English

תפארת 20 - פריטים נדירים ומיוחדים

Days

Hrs

Min

Sec

תצוגה:

פריט 1:
עבודת הקודש עניני קבלה, מאת רבי מאיר ן' גבאי. דפוס רבי שמואל אברהם שפירא. סלאוויטא תקפ"ז 1827
עבודת הקודש עניני קבלה, מאת רבי מאיר ן' גבאי. דפוס רבי שמואל אברהם שפירא. סלאוויטא תקפ"ז 1827 ספר עבודת הקודש, על עניני קבלה חיברו רבי מאיר ן' גבאי. דפוס רבי שמואל אברהם שפירא. סלאוויטא, תקפ"ז 1827.

מחיר פתיחה:

800

פריט 2:
עותק מיוחס. שאגת אריה. עותק הגאון רבי ישראל אייגר נכד רשכבה"ג רבי עקיבא אייגר. דפוס שמואל אברהם שפירא, סלאוויטא, תקצ"ב 1832
עותק מיוחס. שאגת אריה. עותק הגאון רבי ישראל אייגר נכד רשכבה"ג רבי עקיבא אייגר. דפוס שמואל אברהם שפירא, סלאוויטא, תקצ"ב 1832 שאגת אריה - עם קונטרס אחרון, חיברו הגאון רבי אריה ליב בן רבי אשר גינצבורג מח"ס טורי אבן אב"ד ור"מ ק"ק מיץ. הסכמות רבות מאת גאוני ליטא. דפוס שמואל אברהם שפירא. סלאוויטא, תקצ"ב 1832.

מחיר פתיחה:

800

פריט 3:
לבושי שרד, ב"ח על שו"ע, חיברו בעל ה'ערבי נחל' רבי דוד שלמה אייבשיץ, דפוס שפירא, זיטאמיר, תרי"ד - 1853.
לבושי שרד, ב"ח על שו"ע, חיברו בעל ה'ערבי נחל' רבי דוד שלמה אייבשיץ, דפוס שפירא, זיטאמיר, תרי"ד - 1853. לבושי שרד, ביאורים על שולחן ערוך, ט"ז ומגן אברהם. חיברו הרה"ק רבי דוד שלמה אייבשיץ בעל ה'ערבי נחל', נדפס בדפוס השותפים נכדי הרב מסלאויטא, רבי חנינא ליפא ורבי יהושע העשיל שפירא, זיטאמיר, תרי"ד - 1853. 

מחיר פתיחה:

300

פריט 4:
ליקוטי תורה, מאמרי חסידות לאדמוה"ז רבי שניאור זלמן מליאדי, מהדורה ראשונה, זיטאמיר, תר"ח - 1848. (עם קונטרס ההוספות הנדיר)
ליקוטי תורה, מאמרי חסידות לאדמוה"ז רבי שניאור זלמן מליאדי, מהדורה ראשונה, זיטאמיר, תר"ח - 1848. (עם קונטרס ההוספות הנדיר) נדיר ביותר! סט שלם כולל ההוספות. שני כרכי ליקוטי תורה לאדמו"ר הזקן רבינו שניאור זלמן מליאדי, מהדורה ראשונה זיטאמיר, תר"ח - 1848.

מחיר פתיחה:

1500

פריט 5:
מסכת עבודה זרה. זיטאמיר תרי"ח [1858] העותק של צדיקי גאליציה הרה"ק רבי ישעי' מטשחויב בן הרה"ק מצאנז והרה"ק רבי נפתלי מנאווריא בן הרה"ק מהר"י מבעלזא
מסכת עבודה זרה. זיטאמיר תרי"ח [1858] העותק של צדיקי גאליציה הרה"ק רבי ישעי' מטשחויב בן הרה"ק מצאנז והרה"ק רבי נפתלי מנאווריא בן הרה"ק מהר"י מבעלזא מסכת עבודה זרה מן תלמוד בבלי, נדפס בזיטאמיר ע"י השותפים נכדי הרב מסלאוויטא הרבני מו"ה חנינא ליפא נ"י והרבני מו"ה יהושע העשיל שפירא. תרי"ח - 1858. 

מחיר פתיחה:

4000

פריט 6:
מקודש מקודש !! סט הירושלמי דפוס זיטאמיר, בו הגה ולמד ברשפי אש תמיד, זקן צדיקי הדור מרן הרב הקדוש רבי ישראל מהוסיאטין
מקודש מקודש !! סט הירושלמי דפוס זיטאמיר, בו הגה ולמד ברשפי אש תמיד, זקן צדיקי הדור מרן הרב הקדוש רבי ישראל מהוסיאטין מקודש מקודש !! סט הירושלמי, ה' כרכים, על כל הש"ס דפוס זיטאמיר, בו הגה ולמד בסילודין האי סבא קדישא זקן צדיקי הדור מרן הרב הקדוש רבי ישראל מהוסיאטין נכד עטת תפארת ישראל הרה"ק מרוז'ין. 

