית הכנסת הפורטוגזי בהאג. דלפט, הולנד, 1730
Synagoge der Portugeesche Iooden, תחריט בית הכנסת הפורטוגזי בהאג. דלפט, הולנד, 1730 תחריט בית הכנסת של יהודי פורטוגל בהאג, עם ציון שם האומן G.v. Giessen ושם המדפיס. הודפס בספר "Beschrijving van’s Gravenhage" ["תיאור האג"], מאת J. de Reimer. דלפט, הולנד, 1730.

מחיר פתיחה:

50

פריט 371:
תחריט כלי מקדש שלמה, 1786
תחריט כלי מקדש שלמה, 1786 תחריט הכולל [6] כלים ואיורים מהווי בית המקדש הראשון, ע"פ דברי הימים ב פרק ד. ככל הנראה הודפס כחלק מהתנ"ך הנוצרי השלם שהדפיס הכומר האנגלי תומאס בראנקס ממונמות'שייר. ספר זה יצא לאור ב-78 פרסומים שבועיים, החלק משנת 1786, וכלל תחריטים מאת אמנים שונים.

מחיר פתיחה:

50

פריט 372:
תדפיס חורבות הגיטו היהודי בפרנקפורט דמיין, 1796. נדיר
תדפיס חורבות הגיטו היהודי בפרנקפורט דמיין, 1796. נדיר Brandstalle der Judengasse in Frankfurt uM nach dem Bombardement in der Nacht von 13 und 14 Juli 1796 - מפת הריסות הגיטו היהודי בפרנקפורט דמיין בעקבות ההפצצות במהלך מלחמות נפוליאון בלילה שבין ה-13 וה-14 ליולי 1796.

מחיר פתיחה:

1000

פריט 373:
הגדה של פסח, הגדה אומנותית, מאויירת, חתומה וממוספרת. הוצאת חברת הסיוע למען יהודי הונגריה. [בודפסט], תש"ב [1942]
הגדה של פסח, הגדה אומנותית, מאויירת, חתומה וממוספרת. הוצאת חברת הסיוע למען יהודי הונגריה. [בודפסט], תש"ב [1942] הגדה של פסח, שהוציאה לאור חברת הסיוע למען יהודי הונגריה (OMZSA) בעיצומה של מלחמת העולם השנייה, על מנת לעודד ולחזק את יהודי הונגריה בתקופה הקשה. להגדה נוסף תרגום להונגרית והערות עמוד מול עמוד, כן נוספו הקדמה, מחקרים, מדור על אמנות האילוסטרציה של ההגדה, איורים מצריים, עיטורים אמנותיים, לקט תוי נגינה לליל הסדר ורפרודוקציות של דפי הגדות מכתבי יד ומדפוסים עתיקים, חלקם בצבעים. 

מחיר פתיחה:

350

פריט 374:
מהדורת צילום מיוחדת להגדת אמשטרדם תע"ב - 1712
מהדורת צילום מיוחדת להגדת אמשטרדם תע"ב - 1712 מהדורה מיוחדת וממוספרת! מהדורת צילום של הגדה של פסח, אמשטרדם תע"ב - 1712. ירושלים, תשל"ג - 1972.

מחיר פתיחה:

50

פריט 375:
לוט [6] ספרי אמנות, תרבות , הסטוריה ואלבומים, חלקם באנגלית.
לוט [6] ספרי אמנות, תרבות , הסטוריה ואלבומים, חלקם באנגלית. לוט [6] ספרי אמנות, תרבות, הסטוריה ואלבומים:

מחיר פתיחה:

50

פריט 376:
כתב עת משכילי ידוע! כוכבי יצחק, שני גיליונות, ווינה, 1856 - 1857
כתב עת משכילי ידוע! כוכבי יצחק, שני גיליונות, ווינה, 1856 - 1857 כוכבי יצחק, מאמרי מחקר, תולדות אנשי שם, ביאורים במקרא ועוד. שתי חוברות מתוך סדרה שלמה (שיצאה לאור בין השנים תר"ה לתר"ל. 1845 - 1870), יצאו לאור ע"י רבי מנחם מענדל שטערן. וינה, 1856 - 1857.