מחיר פתיחה:

4000

פריט 7:
גיליון גדול בחידושי תורה מאת הגאון המפורסם רבי אלכסנדר משה לפידות רבה של הורדנא וממייסדי תנועת המוסר יחד עם רבי ישראל סלנטר
גיליון גדול בחידושי תורה מאת הגאון המפורסם רבי אלכסנדר משה לפידות רבה של הורדנא וממייסדי תנועת המוסר יחד עם רבי ישראל סלנטר גיליון ניר גדול, ב' עמודים, בהם מפלפל הגאון רבי אלכסנדר משה לפידות, רבה של האראדנא, מגדולי הדור ומהמסייעים הגדולים בייסוד תנועת המוסר, בחידושי תורה והלכה עמוקים, משיג ומשיב על דברי הגאון בעל 'ישועות מלכו' מקוטנא בעניינים שונים: חמץ בפסח, הלכות חזקה ועוד בגאונות מופלאה ומראי מקומות מכולא תלמודא.

מחיר פתיחה:

250

פריט 8:
מכתב נדיר בעניין מינוי משגיח בישיבת סלבודקה, בכתב ידו ובחתימתו של הגאון הקדוש רבי אברהם גרודז'ינסקי הי"ד. סלובודקה, י"ג בכסלו תרצ"ה [1934].
מכתב נדיר בעניין מינוי משגיח בישיבת סלבודקה, בכתב ידו ובחתימתו של הגאון הקדוש רבי אברהם גרודז'ינסקי הי"ד. סלובודקה, י"ג בכסלו תרצ"ה [1934]. "וכן הוא הדבר בנוגע אליך, חפצי ותשוקתי היא שתהי' פה, בשבילך, כי בן עלי' אתה והנך מוכשר לגדולות בע"ה, ובשביל הרבים, כי יש לך הסתכלות גדולה להשפיע, ולפקח, ולהטיב, כפי הראוי לרבים, ואולי גם בשבילי, כי אין לי אח כמוך המתעניין בטובתי המתעניין בטובתי וטובת ב"ב. אבל לומר לך שתבוא אין ביכלתי. אם היית פה היינו דנים בדבר ויוכל היות כי הי' נגמר בטוב. אם בעניין עבודה רוחנית לבד, או באופן משותף גשמיות עם רוחניות, כי החסרון ניכר בכל. אבל לכתוב לך שתבא, היינו לעזוב האפשרות להסתדר בא"י אי אפשר לי, ואחר שאין דבר ברור אצלנו, כי אפילו ענין מסחר - שזה לא לפי רוחך ולא לפי מטרתך - הייתי ירא לדחות בשתי ידים כאומרם פשוט... בשוקא, ובפרט בשעה שכפי הנראה עוד לא שב לאיתנה מצב בריאותה של רעיתך הכבודה ובתכם תחי'. ועאכו"כ ענין סדור רוחני באיזה אופן שהוא. לכן למרות רצוני מוכרח אני לחכות את חות דעתך, כי אין מכריע ומחליט בדבר זה זולתך......

מחיר פתיחה:

1000

פריט 9:
חדושי רבנו חיים הלוי, חידושים וביאורים על הרמב"ם. רבינו חיים סולובייציק אב"ד בריסק, מהדורה ראשונה, בריסק, תרצ"ו - 1936.
חדושי רבנו חיים הלוי, חידושים וביאורים על הרמב"ם. רבינו חיים סולובייציק אב"ד בריסק, מהדורה ראשונה, בריסק, תרצ"ו - 1936. חדושי רבנו חיים הלוי, חידושים וביאורים על סדר הרמב"ם, חיברם רבן של כל בני הגולה רבינו חיים סולובייציק אב"ד בריסק, מהדורה ראשונה, בריסק, תרצ"ו - 1936.

מחיר פתיחה:

400

פריט 10:
ג' כרכים. אור שמח מהדורה ראשונה, העותק האישי של גאוני ישיבת טעלז רבי אליהו מאיר בלוך ורבי אליעזר סורוצקין
ג' כרכים. אור שמח מהדורה ראשונה, העותק האישי של גאוני ישיבת טעלז רבי אליהו מאיר בלוך ורבי אליעזר סורוצקין עותקים מיוחסים! ג' ספרי אור שמח לרבינו מאיר שמחה הכהן מדווינסק, מהדורות ראשונות. חותמות בעלות של גדולי ישיבת טעלז בארה"ב. 

מחיר פתיחה:

400

פריט 11:
מכתב המלצה כולו בכתב יד קודש גאון ישראל הגאון רבי שמעון שקאפ עבור תלמידו, גרודנה, תרצ"ד - 1933
מכתב המלצה כולו בכתב יד קודש גאון ישראל הגאון רבי שמעון שקאפ עבור תלמידו, גרודנה, תרצ"ד - 1933 מכתב המלצה כתוב כולו בעצם כתב ידו מאת גאון ישראל רבי שמעון יהודה הכהן שקאפ ר"י שער התורה בגרודנא עבור תלמידו רבי יעקב קושנעריצקי. גרודנה, תרצ"ד - 1933.

מחיר פתיחה:

1500

פריט 12:
"ישיבתנו הק' נמצאת במצב חומרי מאוד קשה", מכתב בקשה בסיוע מהגאון האדיר רבי ברוך בער מקמניץ אל הגאון רבי זאב לייטער רבה של פיטסבורג. קמניץ, תר"צ - 1930
"ישיבתנו הק' נמצאת במצב חומרי מאוד קשה", מכתב בקשה בסיוע מהגאון האדיר רבי ברוך בער מקמניץ אל הגאון רבי זאב לייטער רבה של פיטסבורג. קמניץ, תר"צ - 1930 מכתב בקשה לתמיכה בישיבת "כנסת בית יצחק" בסלבודקה. מאת הגה"ק רבי ברוך בער לייבוביץ מגדולי הדור, ראש ישיבת כנסת 'בית יצחק' אל רבה של העיר פיטסבורג, רבי זאב לייטער. קמניץ, תר"צ - 1930.