מחיר פתיחה:

50

פריט 377:
הצופה לבית ישראל, חיבור משכילי. חיברו יצחק ערטער, ווארשא, תרמ"ג - 1883.
הצופה לבית ישראל, חיבור משכילי. חיברו יצחק ערטער, ווארשא, תרמ"ג - 1883. הצופה לבית ישראל, מכתבים, שירים ועוד עניינים סאטיריים, חיברו יצחק ערטער, ווארשא, תרמ"ג - 1883.

מחיר פתיחה:

50

פריט 378:
"להורים, לנשים ולילדים של הלוחמים שנפלו במערכות צה"ל". אגרת מודפסת מאת דוד בן גוריון לקראת יום העצמאות ה-15 למדינת ישראל. ירושלים, א' באייר תשכ"ג [1963]
"להורים, לנשים ולילדים של הלוחמים שנפלו במערכות צה"ל". אגרת מודפסת מאת דוד בן גוריון לקראת יום העצמאות ה-15 למדינת ישראל. ירושלים, א' באייר תשכ"ג [1963] "בסיום שנת החמש-עשרה לגאולתנו השלישית, שבה זיכנו לקיבוץ גלויות הגדול ביותר בתולדותינו - נעלה בלבנו זכר הבנים היקרים אשר מסרו נפשם במלחמת-הקוממיות על חירותנו ריבונותנו המחודש... לא יסוף מלב עמנו זכר הגבורים ולא זכר האמהות והאבות שטיפחו וחינכו נוער נועז, עטור גבורה ותהילה, שציווה במותו חיי חיות ועצמאות לעמו במולדתו המקודשת. ד. בן-גוריון, בשם ממשלת ישראל". ירושלים, א' באייר תשכ"ג [1963].

מחיר פתיחה:

30

פריט 379:
[12] חוברות מסדרת "פרחים", מס' 133-148 - סיפורים ושירים לילדים, כרוכים יחד. הוצאת "תושיה" ורשה. קראקוי, תרס"ז [1907]
[12] חוברות מסדרת "פרחים", מס' 133-148 - סיפורים ושירים לילדים, כרוכים יחד. הוצאת "תושיה" ורשה. קראקוי, תרס"ז [1907] [12] חוברות פרחים, הוצאת "תושיה" ורשה. קראקוי, תרס"ז [1907], 13 ס"מ:

מחיר פתיחה:

300

פריט 380:
מקבץ [11] מקראות וספרי לימוד עברית. רומניה, פולין וארץ ישראל, 1913-1946, חלקם נדירים
מקבץ [11] מקראות וספרי לימוד עברית. רומניה, פולין וארץ ישראל, 1913-1946, חלקם נדירים * הזורע, ספר למוד ומקרא לילדי ישורון, ערוך על פי השטה עברית בעברית, מאת אברהם שלמה גולד, תוצאה ראשונה עם שבע מאות תמונות וציורים. מהדורה ראשונה. הוצאת Samitca, קאריובה (רומניה), 1913. ספר נדיר, שלא נמצא בספריה הלאומית ובלא בביבליוגרפיה של הספר העברי.

מחיר פתיחה:

180

פריט 381:
זרעים, ספר לימוד לתלמידים לקריאת עברית, ווארשא, תרפ"ג - 1923
זרעים, ספר לימוד לתלמידים לקריאת עברית, ווארשא, תרפ"ג - 1923 זרעים, ספר לימוד לתלמידים ללשון עברית, חובר בארץ ישראל ע"י א.ז. רבינוביץ וח.ל. זוטא, ונדפס בווארשא, תרפ"ג - 1923.

מחיר פתיחה:

10

פריט 382:
תוכניה של התיאטרון היהודי הממלכתי בעיר יאס. יאשי, רומניה, שמות ה-50. נדיר
תוכניה של התיאטרון היהודי הממלכתי בעיר יאס. יאשי, רומניה, שמות ה-50. נדיר Teatrul Evreesc de Stat, יידישער מעלוכע-טעאטער יאס, Program. יאס, 1955 לערך.

מחיר פתיחה:

30

פריט 383:
זעקס שלאפלידער, אוגדן ששה שירי ערש ביידיש. תל אביב, תש"ל 1969
זעקס שלאפלידער, אוגדן ששה שירי ערש ביידיש. תל אביב, תש"ל 1969 זעקס שלאפלידער, ששה שירי-ערש. דפוס צלום של הוצאת טשערנאוויץ, 1939, כולל השער המקורי. הוצאת 'עקד', תל אביב, תש"ל 1969.

מחיר פתיחה:

10

פריט 384:
כילי הנלכד בערמתו, מאת ישראל מרגליות. בוקרשט, 1888. נדיר
כילי הנלכד בערמתו, מאת ישראל מרגליות. בוקרשט, 1888. נדיר כילי הנלכד בערמתו, העתקה חפשית משפת אשכנז, מאת ישראל מרגליות. דפוס י"מ קליין, בוקרשט, 1888.

מחיר פתיחה:

30

פריט 385:
[2] ספרי שירה עברית לגני ילדים ולבתי ספר, בכרך אחד: ספר השירים [ברלין, תרפ"ב], משחקים פרבלים [ורשא, תרפ"א] ועותק חסר של: כנור קטן [ורשה, תרס"ט]
[2] ספרי שירה עברית לגני ילדים ולבתי ספר, בכרך אחד: ספר השירים [ברלין, תרפ"ב], משחקים פרבלים [ורשא, תרפ"א] ועותק חסר של: כנור קטן [ורשה, תרס"ט] * ספר השירים, קובץ חדש, חלק א-ב, לגני ילדים ולבתי-ספר עממים ותיכונים, לבית ולמקהלה, מאת אברהם צבי אידלזון. הוצאת יודישר פרלאג, ברלין, תרפ"ב 1922.

מחיר פתיחה:

30

פריט 386:
כרך עם [4] מספרי ד"ר עמיל יאזאן ברפואת נשים וברפואת התא המשפחתי, בכרך אחד. יידיש. ורשה, 1926-1928
כרך עם [4] מספרי ד"ר עמיל יאזאן ברפואת נשים וברפואת התא המשפחתי, בכרך אחד. יידיש. ורשה, 1926-1928 * רפואות (הייל-מיטלען) געגען אוננארמאלע געשלעכטס-ארגאנען ביי פרויען, מאת פרופסור ד"ר עמיל יאזאן [1817-1892] ואחרים. דפוס גלוריה, ורשה, 1928. 

מחיר פתיחה:

40

פריט 387:
מדריך ליריד בלייפציג. יידיש. 1927
מדריך ליריד בלייפציג. יידיש. 1927 דאס אויפבליהען פון דעם לייציגער יריד (מעסע), מאת פויל פאסס, דפוס והוצאת יורשי אדולף הולצהויזן, וינה. ליפציג, 1927.

מחיר פתיחה:

50

פריט 388:
פונדקא רטיבתא, מאת י' אפאטאשו. סיפור לילדים ביידיש. שיקאגו, 1933. מהדורה יחידה
פונדקא רטיבתא, מאת י' אפאטאשו. סיפור לילדים ביידיש. שיקאגו, 1933. מהדורה יחידה פונדקא רטיבתא, מאת י' אפאטאשו [יוסף מאיר אופטובסקי].  הוצאת ל"מ שטיין, שיקאגו, 1933. יצא לאור ב-200 עותקים.

מחיר פתיחה:

40

פריט 389:
מילון רוסי - יידיש, מוסקבה, תש"א - 1941.
מילון רוסי - יידיש, מוסקבה, תש"א - 1941. רוסיש - יידיש ווערטערביכל, מילון בסיסי רוסית - יידיש. מוסקבה, תש"א - 1941.

מחיר פתיחה:

40

פריט 390:
Ghio De Conversatie Roman-Ebraic, שיחון רומני-עברי, מאת Campus Sergiu. בוקרשט, 1998
Ghio De Conversatie Roman-Ebraic, שיחון רומני-עברי, מאת Campus Sergiu. בוקרשט, 1998 מדריך שיחה רומני-עברי, מאת Campus Sergiu. הוצאת סיגמה פרימקס, בוקרשט, 1998.

מחיר פתיחה:

10