מחיר פתיחה:

2000

פריט 13:
מכתב הגאון רבי יואל שארין ראש ישיבת אור תורה בכתב ידו, חתימתו וחותמו, לתלמידו רבי יעקב קאלטן. קוריץ, 1923 לערך
מכתב הגאון רבי יואל שארין ראש ישיבת אור תורה בכתב ידו, חתימתו וחותמו, לתלמידו רבי יעקב קאלטן. קוריץ, 1923 לערך "די לאדם עונה השגחה ואש ירד מן השמים, אך חלילה להגדיל המדורה באש זרה". מכתב תודה, עידכון, ברכה, תנחומים והדרכה לתלמיד, מאת רבי יואל שארין ראש ישיבת 'אור תורה' בקוריץ. קוריץ, 1923 לערך. עם עדות למצוקת חיי הפליטים בפולין.

מחיר פתיחה:

400

פריט 14:
מכתב חשוב מאת הגאון רבי יצחק ירוחם דיסקין בעניין ניהול בית היתומים דיסקין שייסד אביו הגדול 'הרב מבריסק', ירושלים, תרס"ט - 1909.
מכתב חשוב מאת הגאון רבי יצחק ירוחם דיסקין בעניין ניהול בית היתומים דיסקין שייסד אביו הגדול 'הרב מבריסק', ירושלים, תרס"ט - 1909. מכתב חשוב מאת רבה של ירושלים הגאון הגדול רבי יצחק ירוחם דיסקין הנוגע למחלוקת אודות בית היתומים 'דיסקין' שייסד וכונן אביו הגדול המהרי"ל דיסקין 'השרף מבריסק'. ירושלים, תרס"ט - 1909. 

מחיר פתיחה:

1000

פריט 15:
העותק האישי של רבי חיים ברלין! עט ברזל, חידושים בסוגיות הש"ס, חיברו רבי טוביה אשע רב דק"ק צעמפעלבורג, מהדורה יחידה, ברלין, תקצ"ב - 1832.
העותק האישי של רבי חיים ברלין! עט ברזל, חידושים בסוגיות הש"ס, חיברו רבי טוביה אשע רב דק"ק צעמפעלבורג, מהדורה יחידה, ברלין, תקצ"ב - 1832. עותק מיוחס! עט ברזל, מערכות וחידושי סוגיות הש"ס, חיברו רבי טוביה אשע רב דק"ק צעמפעלבורג, מהדורה יחידה, ברלין, תקצ"ב - 1832.

מחיר פתיחה:

250

פריט 16:
העותק האישי של ר' חיים ברלין. מנחת עני, שו"ת, חיברו רבי סיני ספיר אב"ד ברעזין, מהדורה יחידה, ווארשא, תר"ז - 1847.
העותק האישי של ר' חיים ברלין. מנחת עני, שו"ת, חיברו רבי סיני ספיר אב"ד ברעזין, מהדורה יחידה, ווארשא, תר"ז - 1847. עותק מיוחס! מנחת עני, שו"ת על או"ח יור"ד ואבה"ז, חיברו רבי סיני ב"ר אליעזר ספיר אב"ד ברעזין, מהדורה יחידה, ווארשא, תר"ז - 1847. העותק האישי של רבי חיים ברלין מוואלוזין.

מחיר פתיחה:

250

פריט 17:
חבל יעקב, שו"ת בענייני קניינים ושליחות, חיברו רבי אבא יעקב בארוכאוו אב"ד ווילקאוויסק, ווילנא תרפ"ג. עם הוספות רבות בכת"י המחבר.
חבל יעקב, שו"ת בענייני קניינים ושליחות, חיברו רבי אבא יעקב בארוכאוו אב"ד ווילקאוויסק, ווילנא תרפ"ג. עם הוספות רבות בכת"י המחבר. עותק מיוחס! חבל יעקב, שו"ת בענייני שליחות וקנינים, חיברו רבי אבא יעקב הכהן בארוכאוו, מתלמידי המהרי"ל דיסקין ואב"ד בכמה ק"ק בליטא, מהדורה שנייה, ווילנא תרפ"ג - 1923. בין דפי הספר חידושים והגהות רבים מאד בכת"י המחבר!

מחיר פתיחה:

400

פריט 18:
העותק של הגאון האדר"ת בחתימתו ועם הגהות בכתב ידו! מסכת זבחים, מנחות ובכורות. ווארשא תרכ"ז - 1867.
העותק של הגאון האדר"ת בחתימתו ועם הגהות בכתב ידו! מסכת זבחים, מנחות ובכורות. ווארשא תרכ"ז - 1867. עותק מיוחס! מסכתות זבחים, מנחות ובכורות מן התלמוד הבבלי, ווארשא תרכ"ז - 1867. העותק האישי של הגאון האדר"ת רבי אליהו דוד רבינוביץ'.

מחיר פתיחה:

1000

פריט 19:
"התחיינה העצמות האלה?!" שאלה הלכתית סבוכה בהלכות עגונות שנשלחה אל מרן החזון אי"ש לאחר השואה, אנטווערפען, תש"י - 1950.
"התחיינה העצמות האלה?!" שאלה הלכתית סבוכה בהלכות עגונות שנשלחה אל מרן החזון אי"ש לאחר השואה, אנטווערפען, תש"י - 1950. "כי האישה מתחננת וצועקת במר נפשה" שאלה הלכתית סבוכה וכאובה בהלכות עגונות שנשלחה אל מרן החזון אי"ש בשנים שלאחר השואה מבית הדין באנטווערפען , אנטווערפען, תש"י - 1950.

מחיר פתיחה:

300

פריט 20:
עותק מיוחס! ספר נר מצוה, על ספר המצות להרמב"ם, חיברו רבי מנחם יוסף הכהן, מהדורה יחידה, פיעטרקוב, תרס"ז - 1907. עם חתימת הגאון הגדול רבי חיים שמואלביץ
עותק מיוחס! ספר נר מצוה, על ספר המצות להרמב"ם, חיברו רבי מנחם יוסף הכהן, מהדורה יחידה, פיעטרקוב, תרס"ז - 1907. עם חתימת הגאון הגדול רבי חיים שמואלביץ עותק מיוחס! ספר נר מצוה, ביאור על ספר המצות להרמב"ם, חיברו רבי מנחם יוסף הכהן וואלק, מהדורה יחידה, פיעטרקוב, תרס"ז - 1907. עם חתימת הגאון האדיר רבי חיים שמואלביץ ר"י מיר.

מחיר פתיחה:

400

פריט 21:
חידושי תורה בעצם כתב יד הגאון הגדול הנערץ רבי שמואל רוזובסקי ראש ישיבת פוניבז' בענייני חזקת מקרקעים
חידושי תורה בעצם כתב יד הגאון הגדול הנערץ רבי שמואל רוזובסקי ראש ישיבת פוניבז' בענייני חזקת מקרקעים כתב יד חידושי תורה בעצם כתב ידו של הגאון האדיר רבי שמואל רוזובסקי ראש הישיבה הנערץ בישיבת פוניבז', עוסק בענייני חזקת תשמישין בפרק ראשון במסכת בבא בתרא. בני ברק, שנה לא ידועה.

מחיר פתיחה:

300

פריט 22:
כ-[70] מסמכים מארכיון הרב הגאון רבי יוסף אליהו הענקין. שנות ה-40 עד ה-60
כ-[70] מסמכים מארכיון הרב הגאון רבי יוסף אליהו הענקין. שנות ה-40 עד ה-60 מכתבים אל הרי"א הענקין ומכתבים ממנו, פסקי דין ושטרות בענייני ממונות, גיטין, מכירת-חמץ ועוד. בין הכותבים וחתומים על המסמכים הרבנים והדיינים הבאים: הרב י"א איתמר המזכיר הראשי של הרבנות הראשית לישראל, הרב יוסף כ"ץ מתל-אביב, הרב שמעון כ"ץ מפתח תקוה, הרב משה מאיר ישר, הרב מרדכי שוחטמן, הרב אהרן מילבסקי, הרב יוסף אליהו רקובסקי, הרב אשר זילברשטיין, הרב מאיר הכהן קפלן, הרב דוד בורשטיין, הרב טוביה גפן, ועוד.

מחיר פתיחה:

2000

פריט 23:
מקבץ איגרות בהנהגה ובהשקפה, בחשיבות הלימוד בישיבה, עמל התורה ועוד, בכתב יד מאורה של אירופה הגאון רבי משה סאלאוויצ'יק, רעו של מרן הגראי"ל שטיינמן
מקבץ איגרות בהנהגה ובהשקפה, בחשיבות הלימוד בישיבה, עמל התורה ועוד, בכתב יד מאורה של אירופה הגאון רבי משה סאלאוויצ'יק, רעו של מרן הגראי"ל שטיינמן מקבץ איגרות בהנהגה ובהשקפה, בחשיבות הלימוד ועמל התורה, כללי דקדוק ועוד חלקי מכתבי השקפה נפלאים, כולם בכתב יד הגאון הגדול רבי משה סולובייצ'יק ממנהיגי היהדות החרדית באירופה בדור האחרון, רעו הקרוב ביותר של 'מרן ראש הישיבה' הגראי"ל שטיינמן. הדפים כתובים בלשון יידיש. לא ידועה תקופת כתיבתם. 

מחיר פתיחה:

300

פריט 24:
משא ומתן בהלכות נזיקין על גבי דפי ספר 'דבר אליעזר' בין הגאון המחבר רבי אליעזר יהודה ולדינברג ובין הגאון רבי מאיר סטאלעוויץ רבה חסלביץ וזכרון משה
משא ומתן בהלכות נזיקין על גבי דפי ספר 'דבר אליעזר' בין הגאון המחבר רבי אליעזר יהודה ולדינברג ובין הגאון רבי מאיר סטאלעוויץ רבה חסלביץ וזכרון משה דבר אליעזר על הרמב"ם מהדורה ראשונה, ירושלים, תרצ"ה. חיברו הגאון העצום רבי אליעזר יהודה ולדינברג עם הקדשה מיוחדת מאת המחבר הגרא"י וואלדינברג אל הגאון רבי מאיר סטאלעוויץ רבה של שכונת זכרון משה ומלפנים רבן של ערים ועיירות חשובות ברוסיה ובבלארוס, הידוע בכינויו 'הרב מחסלביץ'.

מחיר פתיחה:

800

פריט 25:
'מאוד צריך להתחזק להגיע לדרגת עבודה שבלב'. מכתב בענייני תפילה בכתב ידו וחתימתו של מרן ראש הישיבה הגאון רבי אהרן יהודה לייב שטיינמן. שבט תשנ"ט (1999)
'מאוד צריך להתחזק להגיע לדרגת עבודה שבלב'. מכתב בענייני תפילה בכתב ידו וחתימתו של מרן ראש הישיבה הגאון רבי אהרן יהודה לייב שטיינמן. שבט תשנ"ט (1999) "הן ידוע מה שאמרו חז"ל שעיקר ענין תפלה הוא עבודה שבלב ואנו בענינו קשה לנו מאד להתרכז ואפילו לכוון פרוש המלות לבד ומש"כ להגיע לדרגת עבודה שבלב. ומאוד צריך התחזקות בזה". 

מחיר פתיחה:

700

פריט 26:
ספר סגולה נורא! תולדות יצחק, על התורה ומועדים ועוד, חיברו הרה"ק רבי יצחק מנעשכיז, מהדורה ראשונה, ווארשא, תרכ"ח - 1868.
ספר סגולה נורא! תולדות יצחק, על התורה ומועדים ועוד, חיברו הרה"ק רבי יצחק מנעשכיז, מהדורה ראשונה, ווארשא, תרכ"ח - 1868. תולדות יצחק, חסידות. עה"ת ומועדים ועוד, חיברו הרה"ק רבי יצחק מנעשכיז, מהדורה ראשונה, ווארשא, תרכ"ח - 1868.

מחיר פתיחה:

1000

פריט 27:
ספר עבודת ישראל, חיברו הרה"ק המגיד המפורסם מקוז'ניץ. מהדורה ראשונה. יוזעפאף, תר"ב
ספר עבודת ישראל, חיברו הרה"ק המגיד המפורסם מקוז'ניץ. מהדורה ראשונה. יוזעפאף, תר"ב ספר יסוד בתורת החסידות. ספר עבודת ישראל, דרושים על התורה ועל פרקי אבות, מאת הרה"ק המפורסם המגיד רבי ישראל מקוז'ניץ. מהדורה ראשונה. יוזעפאף, [תר"ב] 1842. 

מחיר פתיחה:

8000

פריט 28:
נדיר ביותר! יקר מפז, הוספות לספר 'עבודת ישראל' מהמגיד הקודש מקוז'ניץ. מהדורה ראשונה. למברג, תר"ל 1870
נדיר ביותר! יקר מפז, הוספות לספר 'עבודת ישראל' מהמגיד הקודש מקוז'ניץ. מהדורה ראשונה. למברג, תר"ל 1870 ספר יקר מפז, ליקוטים על פרשיות השבוע, מדברי המגיד הרה"ק רבי ישראל מקוז'ניץ. מהדורה ראשונה.  למברג, תר"ל 1870.

מחיר פתיחה:

1000

פריט 29:
סגולה. יקר המציאות - דברי התורה הראשונים של הרה''ק השר שלום מבעלזא. תורת מנחם מאת הרה''ק רבי מנחם מענדל מרימנוב, ונלווה לו קונטרס זכרון צדיקים חידושי תורה מאת הרה''ק רבי צבי הירש מרימנוב והרה''ק רבי שלום מבעלזא. מהדורה יחידה ונדירה. לעמבערג, תרל''ז 1876
סגולה. יקר המציאות - דברי התורה הראשונים של הרה''ק השר שלום מבעלזא. תורת מנחם מאת הרה''ק רבי מנחם מענדל מרימנוב, ונלווה לו קונטרס זכרון צדיקים חידושי תורה מאת הרה''ק רבי צבי הירש מרימנוב והרה''ק רבי שלום מבעלזא. מהדורה יחידה ונדירה. לעמבערג, תרל''ז 1876 תורת מנחם - זכרון צדיקים, חידושי תורה על סדר הפרשיות מאת הצדיקים הקדושים הרה''ק רבי מנחם מענדל מרימנוב, הרה''ק רבי צבי הירש מרימנוב והרה''ק השר שלום מבעלזא. מהדורה יחידה ונדירה. לעמבערג, תרל''ז 1876.

מחיר פתיחה:

400

פריט 30:
מי שיקנה הספר הקדוש יפתח לו מהשמים שפע ברכה והצלחה בני חיי ומזוני! סגולה יקרה! מנחם ציון, מאת הרה"ק מעגלי צדק מדעעש מתורת הרב הקדוש רבי מנחם מענדיל מרימנוב, למברג, תרל"ח 1878.
מי שיקנה הספר הקדוש יפתח לו מהשמים שפע ברכה והצלחה בני חיי ומזוני! סגולה יקרה! מנחם ציון, מאת הרה"ק מעגלי צדק מדעעש מתורת הרב הקדוש רבי מנחם מענדיל מרימנוב, למברג, תרל"ח 1878. ספר מנחם ציון, אשר איזן ושמע הרב הגאון מוהר"ר יחזקאל פאנעט אב"ד ור"מ בזיבענבערגן בשבתות ומועדים מפה הצדיק מוה' מנחם מענדיל מרימנוב, דפוס יעקב משולם ניק, תרל"ח 1878. "וזכות אדמו"ר יגן עלינו ועל כל מי שיקנה הספר הקדוש שיפתח לו מן השמים שפע ברכה והצלחה בני חיי ומזוני" כמובא בהסכמת הרה"ק בעל 'ייטב לב' מסיגעט. 

מחיר פתיחה:

300

פריט 31:
מצוה שיהא הספר הזה בבית ישראל כי היא שמירה גדולה בבית! [2] ספרים כרוכים יחד: אמרי שהם, מהדורה ראשונה! קולימיא, תר"מ 1880. רבע שקל כסף, ורשה, תרמ"ב 1882
מצוה שיהא הספר הזה בבית ישראל כי היא שמירה גדולה בבית! [2] ספרים כרוכים יחד: אמרי שהם, מהדורה ראשונה! קולימיא, תר"מ 1880. רבע שקל כסף, ורשה, תרמ"ב 1882 ספר שמירה נפלאה, עם הסכמת כל צדיקי דורו, בהפלגות נוראות על גודל מעלת הספר והפצת דברי תורת המחבר הקדוש:

מחיר פתיחה:

1000

פריט 32:
סגולה נפלאה! צאן קדשים נדפס על פי בקשת ה'חוזה מלובלין', למברג, תקע"א [1811]
סגולה נפלאה! צאן קדשים נדפס על פי בקשת ה'חוזה מלובלין', למברג, תקע"א [1811] צאן קדשים, חידושים על מסכתות זבחים, מנחות, בכורות, ערכין, תמורה, מעילה. חיברו רבי אברהם חיים שור בעל תורת חיים על הש"ס. למברג, תקע"א 1811.

מחיר פתיחה:

400

פריט 33:
קונטרס הכנה דרבה, והוא ספר צוואת הרה"ק בעל "ערוגת הבושם". וינה, תחילת שנות ה-20
קונטרס הכנה דרבה, והוא ספר צוואת הרה"ק בעל "ערוגת הבושם". וינה, תחילת שנות ה-20 קונטרס הכנה דרבה, והוא ספר הצוואה אשר השאיר אחריו אאדמו"ר מו"ה משה בן הרב עמרם אב"ד הומנא, קליינווארדיין והוסט. מהדורה שניה עם הוספות וליקוטים מאת המחבר. דפוס הלפרן ושותפיו, וינה, תחילת שנות ה-20. עם חתימת בעלים: משה כהנא, סיגט, תרפ"ד.

מחיר פתיחה:

100

פריט 34:
ספר סגולה להצלה משריפות. חסידות. מהדורה ראשונה! מאמר מרדכי על התורה והמועדים להרה"ק רבי מרדכי לעטניר
ספר סגולה להצלה משריפות. חסידות. מהדורה ראשונה! מאמר מרדכי על התורה והמועדים להרה"ק רבי מרדכי לעטניר ספר סגולה למניעת שריפות ופגעים רעים, מתורת החסידות. מהדורה ראשונה! מאמר מרדכי על התורה והמועדים להרה"ק רבי מרדכי לעטניר מדרוהוביטש. מהדורה ראשונה. לעמברג, תרל"ז [1877]. 

מחיר פתיחה:

1000

פריט 35:
שו"ת 'צמח צדק'. שלם. העותק האישי של הרה"ק רבי יהודה לייב שניאורסון מקאפוסט נכד הרבי הצמח צדק. חמישה כרכים, ז' חלקים. מהדורה ראשונה. ווילנא, תרל"א-תרמ"ד
שו"ת 'צמח צדק'. שלם. העותק האישי של הרה"ק רבי יהודה לייב שניאורסון מקאפוסט נכד הרבי הצמח צדק. חמישה כרכים, ז' חלקים. מהדורה ראשונה. ווילנא, תרל"א-תרמ"ד שאלות ותשובות 'צמח צדק' "מאת כבוד קדושת אדוננו מורינו ורבינו הגדול הגאון האמיתי האלקי חסידא אור עולם מופת הדור נזר ישראל ותפארתו קדוש ה' מרנא ורבנא מנחם מענדל נבג"מ זי"ע מליובאוויטש אשר השיב לשואליו דבר הלכה למעשה, הובא לבית הדפוס ע"י בניו שי' ובני בניו שי' - ווילנא"

מחיר פתיחה:

1000

פריט 36:
חב"ד. ספר לקוטי ביאורים. מאמרי אדמו"ר האמצעי מליובאוויטש. מהדורה ראשונה. ווארשא, תרכ"ח, 1868
חב"ד. ספר לקוטי ביאורים. מאמרי אדמו"ר האמצעי מליובאוויטש. מהדורה ראשונה. ווארשא, תרכ"ח, 1868 ביאורים על מאמרי האדמו"ר האמצעי הרה"ק רבי דובער מליובאוויטש מאת תלמידו רבי הלל מפאריטש. מהדורה ראשונה, ווארשא תרכ"ח 1868.

מחיר פתיחה:

300

פריט 37:
מכתב ברכות מאמה של מלכות, מחברתו הטהורה של הרה"ק רבי ישראל מסטולין, הרבנית הצדקנית ברכה שיינדיל פערלאוו. חורף תרצ"ח
מכתב ברכות מאמה של מלכות, מחברתו הטהורה של הרה"ק רבי ישראל מסטולין, הרבנית הצדקנית ברכה שיינדיל פערלאוו. חורף תרצ"ח איגרת ברכות מופלאה מאת הרבנית הצדקנית ברכה שיינדיל פערלאוו, מחברתו בקודש של הרה"ק המפורסם רבי ישראל מסטאלין 'הינוקא קדישא' 'דער פראנקפורטער'.

מחיר פתיחה:

400

פריט 38:
"והננו מזכירים אותו עם כל אהובינו אשר מעבר לים לרחמים לחיים ושלום וכל טוב" מכתב ברכות מיוחד מאת הרה"ק רבי אברהם אלימלך מקרלין
"והננו מזכירים אותו עם כל אהובינו אשר מעבר לים לרחמים לחיים ושלום וכל טוב" מכתב ברכות מיוחד מאת הרה"ק רבי אברהם אלימלך מקרלין "והננו מברכים אותו עם כל אהובינו אשר מעבר לים לרחמים לחיים ושלום וכל טוב" מכתב ברכות מיוחד מאת הרה"ק רבי אברהם אלימלך מקרלין שנעקד על קידוש השם במסירות נפש עילאית.

מחיר פתיחה:

400

פריט 39:
איגרת פלאית! מכתב מרתק מאת הרה"ק רבי משה מסטאלין הי"ד בכתב ידו ובחתימתו אל מערכת העיתון 'דאס ווארט'. שנות התר"ץ
איגרת פלאית! מכתב מרתק מאת הרה"ק רבי משה מסטאלין הי"ד בכתב ידו ובחתימתו אל מערכת העיתון 'דאס ווארט'. שנות התר"ץ מיוחד! מכתב מרתק ופלאי מאת הרה"ק רבי משה מסטאלין הי"ד למערכת העיתון 'דאס ווארט', יום ג' פרשת נצבים וילך. ללא שנה. מתוארך אמצע שנות התר"ץ - 1935 לערך. 

מחיר פתיחה:

500

פריט 40:
הפנקס האישי של הרה"ק רבי שמעון נתן נטע מלעלוב [הראשון] בו כתב שמות צדיקים, חסידים ואנשי מעשה להזכירם לטובה במקומות הקדושים וגמ"ח שניהל בעצמו
הפנקס האישי של הרה"ק רבי שמעון נתן נטע מלעלוב [הראשון] בו כתב שמות צדיקים, חסידים ואנשי מעשה להזכירם לטובה במקומות הקדושים וגמ"ח שניהל בעצמו הפנקס האישי של הרה"ק רבי שמעון נתן נטע מלעלוב [הראשון] בו כתב בעצם כתב ידו שמות צדיקים, חסידים ואנשי מעשה להזכירם לטובה במקומות הקדושים וגמ"ח שניהל בעצמו. 

מחיר פתיחה:

2000

פריט 41:
'צירו דמות דיוקנו של אבינו הק' זי"ע שימו לבכם למילותיו האחרונות בכוחות האחרונים'! מכתב בקשה נורא בעצם כתב הרה"ק רבי שמעון נתן נטע מלעלוב
'צירו דמות דיוקנו של אבינו הק' זי"ע שימו לבכם למילותיו האחרונות בכוחות האחרונים'! מכתב בקשה נורא בעצם כתב הרה"ק רבי שמעון נתן נטע מלעלוב 'צירו דמות דיוקנו של אבינו הק' זי"ע שימו לבכם למילותיו האחרונות בכוחות האחרונים'! מכתב בקשה מרטיט בעצם כתב ידו הק' של הרה"ק רבי שמעון נתן נטע מלעלוב בן הרה"ק רבי דוד צבי שלמה מלעלוב, צדיקה ופארה של ירושלים עיר הקודש, לנישואי נכדתו היתומה של אביו הק', אשר נותרה ללא משען ומשענה, כולל ביטויים מרעישים, גילויים בסגולת נתינת מעות לצדיקים והתקשרות לתפילתם, וברכות מפורשות יוצאות מפיו הק' בעצם כתב ידו הטהור. 

מחיר פתיחה:

350

פריט 42:
שני לוחות הברית, מהדורה ראשונה, אמשטרדם, ת"ח-ת"ט, עותקו האישי של הרה"ק רבי שמעון נתן נטע מלעלוב [הראשון] עם הגהות ושמות לברכה והצלחה
שני לוחות הברית, מהדורה ראשונה, אמשטרדם, ת"ח-ת"ט, עותקו האישי של הרה"ק רבי שמעון נתן נטע מלעלוב [הראשון] עם הגהות ושמות לברכה והצלחה לא נראה כבושם הזה !  של"ה הקדוש מהדורה ראשונה, אמשטרדם ת"ח. העותק האישי של הרה"ק רבי שמעון נתן נטע בידרמן מלעלוב -קראקא, בנו של הרה"ק רבי דוד צבי שלמה מלעלוב עם קוויטלעך ששמר למשמרת, הגהות והקדשות. 

מחיר פתיחה:

12000

פריט 43:
העותק המיוחס של שני גדולי עולם!! ספר התרומה. זאלקאווא, תקע"א. העותק האישי של הרה"ק רבי אהרן משה מגזע צבי והגאון האדיר רבי יוסף זונדל מסלנט 'אבי תנועת המוסר'
העותק המיוחס של שני גדולי עולם!! ספר התרומה. זאלקאווא, תקע"א. העותק האישי של הרה"ק רבי אהרן משה מגזע צבי והגאון האדיר רבי יוסף זונדל מסלנט 'אבי תנועת המוסר' עותק מיוחס ביותר!! ספר התרומה. זאלקאווא, תקע"א.

מחיר פתיחה:

400

פריט 44:
העותק של הצדיק הקדוש רבי אלעזר מאושפיצין חתן מרנא הדברי חיים מצאנז. באור הספורנו על התורה. טשערנאוויץ, תרי"ט
העותק של הצדיק הקדוש רבי אלעזר מאושפיצין חתן מרנא הדברי חיים מצאנז. באור הספורנו על התורה. טשערנאוויץ, תרי"ט באור על התורה, אשר חיבר ואזן וחקר הגאון האמתי החכם השלם האלקי כמהו' עובדי' ספורנו. מהדורת טשערנאוויץ, תרי"ט - 1858. כולל שיר השירים. 

מחיר פתיחה:

500

פריט 45:
עותק מיוחס! שני לוחות הברית לרבינו ישעיה הורוויץ, ווארשא, תרכ"ב - 1962. העותק האישי של הרה"ק רבי משה הלברשטאם מבארדיוב.
עותק מיוחס! שני לוחות הברית לרבינו ישעיה הורוויץ, ווארשא, תרכ"ב - 1962. העותק האישי של הרה"ק רבי משה הלברשטאם מבארדיוב. נדיר ומקודש! ספה"ק שני לוחות הברית לרבינו ישעיה הלוי הורוויץ, וארשא, תרכ"ב - 1962. העותק האישי אשר בו הגה בטהרה הרה"ק רבי משה מבארדיוב בן הרה"ק מגורליץ.

מחיר פתיחה:

3000

פריט 46:
עותק מיוחס! ספר קורא הדורות. לתולדות חכמי ישראל. ויניציאה תק"ו. העותק האישי של הרה"ק רבי יעקב שמשון חאדאראוו מבאהאפאלי
עותק מיוחס! ספר קורא הדורות. לתולדות חכמי ישראל. ויניציאה תק"ו. העותק האישי של הרה"ק רבי יעקב שמשון חאדאראוו מבאהאפאלי עותק מיוחס! ספר קורא הדורות. מספרי היסוד לתולדות חכמי ישראל. ויניציאה תק"ו - 1746. החיד"א בספרו המונומנטאלי 'שם הגדולים' שאב רבות מהחומר העצום המופיע בספר זה. 

מחיר פתיחה:

500

פריט 47:
עותק מיוחס [ח"א]. ספר הרמב"ם שהיה שייך להרה"ק רבי אלימלך מגראדזיסק ובניו הק' ברדיטשוב, תקע"ח - 1818.
עותק מיוחס [ח"א]. ספר הרמב"ם שהיה שייך להרה"ק רבי אלימלך מגראדזיסק ובניו הק' ברדיטשוב, תקע"ח - 1818. נדיר ומקודש! - בית קאזניץ, ספר הרמב"ם של הרה"ק רבי אלימלך מגרוזיסק ובניו הרה"ק רבי קלונימוס קלמן מפיאסצנא והרה"ק רבי ישעיה מיאבלונא. 

מחיר פתיחה:

2000

פריט 48:
עותקים מיוחסים! שדה יער ועצי יער. לרבי עזריאל יחיאל ממיהאלוויץ. מונקאטש, תרמ"ח. העותק של הרה"ק רבי חיים יצחק אייזיק הלברשטאם מסלאטפיני-דולינא-גארליץ
עותקים מיוחסים! שדה יער ועצי יער. לרבי עזריאל יחיאל ממיהאלוויץ. מונקאטש, תרמ"ח. העותק של הרה"ק רבי חיים יצחק אייזיק הלברשטאם מסלאטפיני-דולינא-גארליץ עותקים מיוחסים! שדה יער, על חסירות ויתרות בפסוקי התורה ו'עצי יער' על פרקי אבות. לרבי עזריאל יחיאל ממיהאלוויץ. מונקאטש, תרמ"ח. העותקים האישיים של הרה"ק רבי חיים יצחק אייזיק הלברשטאם מסלאטפיני בן הרה"ק רבי יהושע מדאלינא וחתנו של מרן הרה"ק העצי חיים מסיגעט. 

מחיר פתיחה:

500

פריט 49:
תהלים של הדיין הידוע דווארשא, הגאון רבי בנימין דוד ראבינאוויטש. ורשה, תרכ"ה 1865
תהלים של הדיין הידוע דווארשא, הגאון רבי בנימין דוד ראבינאוויטש. ורשה, תרכ"ה 1865 תהלים עם ביאור כפלים לתושיה, מטע לשם, ומשל ומליצה. העותק האישי בחתימת הגאון האדיר רבי בנימין דוד ראבינאוויץ דרשן ומגיד מישרים בק"ק ווארשא יותר מארבעים שנה עד פטירתו בגבורות בשנת תרמ"ד. ורשה, תרכ"ה 1865.

מחיר פתיחה:

200

פריט 50:
עותק מיוחס! ספר חסידים לר' יהודה החסיד (ווארשא תרל"ט) העותק האישי של הגה"ק בעל הקרן לדוד מסאטמאר
עותק מיוחס! ספר חסידים לר' יהודה החסיד (ווארשא תרל"ט) העותק האישי של הגה"ק בעל הקרן לדוד מסאטמאר עותק מיוחס! ספר חסידים, הנהגות ישרות וענייני נסתרות עמוקים, חיברו רבינו יהודה החסיד, ווארשא תרל"ט - 1879. 

מחיר פתיחה:

1000